Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh tm-dv an phong

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh tm-dv an phong

  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển biến ngày càng mở rộng . Trên đà phát triển và đạt mức tăng trưởng khá cùng sự đổi mới sâu sắc của cơ chế nền kinh tế thị trường,do đó sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp theo cơ chế thị trường càng trở nên gay gắt hơn.Các doanh nghiệp đều cố gắng để đạt được mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận.Vì vậy không chỉ là chỉ tiêu chất lượng ,hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong suốt một kỳ hoạt động mà còn là chỉ tiêu đánh giá sự tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  Chính vì vậy mà bất cứ một doanh nghiệp nào,khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều quan tâm đến kết quả kinh doanh cuối cùng.Việc hạch toán kế toán đóng vai trò đặt biệt quan trọng trong việc quản lý điều hành mọi hoạt động kinh tế tài chính,phản ánh đầy đủ, rõ ràng, chính xác các hoạt động của công ty.Qua đó thể hiện sự thành công hay thất bại trong kinh doanh của công ty.Vì vậy mà công tác hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh là công việc quan trọng trong hạch toán kế toán,nó không thể thiếu trong quá trình quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.Do đó tất cả các hoạt động của doanh nghiệp như mua bán,sản xuất,tính toán,ghi chép và phân tích theo những cách thức khoa học và thống nhất trong toàn bộ nền kinh tế.
  Trên cơ sở đó giúp cho các đơn vị kinh doanh có những biện pháp xử lý kịp thời nếu đơn vị đó làm ăn thua lỗ,kém hiệu quả.Chính vì vậy ,em chọn đề tài “Phân tích và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH An Phong”,với mong muốn tìm hiểu và làm sáng tỏ tầm quan trọng về hình thức và nội dung của việc phân tích,xác định kết quả hoạt động kinh doanh được thể hiện trong một công ty.

