Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng Công ty Viễn t

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng Công ty Viễn t

  Đề tài: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện sẵn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh.
  Phân tích báo cáo tài chính gắn liền với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các Tổng công ty. Trong điều kiện sản xuất chưa phát triển, thông tin cho quản lý chưa nhiều, chưa phức tạp nên công việc phân tích báo cáo tài chính chỉ được tiến hành chỉ là những phép tính cộng trừ giản đơn. Nền kinh tế cáng phát triển, những đòi hỏi về quản lý kinh tế không ngứng tăng lên. Để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh doanh ngày càng cao và phức tạp, phân tích báo cáo tài chính ngày càng hoàn thiện với hệ thống lý luận độc lập.
  Xuất phát từ vai trò quan trọng của phân tích báo cáo tài chính, cùng với sự giúp đỡ của TS. Trần Quý Liên, tôi đã nghiên cứu chuyên đề: “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Nghiên cứu và góp phần hoàn thiện một số vấn đề lý luận về phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
  - Xem xét và đánh giá thực trạng nội dung phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội.
  - Đưa ra một số giải pháp và phương hướng nhằm hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Công tác tổ chức phân tích, phương pháp và nội dung phân tích báo cáo tài chính.
  - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu phương pháp và nội dung phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội trong ba năm 2006, 2007, 2008.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp: duy vật biện chứng, thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích các số liệu thống kê .
  5. Bố cục của luận văn
  Luận văn thạc sỹ với đề tài “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel”, ngoài lời mở đầu và kết luận, được kết cấu thành 3 chương như sau:
  - Chương 1. Tổng quan về Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel.
  - Chương 2. Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội.
  - Chương 3. Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội.
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 1 -
  1.1. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - 3 -
  1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp. - 3 -
  1.1.2. Sự cần thiết phải phân tích báo cáo tài chính nhằm tăng cường quản lý tài chính của doanh nghiệp. - 3 -
  1.1.3. Yêu cầu quản lý tài chính trong các doanh nghiệp. - 5 -
  1.2. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM - 6 -
  1.2.1. Những vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính. - 6 -
  1.2.1.1. Khái niệm . - 6 -
  1.2.1.2. Vai trò của báo cáo tài chính doanh nghiệp. - 6 -
  1.2.1.3. Mục đích của báo cáo tài chính doanh nghiệp. - 7 -
  1.2.2. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp. - 7 -
  1.2.2.1. Nguyên tắc “Hoạt động liên tục”. - 7 -
  1.2.2.2. Nguyên tắc “Cơ sở kế toán dồn tích”. - 8 -
  1.2.2.3. Nguyên tắc “Nhất quán”. - 8 -
  1.2.2.4. Nguyên tắc “Trọng yếu”. - 8 -
  1.2.2.5. Nguyên tắc “Bù trừ”. - 9 -
  1.2.2.6. Nguyên tắc “So sánh”. - 9 -
  1.2.3. Hệ thống báo cáo tài chính. - 9 -
  1.2.3.1. Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01 - DN). - 10 -
  1.2.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DN). - 12 -
  1.2.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DN). - 13 - 11
  1.2.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DN). - 14 -
  1.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP - 15 -
  1.3.3. Phương pháp loại trừ - 17 -
  1.3.4. Phương pháp liên hệ cân đối - 19 -
  1.3.5. Phương pháp hồi quy tương quan. - 19 -
  1.3.6. Phương pháp Dupont - 20 -
  1.3.7. Phương pháp đồ thị - 20 -
  1.4. NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - 20 -
  1.4.1. Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp - 21 -
  1.4.2. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp. - 25 -
  1.4.3. Phân tích báo cáo tài chính để xem xét tình hình dảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. - 29 -
  1.4.4. Phân tích báo cáo tài chính để xem xét tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp - 31 -
  1.4.4.1. Phân tích tình hình thanh toán. - 31 -
  1.4.4.2. Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán. - 34 -
  1.4.5.2.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định. - 38 -
  1.4.5.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn. - 39 -
  1.4.5.4. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn. - 42 -
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIỆT NAM . - 44 -
  2.1. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL. - 44 -
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. - 44 -
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty Viễn thông Quân đội - 46 -
  2.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty. - 46 -
  2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ chung của Tổng Công ty. 50
  2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Viễn thông Quân đội 51
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và sổ kế toán tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội 52
  2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội 52
  2.1.3.2. Vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel 54
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 56
  2.2.1. Về tổ chức phân tích báo cáo tài chính. 56
  2.2.2. Về phương pháp phân tích. 57
  2.2.3. Nội dung phân tích báo cáo tài chính của Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel 58
  2.2.3.1. Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá khái quát tình hình tài chính của Tổng công ty 58
  2.2.3.2. Phân tích cấu trúc tài chính. 66
  2.2.3.3. Phân tích báo cáo tài chính để xem xét tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Viettel 72
  2.2.3.4. Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá về tình hình và khả năng thanh toán của Tổng Công ty Viettel 74
  2.2.3.5. Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Viettel 79
  2.3. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL. 85
  2.3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Tổng công ty. 85
  2.3.2. Đánh giá về công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chính. 86
  2.3.3. Đánh giá về phương pháp phân tích báo cáo tài chính. 87
  2.3.4. Đánh giá về nội dung phân tích báo cáo tài chính. 87
  CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL. 89
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH 89
  3.2. MỤC TIÊU HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL. 89
  3.2.1. Tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội 89
  3.2.2. Phản ánh trung thực tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Viễn thông Quân đội 90
  3.2.3. Giúp các doanh nghiệp có cơ sở xây dựng chiến lược phát triển. 91
  3.3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 91
  3.4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL. 92
  3.4.1. Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel 92
  3.4.2. Hoàn thiện phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel 93
  3.4.3. Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel 94
  3.4.3.1. Hoàn thiện đánh giá khái quát tình hình tài chính. 94
  3.4.3.2. Hoàn thiện phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh 95
  3.4.3.3. Hoàn thiện phân tích tình hình và khả năng thanh toán. 96
  3.4.3.4. Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh. 99
  3.5. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL. 101
  3.5.1. Về phía Nhà nước. 101
  3.5.1.1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán. 101
  3.5.1.2. Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính. 102
  3.5.1.3. Nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm toán. 102
  3.5.2. Về phía Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel 102
  KÊT LUẬN


  Xem Thêm: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng Công ty Viễn t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng Công ty Viễn t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status