Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An

  Đề tài: Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An
  2
  KÝ HIỆU VIẾT TẮT
  QL : Quản lý
  GD : Giáo dục
  TW : Trung ương
  CBQL : Cán bộ quản lý
  QLGD : Quản lý giáo dục
  CNH : Công nghiệp hoá
  HĐH : Hiện đại hoá
  GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo
  GV-HS : Giáo viên - học sinh
  GV.TPT : Giáo viên Tổng phụ trách
  THCS : Trung học cơ sở
  THPT : Trung học phổ thông
  GDTX : Giáo dục thường xuyên
  PC GDTH – CMC : Phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ
  CĐSP : Cao đẳng sư phạm
  XH : Xã hội
  VH : Văn hoá
  KT : Kinh tế
  NGLL : Ngoài giờ lên lớp
  KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BIỂU BẢNG
  PGD : Phòng giáo dục
  GV : Giáo viên 3
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1) Lý do chọn đề tài:
  Đảng, Nhà nước ta đã khẳng định và chỉ ra rằng : Giáo dục – Đào tạo và
  Khoa học – Công nghệ là “ quốc sách hàng đầu” trong sự nghiệp đổi mới ( văn
  kiện đại hội VII), là “ khâu đột phá” phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ( Văn
  kiện đại hội VIII), là “ nền tảng và động lực” cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá (
  Văn kiện đại hội IX ) để từng bước phát triển kinh tế tri thức.
  Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã
  khẳng định : “ Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong
  những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất
  nước , là điều kiện để phát triển nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn
  Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng
  cốt, có vai trò quan trọng”. Chỉ thị đã nhấn mạnh: “ Tăng cường xây dựng đội ngũ
  nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp
  ứng yêu cầu trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện thành
  công chiến lược phát triển giáo dục 2001 -2010 và chấn hưng đất nước”.
  Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2001 -2010 đã xác định 7 giải pháp
  cần được thực hiện đồng bộ, nhằm thực hiện các mục tiêu, nội dung, chỉ thị đặt ra
  của chiến lược trong đó nhấn mạnh: “ Đổi mới chương trình giáo dục, phát triển
  đội ngũ nhà giáo là các giải pháp trọng tâm, đổi mới quản lý là khâu đột phá”.
  Đổi mới Giáo dục – Đào tạo, trong đó có đổi mới giáo dục Tiểu học hiện
  đang là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục. Giáo dục Tiểu học là bậc học
  nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách
  của con người, đặt nền móng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ
  thống giáo dục quốc dân. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Tiểu học cần thiết
  phải tăng cường xây dựng đội ngũ Hiệu trưởng quản lý giáo dục Tiểu học một cách
  toàn diện. Trong nhà trường, Hiệu trưởng có vai trò quan trọng, vai trò này lại có ý
  nghĩa khi có sự đổi mới giáo dục. Đổi mới giáo dục liên quan đến tất cả các lĩnh vực
  của hệ thống giáo dục: chức năng của nhà trường , chương trình, kế hoạch dạy học, 4
  tổ chức nhân sự, tâm lý Nhà trường thực hiện nhiệm vụ của mình có hiệu quả hay
  không một phần quyết định là do hoạt động quản lý của người Hiệu trưởng. Quản lý
  ở trường tiểu học là cấp quản lý cơ sở, đòi hỏi người Hiệu trưởng sự phát triển cao
  về năng lực quản lý để giải quyết được những nhiệm vụ và tình huống quản lý cụ
  thể. Chất lượng hoạt động giáo dục ở trường tiểu học phụ thuộc nhiều vào năng lực,
  kinh nghiệm quản lý của người Hiệu trưởng. Vì họ là người đại diện chức trách
  hành chính nhà trường, người tổ chức phát triển nhà trường như một cộng đồng giáo
  dục, người nòng cốt điều khiển quá trình đào tạo của nhà trường và là người khích
  lệ mọi sự canh tân của tập thể sư phạm. Thực tiễn trong hoạt động giáo dục Tiểu
  học huyện Đức Hoà cũng đặt ra những yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực
  quản lý của Hiệu trưởng các trường tiểu học.
  Ngày nay, nền kinh tế tri thức mở ra vô số cơ hội cho mọi người có thể tiếp
  cận tức thời với thông tin và liên hệ với nhau trên một quy mô lớn chưa từng có.
  Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực chuyên môn sâu, rộng của người Hiệu
  trưởng quản lý trường tiểu học.
