Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

  Luận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toán
  ĐỊnh dạng file word

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN 2
  TÁC GIẢ LUẬN VĂN 2
  LỜI MỞ ĐẦU v 7
  Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VẺ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9
  1.1. Báo cáo tài chính . 9
  1.1.1. Khái niệm . 9
  1.1.2. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính NHTM . 10
  1.1.3. Các báo cáo tài chính NHTM cơ bản 12
  1.1.3.1 Bảng cân đôi kế toán: 12
  1.1.3.2 Báo cáo thu nhập chi phí 14
  1.1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 16
  1.1.3.4 Thuyết minh báo cáo tài chính . 17
  1.2. Phân tích BCTC NHTM . 19
  1.2.1. Khái niệm phân tích BCTC NHTM . 19
  1.2.2. Phương pháp phân tích BCTC của NHTM . 20
  1.2.2.1 Phương pháp so sánh . 21
  1.2.2.2 Phương pháp loại trừ . 22
  1.2.2.3 Mô hình Dupont 22
  1.2.3. Điểm khác biệt giữa phân tích BCTC doanh nghiệp và NHTM . 23
  1.2.4 Chất lượng phân tích báo cáo tài chính 25
  I.2.4.I. Quan điểm về chất lượng phân tích tài chính . 25
  1.2.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng phân tích tài chính 25
  1.2.5. Những nhân tô ảnh hưởng đến chất lượng phân tích BCTC NHTM . 26
  1.2.5.1 Nhân tô bên trong . 27
  1.2.5.2 Nhân tô bên ngoài . 28
  1.3. Nội dung phân tích báo cáo tài chính NHTM . 29
  1.3.1 Phân tích khái quát tài sản, nguồn vốn . 29
  1.3.2 Phân tích vốn tự có 29
  1.3.3 Phân tích hoạt động huy động vốn . 31
  1.3.4 Phân tích tình hình sử dụng vốn . 32
  13.4.1 Phân tích dự trữ NHTM 32
  1.3.4.2 Phân tích hoạt động tin dụng 33
  1.3.4.3 Phân tích hoạt động đầu tư 35
  1.3.4.4 Phân tích hoạt động liên ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ . 37
  1.3.4.5 Phân tích các hoạt động dịch vụ khác . 37

