Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

  Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
  LỜI CAM ĐOAN
  - Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của tôi.
  - Những số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, được trích dẫn và có
  tính kế thừa, phát triển từ các tài liệu, tạp chí, các công trình nghiên cứu đã
  được công bố, các website
  - Các giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ những cơ sở lý luận và quá
  trình nghiên cứu thực tiễn.
  Phạm Bích Đào MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục bảng
  Danh mục hình vẽ
  Lời mở đầu
  CHƯƠNG 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
  VÀO DOANH NGHIỆP
  1.1 Những vấn đề chung về hoạt động đầu tư của NHTM .1
  1.1.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động đầu tư của NHTM 1
  1.1.2 Vị trí vai trò của hoạt động đầu tư 1
  1.1.3 Các hình thức đầu tư vào DN của NHTM . 5
  1.1.4 Qui trình ra quyết định đầu tư vào DN của NHTM 7
  1.1.4.1 Xác định cơ hội đầu tư vào DN 7
  1.1.4.2 Đánh giá cơ hội đầu tư vào DN 10
  1.1.4.3 Định giá DN 13
  1.1.4.4 Quyết định đầu tư vào DN .22
  1.1.5 Đánh giá rủi ro của danh mục đầu tư .23
  1.1.5.1 Đo lường rủi ro của danh mục đầu tư .24
  1.1.5.2 Tính toán rủi ro của danh mục đầu tư .25
  1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào DN của NHTM 26
  1.1.7 Đánh giá khả năng đầu tư vào DN của NHTM .30
  1.1.8 Xây dựng chính sách đầu tư hiệu quả 31 1.1.8.1 Xây dựng chính sách đầu tư của NH 31
  1.1.8.2 Chiến lược về kỳ hạn đầu tư .32
  Kết luận chương 1 .34
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO DOANH
  NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
  2.1 Giới thiệu về NHTMCP Á Châu .35
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 35
  2.1.1.1 Về quy mô hoạt động . 35
  2.1.1.2 Quá trình phát triển và một số sự kiện đáng chú ý 36
  2.1.2 Lĩnh vực hoạt động 38
  2.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức NHTMCP Á Châu .38
  2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua 38
  2.1.5 Giới thiệu về Phòng Đầu tư – NHTMCP Á Châu 40
  2.1.5.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Phòng Đầu tư – NHTMCP Á Châu 41
  2.1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đầu tư 41
  2.1.5.3 Quy trình ra quyết định đầu tư vào DN tại Phòng Đầu tư –
  NHTMCP Á Châu . 42
  2.1.5.4 Quy trình phân tích và định giá DN tại Phòng Đầu tư – NHTMCP Á
  Châu 42
  2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động đầu tư vào DN của NHTMCP Á Châu 46
  2.2.1 Sự phát triển các hoạt động M&A trong những năm gần đây đã tạo tiền
  đề cho các hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp 46
  2.2.2 Thực trạng hoạt động đầu tư vào DN của NHTMCP Á Châu 48
  2.2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư vào DN của NHTMCP Á Châu .58
  2.2.3.1 Lợi nhuận đạt được từ hoạt động đầu tư .58
  2.2.3.2 Kết quả chưa đạt trong hoạt động đầu tư vào DN của
  NHTMCP Á Châu 61
  2.2.3.3 Những thuận lợi trong hoạt động đầu tư vào DN của
  NHTMCP Á Châu .65 2.2.3.4 Những hạn chế trong hoạt động đầu tư vào DN của NHMCP Á
  Châu 67
  2.2.3.5 Đánh giá rủi ro trong hoạt động đầu tư vào DN của
  NHTMCP Á Châu 67
  2.2.3.6 Nguyên nhân dẫn đến những rủi ro cho kết quả hoạt động đầu
  tư vào DN của NHTMCP Á Châu 69
  2.2.3.7 Đánh giá hoạt động của Phòng Đầu tư trong thời gian qua 71
  Kết luận chương 2 76
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
  PHẦN Á CHÂU
  3.1. Định hướng phát triển của NHTMCP Á Châu trong thời gian tới 78
  3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vào DN của
  NHTMCP Á Châu 79
  3.2.1 Nhóm kiến nghị đối với hoạt động đầu tư vào DN của Phòng Đầu tư –
  NHTMCP Á Châu .79
  3.2.1.1 Về tổ chức nhân sự tại Phòng Đầu tư 79
  3.2.1.2 Về quy trình phân tích . 81
  3.2.1.3 Áp dụng phương pháp phân tích “Dupont” các tỷ số tài chính 82
  3.2.1.4 Về qui trình ra quyết định đầu tư .83
  3.2.1.5 Về việc tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc phân tích cơ
  bản 84
  3.2.2 Các nhóm giải pháp quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt
  động đầu tư vào DN của NHTMCP Á Châu .86
  3.2.2.1 Xây dựng tiêu chí chọn lựa cơ hội đầu tư 86
  3.2.2.2 Xây dựng qui trình quản lý rủi ro trong danh mục đầu tư 86
