Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam

  Đề tài: Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam
  1
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
  ---------♣---------
  NGUYỄN LÊ THIỆN PHƯƠNG
  Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
  Mã số: 5.02.09
  LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
  NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
  GS.TS NGUYỄN THANH TUYỀN
  TP. HỒ CHÍ MINH - Năm 20042
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Công cuộc đổi mới kinh tế với nội dung chủ yếu là chuyển sang kinh tế
  thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước
  ta những năm qua đã thu được những thành tựu to lớn: nền kinh tế tăng trưởng
  liên tục với tốc độ cao, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Những năm
  gần đây mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, nhưng
  nền kinh tế của Việt Nam vẫn ổn định và đạt được mức tăng trưởng khá cao so
  với các nước trong khu vực.
  Đất nước đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn công
  nghiệp hóa – hiện đại hóa. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu
  thế khách quan ngày càng tác động mạnh, vừa là thời cơ, vừa là thách thức lớn.
  Chúng ta chủ trương xúc tiến việc đổi mới cơ cấu kinh tế nhằm nâng cao hiệu
  quả sản xuất, kinh doanh và khả năng mới trong cạnh tranh của nền kinh tế
  trong quá trình phát triển hội nhập.
  Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nước ta phấn đấu đạt nhịp độ tăng
  trưởng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2001-2005 bình quân 7,5%, trong
  suốt 10 năm (2001-2010) tăng bình quân 7,2%/ năm để đến năm 2010 GDP tăng
  ít nhất gấp đôi so với năm 2000, bảo đảm GDP bình quân đầu người vào khoảng
  700-750 USD. Để đạt được mục tiêu này, tốc độ tăng vốn huy động 20-25%, tốc
  độ tăng cho vay đối với nền kinh tế 16-20% năm cho cả giai đoạn từ 2001-2010,
  mức dự nợ cho vay nền kinh tế tăng bình quân 22%, đến năm 2005 dư nợ đạt
  khoảng 450 ngàn tỷ, đạt trên 60% GDP; phấn đấu đưa tỷ lệ đầu tư tín dụng
  chiếm 25% đến 30% tổng đầu tư của toàn xã hội, trong đó tín dụng trung và dài
  hạn duy trì 40% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Do đó, vốn – công nghệ – máy 3
  móc, thiết bị là những vấn đề rất được chú trọng. Mặt khác, trong quá trình
  chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, dưới sự tác động của qui luật
  kinh tế khách quan, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, các chủ thể sản
  xuất kinh doanh ngày càng gay gắt. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, áp dụng các
  thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh. Do đó, nhu cầu cần
  được tài trợ vốn đầu tư trung dài hạn các doanh nghiệp là rất lớn. Dịch vụ cho
  thuê tài chính ra đời là một trong những hình thức có thể đáp ứng nhu cầu đó của
  các doanh nghiệp.
  Thị trường cho thuê tài chính Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan
  tạo nên một kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế, phần nào làm giảm sức ép, giảm
  gánh nặng cho hệ thống ngân hàng thương mại trong việc cung ứng vốn đối với
  các doanh nghiệp và nền kinh tế đặc biệt là vốn trung, dài hạn và cũng đánh dấu
  sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ
  có 8 công ty cho thuê tài chính, thị phần về huy động và dư nợ vẫn còn khá
  khiêm tốn, sự nhận biết của khách hàng về hoạt động cho thuê tài chính còn rất
  hạn chế Điều đó do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan mà hoạt
  động cho thuê tài chính ở Việt Nam chưa thực sự phát triển trong thời gian qua.
  Chính vì vậy, tôi chọn đề tài :”Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài
  chính ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  Nghiên cứu những yếu tố cấu thành của hoạt động cho thuê tài chính, lợi
  ích và phương pháp tài trợ bằng hình thức cho thuê tài chính. Qua đó đề xuất
  một số giải pháp về việc tổ chức thực hiện, điều hành và quản lý hoạt động cho
  thuê tài chính phù hợp với điều kiện của nền kinh tế Việt Nam nhằm phục vụ
  cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 4
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Nghiên cứu về phương thức tài trợ hoạt động cho thuê tài chính và sự
  cần thiết của hoạt động cho thuê tài chính đối với nền kinh tế nói chung và ở
  Việt Nam nói riêng.
  - Nghiên cứu về thực trạng hoạt động của thị trường cho thuê tài chính ở
  Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp thúc đẩy thị trường cho thuê tài chính ở
  Việt Nam, kéo theo sự phát triển của thị trường vốn phục vụ cho mục tiêu công
  nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Để thực hiện đề tài này, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu cơ
  bản là phương pháp duy vật biện chứng. Ngoài ra để minh họa cho đề tài chúng
  tôi sử dụng phương pháp điều tra thống kê, phân tích dữ liệu, số liệu và so sánh.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiển của đề tài nghiên cứu:
  - Hệ thống hóa các văn bản và lý luận về cơ chế hoạt động của thị trường
  cho thuê tài chính ở Việt Nam.
