Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh 11 - Phòng ngừa và hạn chế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh 11 - Phòng ngừa và hạn chế

  Đề tài: Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh 11 - Phòng ngừa và hạn chế
  1
  CHƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.1. Rủi ro trong hoạt động của các NHTM:
  1.1.1. Khái niệm về rủi ro trong hoạt động ngân hàng:
  Định nghĩa truyền thống: Rủi ro trong hoạt động ngân hàng là những biến cố
  không mong đợi xảy ra, gây mất mát, thiệt hại tài sản, thu nhập của ngân hàng
  trong quá trình hoạt động.
  Định nghĩa hiện đại: Rủi ro trong hoạt động ngân hàng là khả năng những sự kiện
  chưa chắc chắn trong tương lai sẽ làm cho chủ thể là các NHTM không thể đạt
  được những mục tiêu chiến lược và mục tiêu hoạt động, cũng như chi phí cơ hội
  của việc làm mất đi những cơ hội thị trường.
  1.1.2. Phân loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng:
  Do đặc thù ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ và cung ứng các dịch vụ
  ngân hàng theo Luật các TCTD nên tính chất hoạt động và rủi ro có những khác
  biệt so với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác. Có thể nói, hoạt
  động ngân hàng liên quan đến việc chấp nhận rủi ro chứ không phải né tránh rủi
  ro. Các NHTM cần đánh giá các cơ hội kinh doanh dựa trên mối quan hệ rủi ro -
  lợi ích nhằm tìm ra những cơ hội đạt được những lợi ích xứng đáng với mức rủi ro
  chấp nhận. Các NHTM sẽ hoạt động tốt nếu mức rủi ro mà ngân hàng gánh chịu là
  hợp lý và kiểm soát được, đồng thời nằm trong phạm vi, khả năng các nguồn lực
  tài chính và năng lực tín dụng của mình.
  Hoạt động kinh doanh của các NHTM không chỉ bao gồm nghiệp vụ huy động
  vốn và cấp tín dụng mà còn rất nhiều lĩnh vực hoạt động khác như bảo lãnh, kinh
  doanh ngoại hối, chứng khoán, góp vốn liên doanh, dịch vụ thẻ .
  Chính vì vậy nên rủi ro trong hoạt động của các NHTM cũng rất đa dạng:
  - Rủi ro tín dụng: là rủi ro về sự tổn thất tài chính, phát sinh từ việc khách hàng đi
  vay không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ trả nợ đúng hạn theo
  cam kết hoặc việc khách hàng mất khả năng thanh toán. Điều này có nghĩa là các
  khoản thanh toán bao gồm cả phần gốc và lãi vay có thể bị trì hoãn, thậm chí là
  không được hoàn trả, và hậu quả là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự luân 2
  chuyển tiền tệ và sự bền vững của tính chất trung gian dễ bị tổn thương trong hoạt
  động của ngân hàng. Rủi ro tín dụng không chỉ giới hạn ở hoạt động cho vay, mà
  còn bao gồm nhiều hoạt động mang tính chất tín dụng khác như tài trợ thương
  mại, thấu chi, bao thanh toán
  - Rủi ro lãi suất: là rủi ro làm giảm lợi nhuận ròng khi lãi suất biến động theo
  chiều hướng bất lợi. Rủi ro lãi suất xảy ra khi có sự chênh lệch giữa kỳ hạn bình
  quân của các tài sản và các khoản nợ của ngân hàng trong điều kiện lãi suất thị
  trường thay đổi ngoài dự kiến của ngân hàng dẫn đến khả năng giảm thu nhập của
  ngân hàng so với dự tính.
  - Rủi ro thanh khoản: là rủi ro phát sinh chủ yếu từ xu hướng của các NHTM là
  huy động ngắn hạn và cho vay dài hạn, hay nói cách khác là rủi ro khi các NHTM
  không đáp ứng được cho các khoản phải trả khi đến hạn thanh toán do tài sản của
  ngân hàng không có khả năng thanh khoản hay không thể huy động vốn. Trường
  hợp này thường xảy ra nếu như các khoản huy động về mặt kỹ thuật sẽ phải hoàn
  trả theo yêu cầu của người gửi tiền. Đặc biệt, như chúng ta đã thấy trong bất cứ
  một cuộc khủng hoảng nào thì người gửi tiền sẽ rút tiền của mình ra nhanh hơn
  việc người đi vay sẵn sàng trả nợ.
