Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  Đề tài: Hoàn thiện hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn miền Đông Nam Bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam ựoan
  Mục lục
  Danh mục ký hiệu các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các biểu
  MỞ đẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT đỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT đỘNG TÍN DỤNG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI đỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ
  CẤU KINH TẾ THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN
  đẠI HÓA . 9
  1.1. KHÁI QUÁT TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ HOẠT đỘNG TÍN DỤNG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG . 9
  1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển hoạt ựộng tín dụng ngân hàng . 9
  1.1.2. Khái niệm, ựặc trưng của hoạt ựộng tín dụng ngân hàng . 10
  1.1.3. Các nguồn vốn hình thành ựể cấp tín dụng . 16
  1.1.4. Các loại hình tín dụng ngân hàng 19
  1.2. NỘI DUNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ VAI TRÒ HOẠT
  đỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG VIỆC
  THÚC đẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO HƯỚNG CÔNG
  NGHIỆP HÓA, HIỆN đẠI HÓA 23
  1.2.1. CCKT và chuyển dịch CCKT theo hướng CNH, HđH 23
  1.2.2. Vai trò hoạt ựộng tín dụng NHTM trong việc thúc ựẩy chuyển dịch
  CCKT theo hướng CNH, HđH . 45
  1.3. HOẠT đỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VỚI VIỆC THÚC đẨY CHUYỂN
  DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI
  HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM . 52
  1.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc . 52
  1.3.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 55
  1.3.3. Kinh nghiệm của Singgapore 57
  1.3.4. Kinh nghiệm của Vương quốc Thái Lan . 58
  1.3.5. Những bài học kinh nghiệm ựược rút ra cho Việt Nam 60 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT đỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG
  MẠI đỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRÊN đỊA
  BÀN MIỀN đÔNG NAM BỘ THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP
  HOÁ, HIỆN đẠI HÓA 63
  2.1. QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRÊN đỊA BÀN MIỀN
  đÔNG NAM BỘ THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN đẠI HÓA . 63
  2.1.1. Vị trí, tiềm năng và thế mạnh của miền đông Nam Bộ 63
  2.1.2. Thực trạng chuyển dịch CCKT theo hướng CNH, HđH trên ựịa
  bàn miền đông Nam Bộ giai ựoạn 2004 - 2008 . 69
  2.1.3. Những hạn chế của quá trình chuyển dịch CCKT ở miền đông
  Nam Bộ theo hướng CNH, HđH giai ựoạn 2004 Ờ 2008 . 75
  2.2. THỰC TRẠNG HOẠT đỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  đỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRÊN đỊA BÀN MIỀN đÔNG
  NAM BỘ THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN đẠI HÓA 79
  2.2.1. Khái quát tình hình hoạt ựộng của hệ thống ngân hàng trên ựịa
  bàn miền đông Nam Bộ . 79
  2.2.2. Thực trạng hoạt ựộng tín dụng NHTM ựối với chuyển dịch CCKT
  trên ựịa bàn miền đông Nam Bộ theo hướng CNH, HđH 83
  2.3. đÁNH GIÁ VAI TRÒ HOẠT đỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG
  MẠI đỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRÊN đỊA BÀN MIỀN
  đÔNG NAM BỘ THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN đẠI HÓA . 109
  2.3.1. Những thành tựu ựạt ựược . 109
  2.3.2. Những hạn chế trong hoạt ựộng tín dụng của các NHTM ảnh
  hưởng ựến chuyển dịch CCKT trên ựịa bàn miền đông Nam Bộ . 115
  2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt ựộng tín dụng
  NHTM ảnh hưởng ựến chuyển dịch CCKT trên ựịa bàn miền
  đông Nam Bộ . 122 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT đỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHẰM THÚC đẨY CHUYỂN
  DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRÊN đỊA BÀN MIỀN đÔNG NAM BỘ
  THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN đẠI HÓA . 133
  3.1. đỊNH HƯỚNG HOẠT đỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI NHẰM THÚC đẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
