Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành

  MỤC LỤC
  TÓM LƯỢC
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH 1
  Tính cấp thiết nghiên cứu vấn đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong Công ty 1
  Xác lập và tuyên bố đề tài 3
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 3
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.5. Kết cấu luận văn 4
  CHƯƠNG 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP 5
  2.1. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản 5
  2.1.1. Khái niệm tổ chức 5
  2.1.2. Khái niệm cơ cấu tổ chức 5
  2.2. Một số lý thuyết về cơ cấu tổ chức 5
  2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước về vấn đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty 6
  2.3.1. Đề tài 1: 7
  2.3.2. Đề tài 2: 7
  2.3.3. Đề tài 3: 7
  2.3.4. Đề tài 4: 8
  2.4. Phân định nội dung vấn đề cơ cấu tổ chức trong công ty 8
  2.4.1. Đặc điểm và vai trò của cơ cấu tổ chức 8
  2.4.2. Các nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức 9
  2.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức 10
  2.4.4. Một số mô hình cơ cấu tổ chức cơ bản 12
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾN THÀNH 19
  3.1. Phương pháp nghiên cứu 19
  3.1.1. Phương pháp thu nhập dữ liệu 19
  3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 20
  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 21
  3.2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 21
  3.2.2. Tổng quan về cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 22
  3.2.3. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 23
  3.3. Tổng hợp kết quả điều tra trắc nghiệm về tình hình cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 26
  3.3.1. Các kết quả điều tra trắc nghiệm 26
  3.3.2. Các kết quả phỏng vấn 31
  3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp 33
  3.4.1. Tình hình cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 33
  3.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 36
  CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾN THÀNH 41
  4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng cơ cấu tổ chức trong Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 41
  4.1.1. Các kết luận về thực trạng cơ cấu tổ chức ở Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 41
  4.1.2 Những phát hiện qua quá trình nghiên cứu thực trạng cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 43
  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 44
  4.2.1. Dự báo triển vọng hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành trong giai đoạn 2011 – 2015 44
  4.2.2. Các quan điểm hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 45
  4.3. Các đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 46
  4.3.1. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành 46
  4.3.2. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước 55
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH
  DỊCH VỤ TIẾN THÀNH


