Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Công tác vận động tín đồ tôn giáo trong thời kỳ đổi mới thực trạng, phương hướng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác vận động tín đồ tôn giáo trong thời kỳ đổi mới thực trạng, phương hướng và giải pháp

  Định dạng file word

  Mục lục

  Trang  Chương 1 5

  tín đồ các tôn giáo ở tỉnh quảng ngãi - tình hình và đặc

  điểm

  1.1. Khái niệm điều kiện tự nhiên - xã hội ở tỉnh Quảng Ngãi tác động 5

  đến đời sống vật chất - tinh thần của tín đồ các tôn giáo

  1.2. Tình hình và đặc điểm tín đồ các tôn giáo ở tỉnh Quảng Ngãi 11

  hiện nay

  1.2.1. Tình hình, đặc điểm tín đồ đạo Phật 14

  1.2.2. Tình hình, đặc điểm tín đồ đạo Công giáo 22

  1.2.3. Tình hình, đặc điểm tín đồ đạo Tin lành 27

  1.2.4. Tình hình, đặc điểm tín đồ Cao đài 36

  Chương 2: 45

  công tác vận động tín đồ tôn giáo trong thời kỳ đổi mới:

  thực trạng, phương hướng và giải pháp

  2.1. Thực trạng tình hình vận động tín đồ các tôn giáo ở tỉnh Quảng 47

  Ngãi

  2.1.1. Những thành tựu đạt được 51

  2.1.2. Những thiếu sót tồn tại 58

  2.1.3. Nguyên nhân và thực trạng 63

  2.2. Phương hướng và giải pháp cho công tác vận động tín đồ các 67

  tôn giáo ở địa phương

  2.2.1. Một vài dự báo về tình hình tôn giáo ở Việt Nam và tỉnh Quảng 67
  Ngãi

  2.2.2. Những phương hướng chung 71

  2.2.3. Những biện pháp cần thực thi 73

  Kết luận 77

  Danh mục tài liệu tham khảo 79

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Công tác vận động quần chúng nói chung, công tác vận động tín đồ các tôn giáo

  nói riêng là công tác thường xuyên và tưởng chừng như quá quen thuộc trong sự nghiệp

  cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trước kia cũng như trong sự nghiệp cách mạng

  XHCN hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thế nhưng khi Đảng ta thực hiện

  bước chuyển đổi cách mạng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và từng bước đưa nước ta

  bước vào quỹ đạo của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì công tác

  vận động tín đồ các tôn giáo - một công tác vận động quần chúng "đặc biệt" lại càng

  phải hết sức coi trọng.

  Hơn thế nữa, những chuyển biến tích cực và tiêu cực của đời sống quốc tế cũng

  tác động khá phức tạp đối với tình hình trong nước một khi Đảng ta chủ trương mở rộng

  quan hệ quốc tế với phương châm "Việt Nam sẽ là bạn của các nước!". Trên phương

  diện của đời sống tôn giáo - một vấn đề vừa tế nhị, vừa phức tạp, lại mang tính quốc tế

  hóa cao, tất nhiên cũng đặt ra cho Đảng, Nhà nước ta phải có những chủ trương, đường

  lối, chính sách thích ứng, phù hợp với tình hình quốc tế và điều kiện lịch sử cụ thể của

  đất nước.

  Từ khi Đảng ta thực hiện công cuộc đổi mới, tạo điều kiện cho đất nước ta hội

  nhập trong xu thế quốc tế hóa thì hoạt động tôn giáo ở nước ta nói chung, ở tỉnh Quảng

  Ngãi nói riêng bên cạnh những mặt tốt cũng tồn tại không ít những hoạt động tôn giáo

  vi phạm những qui định của Nhà nước: Truyền đạo trái phép; vi phạm quyền tự do

  không tín ngưỡng của nhân dân như đe dọa, ép buộc đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo,

  thậm chí có nơi hoạt động tôn giáo còn có biểu hiện né tránh sự quản lý của bộ máy nhà

  nước ở cơ sở, tập hợp một số người quá khích gây rối, tạo nên những "điểm nóng" gây

  ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tâm lý của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà

  nước ta, qua đó tạo ra sự chia rẽ giữa đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo, chia

  rẽ giữa đồng bào theo đạo với cán bộ, đảng viên của ta.

