Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  MỤC LỤC
  ã Danh mục các từ viết tắt
  ã Danh mục bảng biểu và Sơ đồ
  MỞ ĐẦU .
  Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CỔ PHẦN
  HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
  1.1 Tổng quan về Công ty cổ phần và cổ phần hoá DNNN
  1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và cơ chế hoạt động của Công ty cổ phần
  1.1.2 Cổ phần hoá DNNN
  1.2 Cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam .
  1.2.1 Sự cần thiết phải cổ phần hoá DNNN
  1.2.2 Mục tiêu cổ phần hoá DNNN
  1.2.3 Quy trình chuyển DNNN thành Công ty cổ phần .
  1.2.4 Các cam kết có liên quan đến DNNN và CPH DNNN .
  1.2.5 Các vấn đề về tài chính khi cổ phần hoá DNNN .
  1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN sau CPH
  1.3.1 Vấn đề chi phí đại diện .
  1.3.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của DN sau CPH
  Kết luận chương 1
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA DNNN VÀ
  CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH CỦA DNNN TRƯỚC VÀ SAU CỔ
  PHẦN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
  2.1 Thực trạng công tác CPH và hoạt động DNNN sau CPH trên địa bàn
  2.1.1 Thực trạng công tác cổ phần hoá DNNN trên địa bàn
  1
  1
  12
  14
  14
  16
  17
  19
  21
  28
  28
  29
  31
  32
  32
  32 2.1.2 Thực trạng hoạt động DNNN sau CPH .
  2.2 Các vấn đề về tài chính của DNNN trước CPH trên địa bàn .
  2.2.1 Xử lý tài chính trước CPH
  2.2.2 Xác định giá trị doanh nghiệp .
  2.2.3 Xây dựng phương án cổ phần hóa .
  2.2.4 Tổ chức bán cổ phần lần đầu ra công chúng .
  2.2.5 Một số hạn chế .
  2.3 Phân tích đánh giá thực trạng tài chính DNNN sau CPH trên địa bàn .
  2.3.1 Về huy động vốn xã hội vào phát triển sản xuất kinh doanh .
  2.3.2 Về sử dụng hiệu quả vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
  2.3.3 Về bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và
  người lao động
  2.3.4 Về phân phối lợi nhuận .
  Kết luận chương 2 .
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ TÀI CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO
  HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU
  CỔ PHẦN HOÁ
  3.1 Những giải pháp cần thực hiện trước khi cổ phần hóa
  3.1.1 Hoàn thiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp
  3.1.2 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
  3.1.3 Các DNNN cần mạnh dạn sắp xếp lao động .
  3.1.4 Xác định vốn điều lệ, tỷ trọng vốn nhà nước tham gia tại các
  công ty cổ phần và thời hạn họat động của công ty cổ phần
  3.1.5 Tổ chức bán cổ phần lần đầu ra công chúng .
  3.2 Những giải pháp cần thực hiện sau khi cổ phần hóa .
  34
  42
  43
  44
  45
  48
  52
  54
  54
  56
  59
  60
  61
  62
  62
  63
  66
  67
  68
  71
  72 3.2.1 Giải quyết mối quan hệ giữa các bên có quyền lợi liên quan
  với công ty cổ phần .
  3.2.2 Kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính hàng năm .
  3.2.3 Công khai minh bạch tình hình tài chính công ty cổ phần
  3.2.4 Về phân phối lợi nhuận hàng năm của công ty cổ phần
  3.2.5 Về bổ sung vốn điều lệ từ các quỹ doanh nghiệp .
  Kết luận chương 3
  KẾT LUẬN
  ã Tài liệu tham khảo
  ã Phụ lục
  72
  73
  75
  76
  76
  77
  78 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  CPH: Cổ phần hoá
  BKS: Ban Kiểm soát
  DT: Doanh thu
  DN: Doanh nghiệp
  DNNN: Doanh nghiệp nhà nước
  GĐ: Giám đốc
  HĐQT: Hội đồng Quản trị
  KTPL: Khen thưởng phúc lợi
  LNST: Lợi nhuận sau thuế
  NN: Nhà nước
  SSKT: Sổ sách kế toán
  TSCĐ: Tài sản cố định
  TSLĐ: Tài sản lưu động
  VCSH: Vốn Chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Trang
  Bảng 2.1: Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp
  Bảng 2.2: Các hình thức huy động vốn đã thực hiện .