  - Rủi ro ngoại hối: là rủi ro phát sinh khi có sự chênh lệch về kỳ hạn của các khoản
  ngoại hối mà các NHTM đang nắm giữ, và vì thế làm cho các NHTM có thể phải
  gánh chịu thua lỗ khi tỷ giá ngoại hối biến động.
  - Rủi ro hoạt động: là rủi ro liên quan đến công nghệ, cơ sở hạ tầng, quy trình, con
  người trong quá trình hoạt động kinh doanh ngân hàng, hay nói cách khác rủi ro
  hoạt động bao gồm toàn bộ các rủi ro có thể phát sinh từ cách thức mà một NHTM
  điều hành các hoạt động của mình.
  - Rủi ro luật pháp: là rủi ro ngân hàng có thể bị khởi kiện vì để xảy ra những sai
  sót hoặc sự cố trong quá trình hoạt động kinh doanh gây thiệt hại cho khách hàng
  và đối tác. Rủi ro luật pháp mà các NHTM phải đối mặt có thể tiềm ẩn trong nhiều
  lĩnh vực kinh doanh. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro luật pháp có thể là do con người
  hoặc do công nghệ máy móc.Thậm chí, NHTM có thể gặp phải rủi ro luật pháp
  ngay cả khi ngân hàng không phải là bên gây thiệt hại. 3
  - Rủi ro chiến lược: là rủi ro phát sinh từ những thay đổi trong môi trường hoạt
  động của các NHTM trên phạm vi rộng hơn về mặt kinh doanh và tài chính. Rủi ro
  chiến lược cũng có thể phát sinh từ các hoạt động của bản thân các NHTM.
  - Rủi ro uy tín: là rủi ro khi các NHTM bị dư luận đánh giá xấu, gây khó khăn
  nghiêm trọng cho hoạt động của ngân hàng trong việc tiếp cận nguồn vốn hoặc
  khách hàng rời bỏ ngân hàng.
  - Rủi ro thị trường: là loại rủi ro tổn thất tài sản, xảy ra khi lãi suất, tỷ giá hay giá
  cả thị trường biến động theo chiều hướng xấu. Nói cách khác, rủi ro thị trường xảy
  ra khi có sự thay đổi của các điều kiện thị trường hay những biến động của thị
  trường.
  1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của các NHTM:
  1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng:
  Có nhiều định nghĩa về rủi ro tín dụng, theo Điều 2 “Quy định về phân loại nợ,
  trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng” ban hành kèm theo Quyết
  định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc NHNN: rủi ro tín
  dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của TCTD do khách
  hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo
  cam kết.
  1.2.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng:
  1.2.2.1. Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp:
  Tính chất đa dạng và phức tạp của rủi ro tín dụng biểu hiện ở sự đa dạng và phức
  tạp của các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, cũng như các hậu quả do rủi ro
  tín dụng gây ra. Nhận thức và vận dụng đặc điểm này, khi thực hiện phòng ngừa
  và hạn chế rủi ro tín dụng cần áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, không chủ quan
  với bất cứ một dấu hiệu rủi ro nào. Bên cạnh đó, trong quá trình xử lý hậu quả rủi
  ro tín dụng cần xuất phát từ nguyên nhân, bản chất và hậu quả của rủi ro để đưa ra
  biện pháp phù hợp.
  1.2.2.2. Rủi ro tín dụng có tính tất yếu:
  Các chuyên gia kinh tế đều cho rằng hoạt động kinh doanh ngân hàng thực chất là
  quản lý rủi ro (chủ yếu là rủi ro tín dụng) ở mức độ phù hợp để đạt được mức lợi 4
  nhuận tương ứng. Do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến rủi ro,
  đặc biệt do không thể có được thông tin cân xứng về việc sử dụng vốn vay cho
  hoạt động kinh doanh của khách hàng vay, nên bất cứ khoản cho vay nào cũng
  tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đối với hoạt động tín dụng của các NHTM. Vì vậy trong
  quá trình cấp tín dụng cho khách hàng, các NHTM cần chủ động có các biện pháp
  thích hợp để xác định rủi ro, định lượng rủi ro, quản lý rủi ro và kiểm soát rủi ro.
  1.2.2.3. Rủi ro tín dụng có thể dự báo trước hoặc không thể dự báo:
  Các rủi ro có thể dự báo trước: danh mục cho vay hay đầu tư của một NHTM luôn
  luôn có một số khoản thất thoát tiềm tàng chưa được xác định. Tuy nhiên, nếu giả
  định rằng các đặc điểm chung của danh mục cho vay nhìn chung vẫn giống nhau
  trong một giai đoạn hợp lý thì các NHTM có thể dự báo các khoản thất thoát này
  với một mức độ tương đối chính xác bằng cách nghiên cứu các đặc điểm diễn biến
  của danh mục cho vay theo thời gian.