  MỤC LỤC:
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: 2
  A.Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH TM- DV An Phong siêu thị Maximark 2
  I.Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH TM-DV An Phong 2
  II.Quyền hạn,chức năng và nhiệm vụ của công ty 2
  1.Quyền hạn 2
  2.Chức năng 2
  3.Nhiệm vụ 3
  III.Sự ra đời của các đơn vị trực thuộc công ty An Phong 3
  IV. Đặc điểm và lĩnh vực hoạt động 4
  V.Những thuận lợi,khó khăn, định hướng phát triển của công ty 5
  1.Thuận lợi 5
  2.Khó khăn 5
  3. Định hướng phát triển của công ty 6
  VI.Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty An phong 7
  1.Giới thiệu 7
  2.Sơ đồ tổ chức 7
  3.Chức năng các phòng ban 8
  3.1.Ban giám đốc 8
  3.2.Phòng kế toán 8
  3.3.Phòng kinh doanh 8
  3.4.Phòng hành chánh nhân sự 9
  3.5.Phòng quảng cáo tiếp thị 9
  3.6.Phòng kỹ thuật 9
  3.7.Thủ quỹ 9
  VII.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 9
  1.Sơ đồ bộ máy kế toán 10
  1.1.Tại công ty 10
  1.2.Tại siêu thị 10
  2.Chức năng 10
  2.1.Kế toán trưởng 10
  2.2.Kế toán tổng hợp 11
  2.3.Kế toán tiền mặt(kế toán công nợ) 11
  2.4.Kế toán thanh toán 11
  2.5.Kế toán tài sản cố định 11
  2.6.Thủ quỹ 11
  3.Kế toán viên tại các siêu thị 11
  4.Chính sách kế toán tại công ty 11
  5.Trình tự ghi sổ kế toán 12
  5.1.Xử lý chứng từ 13
  5.2.Hệ thống tài khoản tại công ty 13
  5.3.Hệ thống chứng từ sổ sách tại công ty 13
  5.4.Hệ thống máy tính được áp dụng ở công ty 13
  B.Các phần hành kế toán tại công ty 13
  I.Kế toán vốn bằng tiền 13
  1.Kế toán tiền tại quỹ 13
  2.Kế toán tiền gửi ngân hàng 15
  II.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 17
  III.Kế toán công nợ 18
  1.Kế toán thanh toán 18
  1.1. Các khoản phải thu 19
  1.2. Các khoản phải trả .20
  2.Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước 21
  IV.Kế toán tài sản cố định 22
  1.Nội dung 22
  2.Nhiệm vụ kế toán tài sản cố định 22
  3.Đánh giá tài sản cố định 22
  4.Chứng từ,sổ sách sử dụng 23
  5.Cách hạch toán 23
  6.Kế toán khấu hao tài sản cố định 23
  V.Kế toán nguồn vốn sở hữu 24
  1.Kế toán nguồn vốn kinh doanh 24
  2.Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 25
  PHẦN II: 26
  I.Một số khái niệm và cách xác định trong phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 26
  1.Doanh thu 26
  2.Chi phí 26
  3.Lợi nhuận 26
  II.Kế toán nghiệp vụ mua hàng 26
  1.Phương thức mua hàng 26
  2.Phương pháp kế toán mua hàng 27
  2.1.Quy trình mua hàng 27
  2.1.1. Đối với nhà cung cấp mới 27
  2.1.2. Đối với nhà cung cấp đã và đang cung cấp hàng cho siêu thị 29
  2.2.Sơ đồ quy trình mua hàng 29
  2.3.Trình tự ghi sổ khi mua hàng 31
  3.Các trường hợp hạch toán 31
  3.1.Mua hàng thông thường 31
  3.1.1.Mua hàng có hoá đơn GTGT 31
  3.1.2.Trường hợp mua hàng phát sinh thừa thiếu 32
  3.1.3.Trường hợp phải trả lại người bán do hàng sai qui cách 33
  3.1.4.Trường hợp mua hàng nội bộ trong hệ thống siêu thị Maximark 34
  III.Kế toán nghiệp vụ bán hàng 34
  1.Kế toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá 34
  1.1.Phương thức mua hàng 34
  1.2.Chứng từ sử dụng 35
  1.3.Hạch toán giá xuất kho cho quá trình bán hàng hoá 36
  2.Kế toán nghiệp vụ bán buôn hàng hoá 37
  2.1.Phương thức bán hàng 37
  2.2.Chứng từ sử dụng 37
  2.3.Phương pháp hạch toán 38
  3.Bán hàng cho đơn vị trực thuộc 39
  3.1.Phương thức bán hàng 39
  3.2.Chứng từ sử dụng 40
  3.3.Tài khoản sử dụng 40
  3.4.Nguyên tắc hạch toán 40
  3.5.Phương pháp hạch toán 40
  4.Các hình thức bán hàng khác 42
  4.1.Bán hàng theo phương thức nhận làm đại lý ký gửi 43
  4.1.1.Nguyên tắc hạch toán 43
  4.1.2.phương pháp hạch toán 43
  4.2.Hình thức bán hàng bằng phiếu quà tặng(gift cheque) 44
  4.2.1.Chứng từ sử dụng 44
  4.2.2.Phương pháp hạch toán 45
  4.3.Trường hợp kế toán hạch toán doanh thu khi công ty cho thuê mặt bằng 46
  4.3.1.Chứng từ sử dụng 46
  4.3.2.Phương pháp hạch toán 46
  5.Các khoản làm giảm doanh thu 48
  5.1.Chiết khấu thương mại 48
  5.2.Giảm giá hàng bán 48
  5.3.Hàng bán bị trả lại 49
  IV.Kế toán xác định kết quả kinh doanh 51
  1.Nội dung 51
  1.1.Phản ánh giá vốn hàng bán 51
  1.2.Phản ánh chi phí bán hàng 51
  1.3.Phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp 52
  1.4.Doanh thu từ hoạt động khác 53
  1.4.1. Doanh thu từ hoạt động tài chính 53
  1.4.2.Doanh thu từ hoạt động bất thường 54
  2.Xác định kết quả kinh doanh 55
  3.Sơ đồ kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh 55
  4.Doanh thu của công ty An Phong 56
  V.Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ở công ty An phong 57
  1.Sơ lược về tình hình kinh doanh 57
  2.Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 58
  2.1.Doanh thu từ hoạt động kinh doanh 58
  2.2.Các khoản giảm trừ 58
  2.3.Doanh thu thuần 58
  2.4.Giá vốn hàng bán 59
  2.5.Lợi nhuận gộp 59
  2.6.Chi phí bán hàng 59
  2.7.Chi phí quản lý doanh nghiệp 59
  2.8.Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 59
  2.9.Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 60
  2.10.Lợi nhuận từ hoạt động bất thường 60
  2.11.Tổng lợi nhuận 60
  2.12.Lợi nhuận sau thuế 60
  3.Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh ở công ty An Phong 60
  3.1.Tỷ lệ lãi gộp 61
  3.2.Doanh lợi tiêu thụ 61
  3.3.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sử dụng 62
  3.4.Tỷ lệ sinh lời trên vốn cố định 63
  3.5.Tỷ lệ sinh lời trên vốn lưu động 63
  3.6.Doanh lợi vốn tự có 64
  PHẦN III: 64
  I. Nhận xét 64
  1.Nhận xét chung 64
  2.Nhận xét bộ máy kế toán 66
  3.Nhận xét về công tác tổ chức kế toán 66
  II.Kiến nghị 66

  Xem Thêm: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh tm-dv an phong
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh tm-dv an phong sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status