Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh mtv vận tải biển nam triệu

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh mtv vận tải biển nam triệu

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ
  TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 3
  1.1. Tổng quan về vốn bằng tiền . 3
  1.1.1. Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền . 3
  1.1.2. Đặc điểm vốn bằng tiền và nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán 4
  1.2. Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền . 5
  1.2.1. Luân chuyển chứng từ . 5
  1.2.2. Hạch toán tiền mặt tại quỹ 7
  1.2.2.1. Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt 7
  1.2.2.2. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 8
  1.2.2.3. Kế toán phải thu, chi bằng tiền Việt Nam 9
  1.2.2.4. Kế toán các khoản thu, chi ngoại tệ . 11
  1.2.2.5. Sơ đồ kế toán tổng quát tiền mặt bằng tiền Việt Nam . 15
  1.2.2.6. Sơ đồ kế toán tiền mặt bằng ngoại tệ . 16
  1.2.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng . 17
  1.2.3.1. Chứng từ dùng để hạch toán tiền gửi ngân hàng . 17
  1.2.3.2. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 17
  1.2.3.3. Trình tự hạch toán tiền gửi tại ngân hàng 18
  1.2.3.3.1. Sơ đồ kế toán tiền gửi ngân hàng bằng tiền Việt Nam . 19
  1.2.3.3.2. Sơ đồ kế toán tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ . 20
  1.2.4. Hạch toán tiền đang chuyển 21
  1.2.4.1. Chứng từ sử dụng . 21
  1.2.4.2. Tài khoản sử dụng 21
  1.2.4.3. Sơ đồ kế toán tiền đang chuyển . 22
  1.3. Hình thức sổ kế toán . 23
  1.3.1. Hình thức nhật ký chung . 24

  1.3.2. Hình thức nhật ký - sổ cái . 25
  1.3.3. Hình thức chứng từ ghi sổ . 26
  1.3.4. Hình thức nhật ký - chứng từ 27
  1.3.5. Hình thức kế toán máy 28
  CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG
  TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN NAM TRIỆU . 29
  2.1. Khái quát chung về công ty TNHH MTV Vận Tải Biển Nam Triệu 29
  2.1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV Vận Tải Biển Nam Triệu . 29
  2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty 30
  2.1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty hiện nay 30
  2.1.4. Một số kết quả đạt được của công ty TNHH MTV Vận Tải Biển Nam
  Triệu 31
  2.2.1. Bộ máy tổ chức của công ty TNHH MTV Vận Tải Biển Nam Triệu . 33
  2.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại đơn vị . 37
  2.2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 37
  2.2.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị 38
  2.2. Thực trạng hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Vận
  Tải Biển Nam Triệu . 42
  2.2.1. Kế toán tiền mặt 42
  2.2.1.1. Đặc điểm về tiền mặt của Công ty . 42
  2.2.1.2. Tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng . 42
  2.2.1.3. Phương pháp hạch toán tiền mặt 43
  2.2.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng 55
  CHƯƠNG III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV VẬN
  TẢI BIỂN NAM TRIỆU . 75
  3.1. Đánh giá chung về tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tổ chức
  kế toán và công tác kế toán tại công ty TNHH MTV Vận Tải Biển Nam Triệu.75

  3.1.1. Ưu điểm . 76
  3.1.2. Hạn chế 78
  3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty
  TNHH MTV Vận Tải Biển Nam Triệu . 80
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 80
  3.2.2. Mục đích, yêu cầu, phạm vi hoàn thiện 80
  3.2.3. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty
  TNHH MTV Vận Tải Biển Nam Triệu . 81
  3.2.3.1. Hoàn thiện về hệ thống sổ sách 81
  3.2.3.2. Hoàn thiện việc hạn chế chi tiêu tiền mặt, tăng chi tiêu tiền gửi ngân
  hàng . 84
  3.2.3.3. Hoàn thiện việc kiểm kê quỹ vào cuối mỗi tháng hoặc định kỳ 84
  3.2.3.4. Hoàn thiện việc đưa tài khoản ngoại tệ vào hạch toán 86
  3.2.3.5. Hoàn thiện việc đưa phần mềm kế toán máy vào sử dụng 86
  3.2.3.6. Hoàn thiện việc tổ chức lập báo cáo tài chính . 87
  KẾT LUẬN 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

  LỜI MỞ ĐẦU
  ******************
  Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình
  thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực
  hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi
  hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở
  rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Do đó, quy mô và kết cấu
  của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lý chúng có ảnh
  hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động tính toán
  kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền
  chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán
  của doanh nghiệp chia ra làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có
  mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có hiệu quả
  cao. Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện tượng,
  mỗi quá trình: vốn và nguồn, tăng và giảm . Mỗi thông tin thu được là kết quả
  của quá trình có tính hai mặt: thông tin và kiểm tra. Do đó, việc tổ chức hạch
  toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất
  về thực trạng và cơ cấu của vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự chi tiêu của
  chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt được những
  thông tin cần thiết, đưa ra những quyết định tối ưu nhất về đầu tư, chi tiêu trong
  tương lai như thế nào. Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ, sổ sách về tình
  hình lưu chuyển tiền tệ, qua đó chúng ta biết được hiệu quả kinh tế của đơn vị
  mình.
  Thực tế ở nước ta trong thời gian qua cho thấy ở các doanh nghiệp, đặc
  biệt là doanh nghiệp nhà nước, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nói chung và vốn
  bằng tiền nói riêng còn rất thấp, chưa khai thác hết hiệu quả và tiềm năng sử
  dụngchúng trong nền kinh tế thị trường để phục vụ sản xuất kinh doanh, côngtác
  hạch toán bị buông lỏng kéo dài.
  Xuất phát từ những vấn đề trên và thông qua một thời gian thực tập em
  xin chọn đề tài sau để đi sâu vào nghiên cứu và viết báo cáo: " Hạch toán kế
  toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Vận Tải Biển Nam Triệu"
  Nội dung của khóa luận này ngoài Lời mở đầu và Kết luận, khóa luận
  gồm 3 chương:
  Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền.
  Chương 2: Thực trạng hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH
  một thành viên Vận Tải Biển Nam Triệu.
  Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn
  bằng tiền tại công ty TNHH một thành viên Vận Tải Biển Nam Triệu.
  Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, đặc biệt là cô giáo Th.S
  Phạm Thị Nga, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV vận
  tải biển Nam Triệu đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề
  thực tập này. Do những hạn chế về thời gian, khả năng chuyên môn và thực tế
  nên bài viết của em không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được
  sự góp ý phê bình của thầy cô.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh mtv vận tải biển nam triệu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh mtv vận tải biển nam triệu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status