Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Lập chiến lược kinh doanh cho htx sản xuất &amp tiêu thụ sen tân hội trung

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Lập chiến lược kinh doanh cho htx sản xuất &amp tiêu thụ sen tân hội trung

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
  1.1. Lý do chọn đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1
  1.3. Phương Pháp nghiên cứu. 1
  1.4. Phạm vi nghiên cứu. 1
  1.5. Nội dung nghiên cứu. 2
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  2.1. Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh. 3
  2.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh. 3
  2.1.2. Khái niệm về quản trị chiến lược. 3
  2.2. Lợi ích của lập kế hoạch phương án kinh doanh cho HTX. 3
  2.3. Các công cụ để cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược. 3
  2.3.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE – Internal factors environment) 3
  2.3.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE – External factors environment) 4
  2.3.3. Ma trận SWOT. 4
  Chương 3: TỔNG QUAN HTX SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SEN 6
  3.1. Giới thiệu. 6
  3.2. Lịch sử hình thành. 6
  3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của HTX trong thời gian qua. 7
  3.4. Vốn hoạt động. 7
  3.5. Các hoạt động chủ yếu của HTX. 7
  3.6. Kết quả kinh doanh của HTX 8
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 9
  4.1. Môi trường vĩ mô. 9
  4.1.1. Yếu tố tự nhiên. 9
  4.1.2. Yếu tố kinh tế. 9
  4.1.3. Yếu tố chính phủ - chính trị 10
  4.1.4. Yếu tố công nghệ. 10
  4.1.5. Y ếu t ố văn hóa - xã hội – dân số. 10
  4.2. Môi trường tác nghiệp. 11
  4.2.1. Đối thủ cạnh tranh. 12
  4.2.2. Khách hàng. 12
  4.2.3. Nhà cung cấp. 12
  4.2.4. Đối thủ tiềm ẩn. 13
  4.2.5. Sản phẩm thay thế. 13
  4.3. Môi trường nội bộ. 14
  4.3.1. Tổ chức và quản trị nhân sự. 14
  4.3.2. Các hoạt động cung ứng đầu vào. 15
  4.3.3. Vận hành. 16
  4.3.4. Các hoạt động đầu ra. 16
  4.3.5. Marketing và bán hàng. 16
  4.3.6. Tình hình tài chính. 17
  4.3.7. Các hoạt động bổ trợ. 18
  4.3.8. Hệ thống thông tin. 18
  4.4. Ma trận SWOT. 19
  4.4.1. Ma trận SWOT. 19
  4.4.2. Phân tích các chiến lược đề xuất: 21
  4.4.2.1. Nhóm chiến lược S – O 21
  4.4.2.2. Nhóm chiến lược S – T. 22
  4.4.2.3. Nhóm chiến lược W - O 22
  4.4.2.4. Nhóm chiến lược W – T. 23
  4.5. Lựa chọn kế hoạch. 23
  CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG MỤC TIÊU HTX SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SEN 24
  5.1. Các căn cứ dự báo. 24
  5.2. Xây dựng các mục tiêu cho HTX 24
  5.2.1. Mục tiêu ngắn hạn. 24
  5.2.1.1. Hoạt động thu mua gương sen. 24
  5.2.1.2. Hoạt động bơm tưới nước cho lúa và sen. 25
  5.2.1.3. Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm từ sen: 25
  5.2.2. Mục tiêu dài hạn. 26
  5.2.2.1. Đa dạng hóa sản phẩm 26
  5.2.2.2. Phát triển thị trường. 27
  5.2.2.3. Trở thành một địa điểm Du lịch. 28
  CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 29
  6.1. Kế hoạch về sản xuất - quản trị chất lượng. 29
  6.2. Kế hoạch Marketing – chiêu thị 30
  6.3. Kế hoạch giá. 30
  6.4. Giải pháp về phân phối 31
  6.5. Giải pháp về sản phẩm 31
  6.6. Giải pháp về tài chính - kế toán. 31
  6.7. Giải pháp về nhân sự. 32
  6.8. Giải pháp về thị trường. 32
  6.9. Giải pháp về thông tin. 33
  CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 34
  7.1. Kết luận. 34
  7.2. Kiến nghị 34
  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU



