Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Hà Nội Container Hải Phòng

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Hà Nội Container Hải Phòng

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Hà Nội Container Hải Phòng
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH
  NGHIỆP. 3
  1.2 NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 4
  1.2.1 Tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ doanh thu. 4
  1.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4
  1.2.1.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 15
  1.2.1.3. Kế toán thu nhập khác 18
  1.2.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 21
  1.2.2. Tổ chức kế toán chi phí . 26
  1.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 26
  1.2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 33
  1.2.2.3 Kế toán chi phí tài chính . 38
  1.2.2.4 Kế toán chi phí khác 41
  1.2.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 43
  1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 46
  1.3 NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 49
  1.4. TỔ CHỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 49
  1.4.1. Hình thức Nhật ký chung: . 49
  1.4.2. Hình thức Nhật ký – sổ cái 51
  1.4.3. Hình thức chứng từ ghi sổ: . 52
  1.4.4. Hình thức Nhật ký – chứng từ: 53
  1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính: 54
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG
  TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI CONTAINER
  HẢI PHÒNG . 55
  2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG
  MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI CONTAINER HẢI PHÒNG 55
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Công ty TNHH Thương
  Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội Container Hải Phòng 55
  2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH Thương
  Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội Container Hải Phòng 57
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh Công ty TNHH
  Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội Container Hải Phòng 58
  2.1.4 Đặc điểm của tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh Công ty TNHH
  Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội Container Hải Phòng 60
  2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 60
  2.1.4.2 Hình thức kế toán, chế độ kế toán, phương pháp kế toán áp dụng tại
  Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội Container
  Hải Phòng 62
  2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY
  TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI HÀ NỘI CONTAINER
  HẢI PHÒNG. 64
  2.2.1 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ,
  doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác tại Chi nhánh Công ty TNHH
  Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội Container Hải Phòng 64
  2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Chi nhánh Công
  ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội Container Hải Phòng 64
  2.2.1.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 73
  2.2.1.3 Kế toán thu nhập khác . 78
  2.2.2 Thực trạng tổ chức kế toán giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí
  bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác. 84
  2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 84
  2.2.2.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 92
  2.2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng . 97
  2.2.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 103
  2.2.2.5 Kế toán chi phí khác: . 109
  2.2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 115
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI
  NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI
  CONTAINER HẢI PHÒNG . 128
  3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG
  TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI CONTAINER
  HẢI PHÒNG. 128
  3.1.1. Kết quả đạt được: 128
  3.1.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán 128
  3.1.1.2 Về việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . 129
  3.1.2 Hạn chế: . 130
  3.1.2.1Về tài khoản sử dụng 130
  3.1.2.2 Về sổ sách sử dụng 130
  3.1.2.3 Chưa áp dụng chiết khấu thanh toán: 130
  3.1.2.4 Chưa trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi 131
  3.1.2.5 Về việc ứng dụng công nghệ thông tin . 131
  3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN, DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG
  TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI CONTAINER
  HẢI PHÒNG. 131
  3.2.1 Nguyên tắc của việc hoàn thiện: 131
  3.2.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải
  Hà Nội Container Hải Phòng. 132
  3.2.2.1 Hoàn thiện tài khoản sử dụng . 132
  3.2.2.2 Hoàn thiện sổ sách sử dụng . 132
  3.2.2.3 Về việc áp dụng chiết khấu thanh toán: . 139
  3.2.2.4 Về việc lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139
  3.2.2.5 Về việc áp dụng phần mềm kế toán: . 145
  KẾT LUẬN . 147
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 148
  LỜI MỞ ĐẦU
  Nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn phát triển và hội nhập với nền
  kinh tế chung của toàn cầu. Trong quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế thế
  giới diễn ra nhanh và mạnh mẽ đã tạo ra rất nhiều điều kiện thuận lợi cho
  những quốc gia phát triển như Việt Nam. Việc trở thành một trong những
  thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO (11/2006) là một
  thuận lợi nhưng cũng chính là một thách thức khó khăn với nền kinh tế của
  nước ta nói chung và các doanh nghiệp, công ty nói riêng. Doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh là những chỉ tiêu đích thực phản ánh tình hình
  sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với bất kỳ một doanh nghiệp nào
  cũng đặt doanh thu thực hiện cao nhất với chi phí thấp nhất để thu được kết
  quả cao nhất. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để đạt tối đa hiệu quả quá
  trình kinh doanh. Đây cũng chính là câu hỏi mà các nhà quản lý doanh nghiệp
  phải suy nghĩ.
  Nhận thức được tầm quan trọng của doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp cùng với việc vận dùng lý luận đã được
  học tại trường lớp kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại
  Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội Container
  Hải Phòng đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của Thạc sĩ Trần Thị Thanh Phương
  cùng với cán bộ nhân viên trong chi nhánh công ty em đã chọn đề tài “Hoàn
  thiện tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi
  nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội Container Hải
  Phòng.” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.
  Nội dung của khóa luận tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và kết luận gồm
  có 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải
  Hà Nội Container Hải Phòng.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại
  Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội Container Hải Phòng.
  Với thời gian thực tập tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch
  Vụ Vận Tải Hà Nội Container Hải Phòng chưa nhiều, kiến thức thực tế còn
  hạn chế, phạm vi đề tài rộng. Em hi vọng những ý kiến trong bài viết sẽ đóng
  góp một phần nhỏ để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định
  kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận
  Tải Hà Nội Container Hải Phòng.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Trần Phú Giang (2005) - Kế Toán Thương Mại: NXB Thống kê
  2. Trần Hữu Thực (2006) - Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1): NXB Tài
  Chính
  3. Trần Hữu Thực (2006) - Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2: NXB Tài
  Chính
  4. Bùi Văn Trường (2008) - Kế toán chi phí: NXB Lao động - Xã hội
  5. Quyết định số 15 của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/03/2006
  6. Khóa luận của các khóa 11,12 tại thư viện trường Đại Học Dân Lập Hải
  Phòng

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Hà Nội Container Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Hà Nội Container Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status