Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH In và quảng cáo Đại Thành

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH In và quảng cáo Đại Thành

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH In và quảng cáo Đại Thành


  LỜI MỞ ĐẦU
  Hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ doanh nghiệp nào đều gắn liền
  với hoạt động tài chính và không thể tách khỏi quan hệ trao đổi tồn tại giữa
  các đơn vị kinh tế. Hoạt động tài chính có mặt trong tất cả các khâu của quá
  trình sản xuất kinh doanh, từ khâu tạo vốn trong doanh nghiệp đến khâu phân
  phối tiền lãi thu được từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Trong kinh doanh nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính
  của doanh nghiệp như các nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách
  hàng Mỗi đối tượng này đều quan tâm tới khả năng tạo ra các dòng tiền
  mặt, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa Vì vậy
  việc thường xuyên tiến hành phân tích tài chính sẽ giúp cho các nhà doanh
  nghiệp và các cơ quan thấy rõ được thực trạng tài chính, xác định đầy đủ
  nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính, từ
  đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính.
  Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài
  chính của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính, kết hợp với quá trình
  thực tập và tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH In và quảng
  cáo Đại Thành, em nhận thấy công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán
  tại đơn vị còn hạn chế, đặc biệt đơn vị chưa tiến hành phân tích bảng cân đối
  kế toán. Do đó em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện công tác
  lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH In và quảng cáo
  Đại Thành” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Ngoài phân mở đầu và kết luận,
  nội dung khóa luận gồm 3 chương:
  Chương 1 : Một số lý luận chung về công tác lập và phân tích bảng cân
  đối kế toán trong doanh nghiệp.
  Chương 2 : Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán
  tại công ty TNHH In và quảng cáo Đại Thành.
  Chương 3 : Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân
  tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH In và quảng cáo Đại Thành.
  Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu của mình em xin bày tỏ
  lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới giảng viên, Thạc sỹ Hòa Thị Thanh
  Hương – Khoa Quản trị kinh doanh đã tận tình hướng dẫn em. Bên cạnh đó
  em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các anh chị nhân viên phòng tài
  chính- kế toán của công ty TNHH in và quảng cáo Đại Thành, và các thầy cô
  đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành bài khóa luận của mình. Tuy nhiên , do
  hạn chế về thời gian và chuyên môn nên không tránh khỏi những thiếu sót.
  Em rất mong nhận được những ý kiến chỉ bảo từ các thầy cô và Ban lãnh đạo
  công ty để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ
  PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP . 3
  1.1/ Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp . 3
  1.1.1/ Khái niệm và sự cần thiết của Báo cáo tài chính (BCTC) trong công tác
  quản lý kinh tế . 3
  1.1.1.1/ Khái niệm Báo cáo tài chính: . 3
  1.1.1.2/ Sự cần thiết của BCTC trong công tác quản lý kinh tế . 3
  1.1.2/ Mục đích, vai trò của Báo cáo tài chính . 4
  1.1.2.1/ Mục đích của Báo cáo tài chính . 4
  1.1.2.2/ Vai trò của Báo cáo tài chính . 5
  1.1.3/ Đối tượng áp dụng của BCTC 6
  1.1.4/ Yêu cầu của Báo cáo tài chính 6
  1.1.5/ Nguyên tắc cơ bản lập và trình bày Báo cáo tài chính . 7
  1.1.6/ Hệ thống BCTC của DN . 9
  1.1.6.1/ Hệ thống Báo cáo tài chính: (Ban hành theo Quyết định số
  15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trường Bộ Tài chính ) . 9
  1.1.6.2. Hệ thống BCTC (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
  ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 10
  1.1.7/ Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính . 11
  1.1.8. Kỳ lập Báo cáo tài chính . 12
  1.1.9/ Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 12
  1.1.10/ Nơi nộp Báo cáo tài chính . 13
  1.2/ Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 14
  1.2.1/ Bảng cân đối kế toán và kết cấu của Bảng cân đối kế toán 14
  1.2.1.1/ Khái niệm Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) . 14
  1.2.1.3/ Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán theo quyết định 48 . 15
