Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển giao dịch quyền chọn vàng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển giao dịch quyền chọn vàng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, biểu số liệu
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHUƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUYỀN CHỌN VÀ QUYỀN
  CHỌN VÀNG 4
  1.1 Tổng quan về quyền chọn 4
  1.1.1 Lịch sử hình thành quyền chọn 4
  1.1.2 Khái niệm 5
  1.1.3 Phân loại quyền chọn 6
  1.1.3.1 Phân loại theo thời gian thực hiện 6
  1.1.3.2 Phân loại theo quyền của người mua 6
  1.1.3.3 Những đặc tính của quyền chọn 8
  1.2 Tổng quan về quyền chọn vàng 9
  1.2.1 Khái niệm về quyền chọn vàng . 9
  1.2.2 Đặc điểm của quyền chọn vàng . 9
  1.2.2.1 Quyền được thực hiện hợp đồng 9
  1.2.2.2 Giới hạn mức lỗ tối đa 9
  1.2.2.3 Không giới hạn mức lợi nhuận tiềm năng . 10
  1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá quyền chọn vàng 10
  1.2.3.1 Giá quyền chọn 10
  1.2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá quyền chọn vàng 12
  1.2.4 Các mô hình định giá quyền chọn vàng 15
  1.2.4.1 Mô hình Biominal 15
  1.2.4.2 Mô hình Black-Scholes 17
  1.3 Kinh nghiệm phát triển thị trường quyền chọn trên thế giới và Việt
  Nam . 1 8
  1.3.1 Kinh nghiệm phát triển thị trường quyền chọn trên thế giới . 18
  1.3.1.1 Sở giao dịch quyền chọn Chicago (Chicago Board of Options
  Exchange ? CBOE) . 18
  1.3.1.2 Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (Korea Exchange ? KRX) 23
  1.3.2 Kinh nghiệm giao dịch quyền chọn vàng tại NH TMCP Á Châu . 26
  1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và NH TMCP XNK Việt Nam .
  . 28
  Kết luận chương 1 . 2 9
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN VÀNG TẠI NH
  TMCP XNK VIỆT NAM 30
  2.1 Giới thiệu về NH TMCP XNK Việt Nam 3 0
  2.1.1 Hệ thống NH TMCP XNK Việt Nam 30
  2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của NH TMCP XNK Việt Nam . 31
  2.1.3 Chiến lược và lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển của NH TMCP
  XNK Việt Nam 32
  2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh vàng tại NH TMCP XNK Việt
  Nam 3 4
  2.2.1 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều hành hoạt động kinh
  doanh vàng tại Việt Nam 34
  2.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh vàng tại NH TMCP XNK Việt
  Nam 35
  2.2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh vàng vật chất 35
  2.2.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản 44
  2.2.3 Những rủi ro và tồn tại của hoạt động kinh doanh vàng tại
  Eximbank 47
  2.2.3.1 Đối với hoạt động kinh doanh vàng vật chất 47
  2.2.3.2 Đối với hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản 48
  2.3 Thực trạng giao dịch quyền chọn vàng tại NH TMCP XNK Việt
  Nam 5 2
  2.3.1 Những quy định chung trong giao dịch quyền chọn vàng tại NH
  TMCP XNK Việt Nam 52
  2.3.1.1 Cơ sở pháp lý về hoạt động quyền chọn vàng. 52
  2.3.1.2 Quy trình giao dịch quyền chọn vàng 53
  2.3.1.3 Những nội dung chính của hợp đồng quyền chọn vàng 56
  2.3.1.4 Phí quyền chọn vàng 57
  2.3.2 Tình hình thực hiện giao dịch quyền chọn vàng tại NH TMCP XNK
  Việt Nam 58
  2.3.3 Hiệu quả từ việc áp dụng quyền chọn vàng tại NH TMCP XNK
