Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Dự trữ ngoại hối Việt Nam trước và sau khủng hoảng tài chính toàn cầu – thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Dự trữ ngoại hối Việt Nam trước và sau khủng hoảng tài chính toàn cầu – thực trạng và giải pháp

  Đề tài “Dự trữ ngoại hối Việt Nam trước và sau khủng hoảng tài chính toàn cầu –
  thực trạng và giải pháp” gồm 50 trang nội dung chính, 7 bảng, 10 biểu đồ. Đề tài được
  chia làm 5 chương. Ngoài ra đề tài còn có lời mở đầu, kết luận, danh mục 50 tài liệu
  tham khảo, 10 phụ lục. Cụ thể:

  Chương 1: Tổng quan về dự trữ ngoại hối
  Chương 1 được trình bày trong 7 trang, từ trang 1 đến trang 6
  Dựa trên cơ sở tổng hợp các tài liệu có liên quan đến dự trữ ngoại hối, nhóm nghiên cứu
  đã trình bày những vấn đề về cơ sở lý luận của dự trữ ngoại hối gồm 5 phần: định nghĩa,
  mục đích, hình thức dự trữ, các tiêu chí đánh giá tính thích hợp của dự trữ ngoại hối và
  các nhân tố tác động đến dự trữ ngoại hối.
  Nhóm đã đi sâu vào việc nghiên cứu các tiêu chí đánh giá tính thích hợp của dự trữ ngoại
  hối. Cho thấy được cách tính cũng như ý nghĩa trong sự sụt giảm hay gia tăng của từng
  tiêu chí đã đề cập. Thêm vào đó, nhóm nghiên cứu còn đi sâu vào việc phân tích về mặt
  lý thuyết các tác động của 5 nhân tố ảnh hướng đến dự trữ ngoại hối của một nước như
  thế nào.
  Chương 2: Phương pháp ước lượng mô hình dự trữ ngoại hối
  Chương 2 được trình bày trong 6 trang, từ trang 7 đến trang 12
  Trong chương này, nhóm nghiên cứu đã trình bày cơ sở lý thuyết nền tảng về phương
  pháp ước lượng mô hình dự trữ ngoại hối cho Việt Nam thông qua hàm nhu cầu dự trữ
  của Edison (2003) và các phương pháp kiểm định ước lượng mang lại hiệu quả cao như
  kiểm định ADF, kiểm định PP, mô hình đồng liên kết và VECM. Những phương pháp
  này giúp cho kết quả thu được chính xác hơn vì đã loại trừ yếu tố xu thế, một nguyên
  nhân dẫn đến hồi qui giả mạo.
  Chương 3: Thực trạng dự trữ ngoại hối Việt Nam trước và sau khủng hoảng
  Chương 3 được trình bày trong 15 trang, từ trang 13 đến trang 27
  Để có một nhận định ban đầu về mức độ tác động làm cơ sở cho việc nghiên cứu dự trữ
  ngoại hối, phân tích các tác động ngắn và dài hạn thông qua các kết quả ước lượng, kiểm
  định ở chương 4, nhóm nghiên cứu đã đi sâu vào việc tìm hiểu biến động của dự trữ
  ngoại hối Việt Nam trong giai đoạn 1996 – 2009, đặc biệt là sau giai đoạn khủng hoảng
  tài chính toàn cầu và xem xét diễn biến của các biến kinh tế vĩ mô và mức độ tác động
  của các biến này đến dự trữ ngoại hối trong cùng giai đoạn. Thêm vào đó, nhóm nghiên
  cứu còn trình bày những vấn đề tồn tài trong dự trữ ngoại hối hiện nay, góp phần làm suy
  yếu ngày một trầm trọng hơn dự trữ ngoại hối quốc gia.
  Chương 4: Nghiên cứu dự trữ ngoại hối và ước lượng mô hình dự trữ ngoại hối tại
  Việt Nam

  Chương 4 được trình bày trong 10 trang, từ trang 28 đến trang 37
  Trên cơ sở các số liệu thứ cấp thu thập được chủ yếu qua nguồn thống kê của IMF (IFS),
  nhóm nghiên cứu đã sử dụng phần mềm Eview chạy các kiểm định ADF, kiểm định PP,
  kiểm định đồng liên kết và kiểm định VECM. Từ đó, thu được những kết quả đo lường
  mức độ ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô có tác động đến dự trữ ngoại hối trong
  ngắn hạn, dài hạn và kèm theo đó là phương trình ước lượng hàm nhu cầu dự trữ ngoại
  hối.
  Chương 5: Các nhóm giải pháp cho dự trữ ngoại hối Việt Nam sau giai đoạn khủng
  hoảng

