Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh

  LỜI MỞ ĐẦU
  1- Tính cấp thiết của đề tài:
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà
  nước, kinh tế Việt Nam với những thay đối mạnh mẽ đâ có những bước phát
  triển vượt bậc. Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là khi Việt Nam gia
  nhập tổ chức WTO, đã mang lại nhiều cơ hội cũng như những thách thức
  trong việc phát triển kinh tế
  .
  Vấn đệ đặt ra cho các nhà quản lý kinh tế của
  doanh nghiệp là cần phải năng động và sáng tạo hơn, sử dụng đồng vốn một
  cách hiệu quả nhất, làm cho doanh nghiệp ngày càng phát triển đi lên vững
  mạnh.Bởi vậy các doanh nghiệp phải luôn luôn quan tâm đến hiệu quả kinh
  doanh, chú trọng đến các chi phí bỏ ra, doanh số thu được và kết quả kinh
  doanh.Do đó, hạch toán kế toán nói chung và hạch toán kết quả kinh doanh
  nói riêng là vấn đề không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Mọi hoạt động,
  mọi nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp đều được hạch toán để đi đến
  công việc cuối cùng là xác định kết quả kinh doanh.
  Hiện nay, thông tin về kết quả kinh doanh là rất quan trọng vì căn cứ vào
  đó các nhà quản lý mới có thể biết được quá trình sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp mình có đạt được hiểu quả hay không và lời lỗ thế nào? Từ đó
  định hướng phát triển trong tương lai.
  Với chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra các hoạt động kinh tế trong
  doanh nghiệp, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của việc quản lý của
  doanh nghiệp.
  Nhận thấy tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung, kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, em đã mạnh dạn
  nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh” làm đề tài tốt
  nghiệp.
  2- Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  - Về mặt lý luận: hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghịêp.
  - Về mặt thực tế: mô tả và phân tích thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh .
  - Đề xuất một số giải pháp nhàm hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh.
  3- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  * Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh
  * Phạm vi nghĩên cứu:
  - Về không gian: Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh
  - Về thời gian: đề tài được thực hiện từ ngày 25/3/2013 đến ngày
  29/6/2013
  - Việc phân tích được lấy từ số liệu của năm 2012.
  4- Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp chung: bao gồm các phương pháp hạch toán kế toán
  (phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp tính giá,
  phương pháp tổng hợp cân đối) các phương pháp phân tích kinh doanh
  (phương pháp chi tiết, phương pháp so sánh).
  - Phương pháp luận biện chứng được sử dụng trong khoá luận này chủ yếu
  là biện chứng trong mối liên hệ giữa thực tế với lí luận chung về hạch toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
  5- Kết cấu của khoá luận:
  Ngoài lời mở đầu và kế luận, kết cấu của khoá luận gồm 3 chương nội dung:
  - Chương 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
  - Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh.
  - Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới - TS Võ Văn Nhị
  2. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1) - Hệ thống tài khoản kế toán- NXB tài chính.
  3. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2) - Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán, sơ đồ
  kế toán - NXB tài chính.
  4. Luật kế toán - Hệ thống chuẩn mực kế toán - NXB tài chính.
  5. Luận văn tốt nghiệp khoá trước.
  6

  Số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Vĩnh Sinh

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 11
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . 13
  1.1- Nội dung cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của
  doanh nghiệp. 13
  1.1.1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh của doanh nghiệp 13
  1.1.2- Điều kiện ghi nhận doanh thu. 14
  1.1.3- Nguyên tắc kế toán doanh thu 15
  1.1.4 - Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 16
  1.2- Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất – kinh
  doanh . 17
  1.2.1- Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dich vụ 17
  1.2.2- Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 21
  1.2.3 Kế toán giá vốn bán hàng . 25
  1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 29
  1.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 32
  1.2.6. Kế toán kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh (bán hàng) 35
  1.3. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động tài chính . 36
  1.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 36
  1.3.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 37
  1.3.3. Phương pháp hạch toán . 38
  1.4. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động khác . 38
  1.4.1 Kế toán thu nhập khác 38
  1.4.2. Kế toán chi phí khác 39
  1.4.3. Phương pháp hạch toán. 39
  1.5. Sơ đồ 1.13: Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  toàn DN . 40
  1.6. Sổ sách kế toán sử dụng phản ánh doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh
  theo các hình thức kế toán. 42
  1.6.1. Hình thức Nhật ký – sổ cái 42
  1.6.2. Hình thức Nhật ký chung 43
  1.6.3. Hình thức nhật ký chứng từ 44
  1.6.4. Hình thức Chứng từ ghi sổ 45
  1.6.5. Hình thức kế toán trên máy tính 46
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VĨNH
  SINH 47
  2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh . 47
  2.1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH Vĩnh Sinh 47
  2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh
  Sinh 47
  2.1.3. Đặc điểm doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH
  Vĩnh Sinh . 48
  2.1.4. Kỳ hạch toán doanh thu, chi phí và xá định kết quả kinh doanh tại Công ty
  TNHH Vĩnh Sinh 48
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh 49
  . 49
  2.1.6. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công
  ty TNHH Vĩnh Sinh 50
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh . 52
  2.2.1. Nội dung hạch toán doanh thu bán hàng và chi phí sản xuất kinh doanh tại
  Công ty TNHH Vĩnh Sinh 52
  2.2.2. Nội dung hạch toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính tại Công ty
  TNHH Vĩnh Sinh 77
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 90
  TẠI CÔNG TY TNHH VĨNH SINH 90
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung tại Công ty TNHH Vĩnh
  Sinh 90
  3.1.1. Ưu điểm: 90
  3.1.2. Hạn chế 91
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh 92
  3.2.1. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh 92
  3.2.2. Yêu cầu phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh 93
  3.2.3 Nội dung và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh . 93
  3.2.3.1. Kiến nghị 1: Kiến nghị về hệ thống tài khoản sử dụng . 93
  3.2.3.2. Kiến nghị 2: Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán 94
  3.2.3.3. Kiến nghị 3: Về công tác kế toán . 96
  3.2.3.4. Kiến nghị 4: Về việc ứng dụng phần mềm kế toán . 96
  KẾT LUẬN . 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 99

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vĩnh Sinh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status