Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái đảo Ngọc Vừng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái đảo Ngọc Vừng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

  Đề tài: Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái đảo Ngọc Vừng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh
  Đề tài KC-09-12: Báo cáo tổng kết khoa học và công nghệ
  2
  Mục lục
  Trang
  Mở đầu 5
  Chương 1. Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam, tiềm năng và phát triển 11
  1.1 Tổng quan về hệ thống đảo ven bờ Việt Nam 11
  1.1.1 Phân bố, số lượng và diện tích các đảo 11
  1.1.2 Điều kiện tự nhiên 12
  1.1.3 Giá trị về vị thế và nguồn tài nguyên thiên nhiên 13
  1.1.4 Dân cư, kinh tế - xã hội 15
  1.1.5 Các vùng đảo ven bờ 16
  1.2 Cơ sở lý luận kinh tế-sinh thái 18
  1.2.1 Sự khác biệt của kinh tế sinh thái với các phương pháp kinh tế truyền
  thống 19
  1.2.2 Lộ trình nghiên cứu kinh tế-sinh thái 22
  1.2.3 Đa dạng sinh học và kinh tế-sinh thái 30
  1.2.4 Nguồn vốn tự nhiên và kinh tế-sinh thái 33
  1.2.5 Những vấn đề thực tiễn trong công tác điều tra nghiên cứu phát triển
  kinh tế-sinh thái hệ thống đảo ven bờ Việt Nam 35
  1.3 Những mô hình phát triển kinh tế-sinh thái tiêu biểu trên thế giới và
  Việt Nam 36
  1.3.1 Trên thế giới 36
  1.3.2 Tại Việt Nam 38
  1.4 Tiềm năng phát triển kinh tế-sinh thái của hệ thống đảo ven bờ Việt Nam 39
  1.4.1 Phân loại các đảo, cụm đảo theo nguồn vốn tự nhiên và chức năng
  trong phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng 39
  1.4.2 Phát triển kinh tế-sinh thái - hướng lựa chọn ưu tiên cho hệ thống đảo
  ven bờ Việt Nam 43
  Chương2. Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế-sinh thái
  đảo Ngọc Vừng 46
  2.1 Giới thiệu chung về đảo Ngọc Vừng 46
  2.2 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên trên đảo ngọc vừng cho phát
  triển kinh tế-sinh thái 48
  2.2.1 Điều kiện địa chất 48
  2.2.2 Đặc điểm địa mạo 50
  2.2.3 Vỏ phong hoá và lớp phủ thổ nhưỡng 53
  2.2.4 Đặc điểm khí hậu, thủy văn và tài nguyên nước 57
  2.2.5 Tài nguyên sinh vật trên đảo 61
  2.3 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vùng biển xung quanh đảo
  cho phát triển kinh tế-sinh thái 66
  2.3.1 Điều kiện khí tượng, hải văn và môi trường biển Ngọc Vừng 66
  2.3.2 Nguồn lợi sinh vật vùng biển Ngọc vừng 74
  2.4 Điều kiện kinh tế-xã hội đảo ngọc vừng cho phát triển kinh-tế sinh thái 77
  2.4.1 Dân cư và lao động 77
  2.4.2 Cơ cấu các ngành kinh tế 78
  2.4.3 Đặc điểm kinh tế hộ gia đình 83Đề tài KC-09-12: Báo cáo tổng kết khoa học và công nghệ
  3
  2.4.4 Hiện trạng sử dụng đất đảo Ngọc Vừng 84
  2.4.5 Cơ sở hạ tầng 86
  2.5 Định hướng phát triển mô hình kinh tế-sinh thái đảo ngọc vừng 87
  2.5.1 Phương hướng chung 88
  2.5.2 Các tiểu vùng và khu chức năng kinh tế–sinh thái 90
  Chương 3. Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh-tế sinh thái
  đảo cù lao chàm 99
  3.1 Giới thiệu chung về đảo Cù Lao Chàm 99
  3.2 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên trên đảo cho phát triển kinh
  tế-sinh thái đảo Cù Lao Chàm
  100
  3.2.1 Điều kiện địa chất-địa mạo 100
  3.2.2 Vỏ phong hoá và cảnh quan thổ nhưỡng 108
  3.2.3 Đặc trưng khí hậu 110
  3.2.4 Đặc điểm thủy văn và tài nguyên nước 113
  3.2.5 Tài nguyên sinh vật trên đảo 113
