Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoạt động quản trị nhân sự tại công ty CPXD Tín Đức Phát-thực trạng và giải pháp

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoạt động quản trị nhân sự tại công ty CPXD Tín Đức Phát-thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1

  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự . 3

  1.1 Lý luận chung về quản trị nhân sự 3
  1.1.1 Khái niệm về quản trị nhân sự 3
  1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của quản trị nhân sự . 4
  1.1.3 Quá trình phát triển của quản trị nhân sự . 4
  1.1.3.1 Trên thế giới .5
  1.1.3.2 Ở Việt Nam 6
  1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự . 8
  1.2.1 Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 8
  1.2.1.1 Kinh tế 8
  1.2.1.2 Lực lượng lao động 8
  1.2.1.3 Văn hóa xã hội 8
  1.2.1.4 Đối thủ cạnh tranh . 9
  1.2.1.5 Khách hàng 9
  1.2.1.6 Tổ chức công đoàn . 9
  1.2.2 Nhóm nhân tố nội bộ doanh nghiệp . 9
  1.2.2.1 Mục tiêu .9
  1.2.2.2 Chiến lược .10
  1.2.2.3 Cổ đông và công đoàn . 10
  1.2.2.4 Môi trường làm việc 10
  1.3 Chức năng cơ bản của quản trị nhân sự 10
  1.3.1 Nhóm chức năng thu hút 10
  1.3.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực . 11
  1.3.1.2 Phân tích công việc 12
  1.3.1.3 Quá trình tuyển dụng 14
  1.3.2 Nhóm chức năng đào tạo và phát triển 15
  1.3.2.1 Các hình thức đào tạo . 16
  1.3.2.2 Các nguyên tắc trong đào tạo 16
  1.3.2.3 Xác định nhu cầu đào tạo .17
  1.3.2.4 Thực hiện quá trình đào tạo . 17
  1.3.2.5 Đánh giá hiệu quả đào tạo . 17
  1.3.3 Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực . 17
  1.3.3.1 Bảng đánh giá thành tích công việc . 18
  1.3.3.2 Trả công lao động . 19
  1.3.4 Hệ thống tiền lương 20
  1.3.4.1 Thu hút nhân viên . 20
  1.3.4.2 Duy trì nhân viên giỏi . 20
  1.3.4.3 Kích thích động viên nhân viên . 20
  1.3.4.4 Đáp ứng yêu cầu của pháp luật . 20
  Kết luận chương 1 21


  Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nhân sự tại công ty CPXD Tín Đức
  Phát 22
  2.1 Giới thiệu về công ty CPXD Tín Đức Phát . 22
  2.1.1 Thông tin chung .22
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức . 22
  2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 23
  2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ của phòng tổng hợp(P. Nhân sự) . 24
  2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 25
  2.3 Phân tích thực trạng quản lí nhân sự tại cô gn ty CPXD Tín Đức
  Phát . 27
  2.3.1 Phân tích cơ cấu nguồn nhân lực .27
  2.3.1.1 Độ tuổi 28
  2.3.1.2 Trình độ văn hóa và chuyên môn 30
  2.3.1.3 Thâm niên công tác 31
  2.3.2 Thực trạng quản trị nhân sự tại công ty . 32
  2.3.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực .21
  2.3.2.2 Phân tích công việc 32
  2.3.2.3 Tuyển dụng 33
  2.3.2.4 Đào tạo và phát triển 35
  2.3.2.5 Đánh giá thành tích công việc . 38
  2.3.2.6 Hệ thống tiền lương và các phúc lợi 38
  2.3.2.7 Các hình thức động viên nhân viên 41
  2.3.3 Đánh giá hoạt động quản trị nhân sự tại công ty 41
  2.3.3.1 Những kết quả đạt được 41
  2.3.3.2 Những tồn tại 43
  Kết luận chương 2 44


  Chương 3: Một số giải pháp đề xuất đối với hoạt động quản trị nhân sự tại công ty CPXD
  Tín Đức Phát .45
  3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới .45
  3.2 Một số giải pháp đề xuất đối với hoạt động quản trị nhân sự công ty CPXD
  Tín Đức Phát 46
  3.2.1 Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại công ty 46
  3.2.2 Hoàn thiện công tác phân tích và thiết kế công việc 47
  3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự 49
  3.2.4 Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 51
  3.2.5 Hoàn thiện các chế độ tiền lương và các chính sách đối với người lao
  động 55
  3.2.5.1 Đổi mới chính sách tiền lương 56
  3.2.5.2 Đổi mới chế độ phân phối tiền thưởng .57
  3.2.5.3 Chế độ hỗ trợ nơi ở và phương tiện đi lại .57
  3.2.6 Chuẩn xác công tác đánh giá năng lực nhân viên 57
  3.3 Một số kiến nghị đối với nhà nước 58
  Kết luận chương 3 .59
  Kết luận . 60


