Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu Thiết bị điện ảnh - truyền hình

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu Thiết bị điện ảnh - truyền hình

  Lời nói đầu
  Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là
  một đơn vị hạch toán độc lập, tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh để tạo
  ra các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã
  hội nhằm thực hiện các mục tiêu về lợi nhuận. Tối đa hoá lợi nhuận là kim
  chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần
  phải có những quyết sách, chiến lược phù hợp, kịp thời đối với các hoạt động
  kinh tế của mình. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường đa thành phần, nếu
  chỉ dựa vào khả năng của mình và bỏ qua sự hỗ trợ của các nguồn lực bên
  ngoài, doanh nghiệp khó có thể đứng vững và phát triển được.
  Phân tích tình hình tài chính là một công việc thường xuyên và vô cùng
  cần thiết không những đối với chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn cần thiết đối
  với tất cả các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp có quan hệ về kinh tế và
  pháp lý với doanh nghiệp. Đánh giá được đúng thực trạng tài chính, chủ
  doanh nghiệp sẽ đưa ra được các quyết định kinh tế thích hợp, sử dụng một
  cách tiết kiệm và có hiệu quả vốn và các nguồn lực; Nhà đầu tư có quyết định
  đúng đắn với sự lựa chọn đầu tư của mình; các chủ nợ được đảm bảo về khả
  năng thanh toán của doanh nghiệp đối với các khoản cho vay; Nhà cung cấp
  và khách hàng đảm bảo được việc doanh nghiệp sẽ thực hiện các cam kết đặt
  ra; các cơ quan quản lý Nhà nước có được các chính sách để tạo điều kiện
  thuận lợi cũng như hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và
  đồng thời kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp bằng pháp luật.
  Báo cáo tài chính kế toán là sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán, tấtcả các thông tin mà kế toán cung cấp đều được thể hiện trên báo cáo tài chínhkế toán cuối kỳ của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà chúng ta có thể coi hệthống báo cáo tài chính kế toán là một tấm gương phản ánh toàn diện về tìnhhình tài chính, khả năng và sức mạnh của một doanh nghiệp tại một thời điểmnhất định. Do đó, việc trình bày các báo cáo tài chính kế toán một cách trungthực và khách quan sẽ là điều kiện tiên quyết để phân tích chính xác tình hìnhtài chính của doanh nghiệp . Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính và
  đánh giá thực trạng tài chính của một doanh nghiệp, trong thời gian thực tập
  tại Công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền hình , nhờ có sự giúp đỡ của giáo viên
  hướng dẫn và các cán bộ phòng kế toán tài vụ, Ban quản lý của Công ty, em
  đã mạnh dạn chọn đề tài: "Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ
  thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử
  dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết bị điện ảnh - truyền hình”.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được trình bày với nội dung như
  sau :
  Phần I: Lý luận chung về phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống
  báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệp
  Phần II: Phân tích tình hình tài chính của Công ty XNK Thiết bị điện ảnh -
  truyền hình” chủ yếu thông qua bảng CĐKT và BCKQKD :
  Phần III: Một số kiến nghị và giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài
  chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty XNK
  Thiết bị điện ảnh - truyền hình
  .
  Mục lục
  Lời nói đầu .1
  Phần I. Lý luận chung về phân tích tình hình tài chính thông qua hệ
  thống báo cáo 3
  I. Tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính
  doanh nghiệp 3
  1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và các mối quan hệ tài chính chủ yếu
  của doanh nghiệp .3
  1.1.Khái niệm về tài chính doanh nghiệp .3
  1.2. Các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp .4
  2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 5
  II. Hệ thống báo cáo tài chính kế toán trong phân tích tình hình tài chính của
  doanh nghiệp 7
  1.Khái niệm và ý nghĩa .7
  1.1. Khái niệm .7
  1.2. ý nghĩa .7
  2. Vai trò mục đích và các yêu cầu đối với các thông tin trình bày trên hệ
  thống báo cáo tài chính .7
  2.1. Vai trò 7
  2.2. Mục đích 8
  2.3. Yêu cầu đối với các thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính
  kế toán 8
  4. Các loại báo cáo trong hệ thống báo cáo tài chính kế toán của
  doanh nghiệp 10
  4.1. Bảng cân đối kế toán .11
  4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh 13
  4.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .15
  4.4. Thuyết minh báo cáo tài chính 18
  5. Khái quát hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh
  nghiệp từ hệ thống báo cáo tài chính kế toán .20
  5.1. Nhóm chỉ tiêu chủ yếu để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
  được rút ra trên cơ sở số liêụ của BCĐKT 20
  5.2. Nhóm chỉ tiêu có liên hệ giữa BCĐKT với BCKĐQKD trong phân tích
  tình hình tài chính của doanh nghiệp 21
  III. Nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính của
  doanh nghiệp 24
  1. Phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp .24
  2. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 25
  2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp 26
  2.2. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp .32
  2.3. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSLĐ 34
  2.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.37
  2.5. Phân tích khả năng sinh lợi của doanh nghiệp .41
  IV. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 42
  Phần II. Phân tích tình hình tài chính của công ty XNK thiết bị - truyền
  hình chủ yếu thông qua bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh
  doanh .46
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .46
  1.2. Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2001,2002 .47
  1.3. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 48
  1.4. Mô hình tổ chức và cơ cấu bộ máy của công ty 49
  II. Phân tích tình hình tài chính của công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền
  hình thông qua bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh .51
  1. Hệ thống báo cáo tài chính kế toán của công ty .51
  2. Phân tích tình hình tài chính của công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền
  hình thông qua BCĐKT và BCKQKD năm 2001 -2002 55
  2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty 55
  2.2. Phân tích nguồn vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn kinh doanh
  của công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền hình 64
  2.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty XNK
  thiết bị điện ảnh - truyền hình .66
  2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty 74
  2.5. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn .80
  Phần III. Một số kiến nghị và giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình
  tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty XNK
  thiết bị điện ảnh - truyền hình 83
  I. Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty .83
  II. Một số kiến nghị và giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính và
  nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty XNK thiết bị điện ảnh
  - truyền hình trong những năm tới .86
  1. Các kiến nghị đối với công ty 86
  1.1. Kiến nghị về công tác quản lý 86
  1.2. Kiến nghị về công tác kế toán .87
  1.3. Kiến nghị về công tác phân tích tài chính .88
  1.4. Phương hướng nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty .89
  1.5. Phương hướng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của
  công ty 91
  2. Đối với nhà nước 94
  Kết luận .95
  Tài liệu tham khảo 96

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu Thiết bị điện ảnh - truyền hình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu Thiết bị điện ảnh - truyền hình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status