  Đây là chương quan trọng nhất. Được trình bày trong 13 trang, từ trang 38 đến trang 50
  Dự trữ ngoại hối sau giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu tuy không bị ảnh hưởng
  nhiều như các nước trên thế giới nhưng đến nay, dự trữ ngoại hối đã có những dấu hiệu
  xấu báo hiệu chiều hướng đi xuống của lượng dự trữ ngoại hối quốc gia. Bên cạnh đó, sự
  gia tăng ngày một nhiều hơn trong việc hội nhập và ngày càng tiến gần hơn lộ trình thực
  hiện tự do hóa tài khoản vốn vào năm 2010 của AEC đòi hỏi cần có một lượng dự trữ
  ngoại hối tối ưu phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của nền kinh tế. Ngoài ra, dự trữ ngoại
  hối còn vấp phải những khó khăn khác hiện đang tồn tại như tình trạng đô la hóa, sử
  dụng phương pháp kinh tế lượng không phù hợp, Nhận thức được những vấn đề này,
  nhóm nghiên cứu có đề ra một số giải pháp. Các giải pháp được chia thành ba nhóm:
  nhóm giải pháp gia tăng dự trữ ngoại hối, nhóm giải pháp an toàn dự trữ ngoại hối và
  nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả dự trữ ngoại hối.
  Lời kết:
  Năm chương đã trình bày rất rõ và cụ thể về tổng quan dự trữ ngoại hối, phương pháp
  ước lượng mô hình dự trữ, thực trạng dự trữ ngoại hối trước và sau khủng hoảng, nghiên
  cứu và ước lượng mô hình dự trữ ngoại hốivà các nhóm giải pháp. Nhóm nghiên cứu đã
  tổng kết đề tài này tại phần kết luận và đưa ra các hướng phát triển mới để đề tài có ý
  nghĩa hơn nữa, đóng góp cho công trình nghiên cứu khoa học.


  Trang
  Danh mục bảng viii
  Danh mục biểu đồ viii
  Danh mục từ viết tắt . ix
  Lời mở đầu . x

  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI
  1.1 . Định nghĩa . 1
  1.1.1 Ngoại hối . 1
  1.1.2 Dự trữ ngoại hối 1
  1.2 Mục tiêu của dự trữ ngoại hối . 2
  1.3 Hình thức dự trữ ngoại hối 2
  1.4 Tiêu chí đánh giá qui mô dự trữ . 2
  1.4.1 Tỷ lệ dự trữ ngoại hối và giá trị nhập khẩu 2
  1.4.2 Tỷ lệ dự trữ ngoại hối và nợ ngắn hạn nước ngoài 3
  1.4.3 Tỷ lệ dự trữ ngoại hối và mức cung tiền rộng 3
  1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối . 4
  1.5.1. Quy mô kinh tế 4
  1.5.2 Tính dễ bị tổn thương của tài khoản vãng lai . 4
  1.5.3 Tính dễ bị tổn thương của tài khoản vốn 4
  1.5.4 Tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái 5
  1.5.5 Chi phí cơ hội . 5
  Kết luận chương 1 . 6
  Chương 2: PHưƠNG PHÁP ưỚC LưỢNG MÔ HÌNH DỰ TRỮ
  NGOẠI HỐI

  2.1 Dữ liệu chuỗi thời gian . 7
  2.2 Kiểm định nghiệm đơn vị 7
  2.2.1 Hồi quy giả mạo . 7
  2.2.2 Phương pháp kiểm định 7
  2.3 Mô hình đồng liên kết 10
  2.4 Mô hình VECM 11
  Kết luận chương 2 . 12

  Chương 3: THỰC TRẠNG DỰ TRỮ NGOẠI HỐI TẠI VIỆT NAM TRưỚC
  VÀ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

  3.1 Dự trữ ngoại hối tại Việt Nam . 13
  3.1.1 Cơ cấu dự trữ . 13
  3.1.2 Biến động dự trữ ngoại hối . 13
  3.1.3 Những vấn đề tồn tại về dự trữ ngoại hối 15
  3.2 Ảnh hưởng của khủng hoảng đến dự trữ ngoại hối . 16
  3.2.1 Tại các nước trên thế giới 16
  3.2.2 Tại Việt Nam 18
  3.3 Diễn biến của các nhân tố vĩ mô và các tác động đến dự trữ ngoại hối . 19
  3.3.1 Tài khoản vãng lai 20
  3.3.2 Tài khoản vốn . 21
  3.3.3 Tỷ giá hối đối 23
  3.3.4 Chi phí cơ hội . 25
  Kết luận chương 3 . 27


  Chương 4: NGHIÊN CỨU DỰ TRỮ NGOẠI HỐI VÀ ưỚC LưỢNG MÔ
  HÌNH DỰ TRỮ NGOẠI HỐI TẠI VIỆT NAM

  4.1 Đánh giá qui mô dự trữ ngoại hối của Việt Nam . 28
  4.1.1 Tiêu chí tỷ lệ dự trữ ngoại hối và giá trị nhập khẩu . 28
  4.1.2 Tiêu chí tỷ lệ dự trữ ngoại hối và nợ ngắn hạn nước ngoài . 29
  4.1.3 Tiêu chí tỷ lệ dự trữ ngoại hối và mức cung tiền rộng . 29
  4.2 Mô tả dữ liệu và phương pháp sử dụng 30
  4.2.1 Mô tả dữ liệu . 31
  4.2.2 Phương pháp sử dụng 31
  4.3 Kết quả kiểm định . 32
  4.3.1 Kiểm định đơn vị 32
  4.3.2 Kiểm định đồng liên kết 33
  4.3.3 Kiểm định VECM 34
  4.4 Phân tích kết quả nhận được . 35
  4.4.1 Phân tích tác động trong dài hạn . 35
  4.4.2 Phân tích tác động trong ngắn hạn 36
  Kết luận chương 4 . 37

