Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển TP.HCM

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển TP.HCM

  Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển TP.HCM
  Trang 1
  MỤC LỤC
  Trang bìa phụ
  Danh mục từ viết tắt /Danh mục bảng/ Danh mục biểu đồ
  Lời mở đầu
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
  CỦA NHÀ NƯỚC .1
  1.1 Khái niệm về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước .1
  1.2 Sự cần thiết của tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước .1
  1.3 Vai trò của tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 3
  1.4 Đặc điểm của tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 5
  1.5 Phân biệt tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước với các hình thức
  tín dụng khác .5
  1.6 Yêu cầu đối với công tác quản lý tín dụng đầu tư phát triển của
  Nhà nước .6
  1.7 Các hình thức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 8
  1.7.1- Cho vay đầu tư .8
  1.7.2 - Cho vay dự án theo hiệp định của Chính phủ 9
  1.7.3 - Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư .10
  1.7.4 - Bảo lãnh tín dụng đầu tư 10
  1.8 Bài học kinh nghiệm trong việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát
  triển của Nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới 11
  1.8.1 - Hàn Quốc .11
  1.8.2 - Trung Quốc 13
  1.8.3 - Đài Loan 14 Trang 2
  1.8.4 - Rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc thực hiện tín
  dụng đầu tư phát triển của Nhà nước .15
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT
  TRIỂN TẠI QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TPHCM .17
  2.1 Quỹ Hỗ trợ Phát triển với vai trò là tổ chức tài chính thực hiện chính sách
  đầu tư phát triển của Nhà nước 17
  2.1.1 - Quá trình hình thành và phát triển 17
  2.2.2 - Kết quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển sau 5 năm thành lập 20
  2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại chi nhánh
  Quỹ hỗ trợ phát triển TPHCM .27
  2.2.1 - Nguồn vốn .27
  2.2.2 - Cho vay đầu tư từ nguồn vốn trong nước 29
  2.2.3 - Cho vay lại vốn ODA 31
  2.2.4 - Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 31
  2.2.5 - Bảo lãnh tín dụng đầu tư 33
  2.2.6 - Tín dụng ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu .33
  2.2.7 - Quản lý nguồn vốn cấp phát ủy thác 35
  2.3 Đánh giá về hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển
  TPHCM 35
  2.3.1 - Kết quả đạt được .35
  2.3.2 – Những tồn tại 37
  2.4 Các nguyên nhân cho những tồn tại trong hoạt động tín dụng đầu tư phát
  triển của Nhà nước tại Quỹ hỗ trợ phát triển TPHCM 39
  2.4.1- Nguyên nhân chủ quan 39
  2.4.2 - Nguyên nhân khách quan 42
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN
  DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TPHCM .46
  3.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh 46
  3.1.1 - Tình hình và kết quả xây dựng, phát triển kinh tế TPHCM .46 Trang 3
  3.1.2 - Phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2010 .47
  3.2 Chính sách kinh tế vĩ mô 49
  3.2.1 - Hoàn thiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước .49
  3.1.2 - Hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng 54
  3.1.3 - Kiến nghị với Thành phố, Bộ ngành và doanh nghiệp .54
  3.3 Giải pháp cho Quỹ TW
  3.3.1- Cải thiện môi trường hoạt động tín dụng trong hệ thống Quỹ Hỗ trợ
  Phát triển 55
  3.3.2 - Hoàn thiện quy chế, quy trình nghiệp vụ của hệ thống Quỹ Hỗ trợ
  Phát triển 56
  3.3.3 - Phân cấp mạnh hơn cho các Chi nhánh cấp dưới .58
  3.3.4 - Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền chính sách tín
  dụng đầu tư phát triển của Nhà nước .59
  3.3.5 - Kiện toàn tổ chức bộ máy của toàn hệ thống 59
  3.3.6 - Đầu tư mạnh mẽ cho năng lực công nghệ, từng bước hiện đại hóa,
  tin học hóa công tác quản lý, điều hành của hệ thống Quỹ 59
  3.4 Giải pháp cho Quỹ hỗ trợ phát triển TPHCM 60
  3.4.1- Giải pháp tăng tính chủ động trong công tác huy động vốn .60
  3.4.2 - Giải pháp đẩy nhanh tốc độ giải ngân của dự án .60
  3.4.3 - Giải pháp đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát nội bộ 61
  3.4.4 - Giải pháp thắt chặt kỷ luật tín dụng, tăng cường giám sát 61
  3.4.5 - Giải pháp nâng cao năng lực thẩm định .62
  3.4.6 - Giải pháp hiện đại hóa các hoạt động nhờ ứng dụng công nghệ tin
  học hiện đại 63
  3.4.7- Giải pháp mở rộng đối ngoại 63
  3.4.8 - Giải pháp cải tiến thủ tục hành chính .65
  3.4.9 - Giải pháp về công tác tổ chức - đào tạo cán bộ .66
  Kết luận 66 Trang 4
  DANH MỤC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1 – Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế . 20
  Bảng 2.2 – Tỷ trọng cho vay tín dụng hỗ trợ xuất khẩu theo mặt hàng,
  thị trường, loại hình doanh nghiệp 25
  Bảng 2.3 – Tổng hợp nguồn vốn hoạt động 27
  Bảng 2.4 – Tổng hợp cho vay, thu nợ vốn tín dụng trong nước .29
  Bảng 2.5 – Kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 32
  Bảng 2.6 – Kết quả cho vay, thu nợ, dư nợ tín dụng ngắn hạn hỗ trợ
  xuất khẩu 33
  Bảng 2.7 – Thực hiện kế hoạch giải ngân vốn tín dụng 38