  Chính vì lẽ đó, việc tìm hiểu, nghiên cứu về công tác vận động tín đồ các tôn

  giáo ở tỉnh Quảng Ngãi để có những giải pháp thích ứng trong việc bóc tách những
  phần tử phản động đội lốt trong các tôn giáo phá hoại chủ trương, đường lối, chính sách

  về Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, gây tổn thất đến uy tín trong đời sống đạo của tín

  đồ các tôn giáo là một việc làm bức bách và cần thiết hiện nay.

  2. Tình hình nghiên cứu đề tài

  Đề tài đã được đề cập dưới nhiều góc độ khác nhau. ở địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  có đề tài khoa học do đồng chí Từ Tân Vũ (chủ nhiệm đề tài) " Vấn đề tôn giáo và đổi

  mới công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay ở tỉnh Quảng Ngãi"; Bộ chỉ huy Biên

  phòng tỉnh Quảng Ngãi có đề tài khoa học "Đổi mới công tác vận động quần chúng có

  đạo của Bộ đội Biên phòng ở khu vực biển - đảo Quảng Ngãi" (D7- 97) do đồng chí

  Phan Thanh Long (chủ nhiệm đề tài). Luận án Thạc sĩ có đề tài "Công tác vận động

  quần chúng theo đạo Thiên chúa ở miền Bắc nước ta hiện nay" (5.03.14). Ngoài ra, còn

  có một số công trình được đăng tải trên các tạp chí "Mấy suy nghĩ về bộ đội làm công

  tác dân vận ở vùng đồng bào có đạo" của thượng tá Nguyễn Ngọc Kim (Tạp chí Quốc

  phòng toàn dân, tháng 8/2000); "Đoàn B15 với công tác vận động quần chúng ở vùng

  đồng bào dân tộc và tôn giáo" của đại tá Võ Quang Hải (Tạp chí Quốc phòng toàn dân,

  tháng 11/1999); " Vận động giáo phái Cao đài, nét độc đáo, sáng tạo của Đảng bộ Tây

  Ninh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước" của Võ Thị Hoa (Tạp chí Lịch sử Đảng,

  tháng 2/2000).

  Các công trình nêu trên chỉ đề cập đến những khía cạnh, những vấn đề có liên

  quan đến công tác vận động tín đồ các tôn giáo, chưa đi sâu nghiên cứu một cách có hệ

  thống về công tác vận động tín đồ tôn giáo ở một địa phương cụ thể nhằm đưa ra những

  giải pháp khả thi cho việc thực hiện thắng lợi công tác vận động tín đồ các tôn giáo

  trong tình hình mới.

  3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu

  - Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ thực trạng tình hình công tác vận

  động tín đồ các tôn giáo ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay; qua đó đề xuất phương hướng và
  giải pháp đúng đắn góp phần đưa công tác vận động tín đồ tôn giáo ở địa phương phù

  hợp với yêu cầu của tình hình. Với mục đích trên, luận án có các nhiệm vụ sau:

  - Nêu lên bức tranh tổng quan về tình hình tín đồ các tôn giáo ở Quảng Ngãi.

  - Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của công tác vận động tín đồ các tôn giáo trong

  những năm qua (nhất là từ khi có Nghị quyết 24/BCT (1990) đến nay).

  - Luận giải và kiến nghị về công tác vận động tín đồ các tôn giáo ở địa phương

  trong thời gian tới.

  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

  - Cơ sở lý luận chủ đạo của luận văn là các quan điểm của chủ nghĩa Mác -

  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về tôn

  giáo và công tác vận động tín đồ tôn giáo.

  - Phương pháp luận chung cho luận văn là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ

  nghĩa duy vật lịch sử. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp cụ thể có liên

  quan để nghiên cứu: điều tra, khảo sát, thống kê, lôgíc và lịch sử, phân tích, tổng hợp

  nhằm luận giải các nội dung được nêu ra trong luận văn.