  3.2.2.3 Theo dõi thường xuyên và đánh giá định kỳ các khoản đầu
  tư 89
  3.2.2.4 Đa dạng hoá danh mục đầu tư nhằm hạn chế rủi ro . 89 3.2.2.5 Đưa hệ thống đánh giá xếp hạng tín nhiệm DN vào việc đánh giá
  chất lượng của DN trước khi ra quyết định đầu tư .90
  3.2.2.6 Phối hợp với các phòng ban khác trong việc tìm kiếm thông tin , phân
  tích, định giá và chọn lựa đầu tư vào DN tiềm năng 92
  3.2.2.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực . 94
  3.2.2.8 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NH để tăng quy mô
  nguồn vốn chủ sở hữu .95
  3.2.2.9 Tìm kiếm các DN tiềm năng để góp vốn đầu tư trên nền tảng thị
  trường M&A đang phát triển mạnh mẽ tại VN 95
  3.2.3 Một số kiến nghị đối với Chính phủ , NHNN và UBCK NN .97
  Kết luận chương 3 . 100
  KẾT LUẬN . 101
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
  ACBS Công ty Chứng khoán NH Á Châu
  ACBC Công ty quản lý quỹ NH Á Châu
  CK Chứng khoán
  DN Doanh nghiệp
  EXIMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu
  VN
  NH Ngân hàng
  NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
  NHTM Ngân hàng thương mại
  NHNN Ngân hàng nhà nước
  NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước
  NĐT Nhà đầu tư
  TCTD Tổ chức tín dụng
  TCKT Tổ chức kinh tế
  TTCK Thị trường chứng khoán
  TTCK VN Thị trường chứng khoán Việt Nam
  TTGD CK Trung tâm giao dịch chứng khoán
  UBCK NN Ủy ban chứng khoán nhà nước
  KH Khách hàng
  VN Việt Nam
  VCB Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
  BIDV Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
  SACOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín
  VIETINBANK Ngân hàng Công thương Việt Nam
  ROA Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản
  ROE Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1 Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2007 của
  NHTMCP Á Châu
  Bảng 1.2 Bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của năm
  tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 của NHTMCP Á Châu
  Bảng 1.3 Bảng xếp hạng rủi ro tín dụng của các chứng khoán
  Bảng 2.1 Các chỉ số tài chính qua các năm
  Bảng 2.2 Kết quả tính toán giá trị DN BCCI theo từng phương pháp
  Bảng 2.3 Kết quả tổng hợp định giá DN BCCI
  Bảng 2.4 Ngân sách cho các khoản đầu tư và lợi nhuận đạt được từ hoạt
  động đầu tư của Sacombank qua các năm
  Bảng 2.5 Ngân sách cho các khoản đầu tư và lợi nhuận đạt được từ hoạt
  động đầu tư của Eximbank qua các năm
  Bảng 2.6 Ngân sách cho các khoản đầu tư và lợi nhuận đạt được từ hoạt
  động đầu tư qua các năm của ACB
  Bảng 2.7 Tỷ trọng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh của ACB từ
  2005 – 2008
  Bảng 2.8 Tổng mức vốn đầu tư vào các công ty con trực thuộc
  Bảng 2.9 Mức lợi nhuận trước thuế của các công ty con trực thuộc
  Bảng 2.10 Tỷ trọng các khoản mục đầu tư trong tổng ngân sách đầu tư của
  Ngân hàng
  Bảng 2.11 Tỷ trọng danh mục đầu tư của ACB qua các năm
  Bảng 2.12 Lợi nhuận đạt được từ các khoản mục đầu tư
  Bảng 2.13 Tỷ trọng khoản mục đầu tư của các ngân hàng năm 2007
  Bảng 2.14 Nguồn vốn dành cho hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2008
  Bảng 2.15 Thu nhập từ hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2008
  Bảng 2.16 Tỷ trọng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm
  2008
  Bảng 3.1 Bảng xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp DANH MỤC HÌNH VẼ
  Hình 1 Tóm tắt và mô tả nội dung nghiên cứu của đề tài
  Hình 1.1 Qui trình ra quyết định đầu tư vào DN của NHTM
  Hình 2.1 Chỉ tiêu tài chính của ACB qua các năm
  Hình 2.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Phòng Đầu tư – NHTMCP Á Châu
  Hình 2.3 Qui trình ra quyết định đầu tư vào DN tại NHTMCP Á Châu
  Hình 2.4 Qui trình phân tích đầu tư tại Phòng Đầu tư – NHTMCP Á Châu
  Hình 2.5 Tổng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của các ngân hàng qua các năm
  Hình 2.6 Tỷ trọng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh của ACB từ 2005-2008
  Hình 2.7 Tỷ trọng các khoản mục đầu tư trong tổng ngân sách đầu tư
  Hình 2.8 Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư năm 2007 của một số ngân hàng


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status