  3.3 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vùng biển xung quanh đảo
  cho phát triển kinh tế sinh thái 116
  3.3.1 Chế độ thuỷ văn vùng biển Cù Lao Chàm 116
  3.3.2 Đặc điểm địa môi trường 126
  3.3.3 Tài nguyên sinh vật biển 129
  3.4 Điều kiện kinh tế - xã hội cho phát triển kinh tế – sinh thái 133
  3.4.1 Cơ cấu dân cư, dân số và lao động 133
  3.4.2 Hiện trạng phát triển kinh tế 135
  3.4.3 Các tài nguyên văn hoá-lịch sử 136
  3.5. Định hướng phát triển kinh tế - sinh thái đảo Cù Lao Chàm 137
  3.5.1 Khái quát chung 137
  3.5.2 Phân vùng kinh tế - sinh thái 138
  3.5.3 Các khu chức năng kinh tế – sinh thái 140
  Chương 4. Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh-tế sinh thái
  cụm đảo hòn khoai 144
  4.1 Giới thiệu chung về cụm đảo Hòn Khoai 144
  4.2 Điều kiện tự nhiên trên đảo Hòn Khoai cho phát triển kinh tế -sinh thái 146
  4.2.1 Đặc trưng địa chất 146
  4.2.2 Đặc điểm địa mạo 150
  4.2.3 Vỏ phong hoá và cảnh quan đất 152
  4.2.4 Đặc điểm khí hậu, thủy văn và tài nguyên nước trên đảo 154
  4.2.5 Tài nguyên sinh vật trên đảo 158
  4.2.6 Giá trị phục vụ du lịch - sinh thái và nghiên cứu khoa học của điều
  kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên trên đảo Hòn Khoai 163
  4.3 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vùng biển quanh đảo cho
  phát triển kinh tế-sinh thái 166
  4.3.1 Điều kiện hải văn 166
  4.3.2 Đặc điểm môi trường nước biển 168
  4.3.3 Nguồn lợi hệ sinh thái vùng triều 171
  4.3.4 Nguồn lợi hệ sinh thái vùng biển quanh đảo 173
  4.3.5 Điều kiện hải văn, môi trường và tài nguyên sinh vật biển đối với phát
  triển du lịch sinh thái 176Đề tài KC-09-12: Báo cáo tổng kết khoa học và công nghệ
  4
  4.4 Định hướng phát triển kinh tế-xã hội cụm đảo Hòn Khoai 179
  4.4.1 Khái quát hiện trạng sử dụng và quản lý lãnh thổ 179
  4.4.2 Những hướng phát triển kinh tế - xã hội 180
  4.4.3 Hướng phát triển thích hợp và khả thi: du lịch sinh thái và nghiên cứu
  khoa học 181
  4.5. Định hướng quy hoạch mặt bằng đảo Hòn Khoai phục vụ du lịch sinh
  thái và nghiên cứu khoa học 181
  4.5.1 Phân khu chức năng 181
  4.5.2 Một số dự án đầu tư (giai đoạn 1) 183
  Chương 5. định hướng mô hình phát triển kinh tế-sinh thái Hệ thống đảo
  ven bờ việt nam 184
  5.1 Mô hình phát triển kinh tế-sinh thái cho các đảo ven bờ 184
  5.2 Một số mô hình kinh tế-sinh thái trên các đảo lựa chọn 187
  5.2.1 Mô hình làng sinh thái tại đảo Ngọc Vừng 187
  5.2.2 Mô hình dịch vụ du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học đảo
  Hòn Khoai 192
  5.2.3 Mô hình phát triển kinh tế-sinh thái và du lịch Làng Chài Bãi Hương
  đảo Cù Lao Chàm 196
  5.2.4 Mô hình phát triển kinh tế-sinh thái và du lịch thung lũng Đồng Chùa,
  đảo cù lao chàm - một mô hình kinh tế-sinh thái lựa chọn 203
  5.3 Định hướng các hợp phần (modul) của mô hình phát triển kinh tế-sinh
  thái đảo ven bờ 208
  5.3.1 Vườn thực nghiệm kinh tế-sinh thái và du lịch quy mô hộ gia đình 208
  5.3.2 Định hướng phát triển nông lâm nghiệp trong mô hình kinh tế-sinh thái 211
  5.3.3 Định hướng nuôi trồng thủy sản trong các mô hình kinh tế-sinh thái 217
  Kết luận và kiến nghị 224
  Tài liệu tham khảo 227
  Phụ lục


  Xem Thêm: Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái đảo Ngọc Vừng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái đảo Ngọc Vừng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status