  Việt Nam 59
  2.3.3.1 Phòng ngừa rủi ro biến động giá vàng cho các khoản phải thanh
  toán trong tương lai 59
  2.3.3.2 Phòng ngừa rủi ro biến động giá vàng cho các khoản phải thu
  trong tương lai . 61
  2.3.3.3 Công cụ đầu tư hấp dẫn 63
  2.3.4 Những thuận lợi và hạn chế trong hoạt động giao dịch quyền chọn
  vàng 64
  2.3.4.1 Những thuận lợi 64
  2.3.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 65
  Kết luận chương 2 . 6 7
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN
  VÀNG TẠI NH TMCP XNK VIỆT NAM. 6 9
  3.1 Định hướng phát triển giao dịch quyền chọn tại NH TMCP XNK
  Việt Nam. 6 9
  3.2 Giải pháp đối với khách hàng sử dụng quyền chọn vàng 70
  3.2.1 Nâng cao nhận thức về rủi ro 70
  3.2.2 Thực hiện hạn chế rủi ro bằng quyền chọn 71
  3.3 Giải pháp đối với NH TMCP XNK Việt Nam. 7 2
  3.3.1 Tối thiểu hóa phí quyền chọn 72
  3.3.2 Giảm quy mô hợp đồng quyền chọn. 74
  3.3.3 Đa dạng hóa sản phẩm quyền chọn vàng 75
  3.3.4 Tăng cường quản trị và giám sát rủi ro trong hoạt động quyền chọn
  vàng 75
  3.3.5 Nâng cao công tác cung cấp thông tin về quyền chọn và chiến lược
  quảng cáo hiệu quả đến khách hàng 76
  3.3.6 Phát triển nguồn nhân lực và công nghệ phục vụ phát triển quyền
  chọn 77
  3.3.7 Tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức tài chính khu vực và thế
  giới . 78
  3.4 Giải pháp hỗ trợ từ NHNN Việt Nam 7 8
  3.4.1 Hoàn thiện khung pháp lý 78
  3.4.2 Thành lập và phát triển thị trường giao dịch vàng tập trung. 80
  3.4.3 Chuẩn hóa những nội dung trong hợp đồng quyền chọn vàng. 82
  3.4.4 Nâng cao hiệu quả thị trường tài chính thông qua việc công khai
  hóa và minh bạch hóa thông tin . 83
  3.4.5 Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho
  các chủ thể tham gia thị trường quyền chọn. 83
  Kết luận chương 3 . 8 4
  KẾT LUẬN 85
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục
  ?LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế chính trị trên thế giới luôn xảy
  ra những diễn biến phức tạp, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ bắt
  nguồn từ cuộc khủng hoảng tín dụng nhà ở thứ cấp, đã làm chao đảo nền kinh tế
  thế giới với nhiều vụ tuyên bố phá sản và sát nhập mang tính lịch sử. Nền kinh tế
  thế giới trở nên mong manh hơn bao giờ hết với nguy cơ lạm phát gia tăng do các
  ngân hàng trung ương các nước phải thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ nhằm
  cứu giúp nền kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng, bóng đen nợ nần và mất khả
  năng thanh toán vẫn tiếp tục lan rộng ra khắp Châu Âu, đã làm cho mọi kênh đầu
  tư đều trở nên quá mạo hiểm.
  Với bản chất và đặc tính của mình, vàng đang được coi là phương tiện cất trữ
  an toàn của thế giới mỗi khi có biến động. Các nhà đầu tư nhận định vàng đang là
  phương tiện đầu tư hấp dẫn và an toàn hơn so với các loại cổ phiếu và trái phiếu
  do lạm phát đang có chiều hướng gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, với
  nhu cầu vàng thế giới tăng mạnh, nguồn cung vàng thế giới đang dần hạn hẹp
  hơn đã thúc đẩy giá vàng hiện nay có những diễn biến lên xuống thất thường và
  đang lao vào vòng xoáy tăng giá trong dài hạn, liên tục xác lập các mức giá kỷ
  lục mới.