  Các rủi ro không thể dự báo trước: có nhiều sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của
  các NHTM, các cú sốc ngoại sinh do các điều kiện chưa phát sinh tại thời điểm ký
  kết một thỏa thuận kinh doanh, .là những nguyên nhân có thể dẫn đến rủi ro mà
  các NHTM không thể dự báo trước.
  1.2.3. Biểu hiện của rủi ro tín dụng:
  Vì rủi ro tín dụng là khả năng (xác suất) vỡ nợ của khách hàng nên:
  - Những khách hàng phá sản, lừa đảo, chây ỳ trong việc trả nợ là biểu hiện rõ nhất.
  - Bên cạnh đó, các khoản nợ không trả được khi đến hạn ở các cấp độ khác nhau
  cũng thể hiện các khả năng vỡ nợ khác nhau.
  Có nhiều tiêu chí phản ảnh rủi ro tín dụng của các NHTM như:
  - Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, trên vốn chủ sở hữu, trên quỹ dự phòng
  tổn thất.
  - Nợ đáng nghi ngờ (có vấn đề): khả năng chuyển thành nợ xấu cao.
  - Nợ không có tài sản bảo đảm.
  1.2.4. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng:
  1.2.4.1. Nguyên nhân khách quan từ phía nền kinh tế và các cơ quan quản lý Nhà
  Nước: 5
  + Xuất phát từ hệ thống thông tin:
  Thông tin tín dụng bao gồm thông tin lịch sử, thông tin hiện tại và xu hướng phát
  triển của khách hàng trong tương lai (gồm cả thông tin về tài chính và phi tài
  chính) và đặc biệt là các thông tin thống kê về các chỉ tiêu trung bình ngành phục
  vụ cho việc xếp loại khách hàng vay.
  Hiện nay, các NHTM không chỉ quan tâm đến việc hỏi tin về xếp hạng doanh
  nghiệp nhằm đánh giá khách hàng có quan hệ tín dụng mà còn sử dụng thông tin
  vào những mục đích khác như mở rộng đối tượng cho vay, thực hiện công tác
  marketing đến khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng, và mở rộng thị
  phần trên thị trường. Tuy nhiên:
  - Hệ thống thông tin của Việt Nam hiện nay còn khá nhiều bất cập, Việt Nam chưa
  có cơ chế công bố thông tin đầy đủ. Trong thời gian qua, Trung tâm thông tin tín
  dụng (CIC) trực thuộc NHNN hoạt động đã đạt được những kết quả bước đầu rất
  đáng khích lệ trong việc cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tín dụng nhưng
  chưa phải là cơ quan định mức tín nhiệm doanh nghiệp hoạt động một cách độc
  lập và hiệu quả.
  - Vai trò nối kết các NHTM của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) còn lỏng lẻo,
  chưa đạt được kết quả như mong muốn.
  Đây chính là thách thức cho các NHTM trong việc mở rộng và kiểm soát hoạt
  động tín dụng. Nếu các NHTM cố gắng chạy theo thành tích, mở rộng tín dụng
  trong điều kiện môi trường thông tin bất cân xứng thì sẽ gia tăng nguy cơ nợ xấu.
  + Xuất phát từ hệ thống văn bản luật:
  Về cơ bản, hoạt động tín dụng của các NHTM đã được Luật hoá trong các văn bản
  Luật và các văn bản pháp quy của Chính Phủ, NHNN. Tuy nhiên, qua nghiên cứu,
  phân tích, đồng thời, đúc kết từ những trường hợp rủi ro trong thực tế hoạt động
  của các NHTM cho thấy vẫn còn những “lỗ hỏng” khá nguy hiểm, đó vừa là
  những nguyên nhân sâu xa, vừa là những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến rủi
  ro tín dụng của các NHTM. 6
  - Hoạt động tín dụng của các NHTM hiện nay chịu sự điều chỉnh, chi phối của khá
  hiều luật, văn bản dưới luật chồng chéo, không rõ ràng, không hợp lý, thiếu tính
  chặt chẽ và chưa thật sự hoàn chỉnh .
