Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tỉnh bình định từ nay đến năm 2020

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tỉnh bình định từ nay đến năm 2020

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời mở đầu . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH
  1.1. Cơ sở lý luận về du lịch 4
  1.1.1. Khái niệm du lịch 4
  1.1.2. Sản phẩm du lịch . 5
  1.1.3. Điều kiện phát triển du lịch . 6
  1.1.4. Lợi ích của việc phát triển du lịch trong nền kinh tế 10
  1.2. Vận dụng lý thuyết quản trị chiến lược vào trường hợp định hướng phát
  triển du lịch 10
  1.2.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược . 11
  1.2.2. Chiến lược phát triển ngành du lịch 12
  1.2.3. Quy trình hoạch định chiến lược . 13
  1.3. Một số bài học kinh nghiệm phát triển ngành du lịch . 18
  Kết luận chương 1 . 20
  CHƯƠNG 2: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH
  2.1. Tổng quan về tỉnh Bình Định 21
  2.1.1. Vị trí địa lý 21
  2.1.2. Kinh tế - văn hóa - xã hội 21
  2.1.3. Khí hậu 23
  2.1.4. Giao thông vận tải . 24
  2.2. Tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Bình Định 24
  2.2.1 Tài nguyên tự nhiên 24
  2.2.2 Tài nguyên nhân văn . 26
  2.3. Thực trạng du lịch tỉnh Bình Định . 28
  2.3.1 Khách du lịch 28
  2.3.2 Kết quả kinh doanh du lịch . 29
  2.3.3 Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch 31
  2.3.4 Cơ sở lưu trú du lịch . 31
  2.3.5 Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch . 31
  2.3.6 Các dịch vụ hỗ trợ . 33
  2.3.7 Đầu tư cho ngành du lịch của tỉnh Bình Định 33
  2.3.8 Nguồn nhân lưc phục vụ du lịch . 34
  2.4. Đánh giá những đểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của du lịch
  Bình Định . 35
  2.4.1 Những điểm mạnh (S) . 36
  2.4.2 Những điểm yếu (W) 38
  2.4.3 Những cơ hội (O) . 39
  2.4.4 Những thách thức (T) 40
  Kết luận chương 2 40
  CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM
  PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020
  3.1. Cơ sở cho việc đề xuất giải pháp 41
  3.1.1. Các căn cứ pháp lý cho việc đề xuất các giải pháp . 41
  3.1.2. Mục tiêu, định hướng phát triển du lịch tỉnh Bình Định
  đến năm 2020 . 41
  3.2. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bình Định 43
  3.2.1. Ma trận đánh giá yếu tố bên ngòai 43
  3.2.2. Ma trận đánh giá yếu tố bên trong 43
  3.2.3. Ma trận SWOT 44
  3.3. Lựa chọn chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bình Định . 45
  3.3.1. Chiến lược xâm nhập thị trường . 46
  3.3.2. Chiến lược tăng trưởng tập trung 46
  3.3.3. Chiến lược liên doanh, liên kết phát triển du lịch . 47
  3.3.4. Chiến lược giữ gìn, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch . 48
  3.4. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện chiến lược 48
  3.4.1. Giải pháp về đầu tư . 48
  3.4.2. Giải pháp về vốn . 49
  3.4.3. Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch 50
  3.4.4. Giải pháp về thị trường . 51
  3.4.5. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 51
  3.4.6. Giải pháp ổn định trật tự an tòan xã hội, an tòan cho khách . 53
  3.4.7. Giải pháp phát triển du lịch bền vững . 54
  3.5. Kiến nghị 56
  3.5.1. Kiến nghị Trung ương . 56
  3.5.2. Kiến nghị địa phương 57
  Kết luận chương 3 58
  Kết luận . 59
  Phụ lục 61
  Tài liệu tham khảo . 65


  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Ngày nay, những quốc gia có lợi thế về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa rất
  chú trọng về phát triển du lịch. Việt Nam chúng ta cũng thế, với những điều kiện ưu đãi
  về tự nhiên địa lý, với bề dày lịch sử xây dựng nước và chống ngọai xâm, với nền văn
  hoá đa dạng Chúng ta có thể trở thành một cường quốc du lịch trong khu vực cũng
  như thế giới trong tương lai.
  Trong những năm gần đây ngành du lịch của chúng ta phát triển với tốc độ khá
  cao và từng bước khẳng định là điểm đến lý tưởng của nhiều khách du lịch. Nhu cầu đi
  du lịch của người dân trong nước cũng tỷ lệ với tốc độ phát triển kinh tế của đất nứơc.
  Nhu cầu đi du lịch không còn là đơn thuần là đi nghỉ dưỡng mà còn có thêm nhu cầu
  thưởng ngọan, khám phá, học hỏi, nghiên cứu nhằm tăng thêm vốn kiến thức và thỏa
  mãn nhu cầu về mặt tinh thần.
  Với những đòi hỏi khắt khe hơn về du lịch, chúng ta cần thiết phải có những chiến
  lược phù hợp với điều kiện sẵn có của mình. Sự lớn mạnh của ngành du lịch Việt Nam
  trong tương lai luôn phải gắn chặt với sự lớn mạnh du lịch tại nhiều địa phương trong
  cả nước. Trong xu hướng phát triển đó, ngành du lịch t ỉnh Bình Định cũng cần phải có
  những chiến lược cụ thể phù hợp với những đặc thù và tiềm năng sẵn có của địa
  phương mình.
  Với nguyện vọng đóng góp một ít kiến thức mà em đã được đào tạo nhằm giải
  quyết khó khăn của ngành du lịch tỉnh nhà, tạo tiền đề cho sự phát triển ngành du lịch
  của tỉnh trong tương lai. Đó là lý do mà em xin chọn đề tài: “ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN
  LƯỢC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH
  ĐỊNH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  2. Mục tiêu nghiên cứu

