Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CPTM hàng hải Vinh Phú

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CPTM hàng hải Vinh Phú

  LỜI NÓI ĐẦU
  Ngày nay, khi nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì vấn đề hiệu quả
  kinh tế luôn được các doanh nghiệp quan tâm và chú trọng. Đây là sự so sánh
  giữa toàn bộ chi phí bỏ ra và kết quả thu lại được. Muốn làm được điều này đòi
  hỏi mỗi chúng ta phải có trí thức trong hoạt động sản xuất và quản lý.
  Tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh,
  nó có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị
  trường hiện nay, khâu tiêu thụ hàng hóa của quá trình sản xuất kinh doanh tại
  các doanh nghiệp gắn liền với thị trường, luôn luôn vận động và phát triển theo
  sự biến động phức tạp của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác tiêu thụ
  hàng hóa luôn luôn được nghiên cứu, tìm tòi, bổ xung để hoàn thiện hơn cả về lý
  luận lẫn thực tiễn, nhằm mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả của kinh
  doanh, hiệu năng quản lý.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiêu thụ hàng hóa,
  trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần hàng hải Vinh Phú, em đã đi sâu tìm
  hiểu và nghiên cứu lý luận của công tác hạch toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty.
  Hoạt động tiêu thụ hàng hóa của công ty rất đa dạng và phong phú, cùng với số
  vốn kiến thức học được trên ghế nhà trường em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện
  công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công
  ty CPTM hàng hải Vinh Phú”.
  Vì thời gian thực tập có hạn và bản thân còn bị hạn chế nên chuyên đề
  không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ đạo
  chân tình của cô giáo để khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân
  thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, Th.S Nguyễn Thị Mai Linh và
  phòng kế toán công ty.
  Nội dung chính của khóa luận bao gồm 3 phần:
  Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Phần II: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty CPTM hàng hải Vinh Phú.
  Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty CPTM hàng hải Vinh Phú.
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP 2
  1.1.Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp . 2
  1.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp 2
  1.1.2. Các khái niệm cơ bản . 3
  1.1.2.1.Doanh thu . 3
  1.1.2.2. Chi phí . 6
  1.1.2.3.Xác định kết quả kinh doanh 8
  1.1.3.Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp . 9
  1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp . 9
  1.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ và các khoản giảm
  trừ doanh thu . 9
  1.2.1.1.Chứng từ sử dụng . 9
  1.2.1.2.Tài khoản sử dụng 10
  1.2.1.3 Phương pháp hạch toán 12
  1.2.3.Kế toán giá vốn hàng bán 14
  1.2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng. 14
  1.2.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng. . 14
  1.2.2.3 Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán. 16
  1.2.4.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN 18
  1.2.4.1.Chứng từ sử dụng . 18
  1.2.4.2.Tài khoản sử dụng 18
  1.2.4.3 Phương pháp hạch toán . 20
  1.2.5.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 22
  1.2.5.1.Chứng từ sử dụng . 22
  1.2.5.2_Tài khoản sử dụng . 22
  1.2.5.3 Phương pháp hạch toán . 23
  1.2.6 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 25
  1.2.6.1 Chứng từ sử dụng: Hợp đồng mua bán, biên bản thanh lý nhượng bán TSCĐ . . 25
  1.2.6.2 Tài khoản sử dụng: . 25
  1.2.6.3 Phương pháp hạch toán 25
  1.2.7.Kế toán xác định kết quả kinh doanh 27
  1.2.7.1 Chứng từ sử dụng: 27
  1.2.7.2 Tài khoản sử dụng: . 27
  1.2.7.3 Phương pháp hạch toán 28
  CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI
  PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY . 30
  CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI VINH PHÚ . 30
  2.1 Khái quát chung về công ty CPTM hàng hải Vinh Phú . 30
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 30
  2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 30
  2.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty . 32
  2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán . 32
  2.1.3.2 Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản tại công ty 33
  2.1.3.3 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán tại công ty . 33
  2.2.1.2 Chứng từ sử dụng . 36
  2.2.1.3 Tài khoản sử dụng 36
  2.2.1.4 Quy trình hạch toán 36
  2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty CP TM hàng hải Vinh Phú . 48
  2.2.2.1 Chứng từ sử dụng 48
  2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 48
  2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty CPTM hàng hải
  Vinh Phú . 52
  2.2.3.1 Chứng từ sử dụng . 52
  2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 52
  2.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại công ty CP TM hàng hải
  Vinh Phú . 57
  2.2.4.1 Chứng từ sử dụng . 57
  2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 57
  2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty CPTM hàng hải Vinh Phú 62
  2.2.5.1 Chứng từ sử dụng . 62
  2.2.5.2 Tài khoản sử dụng 62
  CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CPTM HÀNG HẢI VINH PHÚ 70
  3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  tại công ty CPTM hàng hải Vinh Phú. . 70
  3.1.1Ưu điểm 71
  3.1.2 Hạn chế 72
  3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty CPTM hàng hải Vinh Phú. . 73
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty CPTM hàng hải Vinh Phú. 73
  3.2.2 Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tạ công ty
  CPTM hàng hải Vinh Phú 74
  3.2.2.1 Yêu cầu của việc hoàn thiện . 74
  3.2.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty CPTM hàng hải Vinh
  Phú. . 75
  3.2.4 Điều kiện thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty CPTM hàng hải Vinh Phú. 83
  KẾT LUẬN . 85

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CPTM hàng hải Vinh Phú
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CPTM hàng hải Vinh Phú sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status