Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An

  Đề tài: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An
  1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1.Ý nghĩa nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài .
  Công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng từ sau Đại hội VI của Đảng
  Cộng sản Việt Nam đến nay, nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển mạnh sang nền
  kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hoạt động Ngân hàng cũng đã có sự đổi mới
  một cách căn bản, sâu sắc. Đó là, từ ngân hàng một cấp, hệ thống Ngân hàng Việt
  Nam đã chuyển thành hai cấp: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện chức năng
  quản lý Nhà nước về tiền tệ- tín dụng- ngân hàng và hệ thống các Ngân hàng
  thương mại (NHTM) trực tiếp kinh doanh tiền tệ – tín dụng và làm các dịch vụ Ngân
  hàng theo cơ chế thị trường.
  Với sự phân cấp đó, hệ thống các NHTM được đa dạng hoá loại hình, sở hữu,
  không ngừng hiện đại hoá các khâu nghiệp vụ, mở rộng các loại hình dịch vụ nhằm
  nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của mình.
  Thực tiễn hơn 10 năm qua cho thấy hoạt động của hệ thống NHTM ở nước ta
  đã góp phần to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, ổn định và nâng cao
  đời sống nhân dân. Tuy nhiên, nhìn chung quy mô hoạt động vẫn còn nhỏ bé, mạng
  lưới tổ chức chưa rộng khắp, hiệu quả tín dụng Ngân hàng chưa cao, hình thức khai
  thác vẫn còn đơn điệu, trình độ tư vấn kinh tế – kỹ thuật đối với từng dự án và từng
  doanh nghiệp còn thấp. Đáng chú ý hơn còn có một số tổ chức tín dụng (TCTD)
  ngoài quốc doanh chạy theo lợi nhuận đơn thuần nên thường va vấp trong hoạt động
  kinh doanh, đã rơi vào nguy cơ phá sản, mất khả năng thanh toán. Ngày nay, lĩnh
  vực kinh doanh tiền tệ-tín dụng-ngân hàng đang ngày càng sôi động và quyết liệt
  nhằm để phân chia thị phần lẫn nhau, không còn giới hạn trong phạm vi quốc gia mà
  lan rộng sang phạm vi khu vực và quốc tế. Điều đó đòi hỏi các NHTM càng phải
  2
  nhận thực rõ hơn tính hiệu quả và hiệu năng trong hoạt động của mình để cạnh tranh
  thành công.
  Xuất phát từ những nội dung trên, cùng với quá trình nghiên cứu lý luận khoa
  học và thực trạng hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An,
  nghiên cứu sinh quyết định chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao hiệu quả
  kinh doanh của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An” nhằm
  phát triển thêm luận cứ khoa học về chức năng lẫn nghiệp vụ cụ thể trong hoạt động
  kinh doanh của các NHTM theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN; đặc biệt là
  trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, tiến tới
  hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Hy vọng đề tài nghiên cứu này sẽ đóng góp
  một phần vào việc giải quyết những đòi hỏi của thực tiễn cần nâng cao hiệu quả
  hoạt động kinh doanh của các NHTM ở nước ta nói chung và các NHTM trên địa
  bàn tỉnh Long An nói riêng.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án:
  Để hình thành nên đề tài nghiên cứu, nghiên cứu sinh đã trải qua một thời
  gian nghiên cứu lý thuyết khoa học, tích lũy kiến thức về hoạt động của Ngành ngân
  hàng, kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTM tỉnh Long An qua công tác tổng
  kết, sơ kết báo cáo hoạt động niên độ và các cuộc hội nghị chuyên đề về hiệu quả
  hoạt động kinh doanh, khảo sát thực tế một số NHTM cơ sở. Đặc biệt là thông qua
  vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ-tín dụng-Ngân hàng tại địa phương, từ đó nghiên
  cứu sinh quyết định nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các
  NHTM trên địa bàn tỉnh Long An”.
  3. Những nội dung nghiên cứu trong luận án:
  Xuất phát từ những lý luận khoa học về NHTM, đề tài nghiên cứu sẽ làm rõ
  và phát triển thêm một số luận cứ khoa học về sự cần thiết khách quan của NHTM
  trong nền kinh tế thị trường; các chức năng hoạt động và hiệu quả trong kinh doanh
  3
  của các NHTM. Đồng thời qua nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh của các
  NHTM trên địa bàn tỉnh Long An đặt trong mối quan hệ so sánh với NHTM của hai
  tỉnh trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, từ đó phân tích những mặt tích cực, tồn
  tại và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở đó nghiên cứu sinh sẽ đưa ra một số giải pháp
  chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các NHTM nói chung, các NHTM
  trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Với phương pháp biện chứng; sử dụng lý thuyết cơ bản về tiền tệ, tín dụng,
  kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô; Sử dụng các phương pháp diễn giải, qui nạp, có phân
  tích so sánh đối chiếu và khảo sát thực tế. Qua đó phân tích đánh giá những tồn tại,
  nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh
  mạnh dạn đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của
  các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An.