  - Chính Phủ thường xuyên ban hành mới các chính sách về thuế, về xuất nhập
  khẩu, hoặc các quy định về đất đai, nhà ở Khi một chính sách bị thay đổi đột
  ngột sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến kế hoạch,
  cũng như khả năng dự báo sức tiêu thụ trên thị trường của các doanh nghiệp. Việc
  định hướng chiến lược sản xuất, kinh doanh không phù hợp, không chính xác sẽ
  dẫn đến sản xuất cung vượt cầu, hàng hóa khó tiêu thụ, giá bán hạ, thua lỗ, khách
  hàng sẽ không đảm bảo nguồn tiền trả nợ cho các NHTM.
  + Xuất phát từ công tác kiểm tra, thanh tra:
  - Hiện nay, bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được, hoạt động thanh tra,
  kiểm tra, giám sát của NHNN đối với các NHTM chưa thật sự có hiệu quả:
  - Năng lực cán bộ thanh tra, giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu, thậm chí một số
  nghiệp vụ kinh doanh và công nghệ mới thanh tra còn chưa nắm bắt kịp thời.
  - Nội dung và phương pháp thanh tra, giám sát còn lạc hậu, chậm được đổi mới,
  hoạt động một cách thụ động theo kiểu xử lý vụ việc đã phát sinh, ít có khả năng
  ngăn chặn, phòng ngừa rủi ro và vi phạm.
  + Xuất phát từ các cơ quan ban ngành liên quan:
  Hoạt động của các cơ quan ban ngành có liên quan đến hoạt động tín dụng của các
  NHTM hiện nay có thể nói còn nhiều vấn đề cần bàn luận:
  - Quản lý doanh nghiệp còn lỏng lẻo, cấp phép tràn lan.
  - Công chứng tài sản thế chấp sai pháp luật.
  - Cơ quan thi hành án thông đồng với người thi hành án, trung tâm bán đấu giá tài
  sản thế chấp tiêu cực.
  - Sự kém hiệu quả của cơ quan pháp luật cấp địa phương: Trong những năm gần
  đây, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính Phủ, NHNN và các cơ quan
  ban ngành có liên quan đã ban hành nhiều luật, văn bản dưới luật hướng dẫn thi
  hành luật liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Tuy luật và các văn bản
  hướng dẫn đều đã được ban hành song việc triển khai vào hoạt động ngân hàng thì 7
  lại hết sức chậm chạp và còn gặp phải nhiều vướng mắc. Các cơ quan pháp luật lại
  chậm chạp trong quá trình thực thi chức năng của mình.
  - Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng - Bộ Tài chính (DATC) hoạt động chưa
  hiệu quả.
  1.2.4.2. Nguyên nhân chủ quan từ phía các NHTM:
  + Xuất phát từ cán bộ quản lý, cán bộ tín dụng:
  Đạo đức của cán bộ tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng để giải quyết
  vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng. Một cán bộ hạn chế về năng lực có thể được bồi
  dưỡng thêm để nâng cao trình độ, nhưng một cán bộ tha hóa về đạo đức mà lại
  giỏi về mặt nghiệp vụ thì thật sự nguy hiểm khi được bố trí trong công tác tín
  dụng. Điều này có thể nhận thấy qua các vụ án kinh tế lớn trong thời gian vừa qua
  có liên quan đến hoạt động ngân hàng đều có sự tiếp tay của những cán bộ tín
  dụng cùng với khách hàng hoặc bản thân cán bộ tín dụng cố ý:
  - Thực hiện trái với qui trình tín dụng.
  - Trực tiếp thu nợ nhưng không nộp mà dùng cho mục đích cá nhân.
  - Lập hồ sơ giả để vay tiền cá nhân, nhờ người vay hộ,
  - Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ có giá để thế chấp vay tiền.
  - Định giá TSBĐ không đúng giá trị thực do thông đồng với khách hàng.