  TRÊN đỊA BÀN MIỀN đÔNG NAM BỘ THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP
  HÓA, HIỆN đẠI HÓA 133
  3.1.1. định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên ựịa bàn
  miền đông Nam Bộ từ nay ựến năm 2020 133
  3.1.2. định hướng chuyển dịch CCKT trên ựịa bàn miền đông Nam
  Bộ theo hướng CNH, HđH . 137
  3.1.3. định hướng hoàn thiện hoạt ựộng tín dụng của các NHTM nhằm
  thúc ựẩy chuyển dịch CCKT trên ựịa bàn miền đông Nam Bộ
  theo hướng CNH, HđH . 147
  3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT đỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI NHẰM THÚC đẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU
  KINH TẾ TRÊN đỊA BÀN MIỀN đÔNG NAM BỘ THEO HƯỚNG CÔNG
  NGHIỆP HÓA, HIỆN đẠI HÓA . 149
  3.2.1. Nhóm giải pháp chung 151
  3.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể 161
  3.3. CÁC đIỀU KIỆN CẦN THIẾT đỂ đẢM BẢO HOÀN THIỆN HOẠT đỘNG
  TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHẰM THÚC đẨY CHUYỂN
  DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở MIỀN đÔNG NAM BỘ THEO HƯỚNG CÔNG
  NGHIỆP HÓA, HIỆN đẠI HÓA . 174
  3.3.1. Môi trường chính trị, pháp lý ổn ựịnh . 175
  3.3.2. Chính sách tiền tệ phải phù hợp với mục tiêu chuyển dịch
  CCKT theo hướng CNH, HđH và hội nhập kinh tế quốc tế . 183
  3.3.3. Thực hiện chính sách quản lý ngoại hối theo hướng tự do hóa 186
  3.3.4. Áp dụng thành tựu của khoa học kỹ thuật ựể hiện ựại hóa công
  nghệ ngân hàng . 186
  3.3.5. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 187
  KẾT LUẬN . 189
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ . 192
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 193DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CCKT Cơ cấu kinh tế
  CNH Công nghiệp hoá
  CSTC Chính sách tài chính
  CSTT Chính sách tiền tệ
  CTCP Công ty cổ phần
  DN Doanh nghiệp
  DNNN Doanh nghiệp nhà nước
  GDP Thu nhập quốc dân
  HđH Hiện ựại hoá
  HđQT Hội ựồng quản trị
  KCN Khu công nghiệp
  KCX Khu chế xuất
  KT - XH Kinh tế - xã hội
  KTNN Kinh tế Nhà nước
  Nđ Nghị ựịnh
  NHNN Ngân hàng Nhà nước
  NHTM Ngân hàng thương mại
  NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
  NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước
  NHTW Ngân hàng trung ương
  Qđ Quyết ựịnh
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  TCKT Tổ chức kinh tế
  TCTD Tổ chức tín dụng
  TD Tín dụng
  TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  TSđB Tài sản ựảm bảo
  TTCK Thị trường chứng khoán
  USD đô la Mỹ
  VND đồng Việt Nam
  WTO Tổ chức thương mại thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1. CCKT theo ngành miền đông Nam Bộ thời kỳ 2004 - 2008 71
  Bảng 2.2. Cơ cấu GDP miền đông Nam Bộ theo thành phần kinh tế thời
  kỳ 2004 - 2008 73
  Bảng 2.3. Huy ựộng vốn các NHTM trên ựịa bàn miền đông Nam Bộ thời
  kỳ 2004-2008 .85
  Bảng 2.4. Cơ cấu vốn huy ựộng theo thời gian của các NHTM trên ựịa
  bàn miền đông Nam Bộ 87
  Bảng 2.5. Cơ cấu vốn huy ựộng theo loại tiền của các NHTM trên ựịa bàn
  miền đông Nam Bộ .89
  Bảng 2.6. Tăng trưởng dư nợ tín dụng các tỉnh miền đông Nam Bộ thời
  kỳ 2004-2008 93
  Bảng 2.7. Cơ cấu dư nợ theo thời gian của các NHTM trên ựịa bàn miền
  đông Nam Bộ .96
  Bảng 2.8. Cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế trên ựịa bàn miền đông
  Nam Bộ .99
  Bảng 2.9. Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế trên ựịa bàn miền
  đông Nam Bộ thời kỳ 2004 - 2008 .102DANH MỤC CÁC BIỂU
  Biểu ựồ 2.1: Tăng trưởng GDP thời kỳ 2004 - 2008 (tính theo giá thực tế) 70
  Biểu ựồ 2.2: Tăng trưởng GDP và huy ựộng vốn trên ựịa bàn miền đông
  Nam Bộ 86
  Biểu ựồ 2.3: Cơ cấu huy ựộng vốn theo thời gian .88
  Biểu ựồ 2.4: Tín dụng ngân hàng với tăng trưởng kinh tế ở miền đông
  Nam Bộ 94
  Biểu ựồ 2.5: Cơ cấu dư nợ theo thời gian của các NHTM trên ựịa bàn miền
  đông Nam Bộ 98
  Biểu ựồ 2.6: Tỷ trọng dư nợ cho vay theo ngành kinh tế năm 2008 các
  tỉnh miền đông Nam Bộ 101
  Biểu ựồ 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 103
  Biểu ựồ 2.8: Tỷ trọng dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế tại thời
  ựiểm năm 2008 của các tỉnh miền đông Nam Bộ 104


  Xem Thêm: Hoàn thiện hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status