Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

    LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm

    webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
    Quản lý cao cấp
  1. Gửi tài liệu
  2. Bình luận
  3. Chia sẻ
  4. Thông tin
  5. Công cụ
  6. Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm

    Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
    Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm

    LỜI MỞ ĐẦU
    Nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
    Do đó, Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển kinh tế xã hội, lấy hiệu quả
    kinh tế làm tiêu chuẩn cơ bản định ra phương án phát triển nền kinh tế nhiều
    thành phần với nhiều ngành nghề kinh doanh. Chính sự đổi mới của nền kinh
    tế thị trường và sự canh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế
    đã gây ra không ít khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp. Trong bối
    cảnh đó, để có thể khẳng định được mình và hoạt động kinh doanh có hiệu
    quả mỗi doanh nghiệp cần phải nắm vững tình hình, xu thế phát triển kinh tế
    cũng như phải thường xuyên quan tâm đến tình hình tài chính thông qua các
    báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình nói chung và báo cáo kết quả kinh
    doanh nói riêng. Các báo cáo tài chính này cung cấp những thông tin cần thiết
    giúp các nhà quản lý doanh nghiệp, cũng như các đối tượng quan tâm ra các
    quyết định tài chính hợp lý.
    Báo cáo tài chính là tài liệu chủ yếu được sử dụng để đánh giá tình hình
    tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên,
    những thông tin mà báo cáo tài chính cung cấp là chưa đủ, vì nó chỉ đơn
    thuần thể hiện những chỉ tiêu tài chính, những con số mà chưa giải thích được
    thực trạng hoạt động tài chính hay sự biến động tăng giảm của các chỉ tiêu tài
    chính cũng như nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, chưa đánh
    giá được hiệu quả sản xuất kinh doanh, dự đoán được rủi ro và xu hướng phát
    triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy, phân tích tài chính sẽ giúp bổ sung cho
    sự thiếu hụt này.
    Nhận thức được tầm quan trong của việc phân tích tình hình tài chính
    doanh nghiệp nói chung và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh nói riêng, là
    sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng thực tập tại phòng Kế toán –
    Tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm, trong quá trình nghiên cứu,
    học hỏi cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo công ty, phòng Kế
    toán – Tài chính, đặc biệt là cô giáo Th.s Phạm Thị Nga đã giúp em đi sâu
    nghiên cứu Báo cáo kết quả kinh doanh và lựa chọn đề tài tốt nghiệp “Hoàn
    thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công
    ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm”
    Nội dung bài khóa luận của em gồm 3 chương:
    CHƯƠNG I: Một số lý luận chung về tổ chức lập và phân tích Báo cáo
    kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
    CHƯƠNG II: Thực trạng công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết
    quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm.
    CHƯƠNG III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán lập
    và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm.
    Do còn nhiều hạn chế về trình độ chuyên môn và kiến thức chưa hoàn
    thiện nên bài viết của em không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong
    được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo để bài khóa luận của em được
    hoàn thiện hơn.
    Em xin chân thành cảm ơn!

