Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Mở rộng cho vay thể nhân tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mở rộng cho vay thể nhân tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Đề tài: Mở rộng cho vay thể nhân tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
  PHẦN MỞ ĐẦU
  I. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Ngày 07/11/2006, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Với việc gia nhập WTO, chúng ta phải chấp nhận mở cửa hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trong đó có việc mở cửa các dịch vụ ngân hàng. Các ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tín dụng dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ có cơ hội hơn trong việc xâm nhập thị trường Việt Nam. Như vậy sức ép cạnh tranh đối với các ngân hàng nội địa cũng tăng lên. Tuy nhiên, đây sẽ là động lực để ngành Ngân hàng Việt Nam phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn.
  Hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam mặc dù đang có những thuận lợi như mạng lưới hoạt động ngày càng được nhân rộng, lượng khách hàng tiềm năng và thị phần đầu tư ngày càng gia tăng nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, đặc biệt là về mặt tín dụng như tiềm lực về vốn còn yếu, công nghệ và tổ chức ngân hàng lạc hậu, năng lực quản trị rủi ro yếu, tỷ lệ nợ quá hạn còn ở mức cao, thiếu đội ngũ những cán bộ ngân hàng có khả năng phân tích tài chính chuyên nghiệp. Thực tế đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập tài chính quốc tế. Trong đó, mở rộng hoạt động cho vay thể nhân là một tất yếu khách quan.
  Như chúng ta đã biết, trong điều kiện hiện nay với mức sống cao hơn trước dẫn đến nhu cầu sinh hoạt cũng tăng. Do vậy, rất nhiều thể nhân muốn: mở rộng sản xuất kinh doanh, mua nhà, ô tô, mua sắm các đồ dùng sinh hoạt v.v để tiện cho việc đi lại, kinh doanh. Nhưng do điều kiện kinh tế có hạn nên họ không thể mua, họ rất mong muốn được vay ngân hàng và trả dần. Thiết nghĩ, đây là một bộ phận khách hàng lớn của ngân hàng, góp phần làm tăng thu nhập cho ngân hàng và hoạt động cho vay thể nhân cũng là một xu thế phù hợp với các nước tiên tiến trên thế giới
  Xuất phát từ thực tế hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch Ng©n hàng N«ng nghiệp và ph¸t triển n«ng th«n Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là từ yêu cầu mở cửa thị trường tài chính - dịch vụ theo các cam kết quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới, đề tài: “Mở rộng cho vay thể nhân tại Sở giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam” đã được chọn làm đề tài nghiên cứu của luận văn.
  II. Mục đích nghiên cứu
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận về tín dụng và hoạt động cho vay thể nhân tại Sở giao dịch ng©n hàng N«ng nghiệp và ph¸t triển n«ng th«n Việt Nam
  - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay thể nhân tại Sở giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
  - Đề xuất những giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay thể nhân tại Sở giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
  III.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: hoạt động cho vay thể nhân tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam.
  Phạm vi nghiên cứu: Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam.
  IV. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp và thống kê để nghiên cứu.
