Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Xăng dầu Quân đội - Bộ Quốc phòng

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Xăng dầu Quân đội - Bộ Quốc phòng

  Lời mở đầu

  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại
  1. Vai trò của bán hàng, kết quả kinh doanh và nhiệm vụ hạch toán.
  1.1.1. Khái niệm, vai trò của bán hàng và kết quả kinh doanh
  1.1.1.1 Khái niệm
  1.1.1.2. Vai trò của bán hàng và kết quả kinh doanh.
  1.1.2. Các vấn đề kinh tế cơ bản liên quan đến bán hàng và kết quả kinh doanh
  1.1.2.1. Các khái niệm và chỉ tiêu kinh tế cơ bản
  1.1 2.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
  1.1.2.3. Các phương thức bán hàng và thời điểm ghi nhận hàng bán trong doanh nghiệp thương mại.
  1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh
  1.3.1. Yêu cầu công tác quản lý bán hàng và kết quả kinh doanh
  1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
  1.2. Kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên.
  1.2.1. Tài khoản sử dụng
  1.2.2. Phương pháp hạch toán
  1.2.2.1. Kế toán bán buôn hàng hoá
  1.2.2.2. Kế toán bán lẻ hàng hoá
  1.2.2.3 Các trường hợp khác được coi là tiêu thụ
  1.3 Đặc điểm kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  1.3.1. Tài khoản sử dụng
  1.3.2. Phương pháp hạch toán
  1.4. Kế toán kết quả kinh doanh
  1.4.1. Tài khoản sử dụng
  1.4.2. Phương pháp hạch toán
  1.4.2.1. Kế toán chi phí bán hàng
  1.4.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  1.4.2.3. Kế toán kết quả kinh doanh
  Chương 2: Thực trạng về kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh tại Công ty Xăng dầu Quân đội
  2.1 Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Xăng dầu Quân đội
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
  2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
  2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
  2.1.2.2. Đặc điểm các mặt hàng kinh doanh của Công ty.
  2.1.2.3. Tình hình tài chính của Công ty.
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động SXKD Công ty Xăng dầu Quân đội
  2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức kế toán tại Công ty.
  2.21. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Xăng dầu Quân đội
  2.2.2Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty
  2.2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán
  2.2.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán
  2.2.2.3. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán
  2.2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán
  2.3 Đặc điểm bán hàng, quản lý bán hàng.
  2.3.1. Đặc điểm hàng hoá tại Công ty
  2.3.2. Các phương thức bán hàng tại Công ty
  2.3.3. Chính sách giá cả
  2.3.4. Phương thức thanh toán
  2.4. Kế toán tổng hợp bán hàng tại Công ty
  2.4.1. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
  2.4.2. Tài khoản sử dụng
  2.4.3. Hệ thống sổ sách kế toán
  2.4.4. Kế toán Doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu
  2.4.4.1 Kế toán doanh thu trong trường hợp bán buôn cho các tổng đại lý, đại lý
  2.4.4.2.Kế toán doanh thu trong trường hợp bán cho các trạm trực thuộc Công ty
  2.4.4.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  2.4.5. Kế toán giá vốn hàng bán
  2.5. Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty.
  2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
  2.5.1.1. Kế toán chi phí bán hàng
  2.5.1.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  2.5.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  Chương 3: hoàn thiện Kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh tại Công ty xăng dầu quân đội
  3.1. Nhận xét chung về tình hình kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh tại Công ty
  3.1 1. Những thành tựu đạt được
  3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện
  3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xăng dầu Quân đội
  Kết luận
  Lời mở đầu

  Việt Nam, một đất nước, một thời điểm, một vận hội,
  Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta phát triển và lớn mạnh không ngừng. Chưa bao giờ các chính khách lớn của thế giới và các doanh nhân hàng đầu của nước ngoài đến Việt Nam nhiều như những năm qua. Điều này cho thấy thế và lực của Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh trong con mắt bạn bè thế giới. Hoà mình trong sự phát triển chung đó, Tổng cục Hậu cần nói chung và Công ty Xăng dầu Quân đội nói riêng cũng đang nỗ lực không ngừng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Bộ quốc phòng giao phó.
  Lịch sử Tổng cục Hậu cần gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những năm qua, bằng trí tuệ, sức lực và máu xương của mình, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Hậu cần nói chung và các doanh nghiệp trong Tổng cục Hậu cần nói riêng đã góp phần to lớn vào chiến thắng vẻ vang của Quân đội ta.
  Là một doanh nghiệp Nhà nước, tuy vậy nhiệm vụ của Công ty Xăng dầu quân đội lại vô cùng nặng nề. Công ty vừa là một doanh nghiệp công ích hoạt động trong lĩnh vực Quốc phòng đảm bảo nhu cầu năng lượng cho toàn quân, vừa tham gia phục vụ cho toàn nền kinh tế. Bước vào thời kỳ đổi mới, Công ty cũng đã trăn trở để tìm cho mình một hướng đi đúng và vững chắc, góp phần cùng các lực lượng trong toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng. Do đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được Công ty đặt lên hàng đầu. Kế toán tài chính là công cụ quan trọng trong việc kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là căn cứ để đánh giá về đường lối, chiến lược kinh doanh mà Công ty đang áp dụng có thật sự mang lại hiệu quả không từ đó có biện pháp tổ chức lại các khâu của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho mang lại hiệu quả cao nhất. Khâu bán hàng là khâu vô cùng quan trọng, nó có một vị trí đặc biệt trong toàn bộ các hoạt động của Công ty, góp phần to lớn trong sự tồn tại và phát triển của toàn Công ty.

  Nhận thức rõ tầm quan trọng của khâu bán hàng cũng như công tác hạch toán bán hàng, sau một thời gian được thực tập tại Công ty, nghiên cứu và tìm hiểu về công tác kế toán tại Công ty, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Xăng dầu Quân đội – Bộ Quốc phòng” cho luận văn của mình.
  Luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận được trình bày với kết cấu gồm 3 phần chính:
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại.
  Chương II: Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Xăng dầu Quân đội.
  Chương III: Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xăng dầu quân đội.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty Xăng dầu Quân đội – Bộ Quốc phòng, em đã tìm hiểu rõ về đặc điểm, tình hình kinh doanh, đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý cũng như tổ chức và hoạt động của bộ máy kế toán tài chính tại Công ty. Được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của các anh chị phòng kế toán em đã được tiếp cận với thực tế công tác tổ chức kế toán tại Công ty. Qua đó, bổ sung và hoàn thiện thêm vốn kiến thức của mình. Do thời gian và trình độ còn nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô,các anh chị trong quý Công ty và các bạn để luận văn công trình nghiên cứu được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn TS .Mai Ngọc Anh, các anh chị tại phòng kế toán cùng quý công ty đã giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập vừa qua.

  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Xăng dầu Quân đội - Bộ Quốc phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Xăng dầu Quân đội - Bộ Quốc phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status