Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế nghiên cứu trường hợp thành phố hồ chí minh

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế nghiên cứu trường hợp thành phố hồ chí minh

  MỤC LỤC
  TỪ VIẾT TẮT . viii

  DANH SÁCH CÁC BẢNG x
  DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ x
  GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1
  1. Sự cần thiết của đề tài 1
  2. Giá trị thực tiễn của đề tài . 2
  3. Mục tiêu đề tài cần hướng đến 3
  4. Phạm vi nghiên cứu . 4
  5. Đối tượng nghiên cứu 4
  6. Phương pháp nghiên cứu . 4
  7. Điểm mới của luận văn 4
  8. Kết cấu của luận văn 5
  CHƯƠNG I 6
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG - TƯ TRONG ĐẦU TƯ CƠ SỞ
  HẠ TẦNG . 6

  1.1. Khái niệm, đặc điểm 6
  1.1.1.Khái niệm 6
  1.1.2.Đặc điểm của mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực hạ tầng 8
  1.2.Các mô hình hợp tác công tư
  ()
  . 9
  1.2.1.Hợp đồng dịch vụ . 9
  1.2.1.1.Khái niệm, đặc điểm 9
  1.2.1.2.Cơ chế tài chính . 10
  1.2.1.3.Ưu điểm và hạn chế . 10

  1.2.2.Hợp đồng quản lý . 11
  1.2.2.1.Khái niệm, đặc điểm 11
  1.2.2.2.Cơ chế tài chính . 11
  1.2.2.3.Ưu điểm và hạn chế . 13
  1.2.3.Hợp đồng cho thuê 14
  1.2.3.1.Khái niệm, đặc điểm 14
  1.2.3.2.Cơ chế tài chính . 14
  1.2.3.3.Ưu điểm và hạn chế . 15
  1.2.4.Hợp đồng nhượng quyền 15
  1.2.4.1.Khái niệm, đặc điểm 15
  1.2.4.2.Cơ chế tài chính . 16
  1.2.4.3.Ưu điểm và hạn chế . 17
  1.2.5.Hợp đồng BOT . 18
  1.2.5.1.Khái niệm, đặc điểm 18
  1.2.5.2.Cơ chế tài chính . 20
  1.2.5.3.Ưu điểm và hạn chế . 20
  1.3. Cơ chế tài chính của mô hình hợp tác công - tư 20
  1.4. Những lợi ích và hạn chế khi thực hiện hợp tác công tư . 23
  1.4.1. Lợi ích khi thực hiện hợp tác công tư 23
  1.4.2. Những rủi ro tiềm tàng khi thực hiện hợp tác công tư: . 25
  1.4.3. Những can thiệp vì người nghèo trong bối cảnh của mối quan hệ đối tác nhà nước
  - tư nhân . 27

  1.5. Đặc điểm của lĩnh vực y tế - bệnh viện . 29
  1.6. Ý nghĩa của hợp tác công - tư trong y tế . 30
  1.7.
  Cơ chế tài chính trong mô hình hợp tác công - tư . 31
  1.8. Mô hình hợp tác công - tư trong y tế ở một số nước . 32
  1.8.1. Hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế tại Singapore . 33
  1.8.1.1.Điều kiện và bối cảnh
  1.8.1.2.Hệ thống y tế Singapore
  ()
  33
  ()
  . 34
  1.8.1.3.Hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế - bệnh viện tại Singapore . 35
  1.8.1.4.Cơ chế tài chính . 35
  1.8.2. Hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế tại Trung Quốc . 38
  1.8.2.1.Điều kiện và bối cảnh 39
  1.8.2.2.Hệ thống y tế - bệnh viện Trung Quốc 40
  1.8.2.3.Hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế - bệnh viện tại Trung Quốc 41
  1.8.2.4.Cơ chế tài chính . 42
  1.8.2.5.Kết luận 45
  1.8.3. Bài học kinh nghiệm về hợp tác công - tư trong y tế tại các nước 46
  1.8.3.1.Hợp tác công tư trong y tế - bệnh viện tại Singapore 46
  1.8.3.2.Hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế - bệnh viện tại Trung Quốc 46
  CHƯƠNG II 48
  THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
  MINH . 48

  2.1. Quá trình xã hội hóa y tế trong khoảng thời gian 2005-2010 . 48
  2.1.1. Chủ trương xã hội hóa y tế
  2.1.2. Các chính sách khuyến khích
  ()
  . 48
  ()
  . 50
  2.1.3. Hệ thống y tế TP.HCM 52
  2.1.3.1. Hệ thống y tế công lập 52
  2.1.3.1.1. Đối với các cơ sở y tế đã hoàn thành tự chủ tài chính và các cơ sở y tế tự chủ
  tài chính một phần
  ()
  52
  2.1.3.1.2. Đối với các cơ sở y tế chưa tự chủ tài chính . 53
  2.1.3.2. Hệ thống y tế ngoài công lập 53
  2.1.4. Tình hình thực hiện quá trình xã hội hóa lĩnh vực y tế của TP.HCM. 54
  2.1.4.1. Xã hội hóa các cơ sở y tế công lập . 54
  2.1.4.2. Xã hội hóa các cơ sở y tế ngoài công lập . 62
  2.2. Cơ chế tài chính chung của bệnh viện công . 65
  2.2.1 Những mặt còn hạn chế trong quá trình xã hội hóa 65
  2.2.2 Nhận xét đánh giá về tình hình thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trong thời
  gian qua của TP.HCM . 67

  CHƯƠNG III: 71
  GIẢI PHÁP ĐỂ GIÁI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CÒN HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH
  XÃ HỘI HÓA Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 71