  Lý do chọn đề tài
  Trong tiến trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn, nhà nước rất quan tâm và chú trọng phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống ở từng địa phương, từng vùng niềm trên cả nước theo mô hình kinh tế hợp tác hiện nay trong nền kinh tế nông nghiệp của nước ta. Trong đó có ngành nghề trồng sen tại hợp tác xã Tân Hội Trung – Huyện Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp.
  Đây là một ngành nghề truyền thống đã xuất hiện rất lâu và gắn bó với người nông dân nơi đây, nhưng ngành nghề này thật sự phát triển và mang lại hiệu quả là từ khi hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sen được thành lập năm 2002.
  Bên cạnh những hiệu quả kinh tế mà hợp tác xã đã đạt được trong những năm qua thì hiện nay hợp tác xã đang gặp một số khó khăn về giải quyết đầu vào, đầu ra sản phẩm cho sen. Nhất là khi nước ta đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO, nhu cầu người dân ngày càng nâng cao, thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu được mở rộng. Đồng thời để đảm bảo khả năng sản xuất và tiêu thụ trong thời gian tới, đòi hỏi hợp tác xã cần nâng cao năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua quá trình cải tạo, phát triển giống cho năng suất cao và áp dụng những tiến bộ của khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu gắn kết với nhà máy chế biến . để tăng thêm sức cạnh tranh cho thị trường nông sản .
  Xuất phát từ những vấn đề đó, mà tôi muốn “ Lập chiến lược kinh doanh ở hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sen”.

  Mục tiêu nghiên cứu

  Nghiên cứu hiện trạng của HTX về những khó khăn và thuận lợi của HTX, giúp HTX có thể tận dụng tốt các cơ hội và hạn chế các nguy cơ từ bên ngoài.
  Nghiên cứu các điểm yếu và điểm mạnh của HTX, giúp HTX phát huy điểm mạnh của mình và khắc phục điểm yếu.
  Xây dựng các chiến lược kinh doanh cho HTX nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt và xây dựng chiến lược lâu dài cho HTX.
  Nghiên cứu các giải pháp chiến lược để phát triển HTX nhằm giải quyết đầu ra và đầu vào cho sản phẩm, từ đó làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX.
  Phương Pháp nghiên cứu
  Thu thập dữ liệu sơ cấp: Phỏng vấn trực tiếp chủ nhiệm HTX, xã viên, quan sát tình hình hoạt động của HTX.
  Lấy số liệu thứ cấp do HTX cấp, từ báo chí, internet.
  Phân tích SWOT để lựa chọn chiến lược.

  Phạm vi nghiên cứu.
  Đối tượng nghiên cứu: Lập chiến lược kinh doanh sen ở HTX.
  Không gian nghiên cứu: Xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.


  Nội dung nghiên cứu.
  Đề tài gồm 6 chương với các nội dung chính như sau:
  Cơ sở lý luận: các khái niệm, lý thuyết có liên quan đến lập chiến lược kinh doanh, lợi ích của việc lập kế hoạch phương án kinh doanh.
  Tổng quan về HTX sản xuất tiêu thụ sen : Giới thiệu, lịch sử hình thành và tình hình hình hoạt động kinh doanh của HTX trong thời gian qua.
  Môi trường nội bộ của HTX: các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược của HTX như quản trị, nhân sự, các hoạt động cung ứng đầu vào, vận hành và kiểm tra chất lượng, marketing, tài chính - kế toán, hệ thống thông tin.
  Môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến HTX: Khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm ẩn, các sản phẩm thay thế, nhà cung cấp.
  Môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến HTX: Tự nhiên, chính phủ, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hoá - xã hội, dân số.
  Phân tích SWOT, xây dựng các mục tiêu chiến lược, xây dựng các phương án chiến lược.
  Các giải pháp để thực hiện chiến lược, marketing, sản phẩm, giá, phân phối, chiêu thị, nhân sự, tài chính - kế toán.

  Xem Thêm: Lập chiến lược kinh doanh cho htx sản xuất &amp tiêu thụ sen tân hội trung
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lập chiến lược kinh doanh cho htx sản xuất &amp tiêu thụ sen tân hội trung sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status