Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại vận tải sản xuất Tám Nhiên

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại vận tải sản xuất Tám Nhiên

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển và đổi mới, đặc biệt
  trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. Các doanh nghiệp không
  những quyết định sự tồn tại, phồn vinh của nền công nghiệp hiện đại hoá mà còn
  quyết định vị thế của đất nước lớn mạnh hay yếu kém Vì vậy cần phải phát
  triển mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư, sử dụng vốn,
  tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm phải biết tận dụng năng lực, cơ hội
  để lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Để đạt được điều đó mỗi doanh
  nghiệp đều không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ được giá thành.
  Nhưng làm thế nào để hạ được giá thành của sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất
  lượng sản phẩm, tạo được vị thế cạnh tranh, đẩy mạnh việc tiêu thụ và đem lại
  lợi nhuận cho doanh nghiệp là một điều vô cùng khó khăn. Do đó các doanh
  nghiệp cần phải thực hiện tốt tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm.
  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những
  phần hành quan trọng của tổ chức kế toán, không chỉ có nhiệm vụ phản ánh
  chính xác kịp thời chi phí sản xuất, chính xác giá thành của sản phẩm mà còn
  phải tìm cách kiểm soát chặt chẽ các chi phí phát sinh ở từng bộ phận trong
  doanh nghiệp. Qua nguồn cung cấp số liệu của kế toán chi phí – giá thành các
  nhà quản trị doanh nghiệp có thể đưa ra các phương án thích hợp giữa việc sản
  xuất kinh doanh cho đến việc xác định giá bán của sản phẩm được xem là một
  khâu quan trọng của kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy việc hoàn
  thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm cần
  thiết và có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
  - Về mặt lý luận: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  - Về mặt thực tế: Mô tả và phân tích thực trạng tổ chức kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TMVT SX Tám Nhiên
  - Để xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành của sản phẩm tại công ty TNHH TMVT SX Tám Nhiên.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài.
  - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  - Phạm vi nghiên cứu: Số liệu năm 2010 của phòng kế toán tại công ty
  TNHH TMVT SX Tám Nhiên.
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  - Phương pháp chung: Bao gồm các phương pháp kế toán (phương pháp
  chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp tính giá, ), các phương pháp
  phân tích kinh doanh (phuơng pháp so sánh, phương pháp liệt hệ), ngoài ra còn
  có phương pháp nghiên cứu tài liệu.
  - Phương pháp cụ thể: Kết hợp giữa mô tả, giải thích với bảng biểu và sơ đồ.
  5. Kết cấu của khoá luận.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận tốt nghiệp gồm 3 chương nội
  dung sau:
  - Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  - Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại công ty TNHH TMVT SX Tám Nhiên.
  - Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TMVT SX Tám Nhiên.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 . 3
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 3
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT . 3
  1.1.Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất 3
  1.2.Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm 4
  1.3. Phân loại chi phí sản xuất . 5
  1.3.1.Phân loại theo yếu tố chi phí ( nội dung kinh tế của chi phí) 6
  1.3.2 Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm . 6
  1.3.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất trong
  kỳ ( theo cách ứng xử của chi phí) . 7
  1.4. Phân loại giá thành sản phẩm 8
  1.4.1. Phân loại giá thành xét theo thời điểm tính giá thành 8
  1.4.2.Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí 9
  1.5. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính
  giá thành sản phẩm 9
  1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 9
  1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
  1.5.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm 12
  1.6. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 12
  1.6.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp: 13
  1.6.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp: 13
  1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 14
  1.7.1. Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp (giản đơn) . 14
  1.7.2. Tính giá thành theo phương pháp tổng cộng chi phí 14
  1.7.3. Tính giá thành theo phương pháp hệ số 15
  1.7.4. Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ 15
  1.7.5. Tính giá thành theo phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 16
  1.7.6. Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng . 16
  1.7.7. Tính giá thành theo phương pháp phân bước. 17
  1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang . 19
  1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên liệu trực tiếp . 20
  1.8.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương . 20
  1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo 50% chi phí chế biến. 21
  1.8.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp định mức . 21
  1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm 22
  1.9.1 Hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp kế toán hàng
  tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 22
  1.9.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 22
  1.9.1.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 23
  1.9.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 24
  1.9.1.4.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất. . 26
  1.9.2. Hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp kế toán hàng
  tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 27
  1.10. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo các hình thức kế
  toán . 29
  1.10.1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán
  Nhật Ký Chung. . 29
  1.10.2. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký
  - Sổ cái. . 30
  1.10.3. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức Chứng
  từ ghi sổ. . 31
  1.10.4. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký
  - Chứng từ. . 32
  1.10.5. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán
  trên máy vi tính. 33
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TMVT SX TÁM NHIÊN . 34
  2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại công ty TNHH TMVT SX Tám Nhiên. . 34
  2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH TMVT SX Tám Nhiên . 34
  2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại công ty TNHH
  TMVT SX Tám Nhiên 35
  2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. . 35
  2.1.2.2.Quy trình công nghệ sản xuất 35
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH TMVT SX Tám Nhiên 36
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH
  TMVT SX Tám Nhiên. . 37
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. . 37
  2.1.4.2.Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty. 39
  2.2.Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 42
  2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất . 42
  2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty 42
  2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất . 42
  2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 43
  2.2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . 43
  2.2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 44
  2.2.3. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm . 44
  2.2.3.1. Kỳ tính giá thành . 44
  2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành . 44
  2.2.4. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công
  ty. 44
  2.2.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty. 44
  2.2.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty. . 53
  2.2.4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại công ty TNHH TMVT SX Tám Nhiên. 62
  2.2.4.5. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản
  phẩm 72
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TMVT
  SX TÁM NHIÊN . 78
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất giá
  thành sản phẩm nói riêng tại công ty TNHH TMVT SX Tám Nhiên . 78
  3.1.1. Những ưu điểm đạt được của công ty TNHH TMVT SX Tám Nhiên. 79
  3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục 81
  3.2 .Tính chất chủ yếu phải hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp chi phi sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tai công ty. . 82
  3.3. Phương hướng thực hiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại công ty. . 83
  3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản
  phẩm tại công tyTNHH TM VT SX Tám Nhiên: 84
  3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TMVT SX Tám Nhiên . 88
  3.5.1. Về phía nhà nước 88
  3.5.2. Về phía doanh nghiệp . 88
  KẾT LUẬN . 89

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại vận tải sản xuất Tám Nhiên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại vận tải sản xuất Tám Nhiên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status