    MỤC LỤC
    LỜI MỞ ĐẦU 1
    CHƯƠNG I: . 3
    MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH 3
    BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . 3
    1.1. Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo trong doanh nghiệp . 3
    1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính 3
    1.1.2. Mục đích, vai trò của báo cáo tài chính . 3
    1.1.2.1. Mục đích của báo cáo tài chính 3
    1.1.2.2. Vai trò của báo cáo tài chính 4
    1.1.3. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp 6
    1.1.3.1. Báo cáo tài chính năm và giữa niên độ 6
    1.1.3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính tổng hợp 6
    1.1.4. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính . 7
    1.1.5. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính 8
    1.1.6. Trách nhiệm lập, kỳ lập, thời hạn nộp và nơi nhận Báo cáo tài chính . 10
    1.1.6.1. Trách nhiệm lập báo cáo tài chính . 10
    1.1.6.2. Kỳ lập báo cáo tài chính . 10
    1.1.6.3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính 11
    1.1.6.4. Nơi nhận báo cáo tài chính . 12
    1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh và phương pháp lập báo cáo kết quả kinh
    doanh . 13
    1.2.1. Khái niệm, kết cấu báo cáo kết quả kinh doanh . 13
    1.2.1.1. Khái niệm . 13
    1.2.1.2. Kết cấu báo cáo kết quả kinh doanh 13
    1.2.2. Công tác chuẩn bị trước khi lập Báo cáo kết quả kinh doanh 16
    1.2.3. Cơ sở lập Báo cáo kết quả kinh doanh 16
    1.2.4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả kinh
    doanh . 16
    1.3. Nội dung và phương pháp phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh 21
    1.3.1. Vài nét về phân tích tài chính doanh nghiệp . 21
    1.3.1.1. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp . 22
    1.3.1.2. Chức năng của phân tích tài chính . 23
    1.3.2.Nội dung của phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh . 24
    1.3.3. Phương pháp phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh 24
    1.3.3.1. Phương pháp đánh giá các kết quả kinh tế . 24
    1.3.3.2. Phương pháp so sánh 25
    1.3.3.3. Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố . 26
    1.3.4. Phân tích một số chỉ số tài chính . 27
    1.3.4.1. Phân tích chỉ số hoạt động . 27
    1.3.4.2. Phân tích khả năng sinh lời 28
    1.3.5. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
    nghiệp thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh . 30
    CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN
    TÍCH BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
    TƯ CÁT LÂM . 32
    2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm 32
    2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 32
    2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư
    Cát Lâm . 33
    2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cát Lâm 36
    2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cát Lâm 36
    2.1.3.2. Hình thức tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần Đầu tư Cát
    Lâm 38
    2.1.3.3.Chế độ kế toán áp dụng tại công ty . 39
    2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 40
    2.1.4.1. Những mặt thuận lợi: . 40
    2.1.4.2. Những khó khăn và bất lợi : . 41
    2.2 Thực trạng công tác kế toán lập Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ
    phần Đầu tư Cát Lâm 42
    2.2.1. Một số công việc chuẩn bị trước khi lập Báo cáo kết quả kinh doanh . 42
    2.2.1.1. Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ cập nhật 43
    2.2.1.2. Bút toán kết chuyển trung gian 43
    2.2.1.3. Khóa sổ kế toán tạm thời . 44
    2.2.1.4. Kiểm kê, xử lý kiểm kê, điều chỉnh . 44
    2.2.1.5. Khóa sổ và lập Bảng cân đối tài khoản sau kiểm kê 44
    2.2.2. Cơ sở số liệu lập Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư
    Cát Lâm . 45
    2.2.3. Phương pháp lập Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư
    Cát Lâm . 45
    2.3. Thực trạng công tác phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ
    phần Đầu tư Cát Lâm 58
    2.4.Nhận xét đánh giá chung thực trạng công tác kế toán lập và phân tích
    Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm 62
    2.4.1. Những kết quả đạt được 62
    2.4.2. Những mặt hạn chế . 64
    CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
    KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
    TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÁT LÂM 66
    3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới . 66
    3.2.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích
    Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm . 67
    3.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo
    cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm 67
    3.3.1. Hiện đại hóa công tác kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm 67
    3.3.2. Xây dựng quy trình phân tích 70
    3.3.3. Thực hiện các nội dung phân tích . 71
    3.3.3.1. Phân tích tình hình tài chính của công ty trong những năm gần đây . 71
    3.3.3.2. Đánh giá sơ bộ kết cấu doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Công ty cổ
    phần Đầu tư Cát Lâm 74
    3.3.3.3. Tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế . 76
    3.3.3.4. Phân tích các chỉ số tài chính đặc trưng . 81
    KẾT LUẬN 88
    PHỤ LỤC . 89
    DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97

    DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
    1. Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ
    kế toán, sơ đồ kế toán, NXB Thống kê, Hà Nội – 2009
    2. Giáo trình Phân tích Hoạt động kinh doanh do GVC. Nguyễn Thị Mỵ và
    TS. Phan Đức Dũng – Giảng viên trường ĐHQG TP Hồ Chí Minh biên soạn,
    NXB Thống kê, Hà Nội - 2009
    3. Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp do GS.TS Ngô Thế Trí và
    PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ biên soạn. NXB tài chính Hà Nội - 2008
    4. Chuẩn mực kế toán số 21 Ban hành và công bố theo Quyết định số
    234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính.
    Và một số tài liệu, sổ sách do Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm cung cấp.

    Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm
    Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Cát Lâm sẽ giúp ích cho bạn.
    #1
  7. Đang tải dữ liệu...

    Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
    Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

    Gửi bình luận

    ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
DMCA.com Protection Status