  Phân tích mối quan hệ giữa nguồn vốn và tài sản có 3
  1.3.1 Phân tích tình hình thu nhập, chi phí, khả năng sinh lời 39
  1.3.2 Phân tích biến động các dòng tiền qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ . 42
  1.3.3 Phân tích rủi ro . 43
  1.3.7.1Rủi ro thanh khoản 43
  1.3.7.2 Rủi ro lãi suất 44
  1.3.7.3 Rủi ro tỷ giá 49
  1.3.7.4 Rủi ro thị trường 50
  1.4 Kinh nghiệm phân tích Báo cáo tài chính của NHTM trên thê giới 51
  1.4.1 Phân tích ngành nghề kinh doanh (Business lines) . 51
  1.4.2 Các chỉ tiêu tài chính căn bản (Key performance indicator - KPI) 52
  1.4.3 Phân tích hiệu quả theo mô hình Dupont 53
  1.4.3. Hệ sô RAROC (risk adjusted return on capital) 54
  1.4.4. Giá trị kinh tê bổ sung EVA (Economic value Added) 54
  Chương 2: THựC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  TẠI NGÂN HANG thương mại cổ phần quân đội 56
  2.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội 56
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 56
  Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng . 61
  2.1.3. Một sô hoạt động kinh doanh chủ yếu . 62
  2.2. Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng TMCP Quân
  đội 63
  2.2.1. Công tác tổ chức phân tích BCTC tại MB và các văn bản, quy định có liên quan 64
  2.2.1.1 Công tác tổ chức phàn tích BCTC . 64
  2.2.1.2 Hệ thống vãn bản, quy định có liên quan . 66
  2.2.2. Phân tích khái quát về quy mô, cơ cấu tài sản và nguồn vốn . 67
  2.2.3 Phân tích vốn tự có . 71
  2.3.4. Phân tích hoạt động huy động vốn . 74
  2.3.5. Phân tích hoạt động tín dụng . 77
  2.3.6. Sự cân bằng giữa nguồn vốn huy động và cho vay 84
  2.3.7. Phân tích hoạt động liên ngân hàng và đầu tư 85
  2.3.8. Phân tích tình hình thu nhập chi phí . 92
  2.3.9 Phân tích rủi ro . 99
  2.3.10 Một sô chỉ tiêu phân tích nội bộ khác tại MB . 99
  2.3 Nhận xét chung về chất lượng phân tích BCTC tại MB . 100
  2.3.1 Những kết quả đạt được 100
  2.3.1.1 Cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh doanh của MB trong
  một thời kỳ nhất định 100
  23.1.2 Đưa ra những đánh giá, phân tích bình luận về tình hình hoạt động kinh
  doanh dựa trên hẻ thống các chỉ tiêu phân tích 101
  2.3.1.3 Tham mưu cho nhà quản trị MB trong việc đưa ra các quyết định hợp lý 101
  2.3.1 Những tồn tại và nguyên nhân . 102
  2.3.2.1 Tồn tại 102
  23.2.2 Nguyên nhãn 104
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐẺ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHÁT
  LƯỢNG PHẨN tích báo cáo tài chính của NHTM cổ phần quân
  Đội . 108
  3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân đội 108
  3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 -2015 108
  - Nâng cao năng lực tài chính 112
  3.1.2 Định hướng chung liên quan đến kê toán tài chính . 112
  3.1.3 Định hướng phân tích Báo cáo tài chính . 113
  3.2 Một sô giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phân tích BCTC của MB . 114
  3.2.1 Hoàn thiện về tổ chức công tác phân tích BCTC . 114
  3.2.2 Hoàn thiện quy trình phân tích BCTC . 115
  3.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công tác phân tích BCTC 118
  3.2.4 Hoàn thiện các chỉ tiêu và phương pháp phân tích . 119
  3.2.4.1 Phân tích khái quát tình hình tài sản- nguồn vốn 119
  3.2.4.2 Phân tích vốn tự có . 120
  3.2.4.3 Phân tích hoạt động huy động vốn . 121
  3.2.4.4 Phân tích tinh hình sử dụng vốn . 125
  3.2.4.5 Phân tích tình hình thu nhập, chi phí, khả năng sinh lời 132
  3.2.4. Ó. Phân tích rủi ro . 138
  3.2.4.7. áp dụng kinh nghiệm phân tích BCTC của NHTM tại MB 141
  3.3 Đề xuất 142
  3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước và cơ quan quản lý . 142
  3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Quân đội 143
  KÉT LUẬN . 145
  PHỤ LỤC . 146
  TÀI LlỆu THAM KHẢO 148
  LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
  Cùng vói sự phát triển và hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam, trong thòi gian qua, hoạt động tài chính tiền tệ nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng đã có những thay đổi đáng kể. Sự xuất hiện của một loạt ngân hàng TMCP (NH TMCP) trong nưóc và nưóc ngoài đã đưa đến cho thị trường ngân hàng Việt Nam tính cạnh tranh ngày càng cao. Đối mặt vói những khó khăn đó, buộc các NH TMCP phải chủ động phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức để theo kịp vói sự thay đổi của môi trường. Trong đó, phân tích Báo cáo tài chính là một công cụ quản lý không thể thiếu đối vói bất kì nhà quản trị ngân hàng nào.
  Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã trải qua hơn 17 năm hoạt động và phát triển. Đến nay, MB đã gặt hái được khá nhiều thành công và có một vị thê khá lớn trên thị trường tài chính. Phân tích báo cáo tài chính từ lâu là một công việc thường kỳ của MB, và đã thể hiện rõ tầm quan trọng trong việc hoạch định chính sách, chiến lược của các nhà quản trị MB. Phân tích báo cáo tài chính đã giúp cho nhà quản trị có được cái nhìn sâu sắc hơn về chất lượng hoạt động dịch vụ, cụ thể hóa thành những con sô “biết nói”, từ đó đưa ra những chiến lược kịp thòi, và hiệu quả. Tuy nhiên, trong tình hình mói, vói sự bất ổn định của môi trường kinh doanh, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các tổ chức tài chính tín dụng, thì việc kiểm soát số liệu, phân tích báo cáo tài chính cần được chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa mói có thể phục vụ chính xác, kịp thòi nhu cầu thông tin tài chính của nhà quản trị.
  Vói ý nghĩa thực sự cấp thiết của việc phân tích báo cáo tài chính, sau quá trình tìm hiểu thực tê về tài chính kê toán ở MB, tôi đã đi đến quyết định lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích Báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội” làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế.
  2. Mục đích nghiên cứu của Luận văn
  kiến thức lý luân về phân tích báo cáo tài chính NHTM
  Thứ hai, nghiên cứu đề tài giúp tôi đi sâu phân tích thực trạng công tác phân tích BCTC tại MB trong thòi gian vừa qua
  Cuối cùng, nghiên cứu đề tài này giúp tôi có thể đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phân tích báo cáo tài chính tại MB
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận văn
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là báo cáo tài chính và công tác phân tích báo cáo tài chính tại MB
  Phạm vi nghiên cứu đề tài là phân tích báo cáo tài chính tại MB trong 3 năm 2008, 2009, 2010. Trong đó, đề tài tập trung chủ yếu vào hệ thống các chỉ tiêu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính thực hiện tại Hội sở MB.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như tổng hợp, phân tích, bình luận, ngoài ra còn sử dụng các biểu đồ, đồ thị, bảng biểu minh hoạ, làm phong phú thêm cho nội dung của đề tài.
  4. Kết cấu của Luận văn
  Ngoài lòi nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung vê Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng
  Chương 2: Thực trạng công tác phân tích Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Quân đội
  Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.1. Báo cáo tài chính
  1.1.1. Khái niệm
  Báo cáo tài chính là bản báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của một doanh nghiệp. “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. Theo đó, BCTC chứa đựng những thông tin tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp”. Khái niệm “báo cáo tài chính” được quy định ở nhiều văn bản pháp lý khác nhau, tuy nhiên về cơ bản các báo cáo tài chính đều thống nhất bao gồm các báo cáo cơ bản như bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập chi phí, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
  Trên thế giới, các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS 1, IAS 30) quy định những thông tin phải được công bô trên BCTC của doanh nghiệp nói chung và Tổ chức tín dụng nói riêng. Theo chuẩn mực kế toán ở Việt Nam, báo cáo tài chính được quy định ở một số văn bản như Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003, Chuẩn mực kế toán số 01 (VAS 01) - Chuẩn mực chung quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán số 21 (VAS 21) - Trình bày báo cáo tài chính của chuẩn mực kế toán Việt Nam, quy định về mục đích, yêu cầu và nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính
  Các ngân hàng thương mại vói đặc thù hoạt động kinh doanh riêng biệt và yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn từ phía Nhà nưóc nên việc lập báo cáo tài chính cũng có văn bản quy định riêng: Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng, trong đó có quy định “báo cáo tài chính của các TCTD là các báo cáo được lập theo các chuẩn mực kế


  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status