Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của kiểm tra - đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của kiểm tra - đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . 1
  LỜI CẢM ƠN 2
  DANH MỤC VIẾT TẮT . 5
  DANH MỤC CÁC BẢNG 6
  DANH MỤC CÁC HÌNH 7
  MỞ ĐẦU 8
  1. Lý do chọn đề tài 8
  2. Mục đích nghiên cứu 9
  3. Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn của đề tài . 10
  4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài . 10
  5. Phương pháp nghiên cứu 11
  6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 11
  7. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 12
  8. Cấu trúc của luận văn 13
  Chương 1. TỔNG QUAN 14
  Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 23
  2.1. Một số khái niệm cơ bản trong KT-ĐG KQHT 23
  2.2. Một số khái niệm trong phương pháp học của SV . 35
  2.3. Mô hình nghiên cứu về những ảnh hưởng của KT-ĐG KQHT
  đến phương pháp học của SV 43
  Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49
  3.1.Thiết kế nghiên cứu 49
  3.2. Thiết kế công cụ đo lường 50
  3


  3.3. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 52
  Chương 4. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57
  4.1. Khảo sát các mức độ ảnh hưởng của KT-ĐG KQHT đến phương
  pháp học tập của SV . 57
  4.1.1. Ảnh hưởng của hình thức KT-ĐG KQHT đến phương pháp
  học . 57
  4.1.2. Ảnh hưởng của phương pháp KT-ĐG KQHT đến phương
  pháp học . 60
  4.1.3. Ảnh hưởng của nội dung KT-ĐG KQHT đến phương pháp
  học . 62
  4.2. Kiểm định các GTNC qua hoạt động KT-ĐG KQHT của SV 67
  4.2.1. Hình thức KT-ĐG KQHT 67
  4.2.2. Phương pháp KT-ĐG KQHT 68
  4.2.2. Nội dung KT-ĐG KQHT 69
  4.3. Kiểm định các GTNC qua phương pháp học tập của SV 71
  4.3.1. Trước khi học 71
  4.3.2. Trong khi học 73
  4.3.3. Sau khi học . 75
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 79
  1. Kết luận . 79
  2. Khuyến nghị 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
  PHỤ LỤC . 86
  4
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Để thực hiện được những trọng trách, nhiệm vụ đối với đất nước, nền
  giáo dục nước ta cần phải được xây dựng và phát triển trên nền tảng chất
  lượng cao. Mặc dù, hiện nay giáo dục nước ta đã đạt được một số thành tựu
  nhất định như: xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân tương đối
  hoàn chỉnh bao gồm nhiều bậc học và cấp học khác nhau (nhà trẻ mẫu giáo,
  tiểu học, THCS, THPT, TNCN, CĐ, ĐH và SĐH), quy mô giáo dục tăng
  nhanh, bước đầu đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, chất lượng giáo dục có
  chuyển biến trên một số mặt, Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém,
  hạn chế như: “yếu kém về chất lượng, mất cân đối về cơ cấu, hiệu quả giáo
  dục chưa cao, giáo dục chưa gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, đào tạo chưa gắn
  liền với sử dụng, đội ngũ giáo viên còn yếu, cơ sở vật chất còn thiếu, chương
  trình, giáo trình, phương pháp giáo dục và công tác quản lý chậm đổi mới,
  một số hiện tượng tiêu cực, thiếu kỷ cương chậm được khắc phục”1.
  Theo quan điểm tiếp cận hệ thống, giáo dục là một hệ thống cân bằng
  động gồm nhiều nhân tố tác động qua lại lẫn nhau dựa trên những quy luật
  nhất định. Những nhân tố đó là môi trường xã hội, môi trường nhà trường,
  mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, người dạy, người học, phương pháp
  dạy và học, phương tiện dạy học, công tác kiểm tra đánh giá, Công tác
  kiểm tra đánh giá cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo
  chuyển biến toàn diện về giáo dục và đào tạo.
  Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục đại
  học nói riêng, chúng ta cần tác động vào hai chủ thể chính là giảng viên
  (GV) - sinh viên (SV), làm tăng tính tích cực của chủ thể. Kiểm tra đánh giá
  kết quả học tập (KT-ĐG KQHT) cũng như phương pháp học của SV là hai
  thành phần trong mối quan hệ giữa GV và SV có quan hệ tác động ảnh
  hưởng qua lại lẫn nhau. Trong khuôn khổ một đề tài luận văn thạc sĩ, nghiên
  cứu chỉ đề cập đến những vấn đề trong mối quan hệ giữa KT-ĐG KQHT với
  phương pháp học tập của SV ở môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ
  nghĩa Mác-Lênin. Đây là môn học cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản
  để hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất
  để SV có thể tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. Vậy KT-ĐG
  KQHT ảnh hưởng như thế nào đến phương pháp học của SV? Mức độ ảnh
  hưởng như thế nào? Phương pháp học tập chủ yếu của SV hiện nay như thế
  nào? Phải chăng đánh giá thế nào thì SV học như thế vậy? KT-ĐG KQHT
  như thế nào để phù hợp và có thể góp phần giúp SV tích cực, chủ động trong
  học tập, học tốt môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin? Trả
  lời những câu hỏi này là mục đích tìm hiểu của chúng tôi trong nghiên cứu
  này. Và đây cũng là lý do chúng tôi chọn đề tài: “Ảnh hưởng của kiểm tra -
  đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số
  trường đại học trên địa bàn TP.HCM
  ” để nghiên cứu.
  2. Mục đích của nghiên cứu
  Mục đích của nghiên cứu là khảo sát những ảnh hưởng của KT-ĐG
  KQHT đến phương pháp học tập của SV ở một số trường đại học trên địa
  bàn TP.HCM. Biến độc lập KT-ĐG KQHT sẽ được xem như là quá trình xác
  định, lựa chọn, thiết kế, thu thập, phân tích, diễn dịch và sử dụng thông tin
  để tăng chất lượng học tập của người học và để người học phát triển kiến
  thức và kỹ năng. Biến phụ thuộc phương pháp học của SV là cách thức thu
  thập, tiếp thu và vận dụng tri thức của SV.
  Nghiên cứu sẽ làm rõ chiều hướng cũng như mức độ ảnh hưởng của
  KT-ĐG KQHT đến phương pháp học của SV. Từ đó có những giải pháp
  thay đổi phương pháp học tập phù hợp điều chỉnh hoạt động KT-ĐG KQHT
  nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng học tập thông qua thay đổi phương
  pháp học tập phù hợp cũng như tăng tính tích cực, chủ động của SV trong
  học tập.
  3. Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn
  Đề tài có ý nghĩa lý luận dạy học và có những đóng góp thiết thực
  trong ứng dụng vào hoạt động dạy và học tại các cơ sở đào tạo đại học trên
  địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  Những kết quả nghiên cứu của luận văn minh họa thêm cho các cơ sở
  lý thuyết về KT-ĐG KQHT.
  Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho môn học Những nguyên lý cơ
  bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, cho các trường đại học, các nhà quản lý trong
  trường đại học, cán bộ và người học nghiên cứu về lĩnh vực KT-ĐG KQHT.
  4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Nghiên cứu được thực hiện tại bốn trường đại học trên địa bàn
  TP.HCM bằng cách tiến hành khảo sát các SV đã học và GV dạy môn
  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin bằng bảng hỏi. Số lượng
  khảo sát mẫu cụ thể: 60 SV và 3 GV của trường đại học Văn Lang; 60 SV và
  3 GV của trường đại học Văn Hiến; 60 SV và 3 GV của trường đại học Khoa
  học Xã hội và Nhân văn TP.HCM; 60 SV và 3 GV của trường đại học Khoa
  học Tự nhiên TP.HCM.