  Mặc dù có nhiều dự báo khác nhau nhưng trên thực tế giá vàng biến động
  hết sức thất thường và không ai có thể tiên đoán một cách chính xác. Biến động
  giá vàng sẽ không liên tục theo một chiều tăng hay giảm, mà giao động theo
  chiều díc dắc trong xu thế tăng lên.
  Đầu tư vào vàng là một vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm và hứa
  hẹn sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó tiên liệu về
  kinh tế và những xáo trộn chính trị, đầu tư vào vàng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
  Cho nên việc thực hiện các biện pháp để phòng ngừa rủi ro là rất cần thiết, mà
  trong đó quyền chọn là một trong những công cụ phái sinh phổ biến được các nhà
  đầu tư trên thế giới quan tâm và lựa chọn.
  Ở Việt Nam việc thực hiện các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro trong
  việc kinh doanh vàng chưa được phổ biến. Hiện nay, nghiệp vụ này mới chỉ thực
  1
  hiện triển khai tại Eximbank và một vài ngân hàng khác như NH TMCP Á Châu,
  NH TMCP Sài Gòn Thương Tín, nhằm cung ứng công cụ bảo hiểm rủi ro biến
  động giá vàng cho khách hàng, tuy nhiên kết quả hoạt động quyền chọn vàng tại
  Eximbank vẫn chưa như mong đợi, nhà đầu tư vẫn chưa thể hiện sự quan tâm đối
  với nghiệp vụ này. Cho nên việc nghiên cứu những kiến thức và phân tích thực
  trạng giao dịch quyền chọn vàng tại Eximbank nhằm thúc đẩy phát triển quyền
  chọn như là một công cụ giúp các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro góp phần tạo sự
  ổn định và hiệu quả cho thị trường. Đây chính là lý do để lựa chọn đề tài “Phát
  triển giao dịch quyền chọn vàng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt
  Nam” làm luận văn thạc sĩ.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Trên cơ sở số liệu trong giai đoạn từ năm 2006 ? T6/2010, đề tài thực hiện
  nghiên cứu và phân tích các hình thức hoạt động kinh doanh vàng và tiến hành
  nghiên cứu và phân tích tình hình giao dịch quyền chọn vàng tại Eximbank để
  đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn nhằm hoàn thiện sản phẩm quyền chọn
  vàng tại Eximbank.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng: giao dịch quyền chọn vàng.
  Phạm vi nghiên cứu: giai đoạn 2006 – T6/2010 tại Eximbank.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu là thống kê, tổng hợp và so sánh. Đồng thời tiến
  hành tiếp xúc, trao đổi và tham khảo các ý kiến từ các chuyên gia trong lĩnh vực
  tài chính ngân hàng và kinh doanh vàng.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Hệ thống những lý luận về quyền chọn và quyền chọn vàng.
  Phân tích, đúc kết hoạt động đầu tư kinh doanh vàng và tình hình giao
  dịch quyền chọn vàng tại Eximbank.
  Góp phần hoàn thiện và phát triển hoạt động giao dịch quyền chọn vàng
  tại Eximbank.
  2

  6. Những điểm nổi bật của luận văn
  Luận văn đã tổng kết các hoạt động kinh doanh vàng và giao dịch quyền
  chọn vàng tại Eximbank trong giai đoạn từ năm 2006 ? T6/2010, nêu ra được
  ưu điểm và tồn tại của từng loại hình kinh doanh vàng, những rủi ro trong
  hoạt động kinh doanh vàng tại Eximbank.
  Luận văn đã đưa ra những biện pháp có tính khả thi nhằm phát triển và
  thu hút khách hàng đến với sản phẩm quyền chọn vàng của Eximbank.

  Xem Thêm: Phát triển giao dịch quyền chọn vàng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển giao dịch quyền chọn vàng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status