  Bên cạnh vấn đề đạo đức, năng lực, trình độ, kinh nghiệm của một bộ phận cán bộ
  tín dụng hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu công việc. Điều này có thể thấy trong
  thực tế qua việc bố trí công việc chưa phù hợp với trình độ chuyên môn, bản thân
  từng cán bộ chưa có ý thức tự nâng cao nghiệp vụ. Ngoài ra có thể nhận thấy rõ
  nét nhất là công tác phân công cán bộ tín dụng quản lý khách hàng của các NHTM
  hiện nay không theo chuyên ngành kinh tế, từ đó dẫn đến việc:
  - Cán bộ tín dụng làm việc theo kiểu đa năng, không chuyên sâu vào một ngành
  nghề cụ thể nào nên không có nhiều kiến thức chuyên ngành. Khách hàng khi
  cung cấp các dự án, có nhiều thông số kỹ thuật máy móc chuyên ngành hoàn toàn
  xa lạ với cán bộ tín dụng. Thuê chuyên gia đánh giá đòi hỏi chi phí cao nên chủ
  yếu mà các ngân hàng thường làm trong những trường hợp này là tự tìm hiểu
  thông tin thông qua sách, báo, tạp chí chuyên ngành, qua mạng internet. 8
  - Nếu cán bộ tín dụng không có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành cần thẩm
  định sẽ đưa ra những đánh giá sai, gây bức xúc cho khách hàng hoặc ngược lại,
  khách hàng thông tin sai mà không biết, gây ra những quyết định sai lầm trong cho
  vay.
  Ngoài ra, sự gắn bó, nổ lực với công việc của một bộ phận cán bộ tín dụng cũng
  chưa được phát huy do chính sách tuyển dụng, sử dụng, phân công, bố trí công
  việc và vấn đề đãi ngộ của các NHTM (đặc biệt là các NHTMNN) chưa đủ sức thu
  hút. Thực tế hiện nay cho thấy do tác động của quá trình cạnh tranh, rất nhiều cán
  bộ tín dụng giỏi, nhiều kinh nghiệm của các NHTMNN đã được các NHTMCP,
  các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tuyển dụng vào những vị trí quan trọng
  với nhiều đãi ngộ. Nguồn nhân lực của các NHTMNN đã mỏng do quá trình mở
  rộng mạng lưới, lại ngày càng bị hao hụt do chính sách tuyển dụng, sử dụng, phân
  công, bố trí công việc, và vấn đề đãi ngộ chưa thật sự thu hút.
  + Xuất phát từ chính sách, quy trình tín dụng và sự vận dụng chính sách, quy
  trình tín dụng chưa nghiêm túc:
  Nhân tố đầu tiên ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến chất lượng tín dụng của các
  NHTM đó là chính sách tín dụng. Tuy nhiên, chính sách tín dụng chỉ phát huy tác
  dụng khi được xây dựng trên cơ sở khách quan và sự nghiêm túc của việc ban
  hành và vận dụng. Thực tế, vẫn còn nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến chính
  sách tín dụng chưa thật sự hợp lý:
  - Chính sách tín dụng của các NHTM hiện nay phần lớn đều chưa đạt tầm chiến
  lược, chưa theo nguyên tắc thị trường, thậm chí còn bị cuốn theo các hội chứng,
  phong trào, khẩu hiệu phát triển kinh tế và theo chủ nghĩa thành tích.
  - Các NHTM hầu như chưa xây dựng được chính sách tín dụng khoa học, phù hợp
  thể hiện được quan điểm và chiến lược riêng.
  - Ngoài ra, các NHTM không có chiến lược phát triển rõ nét hay nói cách khác
  chưa quản trị về danh mục cho vay theo lĩnh vực sở trường.
  - Chính sách tín dụng với vấn đề lãi suất vẫn còn khá nhiều bất cập. 9
  - Quy trình tín dụng thông thường được xác lập trên những quy định chung của
  pháp luật về ngân hàng và những đặc thù trong hoạt động của riêng mỗi ngân
  hàng. Thông thường, quy trình tín dụng được thống nhất qua các bước sau:
  THIẾT L ẬP
  Quy trình tín dụng nếu không phát huy được tác dụng sẽ ảnh hưởng đến chất
  lượng quản lý rủi ro tín dụng. Trên thực tế, không phải quy trình tín dụng của các
  NHTM luôn đảm bảo tính hợp lý và chặt chẽ, biểu hiện như:
  - Thông tin cần phải thực hiện trong các bước của quy trình không được quy định
  chi tiết và đầy đủ, cũng như mối quan hệ giữa các bước chưa được nhận thức đúng
  đắn.
  - Trên thực tế, việc phân định rõ giữa khâu thẩm định và cho vay ở nhiều NHTM
  vẫn chưa thật sự tách biệt. Chỉ một vài ngân hàng đang tiến hành triển khai, áp
  dụng quy trình tín dụng mới với việc phân chia độc lập giữa ba chức năng: quan
  hệ khách hàng, quản lý rủi ro và quản lý nợ. Tuy vậy, giữa mô hình phân chia cũ
  và mới, bên cạnh những ưu điểm vẫn tồn tại những hạn chế chưa thể khắc phục
  ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng.
