Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đức thiện

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đức thiện

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Hoạt động trong điều kiện cơ chế thị trường, mục tiêu hàng đầu và cũng là
  điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp là “lợi nhuận”. Để thực hiện
  được mục tiêu trên, các nhà doanh nghiệp cần phải giải quyết một cách tốt nhất
  mối quan hệ giữa “đầu vào” và “đầu ra” của quá trình sản xuất kinh doanh.
  Thực tế cũng như lý thuyết đều cho thấy, tính quyết định của yếu tố “đầu ra” đối
  với các yếu tố “ đầu vào”. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì yếu tố đầu ra chính
  là sản phẩm sản xuất trong đó thành phẩm lại đóng vai trò chủ yếu.
  Vì vậy vấn đề tổ chức và quản lý sản phẩm có ý nghĩa quyết định đến sự
  sống còn của doanh nghiệp. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm và thúc đẩy tiêu
  thụ sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các nhà doanh nghiệp hiện đại.
  Nhận thức được điều đó, Công ty Cổ phần Đức Thiện luôn đặc biệt chú ý
  đến công tác tổ chức và quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh. Trong đó, kế toán là công cụ chủ yếu để hạch toán và quản lý. Hiện nay,
  kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là phần hành rất quan
  trọng trong công tác kế toán của công ty. Nó không những làm công tác hạch
  toán cung cấp số liệu cho các đối tượng sử dụng thông tin mà còn là một nguồn
  tin chủ yếu giúp lãnh đạo nhà máy đưa ra quyết định đúng đắn và kịp thời.
  Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, em nhận
  thấy công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản
  lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn luôn đòi hỏi phải được hoàn
  thiện.Vì vậy, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu công tác kế toán của công ty với
  đề tài “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đức Thiện”.

  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
   Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về tổ chức công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
   Làm rõ thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đức Thiện.
   Đánh giá thực trạng và đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức
  công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  Cổ phần Đức Thiện.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
   Đối tượng nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu về doanh thu, chi phí được
  tập hợp để xác định kết quả kinh doanh
   Phạm vi nghiên cứu : nghiên cứu và hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh Công ty Cổ phần Đức Thiện.
  4. Phương pháp nghiên cứu.
   Phương pháp chung: bao gồm các phương pháp kế toán (phương pháp
  chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp tổng hợp cân đối), các phương
  pháp phân tích kinh doanh (phương pháp so sánh, phương pháp liên hệ), phương
  pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu đã đạt được
   Phương pháp kỹ thuật trình bày: kết hợp giữa mô tả với phân tích, giữa
  luận giải với bảng biểu sơ đồ.
  5. Kết cấu khóa luận.
  Kết cấu chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đức Thiện.
  Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đức Thiện.
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 . 7
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ 7
  KINH DOANH TRONG DN VỪA VÀ NHỎ 7
  1.1.Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. . 7
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh. 7
  1.1.1.1. Khái niệm về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu. 7
  1.1.1.2. Khái niệm về chi phí. . 9
  1.1.1.3. Khái niệm về xác định kết quả kinh doanh 10
  1.1.2. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. . 11
  1.1.3. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán trong doanh
  nghiệp 12
  1.1.3.1. Các phương thức bán hàng. . 12
  1.1.3.2. Các phương thức thanh toán. . 13
  1.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  DN vừa và nhỏ. 13
  1.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 13
  1.2.1.1.Tổ chức kế toán doanh thu và cung cấp dịch vụ. . 13
  1.2.1.2. Tổ chức kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo quyết định
  48/2006/QĐ-BTC. 17
  1.2.1.3. Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính 19
  1.2.1.4. Tổ chức kế toán thu nhập khác 21
  1.2.2. Tổ chức kế toán chi phí trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. . 23
  1.2.2.1. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC. 23
  1.2.2.2. Tổ chức kế toán chi phí tài chính. 26

  1.2.2.3. Tổ chức kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo quyết định
  48/2006/QĐ-BTC. 28
  1.2.2.4. Tổ chức kế toán chi phí khác. 30
  1.2.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh theo quyết định
  48/2006/QĐ-BTC. 31
  1.3. Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. . 33
  CHƯƠNG 2 . 35
  THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, . 35
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ DOANH THU 35
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THIỆN 35
  2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Đức Thiện. . 35
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đức Thiện. . 35
  2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. . 35
  2.1.1.2.Những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động 37
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đức Thiện.
  . 38
  2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đức Thiện. 38
  2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đức Thiện. 39
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đức Thiện. . 43
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. 43
  2.2.1.1.Đặc điểm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. . 43
  2.2.1.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ tại
  Công ty cổ phần Đức Thiện. . 44
  2.2.2. Thực trạng kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Đức Thiện. 55
  2.2.2.1. Đặc điểm giá vốn tại công ty. 55
  2.2.2.2.Phương pháp hạch toán. 55

  2.2.3. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty Cổ
  phần Đức Thiện. . 61
  2.2.4. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, phí hoạt động tài chính tại Công ty
  Cổ phần Đức Thiện. 70
  2.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Đức Thiện.
  . 70
  2.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Đức Thiện 74
  2.2.5. Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ
  phần Đức Thiện. . 78
  CHƯƠNG 3 . 86
  C CÔNG TÁC , CHI
  86
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THIỆN 86
  3.1. Đánh giá những ưu, nhược điểm trong tổ chức công tác doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đức Thiện. . 86
  3.1.1. Ưu điểm. . 86
  3.1.1.1. Công tác kế toán nói chung: 86
  3.1.1.2. Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
  Công ty Cổ phần Đức Thiện. 87
  3.1.2. Nhược điểm: 88
  3.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đức Thiện. 90
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đức Thiện. . 90
  3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đức Thiện. . 90
  KẾT LUẬN 115
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .116

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đức thiện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đức thiện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status