  5. Đóng góp mới về khoa học của luận văn

  -Làm rõ về đặc điểm tâm lý, tình cảm, tư tưởng của các tín đồ tôn giáo trong

  từng địa bàn dân cư khác nhau để áp dụng biện pháp tuyên truyền, vận động tín đồ các

  tôn giáo một cách thích hợp nhất.

  - Đề cập những bài học kinh nghiệm mang tính khả thi đối với công tác vận

  động tín đồ ở địa phương đúng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta hiện

  nay.

  6. ý nghĩa lý luận và thực tiễn

  - Luận văn bảo vệ thành công sẽ là tài liệu tham khảo cho việc hoạch định chính

  sách vận động quần chúng tín đồ của các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa
  phương; hy vọng luận văn sẽ góp phần bé nhỏ trong việc xây dựng cơ sở đoàn kết dân

  tộc, đoàn kết và bình đẳng tôn giáo.

  - Trong chừng mực nhất định, luận văn cũng là một tài liệu tham khảo có giá trị

  trong việc giảng dạy (thuộc hệ thống Trường Chính trị) cũng như nghiên cứu về tình

  hình công tác vận động tín đồ tôn giáo ở địa phương.

  7. Kết cấu của luận văn

  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn gồm 2

  chương, 4 tiết.

  Nằm trong địa phận của các tỉnh miền Trung Trung Bộ, tỉnh Quảng Ngãi gần

  như ở khoảng giữa hai đầu của đất nước. Theo quốc lộ 1A về phía bắc cách Thủ đô Hà

  0 0
  Nội 883km; về phía nam cách thành phố Hồ Chí Minh 838 km. Từ 14 32'40'' - 15 25'

  0 0
  độ vĩ bắc và từ 108 06' - 109 04'35'' độ kinh đông [24, tr. 2], tỉnh Quảng Ngãi giáp với

  tỉnh Quảng Nam ở phía bắc; giáp với tỉnh Bình Định ở phía Nam; về phía Tây, tỉnh

  Quảng Ngãi bị ngăn cách với tỉnh Kontum bởi các chi nhánh của dãy núi Trường Sơn

  hùng vĩ; về phía Đông giáp mặt với biển Đông.

  Tỉnh Quảng Ngãi có bờ biển dài 130km, bờ biển quanh co và khúc khuỷu tạo ra

  nhiều cửa lạch, vũng Vịnh. Đó là nơi cư trú thuận lợi của nhiều tàu, thuyền hoạt động

  trên vùng biển Quảng Ngãi. Đặc biệt, có vũng nước sâu Dung Quất được Nhà nước

  Trung ương chọn làm nơi xây dựng nhà máy lọc dầu và xây dựng Cảng biển nước sâu.

  2
  Diện tích tự nhiên 5.135,51 km , tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài theo hướng Bắc

  - Nam gần 100km, có chiều rộng theo hướng Đông - Tây là 60km [24, tr. 3]. Địa hình

  của tỉnh nghiêng từ Tây sang Đông và hội đủ bốn khu vực: Đồng bằng, trung du, miền

  núi và hải đảo - chính vì sự phức hợp và đa dạng này đã tạo cho tỉnh Quảng Ngãi mang

  những đặc điểm có tính chất đặc thù cho từng vùng, từng khu vực. Do vậy, khó có thể

  có chung một chiến lược mang tính đồng bộ trong lãnh đạo, quản lý địa phương. Từ

  đó dẫn đến tác động dây chuyền gây ảnh hưởng đến tình hình đời sống kinh tế - chính

  trị - xã hội của nhân dân địa phương.

  Tỉnh Quảng Ngãi có 4 con sông lớn, nhưng nhìn chung sông ngòi của tỉnh có độ

  0 0
  đốc cao(từ 10 ,5 đến 33 ) và ngắn, lưu lượng thấp nên nước thường dâng cao vào mùa

  mưa, khô cạn vào mùa khô. Để khắc phục tình trạng này, sau ngày đất nước thống nhất,

  được sự giúp đỡ của Trung ương năm 1976 tỉnh Quảng Ngãi khởi công xây dựng công

  trình thủy lợi Thạch Nham trên thượng nguồn sông Trà Khúc để đưa nước phục vụ sản

  xuất và đời sống nhân dân ở các huyện đồng bằng trong mùa khô cạn.