  Mục tiêu của đề tài là phân tích tiềm năng và thực trạng ngành du lịch của tỉnh
  Bình Định, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, đánh giá những cơ hội, thách thức từ
  đó định hướng chiến lược phát triển cho ngành du lịch của tỉnh. Bên cạnh đó, luận văn
  cũng đưa ra các giải pháp, những kiến nghị để thực hiện các chiến lược.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  Luận văn nghiên cứu họat động của ngành du lịch tỉnh Bình Định, có xem xét các
  mối quan hệ phát triển của ngành trong phạm vi của tỉnh nhà và của cả nước. Đề tài
  không đi sâu phân tích những vấn đề mang tính chuyên môn mà chỉ phân tích những
  vấn đề tổng quát phục vụ cho việc xây dựng và lựa chọn chiến lược phát triển ngành du
  lịch của tỉnh Bình Định.

  4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu

  Phương pháp nghiên cứu
  Kế thừa các sách du lịch, những tài liệu học tập trên lớp. Em đã sử dụng phương
  pháp kết hợp để nghiên cứu đề tài. Đồng thờ i, em cũng sử dụng phương pháp nghiên
  cứu liên ngành như tổng hợp, phân tích, so sánh đề làm rõ vấn đề cần nghiên cứu.
  Nguồn tài liệu
  Nguồn tài liệu được khai thác và sử dụng trong luận văn này như sau:


  ·

  Các tác phẩm, các giáo trình du lịch do tập thể Kh oa Du lịch và khách sạn


  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân biên sọan.


  ·

  Một số tài liệu du lịch do giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ


  TP.HCM biên sọan.


  ·

  Một số tài liệu, báo cáo thu thập được từ cổng thông tin điện tử tỉnh Bình


  Định, website Sở Văn hóa, Thể dục và Du lịch tỉnh Bình Định và Thư viện của Tỉnh

  5. Bố cục của luận văn tốt nghiệp

  Ngoài phần mở đầu, mục lục, phụ lục, tài liệu tham khảo, luận văn còn có những
  nội dung chính sau:
  Chương 1: Cơ sở khoa học của việc phát triển du lịch
  Ở chương này, đề tài đưa ra một số khái niệm về chiến lược và trình bày những
  vấn đề cơ bản liên quan đến phát triển du lịch.
  Chương 2: Tiềm năng và thực trạng du lịch tỉnh Bình Định
  Ở chương này, đề tài tập trung phân tích tiềm năng cũng như đánh giá thực trạng
  ngành du lịch của tỉnh Bình Định.
  Chương 3: Định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển du lịch
  tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2020
  Ở chương này, đề tài đưa ra cơ sở và một giải pháp nhằm giúp định hướng phát
  triển ngành du lịch của tỉnh, cũng như đưa ra một số kiến nghị để thực hiện các giải
  pháp đó.

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH


  1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH

  1.1.1. Khái niệm du lịch

  Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, du lịch đã dần trở thành một họat
  động quen thuộc trong đời sống của con người và càng phát triển phong phú cả về chiều
  rộng lẫn chiều sâu. Mặc dù họat động đã có nguồn gốc hình thành từ rất lâu và phát
  triển với tốc độ nhanh như vậy, song cho đến nay khái niệm “du lịch” được hiểu rất
  khác nhau tại các quốc gia khác nhau và từ nhiều góc độ khác nhau.

  Định nghĩa trong từ điển Bách khoa về Du lịch (Viện hàn lâm)

  “Du lịch là tập hợp các họat động tích cực của con người nhằm thực hiện một
  dạng hành trình, là một công nghiệp liên kết nhằm thỏa mãn các nhu cầu của khách du
  lịch Du lịch là cuộc hành trình mà một bên là người khởi hành với mục đích đã được
  chọn trước và một bên là những công cụ làm thỏa mãn các nhu cầu của họ”.

  Theo định nghĩa của tổ chức du lịch Thế giới

  Du lịch bao gồm tất cả các họat động của một cá nhân đi đến và lưu trú tại những
  điểm ngòai nơi ở thường xuyên của họ trong thời gian không dài hơn một năm với mục
  đích nghỉ ngơi, công vụ và mục đích khác”.

  Ở Việt Nam, khái niệm du lịch được nêu trong Pháp lệ nh du lịch như sau:

  “Du lịch là nơi cư trú của con người ngòai nơi cư trú thường xuyên c ủa mình
  nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khỏang thời gian
  nhất định”.

  Từ các định nghĩa trên cho ta thấy du lịch là một họat động liên quan đến một cá
  nhân, một nhóm hay một tổ chức đi ra khỏi nơi cư trú thường xuyên của họ bằng các
  cuộc hành trình ngắn ngày hoặc dài ngày ở một nơi khác với mục đích chủ yếu là không
  phải kiếm lời. Quá trình đi du lịch của họ được gắn với các họat động kinh tế, các mối
  quan hệ ở nơi họ đến.

  Xem Thêm: định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tỉnh bình định từ nay đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tỉnh bình định từ nay đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status