  - Do sức ép cạnh tranh trong việc mở rộng thị phần tín dụng, trong quá trình vận
  dụng không ít NHTM đã bỏ qua các bước của quy trình, hạ thấp tiêu chuẩn đánh
  giá khách hàng, không chú ý đúng mức đến tình hình tài chính, năng lực sản xuất
  kinh doanh, khả năng trả nợ, nguồn trả nợ của khách hàng vay nên nảy sinh nhiều
  sai phạm: về điều kiện vay vốn, về việc lập hồ sơ vay vốn, về việc kiểm tra, quản
  lý nợ vay, về cơ cấu lại thời hạn trả nợ (điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ gốc
  và lãi).
  Việc nhận thức chưa đầy đủ và vận dụng chưa thật sự nghiêm túc của cán bộ tín
  dụng đối với các chính sách và quy trình tín dụng cũng ảnh hưởng đến chất lượng
  tín dụng của các NHTM vì nếu nhận thức đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các quy
  THIẾT L ẬP
  HỒ SƠ
  KHÁCH
  HÀNG VAY
  THANH LÝ
  HỢP ĐỒNG
  VÀ XỬ LÝ
  TRANH CHẤP
  GIẢI
  NGÂN
  VÀ THU
  NỢ
  RA QUYẾT
  ĐỊNH VÀ KÝ
  HỢP ĐỒNG
  THẨM ĐỊNH
  HỒ SƠ
  KHÁCH
  HÀNG VAY10
  định, nhất là thẩm tra chặt chẽ khả năng tài chính, hiệu quả của phương án sản
  xuất kinh doanh, các điều kiện về bảo đảm tiền vay của khách hàng rồi mới quyết
  định đầu tư thì khả năng thu hồi vốn là rất lớn. Ngược lại, nếu buông lỏng quản lý
  hoặc thẩm tra chưa đầy đủ đã quyết định đầu tư thì mức độ rủi ro sẽ gia tăng, thậm
  chí có khi mất vốn.
  + Xuất phát từ công tác thẩm định:
  Đánh giá uy tín, năng lực quản trị, năng lực tài chính của khách hàng:
  - Đánh giá uy tín của khách hàng là vấn đề thật sự khó khăn đối với các cán bộ
  thực hiện công tác thẩm định trong việc tiếp cận thông tin về khách hàng khi
  nguồn thông tin và khả năng phát tín hiệu của khách hàng còn hạn chế. Hiện nay,
  công tác đánh giá uy tín của khách hàng chủ yếu dựa vào cảm tính và chủ quan
  của các cán bộ nghiệp vụ, như dựa vào các quan hệ trong quá khứ: khách hàng vay
  trả đúng hạn được xem là khách hàng có uy tín, còn đối với khách hàng mới quan
  hệ thì chủ yếu dựa vào ý kiến chủ quan của cán bộ tín dụng khi tiếp xúc với khách
  hàng, hoặc qua một số thông tin thu thập được. Trong khi đó đối tượng khách
  hàng được xem là chiến lược phục vụ của ngân hàng là khu vực kinh tế tư nhân thì
  còn quá non trẻ, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có danh tiếng trên
  thị trường, ý thức của doanh nghiệp trong việc xây dựng uy tín và thương hiệu
  chưa cao, các hiệp hội ngành thì chưa phát huy vai trò của mình, chưa hỗ trợ nhiều
  cho các doanh nghiệp thành viên phát triển, nhất là việc giới thiệu các thành viên
  cho thị trường nên đã dẫn đến việc thu thập thông tin để đánh giá đối với khu vực
  kinh tế trên là rất khó khăn.
  - Đánh giá năng lực của khách hàng:
  * Về năng lực quản trị: nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định sự thành
  bại của một doanh nghiệp và cũng có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả đồng vốn
  của ngân hàng. Tuy nhiên, việc đánh giá nguồn nhân lực, nhất là bộ phận lãnh đạo
  của khách hàng hiện nay hoàn toàn chưa có cơ sở, chủ yếu là liệt kê bằng cấp và
  số năm công tác.
  * Về năng lực tài chính: công việc đánh giá được thực hiện chủ yếu dựa vào việc
  phân tích số liệu trên các báo cáo tài chính do khách hàng cung cấp. Hiện nay do


  Xem Thêm: Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh 11 - Phòng ngừa và hạn chế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh 11 - Phòng ngừa và hạn chế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status