  Do địa hình nghiêng nên mùa mưa thường xảy ra hiện tượng lũ ở miền núi

  khiến cho đất đai canh tác vốn đã bạc màu lại càng bị xói mòn nghiêm trọng. Theo bản

  danh mục Tài liệu tham khảo


  1. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (2000), Dự thảo báo cáo chính trị của

  BCH Đảng bộ tỉnh K.XV tại ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần XVI, tỉnh Quảng Ngãi.

  2. Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 24.TW (1996), Báo cáo tổng kết việc thực hiện

  Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VI) về tăng cường công tác

  tôn giáo trong tình hình mới. Phương hướng công tác tôn giáo trong thời kỳ

  mới, tỉnh Quảng Ngãi.

  3. Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi (1999), Báo cáo tình hình Tin lành ở năm huyện

  miền núi tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

  4. Ban Dân vận Trung ương (1995), Tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh,

  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

  5. Ban Dân vận Trung ương (30/6/1996), Báo cáo kết quả bước đầu về tổ chức hoạt

  động Mặt trận và các đoàn thể các cơ sở vùng tín đồ tôn giáo, Hà Nội.

  6. Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi (1999), Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm

  1999, tỉnh Quảng Ngãi.

  7. Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2000), Hướng dẫn triển khai thực hiện thông

  báo 255 - TB/TW của Thường vụ Bộ Chính trị về chủ trương đối với đạo Tin

  lành trong tình hình mới (tại huyện điểm Sơn Hà), tỉnh Quảng Ngãi.

  8. Ban Dân vận Tỉnh Quảng Ngãi (2000), Báo cáo kết quả Hội nghị triển khai thông

  báo 255-TB/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Ngãi.

  9. Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2000), Báo cáo đánh giá thực hiện thông báo

  184-TB/TW ngày 30/11/1998 của Thường vụ Bộ Chính trị về chủ trương

  công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới, tỉnh Quảng Ngãi.
  10. Ban Tôn giáo của Chính phủ (1997), Tổng kết thực hiện Nghị định 69/HĐBT của

  Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về các hoạt động tôn giáo,

  Hà Nội.

  11. Ban Tôn giáo của Chính phủ (2000), Các văn bản pháp luật quan hệ đến tín

  ngưỡng, tôn giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội.

  12. Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi (1996), Các hệ phái Cao Đài ở Quảng Ngãi, Tài

  liệu lưu hành nội bộ, tỉnh Quảng Ngãi.

  13. Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi (2000), Cơ sở thờ tự của đạo Tin lành và thực

  trạng hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi.

  14. Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi (2000), Đề xuất giải quyết tranh chấp đất, cơ sở

  thờ tự của đạo Công giáo, tỉnh Quảng Ngãi.

  15. Bộ Chính trị (1990), Nghị quyết 24-NQ/TW về tăng cường công tác tôn giáo trong

  tình hình mới, Hà Nội.

  16. Bộ Chính trị (1998), Chỉ thị về công tác tôn giáo trong tình hình mới, chỉ thị số

  37-CT/TW, Hà Nội.

  17. Bộ Chính trị (1998), Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo

  công tác tôn giáo trong tình hình mới, thông báo số 145-TB/TW, Hà Nội.

  18. Bộ Chính trị (1999), Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương đối với

  đạo Tin lành trong tình hình mới, Thông báo số 255-TB/TW, Hà Nội.

  19. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi (1999), Về hoạt động đạo Tin lành ở

  huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

  20. Lê Cung (1998), "Chính sách của chính quyền NĐD đối với Phật giáo miền Nam

  trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng", Nghiên cứu lịch sử, (3), tr. 14-21.

  21. Lê Cung (1999), "Chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với phật giáo

  miền Nam trên lĩnh vực kinh tế - xã hội và văn hóa - giáo dục", Nghiên cứu

  lịch sử, (3), tr. 10-19.

  Xem Thêm: Công tác vận động tín đồ tôn giáo trong thời kỳ đổi mới thực trạng, phương hướng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác vận động tín đồ tôn giáo trong thời kỳ đổi mới thực trạng, phương hướng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status