  5. Kết cấu luận án: Luận án có khối lượng 187 trang, 15 bảng, 7 biểu đồ,
  ngoài phần mở đầu, kết luận, luận án có kết cấu 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan lý luận về NHTM và các hoạt động của NHTM.
  Chương 2:Thực trạng hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long
  An.
  Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các
  NHTM trên địa bàn tỉnh Long An.
  165
  KẾT LUẬN
  Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các NHTM trong điều kiện nền kinh tế thị
  trường đầy biến động và rủi ro là một bài toán khó mà các nhà khoa học nói chung,
  các nhà lãnh đạo ngân hàng nói riêng luôn đặc biệt quan tâm, nghiên cứu để tìm ra
  phương pháp giải tối ưu nhất, hiệu quả nhất.
  Qua nghiên cứu thực trạng hoạt động của các NHTM Long An, đánh giá
  những mặt được, chưa được để rút ra những nguyên nhân tồn tại làm cơ sở để đề
  xuất “GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC
  NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN”. Hy vọng các giải pháp nêu trên sẽ
  góp phần vào sự phát triển của các NHTM ở nước ta nhằm tạo điều kiện để các
  ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững .
  Bằng sự lao động nghiêm túc của bản thân trong nghiên cứu lý luận khoa học
  về tiền tệ-tín dụng-ngân hàng từ tầm vĩ mô đến vi mô, khảo sát thực tế tại các
  NHTM cơ sở tận những vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Long An và phân tích, so
  sánh kinh tế lượng với NHTM Thành phố Cần Thơ, NHTM chi nhánh tỉnh Tiền
  Giang trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; sự kế thừa kiến thức của những người
  đi trước, luận án đã hoàn thành với đầy đủ 3 chương:
  + Nghiên cứu lý luận về ngân hàng thương mại;
  + Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh để rút ra được những mặt tích cực
  cũng như mặt tồn tại, yếu kém của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An ;
  + Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của
  các chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Long An.
  Luận án đã đi đến kết luận:
  Hoạt động của các chi nhánh NHTM Long An có một vị trí rất quan trọng
  trong việc thu hút các nguồn vốn tiền tệ trong nền kinh tế để chuyển đến những nhà
  166
  sản xuất kinh doanh, những người có nhu cầu vốn. Ngoài ra, hoạt động của NHTM
  Long An tham gia vào hệ thống thanh toán chung của nền kinh tế, tạo ra những sản
  phẩm tiện ích trong lĩnh vực thanh toán trên địa bàn. Qua hoạt động kinh doanh, các
  chi nhánh NHTM Long An góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hoá, ổn định tiền tệ,
  thúc đẩy kinh tế địa phương cũng như kinh tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long phát
  triển. Tuy nhiên, hoạt động NHTM là hoạt động đặc biệt “kinh doanh tiền tệ”, chứa
  đựng nhiều rủi ro nhất trong mọi hoạt động. Do vậy, các NHTM Long An cần phải
  có những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh mà đặc biệt
  là nâng cao chất lượng tín dụng thì mới có thể ổn định và phát triển .
  Qua nghiên cứu thực trạng hoạt động của các chi nhánh NHTM Long An, học
  tập kinh nghiệm của NHTM Thành phố Cần Thơ và NHTM tỉnh Tiền Giang trong
  vùng ĐBSCL, luận án đề xuất một số giải pháp để hạn chế rủi ro, nhằm nâng cao
  hiệu quả kinh doanh của các NHTM trên địa bàn Tỉnh Long An:
  + Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống luật pháp nhằm tạo môi trường pháp lý
  cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại nói chung và hệ thống
  ngân hàng Long An nói riêng.
  + Để đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả, các chi nhánh NHTM Long An rất
  cần sự phối hợp của các ngành, các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phươngï.
  + Bản thân các NHTM trên địa bàn phải tự hoàn thiện về mọi mặt: tuân theo
  đúng qui định pháp luật và cơ chế của ngành Ngân hàng trong hoạt động kinh doanh,
  nâng cao năng lực quản trị điều hành, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề
  nghiệp . nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phục vụ tốt hơn, quan tâm nhiều hơn đến
  khách hàng.
  Trong hoạt động, các NHTM phải đặc biệt chú ý: tạo ra nhiều sản phẩm mới
  tiện ích nhằm nâng cao khả năng phục vụ khách hàng, quan tâm đến lợi ích của
  167
  người gửi tiền và người vay tiền, có biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa và giảm
  thiểu rủi ro của các NHTM.
  Những nội dung đề cập trong luận án chắc chắn sẽ không đầy đủ, những giải
  pháp đề xuất tất yếu còn tồn tại những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Với những
  suy nghĩ trên, rất mong được sự đóng góp, trao đổi, chỉ dẫn, . của các Thầy, Cô và
  các bạn đồng nghiệp để luận án nâng cao tính khả thi hơn.


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status