  - Phân tích thực trạng hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam, để đưa
  những thành tựu, những hạn chế và tìm ra những nguyên nhân làm kiềm hãm sự
  phát triển của thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam trong thời gian qua.
  - Những kế hoạch định hướng, kiến nghị và giải pháp nhằm thúc đẩy sự
  phát triển của thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam.
  6. Kết cấu của luận văn:
  Luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về cho thuê tài chính.
  Chương 2: Thực trạng hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam.
  Chương 3: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài chính.
  ở Việt Nam 69
  KẾT LUẬN
  Để tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững, các quốc gia đều phải có
  chiến lược tạo vốn. Vốn là điều kiện hàng đầu của mọi quá trình phát triển, điều
  này càng cần thiết đối với Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại
  hóa đất nước. Có nhiều kênh huy động vốn, cho thuê tài chính là một trong
  những kênh tiếp vốn quan trọng ở Việt Nam hiện nay.
  Loại hình cho thuê tài chính ở Việt Nam mới ra đời và phát triển đã đạt
  được những thành tựu đáng khích lệ, đã góp phần làm giảm sức ép, giảm gánh
  nặng cho hệ thống ngân hàng thương mại trong việc cung ứng vốn cho các doanh
  nghiệp và nền kinh tế, đặc biệt là vốn trung dài hạn. Tuy nhiên, trong thời gian
  qua, hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam phát triển chưa tương xứng với
  tiềm năng vốn có của nó. Vì vậy, thúc đẩy loại hình cho thuê tài chính phát triển
  là một trong những biện pháp hữu hiệu tạo vốn cho nền kinh tế góp phần thúc
  đẩy tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
  Qua nghiên cứu đề tài “Mộât số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài
  chính ở Việt Nam” luận văn đã nêu bật được:
  ¾ Cho thuê tài chính thực chất là hoạt động tín dụng trung và dài hạn,
  đem lại nhiều lợi ích cho người thuê, người cho thuê và cả nền kinh tế. Đưa ra
  một số bài học kinh nghiệm về hoạt động cho thuê tài chính ở một số nước trên
  thế giới có thị trường cho thuê tài chính phát triển.
  ¾ Sự ra đời và phát triển của hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam,
  qua đó làm nổi bật tính hấp dẫn của thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam.
  Hoạt động cho thuê tài chính ra đời đã khắc phục được một số bất cập trong hệ
  thống tài chính hiện hành của Việt Nam mà chủ yếu là vấn đề tạo vốn đầu tư 70
  trung dài hạn của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ,
  các doanh nghiệp mới thành lập có dự án khả thi nhưng thiếu cơ sở vật chất kỹ
  thuật, thiếu vốn đầu tư.
  ¾ Đánh giá thực trạng hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam, qua đó
  phân tích được một số thành tựu, hạn chế của thị trường cho thuê tài chính để từ
  đó tìm ra nguyên nhân làm kiềm hãm sự phát triển của thị trường này để định
  hướng cho sự phát triển của thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam.
  ¾ Kiến nghị một số giải pháp thúc đẩy thị trường cho thuê tài chính phát
  triển. Về phía nhà nước, nhanh chóng xây dựng môi trường pháp lý hoàn thiện,
  ổn định và đồng bộ đối với hoạt động cho thuê tài chính, đồng thời đưa ra một số
  giải pháp hỗ trợ để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động cho thuê tài chính ở nước ta
  diễn ra thuận lợi và hiệu quả theo định hướng của nhà nước. Về phía bản thân
  các công ty cho thuê tài chính, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của
  mình, tận dụng ưu thế của hoạt động cho thuê tài chính như mở rộng nghiệp vụ,
  phát triển và đa dạng hóa các dịch vụ, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động cho
  thuê tài chính, hoạch định mạng lưới hoạt động, đào tạo nguồn nhân lực theo xu
  hướng hội nhập kinh tế quốc tế đặc biệt là tăng cường đẩy mạnh công tác
  tuyên truyền quảng bá về hoạt động cho thuê tài chính để nâng cao nhận thức
  đối với các doanh nghiệp và cá nhân khi tiếp cận dịch vụ này và để hình thức
  này không còn xa lạ với công chúng.
  Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn và phức tạp mà khả năng thì có giới hạn,
  nên chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong được sự
  nhiệt tình đóng góp của quý thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè để đề tài này được
  hoàn thiện hơn, có thể đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
  đại hóa đất nước.


  Xem Thêm: Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status