Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Rex

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Rex

  Luận văn tốt nghiệp năm 2012
  Định dạng file word


  MỤC LỤC
  CAM ĐOAN i
  LỜI CÁM ƠN . ii
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii
  MỤC LỤC . iv
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  1.1. Hoạt động kinh doanh khách sạn . 3
  1.1.1. Khái niệm, phân loại và bản chất của hoạt động kinh doanh khách sạn 3
  1.1.1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh khách sạn . 3
  1.1.1.2. Phân loại khách sạn . 3
  1.1.1.3. Bản chất của hoạt động kinh doanh khách sạn 6
  1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh khách sạn 6
  1.1.3. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn 8
  1.2. Chất lượng trong dịch vụ phòng 9
  1.2.1. Khái niệm chất lượng và chất lượng dịch vụ phòng . 9
  1.2.2. Chất lượng phục vụ phòng . 10
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ phòng 10
  1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ phòng 12
  1.3. Bộ phận phòng 14
  1.3.1. khái niệm, chức năng, mối quan hệ và nhiệm vụ bộ phận phòng 14
  1.3.1.1. Khái niệm dịch vụ phòng 14
  1.3.1.2. Chức năng của bộ phận phòng . 14
  1.3.1.3. Mối quan hệ của bộ phận phòng với các bộ phận khác . 14
  1.3.1.4. Nhiệm vụ của bộ phận phòng . 17
  1.3.2. Dịch vụ phòng . 17
  1.3.2.1. Các loại dịch vụ phòng 17
  1.3.2.2. Quy trình phục vụ phòng cơ bản 18
  1.3.3. Phương thức bán phòng . 19
  1.3.3.1. Phương thức bán phòng 19
  1.3.3.2. Các loại phòng 19
  1.3.3.3. Cách tính các loại giá phòng . 19
  1.3.3.4. Phương thức thanh toán 20
  Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN
  REX 21
  2.1. Giới thiệu khách sạn . 21
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 21
  2.1.2. Các tiện nghi và dịch vụ của khách sạn 23
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức . 25
  2.1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và chuỗi giá trị 27
  2.2. Thực trạng về chất lượng dịch vụ phòng ở khách sạn Rex 28
  2.2.1. Thực trạng về hoạt động dịch vụ phòng tại khách sạn Rex 28
  2.2.1.1. Các dịch vụ phòng tại khách sạn Rex 28
  2.2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ phận phòng của khách sạn Rex . 29
  2.2.1.3. Quy trình phục vụ của bộ phận phòng tại khách sạn Rex . 33
  2.2.1.4. Kết quả kinh doanh của bộ phận phòng của khách sạn Rex . 45
  2.2.2. Thực trạng về chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Rex 46
  2.2.2.1 Thông qua điều tra trắc nghiệm 46
  2.2.2.2. Thông qua phân tích cơ sở dữ liệu của khách sạn 48
  2.2.2.2.1. Cơ sở vật chất của khách sạn . 48
  2.2.2.2.2. Trình độ của nhân viên 50
  2.2.3. Đánh giá chung về chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Rex . 53
  2.2.3.1. Ưu điểm 53
  2.2.3.2. Nhược điểm 54
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN REX . 56
  3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Rex 56
  3.1.1. Nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật 56
  3.1.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực 57
  3.1.3. Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ phòng 58
  3.1.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ bổ sung tại phòng 59
  3.2. Một số kiến nghị nhằm tạo môi trường vĩ mô thuận lợi để nâng cao chất lượng dịch
  vụ phòng tại khách sạn Rex . 60
  3.2.1. Kiến nghị với nhà nước và tổng cục du lịch . 60
  3.2.2. Kiến nghị với các ban ngành thành phố Hồ Chí Minh . 61
  3.3. Kết luận . 62
  PHỤ LỤC 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 73


  LỜI MỞ ĐẦU
  Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nhiều năm gần đây, cùng với xu thế của thời đại, Việt Nam đang từng bước
  hội nhập với các nước trên thế giới ở rất nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.
  Nền kinh tế phát triển kéo theo sự thay đổi rõ rệt trong đời sống con người, nhu cầu
  của họ cũng thay đổi ngày phong phú và phức tạp hơn. Để đáp ứng nhu cầu đó thì sự
  phát triển mạnh mẽ của dịch vụ là một tất yếu khách quan.
  Ngành kinh doanh khách sạn – du lịch đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
  quan trọng, có đóng góp rất lớn vào nền kinh tế chung của cả nước. Hệ thống khách
  sạn của nước ta đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, nhiều khách sạn được xây
  dựng mới và đi vào hoạt động khiến cạnh tranh trên thị trường diễn ra gay gắt, đặc
  biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM
  Để tồn tại, phát triển và đi vào hoạt động có hiệu quả, các doanh nghiệp kinh
  doanh khách sạn – du lịch không chỉ tạo cho mình lợi thế về cơ sở vật chất kỹ thuật
  mà còn phải tạo ra một nét độc đáo riêng có trong chất lượng dịch vụ cung cấp. Hoạt
  động kinh doanh lưu trú là hoạt động chủ yếu ở hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh
  khách sạn ở nước ta. Nó đóng góp phần lớn vào doanh số, lợi nhuận của các doanh
  nghiệp này. Nhưng trên thực tế ở rất nhiều khách sạn quy mô nhỏ, khả năng cạnh
  tranh với các khách sạn khác trên địa bàn là bài toán khó cần được giải quyết.
  Qua việc quan sát, điều tra ý kiến khách hàng, quản lý trong thời gian thực tập
  tổng hợp tại khách sạn Rex, tôi nhận thấy khách sạn Rex là khách sạn đạt tiêu chuẩn
  5 sao đã và đang r ất cố gắng để có thể ngày một nâng cao chất lượng phục vụ khách
  lưu trú thỏa mãn nhu cầu của họ, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
  doanh của mình và thực sự coi chất lượng dịch vụ như một lợi thế cạnh tranh trên thị
  trường. Mặc dù có những lợi thế trong kinh doanh dịch vụ phòng nhưng khách s ạn
  Rex vẫn chưa tận dụng hết, vẫn còn những hạn chế về chất lượng dịch vụ phòng. Do
  vậy việc nâng cao chất lượng dịch vụ phòng là vô cùng cần thiết nhằm thu hút khách
  hàng đến với khách sạn nhiều hơn, góp phân tăng doanh thu, nâng cao vị thế của
  khách sạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  Xác lập và tuyên bố vấn đề của đề tài
  Với mong muốn thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ
  phòng tại khách sạn, giúp khách sạn nâng cao hiệu quả kinh doanh, tôi quyết định
  chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình là “Giải pháp nâng cao chất lượng
  dịch vụ phòng tại khách sạn Rex”
  Nghiên cứu đề tài với mong muốn đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ
  phòng tại khách sạn Rex, từ đó thúc đẩy hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ
  phòng khách sạn.
  Các mục tiêu nghiên cứu