  Trình độ của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường ngày càng được nâng cao,
  sự hiểu biết và thông tin phong phú của học sinh gia tăng, sự mở rộng giao lưu xã
  hội của nhà trường ngày càng phát triển Đòi hỏi người Hiệu trưởng phải thể hiện
  được sứ mệnh của mình. Phải là người được đơn vị tin cậy, quý trọng. Sự tin cậy
  chủ yếu là tin cậy vào những quyết định đúng đắn trong chủ trương cũng như trong
  điều hành. Sự quý trọng chủ yếu là sự quý trọng về nhân cách trong công việc cũng
  như trong cuộc sống. Hai mặt này gắn bó với nhau trong các mối quan hệ giữa
  người Hiệu trưởng và mọi người trong và ngoài đơn vị. Đòi hỏi phong cách quản lý,
  năng lực giao tiếp , ứng xử của Hiệu trưởng phải hết sức linh hoạt, năng động và trí
  tuệ theo hướng dân chủ hoá và xã hội hoá.
  Sự phát triển và thâm nhập như vũ bảo của tiến bộ khoa học kỹ thuật mới,
  công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin đòi hỏi trình độ người Hiệu trưởng
  phải được nâng cao, cập nhật. Điều đó cũng tạo thuận lợi đáng kể trong việc triển 5
  khai công việc, ra quyết định và kiểm tra đánh giá chất lượng công việc của tập thể
  và các cá nhân trong nhà trường.
  Bởi vậy năng lực quản lý của Hiệu trưởng trường tiểu học đặt ra phải ngang
  tầm với yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục hoàn thành mục tiêu “ Nâng cao
  dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.
  Xuất phát từ những lý do trên, nên đã chọn đề tài” Một số giải pháp bồi
  dưỡng năng lực quản lý cho Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn
  huyện Đức Hoà- tỉnh Long An”.
  2) Mục đích nghiên cứu :
  Nghiên cứu một số giải pháp bồi dưỡng năng lực quản lý cho Hiệu trưởng
  các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đức Hoà -tỉnh Long An nhằm phát huy năng
  lực quản lý của đội ngũ này phù hợp với xu thế và đòi hỏi của xã hội trong giai
  đoạn mới.
  3) Đối tượng và khách thể nghiên cứu :
  3.1 Đối tượng nghiên cứu : Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực quản lý cho
  Hiệu trưởng trường tiểu học.
  3.2 Khách thể nghiên cứu : Hoạt động quản lý của Hiệu trưởng các trường
  tiểu học trên địa bàn huyện Đức Hoà - tỉnh Long an.
  4) Giới hạn và phạm vi nghiên cứu :
  - Đề tài này đựơc thực hiện tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đức
  Hoà - tỉnh Long An.
  - Các năng lực quản lý cần bồi dưỡng là:
  ã Năng lực hoạch định kế hoạch.
  ã Năng lực tổ chức thực hiện kế hoạch.
  ã Năng lực tổ chức quản lý nhân sự.
  ã Năng lực ra quyết định.
  ã Năng lực chỉ đạo chuyên môn. 6
  5) Giả thuyết khoa học:
  Trên cơ sở phân tích lý luận và khảo sát thực trạng, nếu có được các giải
  pháp bồi dưỡng năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường tiểu học thì kết quả hoạt
  động quản lý của họ sẽ tăng lên.
  6) Nhiệm vụ nghiên cứu :
  6.1 Nghiên cứu những cơ sở lý luận của đề tài.
  6.2 Nghiên cứu thực trạng về năng lực quản lý và việc bồi dưỡng năng lực
  quản lý cho Hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện Đức Hoà-tỉnh Long An.
  6.3 Đề xuất một số giải pháp bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý của Hiệu
  trưởng các trường tiểu học.
  6.4 Thử nghiệm tính khả thi của một số giải pháp bồi dưỡng năng lực quản lý
  cho Hiệu trưởng trường tiểu học.
  7) Phương pháp nghiên cứu :
  7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc và phân tích tài liệu, văn bản, sách,
  báo liên quan đến đề tài.
  7.2 Phương pháp điều tra bằng phiếu thăm dò ý kiến: Thu thập các thông tin
  về thực trạng năng lực quản lý và việc bồi dưỡng năng lực quản lý cho Hiệu trưởng
  trường tiểu học.
  7.3 Phương pháp phỏng vấn: Nhằm mục đích bổ trợ phương pháp điều tra, trực
  tiếp tiếp xúc với các Hiệu trưởng, các cấp quản lý liên quan để tìm hiểu về trình độ,
  năng lực quản lý của Hiệu trưởng trường tiểu học.
  7.4 Phương pháp quan sát: hoạt động quản lý của Hiệu trưởng trường tiểu học.
  7.5 Phương pháp thực nghiệm: Khảo nhiệm mức độ cần thiết và tính khả thi
  của một số giải pháp được triển khai.
  7.6 Xử lý kết quả nghiên cứu bằng thống kê toán học.
  8) Những đóng góp của đề tài:
  - Hệ thống cơ sở lý luận về năng lực quản lý của Hiệu trưởng tiểu học.
  - Đề xuất giải pháp bồi dưỡng năng lực quản lý cho Hiệu trưởng tiểu học,
  nhóm năng lực cần thiết ở người Hiệu trưởng trường tiểu học.


  Xem Thêm: Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status