Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, đặc biệt
  trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại
  và phát triển bền vững cần phải biết tự chủ về mọi mặt trong hoạt động sản
  xuất kinh doanh từ việc đầu tư, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ
  sản phẩm, lấy thu nhập bù chi phí, có doanh lợi để tăng tích lũy, từ đó tái sản
  xuất mở rộng không ngừng; đồng thời phải biết tận dụng năng lực, cơ hội để
  lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn.
  Để đạt được điều này, mỗi doanh nghiệp đều không ngừng hạ giá thành
  và nâng cao chất lượng sản phẩm. Vì tiết kiệm chi phí, hạ giá thành vừa làm
  tăng thu nhập vừa là vũ khí cạnh tranh của doanh nghiệp.
  Đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh
  của doanh nghiệp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phản
  ánh chính xác, kịp thời chi phí sản xuất, tính toán chính xác giá thành sản
  phẩm, kiểm soát chặt chẽ các chi phí phát sinh ở từng bộ phận trong doanh
  nghiệp. Qua số liệu do kế toán chi phí - giá thành cung cấp, các nhà quản trị
  doanh nghiệp có thể đưa ra các phương án thích hợp giữa sản xuất kinh
  doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
  Vì vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được
  xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất.
  Việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  là việc làm thực sự cần thiết, có ý nghĩa.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm, cùng vốn kiến thức đã được học ở trường, những
  hiểu biết thu thập được trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ ph ần Nhựa
  Bạch Đằng, em đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Hoàn
  thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công
  ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  - Mô tả và phân tích được thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất -giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản
  xuất - giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  *Đối tượng nghiên cứu: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng.
  *Phạm vi nghiên cứu:
  - Về không gian: Nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng.
  - Việc phân tích được lấy từ số liệu của năm 2012.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Các phương pháp kế toán (phương pháp chứng từ, phương pháp tài
  khoản, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối).
  - Phương pháp thống kê và so sánh.
  - Phương pháp chuyên gia.
  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu.
  5. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng.
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1 Hệ thống tài khoản kế toán - Bộ tài
  chính - 2010 - NXB Giao thông vận tải.
  2. Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 2 Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ
  kế toán, sơ đồ kế toán - Bộ tài chính. 2010. NXB Giao thông vận tải.
  3. Kế toán và phân tích Chi phí - Giá thành trong doanh nghiệp (theo chuẩn
  mực kế toán Việt Nam) - Học viện tài chính - PGS. TS. Nguyễn Đình Đỗ
  và TS. Trương Thị Thuỷ. 2006. NXB Tài chính.
  4. Hướng dẫn thực hành về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp - PGS. TS. Võ Văn Nhị. 2009. NXB Tài chính.
  5. Kế toán tài chính (Đã cập nhật thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009
  và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010) - Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí
  Minh - TS. Lê Thị Thanh Hà và Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa. 2010. NXB
  Thống kê.
  6. Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - Trường ĐH Kinh tế
  Quốc dân - GS. TS. Đặng Thị Loan. 2011. NXB Đại học Kinh tế Quốc
  dân.
  7. Kế toán tài chính - PGS. TS. Võ Văn Ninh và TS. Trần Anh Hoa. 2010.
  NXB Tài chính.
  8. Giáo trình kế toán tài chính - Học viện tài chính - GS. TS. Ngô Thế Chi và
  TS. Trương Thị Thủy. 2008. NXB Tài chính.
  9. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính - TS. Nguyễn Phú Giang. 2010.
  NXB Tài chính.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . 2
  4. Phương pháp nghiên cứu . 2
  5. Kết cấu của đề tài . 2
  CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
  SẢN XUẤT 3
  1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất 3
  1.2. Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm 3
  1.2.1. Bản chất của giá thành sản phẩm . 3
  1.2.2. Chức năng của giá thành sản phẩm 4
  1.3. Phân loại chi phí sản xuất. 5
  1.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí 6
  1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí (mục đích, công
  dụng của chi phí) 6
  1.3.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với
  khối lượng hoạt động (theo cách ứng xử của chi phí) . 7
  1.3.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với
  đối tượng kế toán tập hợp chi phí . 8
  1.4. Phân loại giá thành sản phẩm 8
  1.4.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính và nguồn số liệu tính
  giá thành . 8
  1.4.2. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi phát sinh chi phí . 9
  1.5. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản
  phẩm và kỳ tính giá thành . 9
  1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . 9
  1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
  1.5.3. Kỳ tính giá thành 11
  1.6. Phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất 11
  1.6.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 11
  1.6.2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 12
  1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 13
  1.7.1. Phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp) 13
  1.7.2. Phương pháp hệ số . 13
  1.7.3. Phương pháp tỷ lệ 14
  1.7.4. Phương pháp tổng cộng chi phí . 15
  1.7.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 15
  1.7.6. Phương pháp đơn đặt hàng . 16
  1.7.7. Phương pháp phân bước . 16
  1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang . 18
  1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 18
  1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính. 19
  1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương 19
  1.8.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 20
  1.8.5. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế hoạch . 20
  1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm 21
  1.9.1. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
  thường xuyên 21
  1.9.1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21
  1.9.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 22
  1.9.1.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 23
  1.9.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất . 25
  1.9.2. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê
  định kỳ 27
  1.10. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 30
  1.10.1. Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng . 30
  1.10.2. Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất 32
  1.11. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo các
  hình thức kế toán 33
  1.11.1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình
  thức kế toán Nhật ký chung . 33
  1.11.2. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình
  thức kế toán Chứng từ ghi sổ . 34
  1.11.3. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình
  thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 35
  1.11.4. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình
  thức kế toán Nhật ký - Sổ cái . 36
  1.11.5. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình
  thức kế toán trên máy vi tính 37
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  NHỰA BẠCH ĐẰNG 38
  2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng . 38
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Nhựa Bạch
  Đằng . 38
  2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại Công
  ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng . 40
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch
  Đằng . 43
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại
  Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng 46
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty . 46
  2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 48
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng 50
  2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất . 50
  2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản
  phẩm 50
  2.2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . 50
  2.2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 51
  2.2.3. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm . 51
  2.2.3.1. Kỳ tính giá thành . 51
  2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 51
  2.2.4. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng . 51
  2.2.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty Cổ phần Nhựa
  Bạch Đằng 51
  2.2.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty C ổ phần Nhựa
  Bạch Đằng 63
  2.2.4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch
  Đằng . 72
  2.4.2.4. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch
  Đằng . 87
  2.4.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng 87
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BẠCH ĐẰNG . 97
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí
  sản xuất - giá thành sản phẩm nói riêng tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch
  Đằng 97
  3.1.1. Ưu điểm 97
  3.1.2. Hạn chế . 99
  3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất - giá
  thành sản phẩm 101
  3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản
  xuất - giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng . 102
  3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất -giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng 102
  3.4.1. Kiến nghị 1: Về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế
  toán . 102
  3.4.2. Kiến nghị 2: Về phương pháp tính giá vật tư xuất kho 103
  3.4.3. Kiến nghị 3: Về việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 104
  3.4.4. Kiến nghị 4: Về việc tập hợp chi phí sản xuất . 104
  3.4.5. Kiến nghị 5: Về hạch toán thiệt hại trong sản xuất 105
  3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi
  phí sản xuất - giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch
  Đằng . 108
  3.5.1. Về phía Nhà nước 108
  3.5.2. Về phía doanh nghiệp . 108
  KẾT LUẬN . 110

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status