Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á

  LỜI MỞ ĐẦU
  Tài chính là một hệ thống những quan hệ kinh tế, biểu hiện dưới hình
  thức giá trị phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ
  phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh. Hoạt động tài chính có quan hệ trực
  tiếp tới hoạt động kinh doanh và ngược lại tất cả những hoạt động kinh doanh
  ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nhờ các con số
  tài chính mà các nhà quản lý kinh tế có thể đánh giá được thực trạng tài c hính
  của doanh nghiệp. Bên cạnh các nhà quản lý kinh tế còn có rất nhiều đối
  tượng khác quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như các nhà tài
  trợ, nhà cung cấp, khách hàng kể cả các cơ quan Nhà nước và người lao
  động, Mỗi đối tượng quan tâm đến tài chính doanh nghiệp dưới những góc độ
  khác nhau như khả năng phát triển, những yếu tố rủi ro, lãi suất, khả năng thanh
  toán .Để tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải nhìn lại kết quả hoạt động kinh
  doanh của mình trong quá khứ và hiện tại; đánh giá rủi ro, hiệu quả tài chính
  thông qua việc phân tích Báo cáo tài chính mà cụ thể là phân tích Bảng cân đối kế
  toán. Thông qua việc phân tích giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp, các đối
  tượng quan tâm đánh giá được khả năng và tiềm lực tài chính của doanh nghiệp để
  từ đó có thể nhận biết, phán đoán, dự báo và đưa ra các quyết định tài chính phù
  hợp, đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy
  Đông Á, em đã được tìm hiểu về thực tế tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế
  toán của công ty, đã được tìm hiểu và thực hành các phần hành kế toán tại
  công ty. Trên cơ sở những kiến thức đã được trau dồi cùng với những kiến thức
  thực tế đã thu thập được trong thời gian thực tập tại công ty. Với sự hướng dẫn
  tận tình của cô giáo hướng dẫn Th.S Hòa Thị Thanh Hương và các chị trong
  phòng kế toán tài chính của công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện
  công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Công
  nghiệp Tàu thủy Đông Á” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
  Nội dung khoá luận của em ngoài lời mở đầu và kết luận, gồm có 3 phần:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích
  bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán
  tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng
  cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á
  Tuy đã cố gắng nhưng do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên khoá
  luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ
  bảo, góp ý của các thầy cô giáo để khoá luận của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. “Chế độ kế toán doanh nghiệp” ban hành kèm theo Quyết định số
  15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nhà xuất
  bản Tài chính.
  2. Tài liệu môn học “Phân tích hoạt động kinh doanh” và “Kế toán tài chính” .
  3. “Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, GS.TS Ngô Thế Chi, PGS.TS
  Nguyến Trọng Cơ (2008), Nhà xuất bản Tài chính.
  4. “Giáo trình phân tích báo cáo tài chinh”, PGS.TS Nguyến Năng Phúc (2006),
  Đại học Kinh tế quốc dân.
  5. Lập, đọc kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, TS Nguyễn Năng Phúc, TS
  Nguyễn Văn Công, Nhà xuất bảnTài chính.
  6. Một số bài khóa luận thư viện trường Đại học dân lập Hải Phòng.
  7. Tài liệu, sổ sách kế toán năm 2012 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu
  thủy Đông Á.
  8. Website: Webketoan.vn, taichinhketoan.com.vn

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN
  TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp.3
  1.1.1. Khái niệm Báo cáo tài chính và sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong
  công tác quản lý kinh tế. 3
  1.1.1.1. Khái niệm Báo cáo tài chính 3
  1.1.1.2. Sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế 3
  1.1.2. Mục đích, vai trò của Báo cáo tài chính. 4
  1.1.2.1. Mục đích của Báo cáo tài chính . 4
  1.1.2.2. Vai trò của Báo cáo tài chính. 4
  1.1.3. Đối tượng áp dụng: 5
  1.1.4. Hệ thống Báo cáo tài chính (Theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày
  20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 6
  1.1.4.1. Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp . 6
  1.1.4.2. Trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính . 7
  1.1.4.3. Kì lập Báo cáo tài chính . 8
  1.1.5. Yêu cầu lập và trình bày Báo cáo tài chính 8
  1.1.6. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính 9
  1.1.7. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 11
  1.1.8. Nơi nhận Báo cáo tài chính . 12
  1.2. Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập bảng cân đối kế toán (BCĐKT) . 13
  1.2.1. Khái niệm và mục đích của bảng cân đối kế toán . 13
  1.2.1.1. Khái niệm bảng cân đối kế toán 13
  1.2.1.2. Mục đích của bảng cân đối kế toán . 13
  1.2.2. Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán . 13
  1.2.2. Nội dung và phương pháp lập bảng cân đối kế toán . 14
  1.2.3. Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán (B01-DN)19
  1.2.3.1. Cơ sở số liệu lập Bảng cân đối kế toán . 19
  1.2.3.2. Trình tự lập Bảng cân đối kế toán (B01-DN) . 19
  1.2.3.3. Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán. 20
  1.3. Phân tích Bảng cân đối kế toán 32
  1.3.1. Sự cần thiết phải phân tích Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp . 32
  1.3.2. Phương pháp phân tích Bảng cân đối kế toán 33
  1.3.2.1. Phương pháp so sánh 33
  1.3.2.2. Phương pháp tỷ lệ . 33
  1.3.2.3. Phương pháp số cân đối . 35
  1.3.3.Nhiệm vụ của phân tích Bảng cân đối kế toán . 35
  1.3.4. Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán 35
  1.3.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các
  chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán. 35
  1.3.3.2. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các tỷ số tài chính cơ
  bản. 37
  1.3.3.3. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh
  doanh . 39
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU
  THỦY ĐÔNG Á . 41
  2.1.Tình hình, đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy
  Đông Á . 41
  2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty 41
  2.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Công
  nghiệp Tàu thủy Đông Á . 43
  2.1.2.1. Mô hình bộ máy tổ chức của công ty 43
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu
  thủy Đông Á. 46
  2.1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty . 46
  2.1.3.2. Hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng tại Công ty
  Công nghiệp Tàu thuỷ Đông Á. 47
  2.2. Thực trạng công tác tổ chức lập bảng cân đối kế toán tại Công ty
  công nghiệp tàu thuỷ Đông Á. 49
  2.2.1. Cơ sở số liệu lập bảng cân đối kế toán tại Công ty
  thuỷ Đông Á. 49
  2.2.2. Trình tự lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty C
  thuỷ Đông Á. 49
  2.3. Thực tế công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Công
  nghiệp Tàu thủy Đông Á. 79
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ
  CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY ĐÔNG Á. 80
  3.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công
  nghiệp Tàu thủy Đông Á. 80
  3.2. Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác tổ
  chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán nói riêng tại Công ty Cổ phần Công
  nghiệp Tàu thủy Đông Á. 82
  3.1.1. Ưu điểm: . 82
  3.1.2. Nhược điểm 83
  3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân
  đối kế toán tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á. 84
  3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Hoàn thiện công tác lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty
  Cổ phần Công nghiệp Tàu thuỷ Đông Á 85
  3.3.2. Ý kiến thứ hai: Công ty nên tiến hành việc phân tích Bảng cân đối kế toán. 88
  3.3.3. Ý kiến thứ ba: Công ty nên tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt là
  khoản phải thu khách hàng
  3.3.4. Ý kiến thứ tư: Công ty nên ứng dụng phần mềm kế toán vào công tác hạch
  toán kế toán 100
  KẾT LUẬN 104

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status