Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ

  Nghiên cứu “Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công
  việc và lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viên” nhằm chỉ ra ảnh hưởng
  của lãnh đạo tạo sự thay đổi, ảnh hưởng của giới tính lãnh đạo đến sự thỏa mãn và
  lòng trung thành của nhân viên văn phòng đang làm việc tại TP.HCM; ảnh hưởng
  của sự thỏa mãn đến lòng trung thành; và khác biệt về sự thỏa mãn và lòng trung
  thành của nhân viên giữa hình thức sở hữu quốc doanh và ngoài quốc doanh.
  Trên cơ sở lý thuyết liên quan tới lãnh đạo tạo sự thay đổi, sự thỏa mãn, lòng trung
  thành và mối quan hệ giữa chúng, nghiên cứu đưa ra mô hình và các giả thuyết
  nghiên cứu. Nghiên cứu được tiến hành qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, thực hiện
  nghiên cứu khám phá bằng phương pháp định tính để xác định lại thang đo lãnh đạo
  tạo sự thay đổi, sự thỏa mãn và lòng trung thành. Giai đoạn 2, thực hiện nghiên cứu
  mô tả bằng phương pháp định lượng với mẫu gồm 338 bản. Luận văn sử dụng phần
  mềm SPSS 17. để đánh giá, kiểm định thang đo và kiểm định các giả thuyết.
  Kết quả, thang đo lãnh đạo tạo sự thay đổi với 20 biến đầu vào, loại 4 biến và 16
  biến còn lại trích thành 3 nhân tố. Thang đo sự thỏa mãn trích 1 nhân tố và thang đo
  lòng trung thành trích thành 1 nhân tố. Luận văn có mô hình nghiên cứu mới với 5
  khái niệm và 15 giả thuyết. Kiểm định mô hình và các giả thuyết cho kết quả: yếu tố
  lãnh đạo hấp dẫn bằng phẩm chất (IA), kích thích sự thông minh-quan tâm cá nhân
  (IS-IC) ảnh hưởng dương đến sự thỏa mãn (JS) và lòng trung thành (EL) của nhân
  viên; ảnh hưởng của yếu tố truyền cảm hứng (IM) đến sự thỏa mãn (JS) không có ý
  nghĩa thống kê, và ảnh hưởng đến lòng trung thành (EL) là 0.106 với sig=0.057;
  lãnh đạo nam với các yếu tố IA, IS-IC ảnh hưởng mạnh hơn đến JS và EL so với
  lãnh đạo nữ, còn yếu tố IM cho kết quả không có ý nghĩa thống kê; JS có liên hệ
  chặt chẽ đến EL (0.723) và JS có thể được xem là biến trung gian toàn phần giữa
  lãnh đạo và lòng trung thành; khác biệt về sự thỏa mãn giữa khu vực quốc doanh và


  ngoài quốc doanh chưa phân biệt rõ nhưng nhân viên trong khu vực quốc doanh
  trung thành nhiều hơn so với nhân viên trong khu vực ngoài quốc doanh.
  Về thực tiễn, nghiên cứu đã chỉ ra ảnh hưởng của các yếu tố lãnh đạo tạo sự thay
  đổi đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên; những nhận định, đánh giá
  của nhân viên về cách tiếp cận lãnh đạo tạo sự thay đổi, sự thỏa mãn đối với công
  việc, và lòng trung thành của họ đối với tổ chức. Trên cơ sở đó, luận văn trình bày
  một số kiến nghị nâng cao phong cách lãnh đạo tạo sự thay đổi để làm tăng sự thỏa
  mãn và lòng trung thành của nhân viên.
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN 3
  1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .3
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 4
  1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
  1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5
  1.5. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU .6
  1.6. KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 7
  CHƯƠNG 2
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI, SỰ THỎA MÃN VÀ
  LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN 8
  2.1. LÃNH ĐẠO .8
  2.1.1. Khái niệm 8
  2.1.2. Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý .9
  2.1.3. Lãnh đạo tạo sự thay đổi 11
  2.1.4. Đo lường lãnh đạo tạo sự thay đổi .16
  2.2. SỰ THỎA MÃN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 18
  2.2.1. Khái niệm 18
  2.2.2. Thang đo về sự thỏa mãn công việc .19
  2.3. LÒNG TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 21
  2.3.1. Khái niệm 21
  2.3.2. Thang đo về lòng trung thành .22
  2.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI, SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG
  TRUNG THÀNH .25
  2.4.1. Mô hình nghiên cứu .27
  2.4.2. Giả thuyết nghiên cứu 29
  CHƯƠNG 3
  NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI ĐẾN
  SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH .33
  3.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .33
  3.1.1. Mẫu nghiên cứu .33
  3.1.2. Quy trình nghiên cứu .35
  3.2. ĐIỀU CHỈNH THANG ĐO 37
  3.2.1. Thang đo lãnh đạo tạo sự thay đổi 37
  3.2.2. Thang đo sự thỏa mãn đối với công việc của nhân viên .38
  3.2.3. Thang đo lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức 39
  3.3. KIỂM ĐỊNH SƠ BỘ THANG ĐO .39
  3.3.1. Thang đo lãnh đạo tạo sự thay đổi 39
  3.3.2. Thang đo sự thỏa mãn .41
  3.3.3. Thang đo lòng trung thành 42
  3.4. KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 42
  3.4.1. EFA thang đo lãnh đạo tạo sự thay đổi .43
  3.4.2. EFA thang đo sự thỏa mãn 44
  3.4.3. EFA thang đo lòng trung thành 45
  3.4.4. Điều chỉnh mô hình 46
  CHƯƠNG 4
  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 49
  4.1. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI ĐẾN SỰ THỎA MÃN
  VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN .49
  4.1.1. Đánh giá ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn của nhân viên –
  mô hình thứ 1 .52
  4.1.2. Đánh giá ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi, sự thỏa mãn đến lòng trung thành của
  nhân viên – mô hình thứ 2 .55
  4.1.3. Đánh giá ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến lòng trung thành của nhân viên –
  mô hình thứ 3 .58
  4.1.4. Đánh giá ảnh hưởng giới tính lãnh đạo đến sự thỏa mãn của nhân viên – mô hình thứ 4 60
  4.1.5. Đánh giá ảnh hưởng giới tính lãnh đạo đến lòng trung thành của nhân viên – mô hình thứ 5 62
  4.2. PHÂN TÍCH KHÁC BIỆT VỀ SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH
  CỦA NHÂN VIÊN THEO HÌNH THỨC SỞ HỮU 64
  CHƯƠNG 5
  KẾT LUẬN 69
  5.1. THẢO LUẬN KẾT QUẢ 69
  5.1.1. Lãnh đạo tạo sự thay đổi 69
  5.1.2. Sự thỏa mãn đối với công việc .73
  5.1.3. Lòng trung thành đối với tổ chức 75
  5.2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .75
  5.2.1. Đánh giá chung 75
  5.2.2. Kiến nghị .76
  5.2.3. Đóng góp chính của nghiên cứu 80
  5.2.4. Các hạn chế trong nghiên cứu .81
  5.2.5. Kiến nghị cho các nghiên cứu tiếp theo 82

  Xem Thêm: ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status