  3.1. Điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển mô hình hợp tác nhà nước – tư nhân trong
  lĩnh vực y tế tại thành phố. 71

  3.2. Chủ trương, mục tiêu của thành phố về phát triển y tế . 73
  3.2.1. Xu hướng để phát triển mô hình hợp tác công tư 73
  3.2.2. Chủ trương của thành phố . 74
  3.2.3. Mục tiêu chung 74
  3.2.4. Mục tiêu cụ thể 75
  3.2.5. Nhu cầu vốn đầu tư ngành y tế: . 76
  3.3. Ứng dụng mô hình hợp tác công tư trong quá trình xã hội hóa y tế . 76
  3.3.1. Ý kiến của chuyên gia về phát triển mô hình hợp tác công – tư tại TP.HCM. . 77
  3.3.2. Lựa chọn mô hình hợp tác công – tư tại Thành phố 78

  3.3.2.1. Đặc điểm của mô hình BOT . 79
  3.3.2.2. Vai trò của nhà nước và tư nhân trong dự án BOT 79
  3.3.2.3. Cơ chế tài chính của dự án hợp tác công – tư theo BOT 82
  3.3.2.4 Kết quả mong đợi từ mô hình PPP trong lĩnh vực bệnh viện 84
  3.4. Các giải pháp để triển khai mô hình PPP trong lĩnh vực y tế tại TP. HCM . 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Trong thời gian qua ngành Y tế Thành phố cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực.
  Các đơn vị y tế công lập tăng cường đổi mới trang thiết bị khám chữa bệnh kỹ thuật cao,
  phát triển cơ sở hạ tầng v v .nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng
  phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, khu vự
  c y tế ngoài công lập cũng phát triển nhanh
  chóng, nhiều phòng khám, bệnh viện tư nhân với quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại ra
  đời tạo môi trường cạnh tranh với các cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên, việc đầu tư phát
  triển cơ sở vật chất, nâng cao năng lực chuyên môn bước đầu là giải pháp hiệu quả
  nhưng chưa đủ, cần thiết phải có một mô hình hoạt động mới và mộ
  t cơ chế chính sách
  quản lý thích hợp với điều kiện của kinh tế thị trường và phát triển bền vững. Sau nhiều
  năm thực hiện chủ trương xã hội hóa của chính phủ trong lĩnh vực hạ tầng xã hội, trong
  đó bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao đã đạt được
  nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, quá trình xã hội hóa còn bộ
  c lộ nhiều khó khăn,
  vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Cụ thể, lĩnh vực y tế, cơ chế gò bó của
  nhà nước đã ảnh hưởng lớn đến quá trình xã hội hóa trong lĩnh vực này. Điển hình,
  trong lĩnh vực bệnh viện công lập bộc lộ một số khó khăn như:
  - Sự quá tải của các cơ sở khám, chữa bệnh ;
  - Sự
  thiếu hụt tài chính cho đầu tư trang thiết bị hiện đại và tu sửa cơ sở khám,
  chữa bệnh;
  - Thiếu nguồn tài chính cho đào tào nguồn lực y, bác sĩ
  - Sự chảy máu chất xám: do cơ chế đãi ngộ chưa phù hợp.
  Sự gồng gánh và bao cấp của nhà nước cho các bệnh viện công lập hiện nay đã
  thật sự không còn phù hợp, nên có một sự cải tiến nhất định nhằm thúc đẩy sự phát triển
  của hệ thống bệnh viện hơn. Cần thiết đẩy mạnh hơn nữa phát triển các cơ sở y tế ngoài
  công lập để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, không còn hình ảnh chen
  lấn nhau mua vé khám bệnh, hình ảnh ngủ hành lang của các bệnh nhân và người thăm
  bệnh và quan trọng hơn góp phần xóa đi tính tiêu cực trong bệnh viện công lập.
  Đây là những điều mà xã hội đang mong đợi nhất.
  Hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực y tế là cách thức mới của cải cách. Mỗi khu
  vực có những điểm mạnh và điểm yếu của nó, khu vực công hay tư một mình nó không
  thể cung cấp tốt dịch vụ y tế. Thông qua hợp tác, khu vực công và khu vực tư có thể
  đóng vai trò đổi mới trong việc tài trợ và cung cấp dịch vụ y tế. Thúc đẩy hình thức đối
  tác công – tư sẽ góp phầ
  n phát triển đồng đều dịch vụ y tế công tư, chuẩn mực hóa bệnh
  viện, cải thiện lĩnh vực y khoa, đáp ứng các phân khúc thị trường dịch vụ y tế. Tuy
  nhiên, khi ứng dụng mô hình này, còn nhiều vấn để ta phải giải quyết như lựa chọn hình
  thức nào cho phù hợp với lĩnh vực y tế? Thiết kế cơ chế, chính sách như thế nào để
  hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích cho người nghèo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và
  công bằng?
  Qua nghiên cứu tài liệu ở một số nước, chúng ta có thể áp dụng mô hình hợp tác
  công – tư trong lĩnh vực bệnh viện trong quá trình xã hội hóa ở Việt Nam nói chung và
  Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Với mô hình bệnh viện ngoài công lập dưới dạng
  doanh nghiệp dự án hoặc Công ty cổ phần bệnh viện, trong đó nhà nước và tư nhân
  cùng nhau góp vốn trên cơ sở nhân đôi lợi ích và chia sẻ rủi ro với nhau và quan trọng
  hết là góp phần vào việc nâng cao chất lượng trong lĩnh vực y tế, an sinh và phúc lợi xã
  hội.

  Xem Thêm: Hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế nghiên cứu trường hợp thành phố hồ chí minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế nghiên cứu trường hợp thành phố hồ chí minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status