Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy

  Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nư­ớc bằng pháp luật trong những năm qua đã tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Doanh nghiệp nào nắm bắt được thời cơ, vượt qua thách thức thì doanh nghiệp đó sẽ tồn tại và phát triển, để có thể thực hiện được những điều đó, một yêu cầu đặt ra là phải có hệ thống thông tin kịp thời, chính xác và có hiệu quả.
  Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một thành phần quan trọng trong nền kinh tế quốc dân với vốn đầu tư lớn, công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến, nó không những đóng góp đáng kể vào xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế mà còn giải quyết vấn đề lao động một cách có hiệu quả. Trong xu h­ướng hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh khốc liệt trên thị trường Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bên cạnh khả năng có nhiều cơ hội để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh thì cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức bên ngoài cũng như bên trong doanh nghiệp. Đó là giải bài toán chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước, đó là không ngừng hoàn thiện công tác quản lý chi phí, tăng cư­ờng công tác quản trị doanh nghiệp.
  Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm chí phí sản xuất, góp phần hạ giá thành sản phẩm là những biện pháp cơ bản giúp doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận, là điều kiện cần và đủ để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với t­ư cách là công cụ quản lý kinh tế, tài chính-kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế, đặc biệt là thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm.
  Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế hạch toán tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chưa đi sâu đi sát vào tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với lý do đó mà tác giả đã chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp là: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Trình bày một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
  Nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy.
  Dựa trên cơ sở lý luận và thực tế khảo sát tại các doanh nghiệp để đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  3.1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài
  Xuất phát từ mục đích nghiên cứu của đề tài, đối tượng nghiên cứu của luận văn là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành của ngành sản xuất công nghiệp, trong đó đi sâu nghiên cứu quy trình tập hợp chi phí sản xuất, phương pháp phân bổ chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm từ đó hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung vào nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm các loại linh kiện, chi tiết nhựa, cao su trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy.
  Nguồn tài liệu được sử dụng là các thông tin và số liệu thực tế tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy trong những năm gần đây, nguồn tài liệu này được làm luận cứ để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
  Trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử cùng với các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, luận văn nghiên cứu, phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn một cách khoa học và lôgíc.
  Phần trình bày trong luận văn được kết hợp giữa diễn giải với quy nạp, giữa lời văn và bảng biểu, sơ đồ minh hoạ.
  5. Những đóng góp của luận văn
  Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
  Trình bày và đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành linh kiện ô tô, xe máy trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội từ đó nêu rõ những kết quả và tồn tại cần tiếp tục hoàn thiện.
  Đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành linh kiện ô tô, xe máy .
  6. Tên và kết cấu của luận văn
  - Tên luận văn: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy.
  - Kết cấu của luận văn gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
  Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy.
  Chương III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy.

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I 5
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP . 5
  1.1 Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 5
  1.1.1 Chi phí sản xuất 5
  1.1.1.1 Bản chất của chi phí . 5
  1.1.1.2 Phân loại chi phí . 7
  1.1.2 Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm . 13
  1.1.2.1 Giá thành sản phẩm . 13
  1.1.2.2 Các loại giá thành sản phẩm . 14
  1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 15
  1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp . 16
  1.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 16
  1.2.2 Đối tượng tính giá thành 17
  1.3 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp . 17
  1.3.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp duới góc độ kế toán tài chính . 17
  1.3.1.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 17
  1.3.1.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 23
  1.3.1.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 24
  1.3.1.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 26
  1.3.2 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dưới góc độ kế toán quản trị 28
  1.3.2.1 Phương pháp xác định chi phí theo công việc 28
  1.3.2.2 Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất . 29
  1.4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp . 30
  1.4.1 Tổ chức hạch toán CPSX và tính GTSP theo mô hình hỗn hợp 30
  1.4.2 Tổ chức hạch toán CPSX và tính GTSP theo mô hình riêng rẽ KTTC và KTQT 34
  1.5 Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 36
  1.5.1 Mô hình kế toán chi phí - giá thành theo hệ thống kế toán Pháp 37
  1.5.2 Mô hình kế toán chi phí - giá thành theo hệ thống kế toán Mỹ 38
  Kết luận . 40
  CHƯƠNG II . 41
  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 100% VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ, XE MÁY 41
  2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy 41
  2.1.1 Sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, xe máy 41
  2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, xe máy . 42
  2.1.2.1 Đặc điểm chung . 42
  2.1.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ 44
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nói chung . 45
  2.2 Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy . 46
  2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 46
  2.2.1.1 Chi phí sản xuất . 46
  2.2.1.2 Giá thành sản phẩm . 47
  2.2.2 Nội dung công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 47
  2.2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 47
  2.2.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 48
  2.2.3 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 48
  2.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 48
  2.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 54
  2.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung . 59
  2.2.3.4 Kế toán sản phẩm hỏng . 65
  2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm 66
  2.2.4.1 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 66
  2.2.4.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 68
  2.2.4.3 Tính giá thành sản phẩm . 69
  2.3 Đánh giá chung về công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất các linh kiện, chi tiết nhựa, cao su cho ô tô, xe máy 71
  2.3.1 Ưu và nhược điểm trong công tác hạch toán . 71
  2.3.1.1 Ưu điểm đạt được trong công tác hạch toán . 71
  2.3.2 Ưu điểm trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 73
  2.3.2.1 Ưu điểm trong kế toán chi phí sản xuất 73
  2.3.2.2 Ưu điểm trong tính giá thành sản phẩm . 73
  2.3.3 Những tồn tại trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 74
  CHƯƠNG III . 80
  HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 100% VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SẢN XUẤT CÁC LINH KIỆN, CHI TIẾT NHỰA, CAO SU CHO Ô TÔ, XE MÁY 80
  3.1 Định hướng phát triển của các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài từ nay đến năm 2020 . 80
  3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất các linh kiện, chi tiết nhựa, cao su cho ô tô, xe máy 83
  3.3 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất các linh kiện, chi tiết nhựa, cao su cho ô tô, xe máy 84
  3.3.1 Yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp 85
  3.3.2 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp 87
  3.4 Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất các linh kiện, chi tiết nhựa, cao su cho ô tô, xe máy 88
  3.4.1 Hoàn thiện về nhân lực của phòng tài chính - kế toán 88
  3.4.2 Hoàn thiện phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ có giá trị lớn 88
  3.4.3 Hạch toán sản phẩm hỏng ngoài định mức 89
  3.4.4 Xây dựng mô hình kế toán kết hợp phục vụ quản trị doanh nghiệp 90
  3.4.5 Thiết lập mối liên hệ thông tin giữa các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp 94
  3.4.6 Xây dựng hệ thống dự toán sản xuất 94
  3.5 Điều kiện thực hiện các giải pháp . 96
  Kết luận . 99
  KẾT LUẬN 100
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101
  PHỤ LỤC 102
  Phụ lục 1.1 . 103
  Phụ lục 1.2 . 104
  Phụ lục 1.3 . 105
  Phụ lục 2.1 . 106
  Phụ lục 2.2 . 107
  Phụ lục 3.1 . 108
  Phụ lục 3.2 . 109
  Phụ lục 4.1 . 110
  Phụ lục 4.2 . 111
  Phụ lục 5.1 . 112
  Phụ lục 5.2 113


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status