Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn) Quảng An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn) Quảng An

  Đề tài: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn) Quảng An
  MỤC LỤC 1
  LỜI MỞ ĐẦU 4
  CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.1. Ngân hàng thương mại . 5
  1.1.1 Khái niệm 5
  1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng Thương Mại 7
  1.2. Tín dụng của Ngân hàng Thương Mại 9
  1.2.1. Khái niệm 9
  1.2.2. Các hình thức tín dụng của Ngân hàng Thương Mại 10
  1.3. Chất lượng tín dụng ngân hàng 14
  1.3.1. Quan niệm chất lượng tín dụng ngân hàng 14
  1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng 16
  1.3.3- Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng 19
  1.3.4- Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng 26
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO & PTNT QUẢNG AN
  2.1. Khái quát chung về Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An 36
  2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An 36
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An 37
  2.1.3. Khái quát về kết quả hoạt động của Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An 39
  2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT . 46
  2.2.1. Quy mô tín dụng 46
  2.2.2. Cơ cấu tín dụng 47
  2.2.3. Thu nhập từ hoạt động tín dụng 53
  2.2.4. Tỷ lệ nợ quá hạn 54
  2.2.5. Vòng quay vốn tín dụng 54
  2.3. Đánh giá chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An 56
  2.3.1. Những mặt đã đạt được 56
  2.3.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân . 57
  CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHI NHÁNH NHNO & PTNT QUẢNG AN
  3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh tại chi nhánh trong thời gian tới 63
  3.1.1. Định hướng chung . 63
  3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng . 65
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An . 66
  3.2.1- Thực hiện chính sách tín dụng phù hợp với tình hình thực tế . 66
  3.2.2- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 67
  3.2.3- Xây dựng chiến lược khách hàng đúng đắn hiệu quả 68
  3.2.4- Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của chi nhánh 69
  3.2.5- Một số giải pháp khác 70
  3.3. Một số kiến nghị . 71
  3.3.1- Kiến nghị với cơ quan nhàn nước có thẩm quyền, Quốc hội, Chính phủ 71
  3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam . 72
  3.3.3 . Kiến nghị với cơ quan các cấp . 73
  3.3.4 . Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam 74
  KẾT LUẬN 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong năm 2006, nền kinh tế xã hội nước ta gặp nhiều khó khăn như giá xăng dầu, giá vàng biến động gây sức ép tăng giá các mặt hàng khác. Mặt khác, với sự tác động không thuận lợi của thiên tai bất thường, dịch bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng nguy cơ tái phát gây khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống. Nhưng với quyết tâm của Chính phủ, chỉ đạo của các Ban ngành cùng sự phấn đấu vượt khó của các thành phần kinh tế, nền kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng, GDP tăng 8,17%, lạm phát kiềm chế ở mức thấp hơn tổng GDP, .
  Trong hoạt động Ngân hàng những năm gần đây tiếp tục phát triển tốt, góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các Ngân hàng Thương mại (NHTM) mở rộng mạng lưới hoạt động từng bước tiến tới cổ phần hóa để thu hút vốn đầu tư và công nghệ. Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cũng tăng dần thị phần hoạt động tín dụng và có thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm thị trường. Lãi suất đầu vào có xu hướng tăng, nhất là ở các Ngân hàng Thương mại Cổ phần, rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng nhất là lĩnh vực cấp tín dụng có biểu hiện tăng: Nợ xấu có xu hướng tăng cao, thị trường nhà đất trầm lắng thu hồi vốn chậm, tình trạng nợ trong xây dựng cơ bản xử lý chậm, kéo theo vốn vay của các NHTM bị tồn đọng.
  Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An là một chi nhánh cấp I trực thuộc NHNo & PTNT Việt Nam được thành lập năm 2004. Tuy là một chi nhánh mới thành lập lại hoạt động trên địa bàn thủ đô là trung tâm kinh tế chính trị của cả nước, tập trung nhiều NHTM lớn và có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An đã đứng vững được trên thị trường trở thành một trong số các chi nhánh hoạt động hiệu quả nhất của NHNo & PTNT Việt Nam tại Hà Nội và đang trên đà phát triển mở rộng thị phần.
  Tuy nhiên, do là một đơn vị mới thành lập cơ sở vật chất còn thiếu so với yêu cầu đòi hỏi của hoạt động Ngân hàng. Mạng lưới tổ chức chưa đủ, thị phần còn thấp, đang trong giai đoạn gây dựng thương hiệu uy tín khách hàng chiếm lĩnh thị phần. Hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa và hoạt động tín dụng nhưng do phải cạnh tranh với các NHTM lớn tại Hà Nội nên hoạt động tín dụng tuy có phát triển song tiềm ẩn rủi ro khá lớn. Là một cán bộ tín dụng của Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An trong qua trình làm việc, tiếp cận với thực tế bằng kinh nghiệm và đánh giá của bản thân đã giúp tôi nhận biết được phần nào thực trạng chất lượng tín dụng tại chi nhánh trong những năm qua. Vì vậy, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài " Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An " để hoàn thành luận văn Thạc sỹ kinh tế của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Nghiên cứu: Chất lượng tín dụng của Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An
  - Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An
  - Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng : Chất lượng tín dụng của ngân hàng thư­ơng mại
  - Phạm vi nghiên cứu: Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An từ thời gian 2004 đến thời gian 2006
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp luận: Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử
  - Tư duy logích biện chứng: Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử
  - Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong bài: Phân tích, thống kê, tổng hợp, điều tra, kiểm soát
  5. Đóng góp của đề tài
  Luận văn là vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An trong thời gian qua, từ đó thấy được những thành công cũng như hạn chế và xác định rõ nguyên nhân làm căn cứ đưa ra những giải pháp thích hợp nâng cao chất lượng tín dụng góp phần tăng hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh của chi nhánh.
  6. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương với nội dung căn bản sau:
  Chương 1: Chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại
  Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An
  Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An


  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn) Quảng An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn) Quảng An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status