  Bảng 2.8 – Theo dõi chi tiết nợ quá hạn 39
  Bảng 3.1 – Hệ số ICOR và tổng nhu cầu vốn đầu tư .39
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  Trang
  Biểu đồ 2.1 – Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế . 20
  Biểu đồ 2.2 – Tỷ trọng cho vay tín dụng hỗ trợ xuất khẩu theo mặt hàng
  thị trường, loại hình doanh nghiệp 25
  Biểu đồ 2.3 – Nguồn vốn hoạt động qua các năm .27
  Biểu đồ 2.4 – Cho vay, thu gốc, thu lãi, dư nợ vay 29
  Biểu đồ 2.5 – Kế hoạch cấp và số thực hiện cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu
  tư qua các năm 32
  Biểu đồ 2.6 – Cho vay, thu nợ, dư nợ tín dụng hỗ trợ xuất khẩu 33
  Biểu đồ 2.7 – Tình hình thực hiện kế hoạch giải ngân qua các năm 38 Trang 5
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh
  Quỹ TW : Quỹ Hỗ trợ Phát triển trung ương
  GDP : tổng sản phẩm quốc nội
  ODA : nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức
  HTLSSĐT : hỗ trợ lãi suất sau đầu tư Trang 6
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Chính sách đầu tư của Nhà nước trong những năm qua đã có những thay
  đổi rất quan trọng, trong đó chủ yếu tập trung vào chính sách khuyến khích đầu
  tư trong nước, chính sách sử dụng vốn đầu tư Trong đó, chính sách vốn đầu tư
  được hoàn thiện theo hướng tạo sự phát triển đồng đều giữa các vùng kinh tế và
  phát triển nhanh chóng những vùng kinh tế trọng điểm; xóa bỏ dần sự bao cấp
  của Nhà nước trong đầu tư bằng việc chuyển từ cơ chế cấp phát vốn sang cho
  vay ưu đãi đối với các dự án đầu tư phát triển thuộc các lĩnh vực cần khuyến
  khích, dự án có khả năng thu hồi vốn.
  Cùng với chính sách kinh tế khác, tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
  là một công cụ đắc lực, hữu hiệu của Nhà nước để điều tiết nền kinh tế vĩ mô,
  thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa
  đất nước thông qua việc cung cấp tín dụng ưu đãi để phát triển các ngành, vùng,
  lĩnh vực kinh tế – xã hội cần ưu tiên phát triển và cần có sự hỗ trợ của Nhà
  nước.
  Quỹ hỗ trợ phát triển với vai trò là tổ chức của Nhà nước thực thi chính
  sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước ngày càng khẳng định được vai trò
  quan trọng của mình trong nền kinh tế. Yêu cầu cho đầu tư phát triển ngày càng
  lớn và cấp bách trong bối cảnh hội nhập, điều này ngụ ý đặt ra cho Quỹ hỗ trợ
  phát triển nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Vì thế, việc phát triển hệ thống Quỹ Hỗ
  trợ Phát triển ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Để thực hiện được điều đó cần
  thiết phải có những giải pháp cụ thể và đồng bộ, đặt trong một tổng thể chung
  các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của hoạt động tín dụng hỗ trợ phát triển
  của Nhà nước, đó là các nhân tố về chính sách vĩ mô và môi trường kinh tế xã
  hội, môi trường pháp lý; các nhân tố về phía chủ đầu tư và các nhân tố về phía
  tổ chức thực thi đó là Quỹ hỗ trợ phát triển.
  Từ những nhận định trên, qua nghiên cứu và tình hình công tác
  thực tế của bản thân, tôi đã chọn đề tài cho luận văn thạc sĩ là “Giải pháp
  nâng hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát
  triển TPHCM”. Qua luận văn, tôi xin mạnh dạn trình bày một số giải pháp Trang 7
  nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại chi nhánh Quỹ
  hỗ trợ phát triển TPHCM nói riêng và Quỹ hỗ trợ phát triển nói chung.
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Qua phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại chi
  nhánh Quỹ Hỗ trợ Phát triển TPHCM: những mặt mạnh, mặt còn tồn tại từ đó
  đưa ra các biện pháp phát huy các thế mạnh, hạn chế và khắc phục khó khăn,
  nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Quỹ nói riêng và hệ thống
  Quỹ Hỗ trợ Phát triển nói chung.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu là tình hình hoạt động tín dụng đầu tư
  phát triển của Nhà nước tại Quỹ Hỗ trợ Phát triển TPHCM. Trong đó, phần quan
  trọng là đưa ra các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng
  đầu tư phát triển tại Chi nhánh.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Luận văn sử dụng một số biện pháp nghiên cứu khoa học
  như: phương pháp biện chứng, phương pháp thống kê, phương pháp diễn dịch,
  quy nạp để phân tích tình hình thực tiễn từ đó rút ra bài học kinh nghiệm
  nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát
  triển tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ Phát triển TPHCM.
  5. Kết cấu của luận văn
  Luận văn gồm có 66 trang gồm bảng, biểu đồ và 3 phần
  phụ lục. Nội dung luận văn được cấu trúc gồm 3 chương lớn như sau:
  Chương I : Tổng quan về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước: 16
  trang
  Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ Hỗ trợ
  Phát triển TPHCM: 29 trang
  Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát
  triển tại Quỹ Hỗ trợ Phát triển TPHCM: 21 trang
  ----- -----


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển TP.HCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển TP.HCM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status