Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà

  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
  Việt Nam được đánh giá là nước có tốc độ phát triển kinh tế cao trong khu vực và trên thế giới. Với chế độ chính trị ổn định, môi trường đầu tư thuận lợi đã và đang tạo cho Việt Nam những lợi thế để đẩy mạnh phát triển công nghiệp và trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đến năm 2020. Theo chương trình phát triển của Chính phủ và mục tiêu của ngành đặt ra từ nay cho đến năm 2010 thì tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 35 – 40%, doanh thu đạt 400 triệu USD/năm. Để đáp ứng được mục tiêu đề ra Nhà nước đã có chính sách ưu tiên phát triển xây dựng, kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế kéo theo các nhu cầu của các thành phần kinh tế trong nước phát triển. Lĩnh vực xây lắp, sản xuất vật liệu và kinh doanh dịch vụ có điều kiện thuận lợi để phát triển và tăng trưởng cao để đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội.
  Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà tiền thân là Trạm bê tông thương phẩm, ngành nghề kinh doanh ban đầu chủ yếu là sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm. Qua 6 năm xây dựng và phát triển Công ty đã không ngừng lớn mạnh trở thành một Công ty kinh doanh đa ngành nghề, đa dạng sản phẩm, duy trì mô hình tổ chức các nhà máy, xí nghiệp, đội xây lắp trực thuộc và Ban quản lý các dự án đầu tư. Hiện nay, ngoài khối văn phòng đặt tại trụ sở chính, Công ty có 02 xí nghiệp, 01 nhà máy, 01 trạm trực thuộc, 02 đội thi công xây lắp, và 01 ban quản lý các dự án đầu tư. Các sản phẩm công nghiệp của Công ty với lợi thế bề dày truyền thống và kinh nghiệm, hệ thống dây chuyền, thiết bị máy móc hiện đại được xây dựng tại những nơi thuận lợi đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và thị trường. Thêm vào đó lợi thế thương mại, thương hiệu SÔNG ĐÀ đã tạo cho Công ty một thế mạnh riêng.
  Bước đột phá lớn trong hoạt động kinh doanh của Công ty là đầu tư dây chuyền về đào tường Barret và khoan cọc nhồi, đóng cọc bê tông công trình dự ứng lực với trọng lượng búa từ 7,5 tấn đến 10 tấn. Theo sự đánh giá của các chuyên viên kỹ thuật trong ngành thì đây là một lĩnh vực mới mà các Công ty khác trong và ngoài Tổng công ty Sông Đà ít có cơ hội tiếp cận. Hiện nay tại địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 1-2 đơn vị có các máy móc thiết bị trên. Do vậy, lợi thế của Công ty trong thời gian tới là rất lớn để phát huy hết khả năng, năng lực máy móc thiết bị, tài sản hiện có. Và có thể nói TSCĐ tại công ty chiếm một số lượng lớn vốn đầu tư và có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trực thuộc và của Công ty.
  Nhận thức được vai trò quan trọng của TSCĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, với mong muốn được đóng góp vào việc hoàn thiện tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại các doanh nghiệp thuộc Công ty, tác giả đã chọn đề tài:
  “Hoàn thiện tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà”
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Luận văn nghiên cứu phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại các doanh nghiệp thuộc Công ty.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà
  Luận văn giới hạn việc nghiên cứu tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà từ năm 2003 đến nay. Trên cơ sở đó khái quát hoá những phương hướng và nêu giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin để luận giải các vấn đề liên quan, phương pháp thống kê, hệ thống hoá và ngoại suy kết hợp với phương pháp tổng hợp phân tích tình hình thực tiễn, khảo sát thu thập tư liệu tại các doanh nghiệp trong Công ty.
  5. Những đóng góp của đề tài
  - Hệ thống hoá và tổng kết những lý luận về hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ.
  - Phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán TSCĐ và hiệu quả sử dụng TSCĐ tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà.
  - Đưa ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại các doanh nghiệp thuộc Công ty.
  6. Kết cấu của đề tài
  Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương cơ bản sau:
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong các doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà
  Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà

  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu . 1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Phương pháp nghiên cứu . 3
  5. Những đóng góp của đề tài 3
  6. Kết cấu của đề tài 3
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . 5
  1.1. TSCĐ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TSCĐ . 5
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ . 5
  1.1.2. Phân loại TSCĐ 6
  1.1.3. Đánh giá TSCĐ . 10
  1.1.3.1. Xác định giá trị ban đầu 10
  1.1.3.2. Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu . 15
  1.1.3.3. Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu 16
  1.1.4. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán TSCĐ trong các doanh nghiệp 16
  1.2. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 17
  1.2.1. Yêu cầu, nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức hạch toán TSCĐ 17
  1.2.2. Nội dung tổ chức hạch toán TSCĐ 18
  1.2.2.1. Tổ chức chứng từ hạch toán TSCĐ 19
  1.2.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản hạch toán TSCĐ . 22
  1.2.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán TSCĐ . 24
  1.2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo TSCĐ 27
  1.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 28
  1.3.1. Chỉ tiêu phân tích tình hình biến động và hiệu quả sử dụng TSCĐ 28
  1.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ trong các doanh nghiệp . 30
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ . 34
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 34
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 34
  2.1.2. Đặc điểm về tổ chức hoạt động và bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà . 38
  2.1.3. Quy chế tài chính và phân cấp quản lý tài chính . 43
  2.1.4. Bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 44
  2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 46
  2.2.1. Đặc điểm TSCĐ của các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà . 46
  2.2.2 Tổ chức chứng từ hạch toán TSCĐ 50
  2.2.3. Tổ chức hệ thống tài khoản hạch toán TSCĐ 55
  2.2.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán TSCĐ . 58
  2.2.4.1 Sổ chi tiết TSCĐ . 58
  2.2.4.2 Sổ tổng hợp TSCĐ . 60
  2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán TSCĐ 61
  2.2.5.1. Báo cáo tài chính về TSCĐ 61
  2.2.5.2.Báo cáo quản trị về TSCĐ 62
  2.2.6 Thực trạng hiệu quả sử dụng TSCĐ tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 64
  2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 66
  2.3.1. Những kết quả đã đạt được . 66
  2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân chủ yếu . 69
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC . 75
  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 75
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2020. 75
  3.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 78
  3.3. NGUYÊN TẮC VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ . 80
  3.3.1 Nguyên tắc cơ bản hoàn thiện tổ chức hạch toán TSCĐ 80
  3.3.2 Ý nghĩa của việc hoàn thiện hạch toán TSCĐ 81
  3.3.3 Quan điểm định hướng của những giải pháp hoàn thiện tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 82
  3.4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 82
  3.4.1 Giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán TSCĐ 82
  3.4.1.1Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán TSCĐ . 82
  3.4.1.2 Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán TSCĐ 84
  3.4.1.3 Hoàn thiện hệ thống báo cáo TSCĐ 86
  3.4.1.4 Một số giải pháp khác . 87
  3.4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ . 88
  3.4.2.1 Hoàn thiện các quy định về quản lý tài sản cố định 88
  3.4.2.2 Quản lý chặt chẽ TSCĐ . 88
  3.4.2.3 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà . 88
  3.5. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP . 90
  3.5.1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước 90
  3.5.2. Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 91
  KẾT LUẬN . 93
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 95
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 97


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status