  1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu vấn đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong Công ty
  Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì ngoài các điều kiện cần thiết như: Vốn kinh doanh, chiến lược kinh doanh . đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Cơ cấu tổ chức giống như bộ khung của doanh nghiệp, có ảnh hưởng rất lớn đến từng hoạt động của doanh nghiệp, qua đó có tác động mạnh tới toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là điều kiện đủ quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp trên thương trường.
  Cơ cấu tổ chức được thiết lập dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, có hiệu quả sẽ giúp sử dụng và khai thác triệt để các nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật. Mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có một mô hình cơ cấu tổ chức khác nhau phù hợp với quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Một cơ cấu tổ chức phù hợp sẽ là nền móng vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động quản trị nói riêng. Nếu cơ cấu tổ chức không phù hợp sẽ gây ra nhiều khó khăn phức tạp cho công tác quản trị, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của từng bộ phận cũng như toàn doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một cơ cấu tổ chức không phù hợp sẽ gây ra sự lãng phí về tài lực, vật lực và ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của nhân viên, kìm hãm sự phát triển của công ty. Theo nghiên cứu của các nhà quản lý kinh tế, khoảng 75- 85% khó khăn của một tổ chức xuất phát do nguyên nhân tổ chức yếu kém và sự lẵng phí chất xám, lãng phí tinh thần làm việc của người lao động cũng do cơ cấu tổ chức bất hợp lý gây ra. Như vậy cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp giữ một vị trí then chốt, là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của một doanh nghiệp.
  Trước thực tế môi trường kinh doanh luôn biến động không ngừng, cơ hội với các doanh nghiệp là rất nhiều nhưng những thách thức có thể gặp phải cũng không ít. Với điều kiện đó nếu có một cơ cấu tổ chức phù hợp, doanh nghiệp sẽ có khả năng thích nghi với môi trường tốt hơn, tận dụng được cơ hội, vượt qua những thách thức gây tổn hại cho doanh nghiệp. Thêm vào đó, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đòi hỏi quá trình tập trung, chuyên môn hóa, cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu đó đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một cơ cấu tổ chức khoa học, phù hợp với đặc trưng của doanh nghiệp.
  Theo kết quả Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2010, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có những cải thiện, tiến 10 bậc so với năm 2009, đứng thứ 78/183 nước và đứng thứ 4/10 nền kinh tế cải cách nhiều nhất về mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh. Số doanh nghiệp đăng ký mới liên tục gia tăng, tính đến hết năm 2010, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập đã đạt 544.394 doanh nghiệp vượt mục tiêu đề ra của Chính phủ. Tuy nhiên vẫn còn có rất nhiều yếu tố tác động không tốt đến hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, như lãi suất ngân hàng luôn ở mức cao cùng với tình trạng lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng cũng luôn ở mức cao Các yếu tố này khiến cho môi trường cạnh tranh trở nên gay gắt hơn, chi phí hoạt động kinh doanh tăng lên nhanh chóng buộc các doanh nghiệp phải tự đổi mới, hoàn thiện mình để có thể tồn tại và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy vấn đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của doanh nghiệp ngày càng trở nên cấp bách và cần thiết.
  Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành là một Công ty tư nhân, có quy mô sản xuất nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực mua bán phụ tùng ô tô kèm theo dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng các loại ô tô. Trước đây Công ty chỉ là Trung tâm ủy quyền Bảo hành và sửa chữa Hyundai được Tập đoàn HYUNDAI ủy quyền duy nhất tại Việt Nam năm 1997. Đến năm 2005 Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành mới ra đời. Quy mô công ty được mở rộng, phương thức hoạt động thay đổi, tình hình sản xuất kinh doanh thay đổi là tất yếu khách quan đòi hỏi công ty phải xây dựng cho mình một cơ cấu tổ chức phù hợp và hiệu quả.
  Theo kết quả điều tra sơ bộ có 87,5% ý kiến cho rằng cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty chưa hợp lý và chỉ có 12,5% ý kiến cho rằng cơ cấu hiện tại đã hợp lý. Như vậy chứng tỏ cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty vẫn chưa phù hợp, cần được hoàn thiện.
  Trong thời gian tới Công ty đang có kế hoạch phát triển mạnh hơn dịch vụ vận tải, mở rộng địa bàn hoạt động cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng để gia tăng năng lực cạnh tranh cho Công ty. Để có thể hoàn thành mục tiêu chiến lược đã đề ra với hiệu quả cao nhất thì Công ty cần có những điều chỉnh kịp thời về cơ cấu tổ chức, do đó hoàn thiện cơ cấu tổ chức hiện tại đang là nhiệm vụ hàng đầu với Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành.
  1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài
  Sau khi tìm hiểu và phân tích vấn đề trên cả hai phương diện cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn; xuất pháp từ vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng cơ cấu tổ chức trong các công ty nói chung và trong Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành nói riêng, em nhận thấy vấn đề cơ cấu tổ chức là vấn đề cấp thiết cần được giải quyết tại Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành vì vậy em đã lựa chọn đề tài luận văn “Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành”
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu
  - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về công tác hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp.
  - Phân tích đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành, đưa ra những thành công, mặt hạn chế và nguyên nhân của nó trong cơ cấu tổ chức của Công ty.
  - Từ thực trạng đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty trong thời gian tới.
  1.4. Phạm vi nghiên cứu
  Về mặt không gian:
  Đề tài nghiên cứu vấn đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành.
  Địa chỉ: Khu siêu thị ôtô Bắc Đô - Đường Nguyễn Văn Linh – P.Gia Thụy – Q. Long Biên – TP. Hà Nội.
  Về mặt thời gian:
  Đề tài nghiên cứu cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành những năm gần đây, tập trung vào 3 năm 2007, 2008, 2009 và đề xuất giải pháp định hướng đến năm 2015.
  Về nội dung:
  Đề tài nghiên cứu thực trạng cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty trong thời gian tới.
  1.5. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần tóm lược, lời mở đầu, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ, hình vẽ, danh mục từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, kết cấu của luận văn gồm 4 chương:
  Chương 1: Tổng quan nghiên cứu vấn đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành
  Chương 2: Một số lý luận cơ bản về cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành
  Chương 4: Các kết luận và một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành

  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status