  Bảng 2.3: Cơ cấu huy động vốn tại thời điểm thành lập
  Bảng 2.4: Huy động vốn trong quá trình hoạt động
  Bảng 2.5: Kết quả sản xuất kinh doanh .
  Bảng 2.6: Lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động
  45
  50
  52
  55
  57
  59
  DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ
  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ Cơ chế hoạt động của Công ty cổ phần .
  Đồ thị 2.1: Kết quả huy động vốn trong quá trình hoạt động .
  11
  56 MỞ ĐẦU
  Thực hiện đổi mới toàn diện để phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc
  tế được Đại hội Đảng VI (1986) khởi xướng - phương thức mà chính phủ áp dụng
  mạnh hiện nay là CPH DNNN. Xuất phát điểm của chủ trương này là việc phải làm
  sao để những DNNN có “chủ thật sự ”, gắn chặt quyền và lợi ích hợp pháp của
  người lao động với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
  Chính phủ chủ trương thực hiện chuyển đổi các Doanh nghiệp thuộc sở hữu 100%
  của nhà nước sang hình thức công ty cổ phần.
  Ngày 24/9/2001 Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá
  IX ban hành Nghị quyết số 05 “Về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng
  cao hiệu quả DNNN ”, nghị quyết đề ra: “ Mục tiêu cổ phần hoá DNNN là nhằm
  tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo người lao
  động để sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của nhà nước và huy động thêm vốn xã
  hội vào phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý
  năng động, có hiệu quả cho DNNN; phát huy vai trò làm chủ thật sự của người lao
  động, của cổ đông và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp; bảo
  đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động”.
  Thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng và các cam kết gia nhập WTO,
  Việt Nam đã tích cực sắp xếp, đổi mới DNNN. Tính đến cuối năm 2007, toàn quốc
  cổ phần hoá được 3.756 DNNN. Trong đó, Tiền Giang cổ phần hoá được 25
  DNNN ( đạt trên 80% kế hoạch).
  Vấn đề đặt ra là các DNNN sau cổ phần hoá hoạt động có hiệu quả hơn so
  với khi còn là DNNN hay không? Do đó học viên chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả
  hoạt động của DNNN sau cổ phần hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ”. 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Góp phần làm rõ lý luận về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và các tiêu
  chí đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN sau CPH.
  - Khẳng định sự cần thiết khách quan của của việc chuyển doanh nghiệp nhà
  nước thành công ty cổ phần.
  - Nghiên cứu thực trạng quá trình CPH DNNN và hoạt động của doanh
  nghiệp sau CPH rút ra những thành tựu và những nguyên nhân hạn chế của quá
  trình CPH DNNN và hoạt động của DNNN sau CPH trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
  - Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thích hợp cần thực hiện trước và sau
  CPH nhằm giúp DNNN nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN sau CPH.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Nghiên cứu các vấn đề về tài chính của DNNN trước và sau cổ phần hoá trên
  địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2000- 2006.
  3. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp nghiên cứu được sử dụng xuyên suốt trong đề tài là phương
  pháp: thống kê, so sánh - điều tra chọn mẫu, tổng hợp - phân tích, phương pháp
  logic, hệ thống.
  4. Kết cấu của đề tài:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được trình bày trong 3 chương :
  Chương 1:
  Tổng quan về Công ty cổ phần và cổ phần hoá DNNN .
  Chương 2:
  Thực trạng công tác cổ phần hoá và các vấn đề về tài chính của DNNN trước
  và sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
  Chương 3:
  Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN sau cổ phần
  hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status