  Mỗi một môn học khác nhau thì SV học với những phương pháp khác
  nhau và GV cũng thực hiện hoạt động KT-ĐG KQHT là khác nhau. Vì thế,
  để tìm hiểu mối quan hệ ảnh hưởng của yếu tố KT-ĐG KQHT đến phương
  pháp học của SV, đề tài chỉ nghiên cứu ảnh hưởng của KT-ĐG KQHT đến
  phương pháp học tập của SV trong môn học Những nguyên lý cơ bản của
  chủ nghĩa Mác-Lênin. Đây là môn học có vai trò rất quan trọng trong việc
  giúp SV hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Nghiên cứu được tiến hành thông qua hai bước chính: Nghiên cứu sơ
  bộ và nghiên cứu chính thức.
  Nghiên cứu đã khảo cứu các công trình khoa học của các chuyên gia
  có uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực đo lường và đánh giá giáo dục, từ
  đó xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu cho đề tài. Từ khung lý thuyết của
  nghiên cứu, chúng tôi tiến hành xây dựng công cụ đo lường để thực hiện
  bước nghiên cứu sơ bộ thông qua phỏng vấn sâu 10 SV và phát bảng hỏi
  thăm dò cho 20 SV. Bước nghiên cứu sơ bộ này nhằm mục đích điều chỉnh
  lại những thuật ngữ cũng như nội dung các câu hỏi trong bảng hỏi cho phù
  hợp, phục vụ cho việc điều tra chính thức.
  Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng
  thông qua khảo sát bằng bảng hỏi với kích thước mẫu 240 SV để kiểm
  nghiệm các giả thuyết nghiên cứu đã đặt ra. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến
  hành phỏng vấn sâu 12 GV để thu thập thông tin phục vụ cho đề tài.
  Ngoài ra, để xử lý số liệu thu được từ khảo sát nghiên cứu sử dụng
  phần mềm SPSS phiên bản 16.0, sử dụng thống kê mô tả và kiểm định các
  giả thuyết nghiên cứu bằng công cụ Chi-square và Correlations.
  6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
  Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, đề tài tập trung trả lời
  các câu hỏi nghiên cứu sau:
   KT-ĐG KQHT có ảnh hưởng như thế nào đến phương pháp học
  môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin?
   Có sự khác biệt nào trong mức độ ảnh hưởng của KT-ĐG
  KQHT đến phương pháp học môn Những nguyên lý cơ bản của
  chủ nghĩa Mác-Lênin hay không?
   Có sự khác biệt về phương pháp học tập theo đặc điểm cá nhân
  (giới tính, học lực) của SV không?
  Từ ba câu hỏi nghiên cứu nêu trên, nghiên cứu đặt ra các giả thuyết
  khoa học sau:
  Giả thuyết 1. KT-ĐG KQHT của SV ở một số trường đại học trên địa
  bàn TP.HCM có ảnh hưởng lớn đến phương pháp học môn Những nguyên lý
  cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
  Giả thuyết 2. Có sự khác biệt trong mức độ ảnh hưởng của KT-ĐG
  KQHT đến phương pháp học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
  Mác-Lênin.
  Giả thuyết 3. Giảng viên sử dụng các nội dung, hình thức, phương
  pháp KT-ĐG KQHT đa dạng thì SV sẽ học tập với phương pháp học tích
  cực, chủ động và ngược lại.
  Giả thuyết 4. Có sự khác biệt về phương pháp học tập theo trình độ
  học lực của SV.
  Giả thuyết 5. Có sự khác biệt về phương pháp học tập theo giới tính
  của SV.
  7. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  Tổng thể nghiên cứu là toàn bộ SV của bốn trường đại học trên địa
  bàn TP.HCM đã học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
  và toàn bộ GV dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
  tại bốn trường.


  Xem Thêm: Ảnh hưởng của kiểm tra - đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của kiểm tra - đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status