  Chương 5: CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CHO DỰ TRỮ NGOẠI HỐI VIỆT
  NAM SAU GIAI ĐOẠN KHỦNG HOẢNG
  TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

  5.1 Xu hướng chính sách tiền tệ của Việt Nam trong năm 2010 38
  5.2 Mục đích xây dựng giải pháp . 39
  5.3 Căn cứ xây dựng giải pháp . 39
  5.4 Các nhóm giải pháp 40
  5.4.1 Nhóm giải pháp gia tăng dự trữ ngoại hối . 40
  a. Giảm chi phí cơ hội 40
  b. Tự do hóa tài khoản vốn 40
  c. Thu hút nguồn đô la trong dân . 41
  5.4.2 Nhóm giải pháp an toàn dự trữ ngoại hối . 42
  a. Thay đổi cơ cấu dự trữ ngoại hối . 42
  b. Hướng đầu tư mới 43
  5.4.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả dữ trữ ngoại hối . 45
  a. Quản lý dự trữ ngoại hối . 45
  b. Sử dụng mô hình định lượng mới . 45
  5.5 Tính khả thi của các nhóm giải pháp 47
  5.6 Hạn chế của các nhóm giải pháp . 47
  5.7 Kiến nghị khác . 48
  Kết luận chương 5 . 49
  KẾT LUẬN 50
  PHỤ LỤC 1: QUYỀN RÚT VỐN ĐẶC BIỆT SDRs
  PHỤ LỤC 2: MÔ HÌNH VAR
  PHỤ LỤC 3: PHưƠNG TRÌNH QUAN HỆ GIỮA DỰ TRỮ NGOẠI HỐI VÀ CÁC
  NHÂN TỐ ẢNH HưỞNG
  PHỤ LỤC 4: BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC BIẾN: Res, Cad, Er, Ird, M, Sted, Trade
  (1996 – 2009)
  PHỤ LỤC 5: SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU
  PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ADF
  PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PP
  PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỒNG LIÊN KẾT
  PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ ưỚC LưỢNG MÔ HÌNH THEO PHưƠNG PHÁP
  VECM
  PHỤ LỤC 10: CHưƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ CÓ ALM
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Bảng 2.1 : Qui trình kiểm định nghiệm đơn vị . 9
  Bảng 4.1 : Số tháng nhập khẩu có thể được tài trợ bằng dự trữ ngoại hối
  qua các năm . 28
  Bảng 4.2 : Tỷ lệ dự trữ ngoại hối và nợ ngắn hạn nước ngoài qua các năm . 29
  Bảng 4.3 : Tỷ lệ dự trữ ngoại hối và lượng cung tiền rộng qua các năm 30
  Bảng 4.4 : Kiểm định tính dừng của các biến trong mô hình . 32
  Bảng 4.6 : Kết quả phương pháp VECM 34
  Bảng 5.1 : Phân tích chuỗi thời gian . 46
  Biểu đồ 3.1 : Dự trữ ngoại hối Việt Nam trừ vàng (triệu USD) . 14
  Biểu đồ 3.2 : Dự trữ ngoại hối các nước sau khủng hoảng (triệu USD) . 17
  Biểu đồ 3.3 : Dự trữ ngoại hối Việt Nam (trừ vàng) qua các tháng (triệu USD) 18
  Biểu đồ 3.4 : Thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam qua các năm (triệu USD) 20
  Biểu đồ 3.5 : Tình hình nhập siêu của Việt Nam qua các năm (triệu USD) . 21
  Biểu đồ 3.6 : Tài khoản vốn của Việt Nam qua các năm (triệu USD) 23
  Biểu đồ 3.7 : Tình hình tỷ giá hối đoái của Việt nam qua các năm 23
  Biểu đồ 3.8 : Tình hình TGHĐ năm 2008 24
  Biểu đồ 3.9 : Tình hình TGHĐ năm 2009 24
  Biểu đồ 3.10: Diễn biến của VN rate và US Fed qua các năm . 27
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  DANH MỤC BẢNG


  NHNN : Ngân Hàng Nhà Nước
  Fed : Cục dự trữ liên bang của Mỹ
  IFS : Thống kê của IMF (International Fund Statistic)
  AEC : Cộng đồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community)
  TKVL : Tài khoản vãng lai
  TKV : Tài khoản vốn
  DTNH : Dự trữ ngoại hối
  NNH : Nợ ngắn hạn
  NK : Nhập khẩu
  TGHĐ : Tỷ giá hối đoái


  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


  Xem Thêm: Dự trữ ngoại hối Việt Nam trước và sau khủng hoảng tài chính toàn cầu – thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dự trữ ngoại hối Việt Nam trước và sau khủng hoảng tài chính toàn cầu – thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status