Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc ninh giai đoạn 1997 đến nay - Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc ninh giai đoạn 1997 đến nay - Thực trạng và giải pháp

  Đề tài: Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc ninh giai đoạn 1997 đến nay - Thực trạng và giải pháp

  LỜI MỞ ĐẦU 3
  CHƯƠNG 1. 6
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 6
  1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 6
  1.2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 8
  1.3. Vai trò của FDI đối với các nền kinh tế đang phát triển. 11
  1.3.1.Tác động tích cực của FDI 12
  1.3.2. Tác động tiêu cực của FDI 16
  1.4. Những yếu tố tác động đối với việc thu hút FDI 18
  1.5. Kinh nghiệm thu hút FDI của một số địa phương ở Việt Nam 20
  1.5.1. Thu hút FDI của Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội 20
  1.5.2. Một số kinh nghiệm thực tiễn về thu hút FDI 30
  CHƯƠNG 2. 32
  THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 1997- NAY 32
  2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh. 32
  2.2. Chủ trương, chính sách của Nhà nước và tỉnh Bắc Ninh về thu hút FDI 35
  2.2.1. Chủ trương, chính sách của Nhà nước về thu hút FDI 35
  2.2.2. Chủ trương, chính sách của Bắc Ninh về thu hút FDI 44
  2.2.2.1. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 46
  2.2.2.2. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. 48
  2.2.2.3. Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng. 49
  2.2.2.4. Hỗ trợ doanh nghiệp. 51
  2.3. Kết quả thu hút FDI vào tỉnh Bắc Ninh (Thời kỳ 1997-2008) 52
  2.3.1. Vốn đầu tư FDI 52
  2.3.2. Lĩnh vực đầu tư FDI 54
  2.3.3. Các hình thức đầu tư FDI 54
  2.3.4. FDI phân theo quốc gia và vùng lãnh thổ. 55
  2.3.5. Quy mô vốn đầu tư 56
  2.4. Tác động của FDI đối với phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh. 56
  2.4.1. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 56
  2.4.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 56
  2.4.3. Thúc đẩy xuất khẩu. 59
  2.4.4. Tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao kỹ năng chuyên môn cho người lao động. 60
  2.4.5. Đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước. 61
  2.4.6. Thúc đẩy đầu tư xây dựng các khu công nghiệp tập trung. 63
  2.5. Một số hạn chế trong hoạt động thu hút FDI của tỉnh Bắc Ninh. 65
  2.5.1. Hạn chế. 65
  2.5.2. Nguyên nhân của những hạn chế. 67
  CHƯƠNG 3. 70
  ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2008-2015. 70
  3.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 72
  3.2. Định hướng thu hút FDI vào tỉnh Bắc Ninh. 75
  3.2.1. Định hướng cơ cấu vốn. 75
  3.2.2. Định hướng ngành. 76
  3.2.3. Định hướng địa bàn đầu tư. 78
  3.2.4. Định hướng đối tác. 78
  3.2.5. Phát triển các Khu, Cụm công nghiệp. 81
  3.3. Mục tiêu thu hút FDI 81
  3.4. Giải pháp thu hút FDI 82
  3.4.1. Tạo lập môi trường kinh doanh ổn định, cải thiện môi trường đầu tư, đa dạng hoá các hình thức thu hút đầu tư. 82
  3.4.2. Xây dựng quy hoạch tổng thể thu hút FDI 83
  3.4.3. Tích cực đổi mới công tác vận động xúc tiến đầu tư 85
  3.4.4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. 87
  3.4.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. 88
  3.4.6. Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng. 89
  KẾT LUẬN 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Trong thời kỳ đổi mới, mở cửa, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được coi là một trong những biện pháp khai thác ngoại lực nhằm thúc đẩy nội lực để phát triển kinh tế-xã hội. FDI là một bộ phận quan trọng trong chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút vốn FDI là nhiệm vụ có tính lâu dài, gắn liền với công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
  Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, hoạt động đầu tư nước ngoài diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những yếu tố thuận lợi mới tác động tích cực đến việc thu hút và triển khai dự án nguồn vốn FDI, đồng thời cũng đã xuất hiện một số khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ nhằm tạo đà tăng trưởng trong các năm tới.
  Kể từ khi tái lập tỉnh Bắc Ninh (01/01/1997), hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài những năm qua còn bộc lộ những mặt hạn chế. Đó là: Nhận thức và quan điểm về đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa được quán triệt đầy đủ ở các cấp, các ngành; cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài có mặt còn bất hợp lý; hiệu quả tổng thể về kinh tế - xã hội của hoạt động FDI còn chưa cao; môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn; công tác cán bộ, công tác quản lý nhà nước về FDI còn những bất cập; thủ tục hành chính chưa thực sự thông thoáng.
  Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện để thành phần kinh tế này phát triển, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; xuất phát từ thực tiễn của địa phương, học viên lựa chọn đề tài “HOẠT ĐỘNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 1997 ĐẾN NAY- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” làm nội dung nghiên cứu.
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Trên cơ sở thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Bắc Ninh những năm qua, đánh giá tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta tiếp tục được cải thiện; ngoài việc triển khai Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp cùng các Nghị định hướng dẫn được ban hành đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư. Việc thực hiện Chương trình hành động sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, Chương trình kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Singapore, Hợp tác phát triển “hai hành lang một vành đai kinh tê” Việt Nam – Trung Quốc đã góp phần làm cho môi trường đầu tư nước ta trở lên thông thoáng và hấp dẫn hơn. Dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục có xu hướng chuyển mạnh sang các nước đang phát triển, nhất là các nền kinh tế mới nổi, có tốc độ tăng trưởng cao, có lợi thế về lao động và chính sách đầu tư thông thoáng, trong đó có Việt Nam. Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài qua các giai đoạn, Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Ninh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  + Đối tượng nghiên cứu: đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Ninh.
  + Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu toàn bộ tình hình, thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Bắc Ninh từ khi tái lập tỉnh (1997) đến nay.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Kết hợp giữa phương pháp lịch sử và phương pháp logic; tổng hợp nghiên cứu, sử dụng tài liệu, số liệu báo cáo và sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu phân tích thực tế rồi cuối cùng đưa ra các giải pháp.
  5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài:
  - Luận văn hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và kinh nghiệm thu hút FDI của một số địa phương ở Việt Nam.
  - Phân tích thực trạng thu hút vốn FDI và tác động của FDI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh trong thời kỳ từ năm 1997 đến nay.
  - Nghiên cứu định hướng và giải pháp nhằm tăng cường thu hút hơn nữa nguồn vốn FDI vào Bắc Ninh trong những năm tới.
  6. Kết cấu của Luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, Luận văn bao gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
  Chương II: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997-nay
  Chương III: Định hướng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008-2015


  Xem Thêm: Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc ninh giai đoạn 1997 đến nay - Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc ninh giai đoạn 1997 đến nay - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status