  1.2.2/ Cơ sở số liệu, trình tự, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán (B01-DN)
  . 19
  1.2.2.1/ Cơ sở số liệu lập Bảng cân đối kế toán 19
  1.2.2.2/ Trình tự lập Bảng cân đối kế toán (B01-DNN): Có 6 bước để lập BCĐKT
  . 19
  1.3/ Phân tích tình bảng Cân đối kế toán (BCĐKT). 29
  1.3.1/ Nhiệm vụ và phương pháp phân tích bảng CĐKT . 29
  1.3.1.1/ Nhiệm vụ phân tích bảng CĐKT . 29
  1.3.1.2/ Phương pháp phân tích bảng CĐKT 29
  1.3.2/ Nội dung phân tích của Bảng CĐKT 32
  1.3.2.1/ Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua
  các chỉ tiêu chủ yếu trên Bảng CĐKT 32
  1.3.2.2/ Phân tích tình hình tài chính của DN thông qua các tỷ số tài chính cơ bản.
  . 33
  CHƯƠNG 2: BCĐKT TẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO ĐẠI
  THÀNH 36
  2.1- Giới thiệu khái quát về công ty TNHH In và Quảng cáo Đại Thành 36
  2.1.1/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH In và Quả ng cáo
  Đại Thành 36
  2.1.2/ Thuận lợi, khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động sản xuất
  kinh doanh tại công ty TNHH in và quảng cáo Đại Thành 37
  2.1.3/ Thành tích của công ty TNHH in và quảng cáo Đại Thành . 38
  2.1.4/ Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH in và quảng cáo
  Đại Thành 39
  2.1.5/ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH in và quảng cáo
  Đại Thành 41
  2.1.6.1/Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 41
  2.1.5.2/ Hình thức kế toán, các chính sách kế toán áp dụng tại công ty . 43
  2.2/ Thực tế công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty
  TNHH in và quảng cáo Đại Thành . 45
  2.2.1/ Thực tế công tác lập BCĐKT tại Công ty TNHH In và quảng cáo Đại Thành . 45
  2.2.1.1/ Căn cứ lập Bảng cân đối kế toán . 45
  2.2.1.2/ Trình tự lập bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH in và quảng cáo
  Đại Thành 45
  2.2.2/ Thực tế công tác phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH in
  và quảng cáo Đại Thành 72
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
  TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO ĐẠI THÀNH . 73
  3.1/ Đánh giá chung về công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại
  công ty TNHH in và quảng cáo Đại Thành 73
  3.1.1/ Những ưu điểm đã đạt được trong công tác kế toán của công ty TNHH
  in và quảng cáo Đại Thành 73
  3.1.2/ Những hạn chế trong công tác kế toán của công ty TNHH in và quảng
  cáo Đại Thành . 75
  3.2/ Một số biện pháp hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế
  toán tại công ty TNHH in và quảng cáo Đại Thành . 75
  3.2.1/ Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập và phân tích BCĐKT 75
  3.2.2- Những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích
  Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH in và quảng cáo Đại Thành 76
  3.2.2.1.Ý kiến thứ nhất : Hoàn thiện công tác lập Bảng cân đối kế toán tại
  công ty TNHH in và quảng cáo Đại Thành theo thông tư 138/2011/TT-BTC
  . 76
  3.1.2.2/ Ý kiến thứ 2: Công ty TNHH in và quảng cáo Đại Thành nên thực
  hiện công tác phân tích Bảng cân đối kế toán. 79
  3.2.2.3/ Ý kiến thứ 3- Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán vào công tác
  hạch toán kế toán . 89
  KẾT LUẬN 98
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 99

  1. PGS.TS Vũ Văn Nhị (2010). Hướng dẫn lập, đọc và phân tích báo cáo tài
  chính, báo cáo kế toán quản trị. NXB Tài chính.
  2. TS.Phan Đức Dũng.2010. Phân tích báo cáo tài chính và định giá trị doanh
  nghiệp. NXB Thống kê.
  3. Chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ.2012. NXB Tài chính.
  4. Chế độ kế toán Doanh nghiệp.2009.NXB Thống kê
  5. Quyết định 15/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính về việc
  ban hành chế độ kế toán của doanh nghiệp.
  6. Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính về việc
  ban hàng chế độ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  7. Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán
  Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
  8. Tài liệu sổ sách, Báo cáo tài chính được cung cấp bởi Công ty TNHH in và
  Quảng cáo Đại Thành.
  9. Thông tin từ website: www.webketoan.vn, www.misa.com.vn,
  http://lib.hpu.edu.vn/

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH In và quảng cáo Đại Thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH In và quảng cáo Đại Thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status