  V. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu 3 chương:
  Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về mở rộng cho vay thể nhân của ngân hàng thương mại
  Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay thể nhân tại Sở giao dịch NHNo & PTNTVN
  Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay thể nhân tại Sở giao dịch NHNo&PTNTVN
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY THỂ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
  1.1. Hoạt động cho vay thể nhân của ngân hàng thương mại 4
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay thể nhân của ngân hàng thương mại 4
  1.1.1.1. Khái niệm 4
  1.1.1.2. Đặc điểm cho vay thể nhân. 6
  1.1.2. Các hình thức cho vay thể nhân của ngân hàng thương mại 9
  1.1.2.1 Căn cứ vào phương thức hoàn trả: 9
  1.1.2.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng: 11
  1.1.2.3. Căn cứ vào nguồn gốc cho vay: 11
  1.1.2.4. Căn cứ vào loại tài sản được tài trợ: 12
  1.1.2.5. Căn cứ vào thời hạn vay vốn: 13
  1.1.3. Chính sách cho vay thể nhân của ngân hàng thương mại. 14
  1.2. Mở rộng hoạt động cho vay thể nhân của NHTM 15
  1.2.1. Quan niệm mở rộng cho vay thể nhân của NHTM 15
  1.2.2. Sự cần thiết mở rộng cho vay thể nhân của NHTM. 16
  1.2.3. Một số chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay thể nhân của NHTM 20
  1.2.3.2. Sự gia tăng của thu nhập từ sản phẩm cho vay thể nhân. 21
  1.2.3.3. Sự gia tăng của doanh số cho vay và dư nợ cho vay thể nhân. 22
  1.2.3.4. Giảm nợ xấu và thay đổi cơ câu nợ xấu cho vay thể nhân. 23
  1.2.3.5. Sự gia tăng của số lượng khách hàng và thị phần cho vay thể nhân 24
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay thể nhân của NHTM 26
  1.3.1. Các nhân tố chủ quan. 26
  1.3.2 Các nhân tố khách quan. 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THỂ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNo & PTNTVN . 32
  2.1. Khái quát về Sở giao dịch NHNo & PTNNVN 32
  2.1.1. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động của SGD NHNo&PTNTVN 32
  2.1.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của SGD NHNo&PTNTVN. 35
  2.1.2.1 Huy động vốn. 35
  2.1.2.2. Cho vay và đầu tư. 36
  2.1.2.3. Các hoạt động khác. 39
  2.1.2.4. Kết quả kinh doanh. 40
  2.2. Thực trạng mở rộng cho vay thể nhân tại SGD NHNo&PTNTVN 41
  2.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động cho vay thể nhân tại SGD NHNo&PTNTVN 41
  2.2.1.1. Tổng quan về cơ chế, chính sách cho vay thể nhân tại SGD NHNo&PTNTVN 41
  2.2.1.2. Quy trình nghiệp vụ cho vay thể nhân tại SGD NHNo&PTNTVN 44
  2.2.2. Mở rộng cho vay thể nhân tại SGD NHNo&PTNTVN 46
  2.2.2.1. Sự gia tăng của số lượng sản phẩm cho vay thể nhân. 46
  2.2.2.2. Sự gia tăng của thu nhập từ sản phẩm cho vay thể nhân. 47
  2.2.2.3. Sự gia tăng của doanh số và dư nợ cho vay thể nhân. 48
  2.2.2.5. Sự gia tăng số lượng khách hàng thể nhân và thị phần. 61
  2.3. Đánh giá chung. 63
  2.3.1. Kết quả đạt được. 63
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 64
  2.3.2.1. Hạn chế. 64
  2.3.2.2. Nguyên nhân. 65
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THỂ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNTVN 68
  3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay thể nhân tại SGD NHNo&PTNTVN 68
  3.1.1. Định hướng phát triển cho vay tại SGD NHNo&PTNTVN 68
  3.1.2. Định hướng mở rộng cho vay thể nhân tại SGD NHNo&PTNTVN 69
  3.2. Giải pháp nhằm mở rộng cho vay thể nhân tại Sở giao dịch NHNo&PTNTVN 70
  3.2.1. Giải pháp chủ yếu. 70
  3.2.1.1. Triển khai thêm các sản phẩm cho vay thể nhân mới 70
  3.2.1.2. Hoàn thiện qui trình nghiệp vụ. 74
  3.2.1.3. Tăng cường ho¹t ®éng Marketing. 76
  3.2.1.4. Ngăn ngừa nợ quá hạn phát sinh trong quá trình cho vay thể nhân 82
  3.2.2. Các giải pháp hỗ trợ. 84
  3.2.2.1. Tăng cường huy động vốn để phục vụ công tác cho vay. 84
  3.2.2.2. Ban hành biểu mẫu hợp đồng chuẩn cho các sản phẩm 86
  3.2.2.3. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. 87
  3.2.2.4. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 87
  3.3. Một số kiến nghị 92
  3.3.1. Đối với Chính phủ. 92
  3.3.2. Đối với NHNN 94
  3.3.3. Đối với NHNo&PTNTVN 96
  KẾT LUẬN 98
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100


  Xem Thêm: Mở rộng cho vay thể nhân tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mở rộng cho vay thể nhân tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status