  - Hệ thông hóa về chất lượng dịch vụ phòng đ ối với hoạt động kinh doanh khách
  sạn du lịch.
  - Đánh giá về chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Rex cung cấp cho khách
  hàng để tìm ra những ưu điểm, những tồn tại và nguyên nhân của những bất cập đó.
  - Đề xuất những giải pháp đưa ra kiến nghị với bộ ban ngành chính quyền địa
  phương để nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn góp phần nâng cao hiệu
  quả hiệu quả kinh doanh của khách sạn Rex.
  Phạm vi nghiên cứu
  - Không gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động cung ứng dịch vụ phòng tại khách sạn
  Rex.
  - Thời gian: Chuyên đề sử dụng số liệu do khách sạn cung cấp trong thời gian từ
  năm 2010 – 2011. Cùng với các thông tin sinh viên tự khảo sát, điều tra và tổng hợp
  trong thời gian thực tập tại khách sạn Rex.
  - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề về lý luận và thực tế liên quan tới nâng cao
  chất lượng dịch vụ phòng và đưa ra các gi ải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ
  phòng của khách sạn.
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.
  1.1. Hoạt động kinh doanh khách sạn.
  1.1.1. Khái niệm, phân loại và bản chất của hoạt động kinh doanh khách
  sạn.
  1.1.1.1. khái niệm.
  Nhà nghiên cứu về du lịch và khách sạn Morcel Gotie đã đ ịnh nghĩa r ằng:
  “Khách sạn là nơi lưu trú tạm thời của du khách cùng với các buồng ngủ còn có nhà
  hàng với nhiều chủng loại khác nhau.”
  “Khách sạn là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể trả tiền để thuê buồng ngủ qua đêm ở
  đó. Mỗi buồng ngủ trong đó phải có ít nhất hai phòng nhỏ (phòng ngủ và phòng
  tắm). Mỗi buồng khách đều phải có giường, điện thoại và vô tuyến. Ngoài dịch vụ
  buồng ngủ có thể có thêm các dịch vụ khác như dịch vụ vận chuyển hành lý, trung
  tâm thương mại (với thiết bị photocopy), nhà hàng, quầy bar và một số dịch vụ giải
  trí. Khách sạn có thể được xây dựng ở gần hoặc bên trong các khu thương mại, khu
  du lịch nghĩ dưỡng hoặc các sân bay.”
  1.1.1.2 .Phân loại khách sạn.
  Ngày nay do sự phát triển phong phú và đa dạng của các khách sạn nên việc
  phân loại khách sạn không đơn giản và dễ dàng. Tuy vậy người ta vẫn dựa vào 4 tiêu
  chí cơ bản để phân loại khách sạn:
  a. Phân loại khách sạ n theo quy mô: chủ yếu là dựa vào số lượng buồng ngủ của
  khách sạn (khách sạn Việt Nam được chia làm 3 hạng cỡ).
  + Khách sạn nhỏ có từ 10 đến 50 buồng ngủ
  + Khách sạn vừa có từ 50 đến 100 buồng ngủ
  + Khách sạn loại lớn có trên 100 buồng ngủ
  b. Phân loạ i theo thị trường m ục tiêu: Thị trường mục tiêu là đối tượng khách
  chính mà khách sạn định hướng thu hút và phục vụ các loại hình khách sạn phổ biến
  nhất bao gồm:
  + Khách sạn công vụ: thường nằm ở trung tâm thành phố và các khu thương mại.
  Thu hút các đoàn khách du lịch, khách hội nghị, khách du lịch tự do . Thời gian lưu
  trú thường là ngắn ngày, tạm thời. Tiện nghi, dịch vụ chính của khách sạn chủ yếu là
  các phòng hội nghị, các tiện nghi tổ chức các đại tiệc và các phòng tiệc, dịch vụ giặt
  là, các cửa hàng bán quà tặng, đồ lưu niệm, bể bơi, phòng tập thể dục, phòng tắm hơi

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Rex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Rex sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status