  Lời mở đầu


  1. Lý do chọn đề tài:
  Trong thời buổi cơ chế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp đang hoạt động
  trong một môi trường kinh doanh đầy biến động. Các lý thuyết kinh tế học hiện đại đã
  chỉ ra rằng nguồn nhân lực (NNL) là nguồn lực quan trọng nhất của mỗi quốc gia, đặc
  biệt là trong một tổ chức. NNL vừa là mục tiêu vừa là động lực cho hoạt động của tổ
  chức, là điều kiện cho tổ chức tồn tại và đi lên.
  Nhu cầu của con người ngày càng đòi hỏi cao hơn với tiêu chí là giá cả không
  ngừng giảm xuống, chất lượng sản phẩm không ngừng được cải tiến. Vì vậy các doanh
  nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải chú trọng đến việc đổi mới công nghệ sản xuất,
  nâng cao hàm lượng chất xám có trong một sản phẩm, nhằm tăng năng suất lao động,
  hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Làm được điều này đòi hỏi phải
  có đội ngũ nhân viên (NV) năng động, luôn bám sát nhu cầu thị hiếu của khách hàng,
  kịp thời đáp ứng nhanh nhất theo sự thay đổi đó.
  Chính vì các lý do trên, ta có thể khẳng định rằng công tác quả n trị nhân sự
  (QTNS) trong một tổ chức là vô cùng quan trọng và cần thiết đối với bất kỳ tổ chức
  nào. Một lực lượng lao động chất lượng cao luôn là lợi thế cạnh tranh v ững chắc cho
  các doanh nghiệp. Ở một khía cạnh khác, đầu tư vào con người được xem là cách đầu
  tư hiệu quả nhất, quyết định khả năng tăng trưởng nhanh, bền vững của một doanh
  nghiệp, đảm bảo khả năng lành nghề của đội ngũ công nhân, nâng cao hiệu quả sản
  xuất kinh doanh và giảm bớt tai nạn lao động.
  Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết về công tác QTNS, em chọn đề tài: “
  Hoạt động quản trị nhân sự tại công ty CPXD Tín Đức Phát-thực trạng và giải
  pháp” để thực hiện chuyên đề khóa luận tốt nghiệp.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Phân tích thực trạng hoạt động QTNS tại công ty CPXD Tín Đức Phát. Từ thực
  trạng này sẽ cho chúng ta một số đánh giá tổng quan về các mặt đã đ ạt được cũng như
  những tồn tại, hạn chế trong các chính sách sử dụng nhân sự, trên cơ sở đó kết hợp vận
  dụng lý luận về QTNS nhằm tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác
  QTNS tại công ty.
  3. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng trong luận văn này là phương pháp thống
  kê, phân tích số liệu cùng thông tin thực tế thu thập tại công ty CPXD Tín Đức Phát.
  4. Phạm vi nghiên cứu:
  QTNS là một đề tài vô cùng rộng lớn và phức tạp, các giải pháp đưa ra chỉ đúng
  trong môi trường và hoàn cảnh cụ thể cùng một khoảng thời gian nhất định. Đề tài chỉ
  tập trung nghiên cứu trong một phạm vi hẹp, phân tích một số chính sách về QTNS tại
  công ty, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
  hiệu quả hoạt động QTNS tại công ty.
  5. Kết cấu của khóa luận:
  Nội dung chính của chuyên đề được kết cấu thành 3 chương:
  ü Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự.
  ü Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nhân sự tại công ty
  CPXD Tín Đức Phát.
  ü Chương 3: Một số giải pháp đề xuất đối với hoạt động quản trị nhân sự tại
  Công ty CPXD Tín Đức Phát.


  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

  1.1 Lý luận chung về quản trị nhân sự:
  1.1.1 Khái niệm về quản trị nhân sự:
  Kể từ khi xã hội loài người được hình thành, con ngư ời biết hợp thành tổ chức thì
  vấn đề quản trị bắt đầu xuất hiện. Mỗi hình thái kinh tế xã hội gắn liền với một phương
  thức sản xuất nhất định, xu hướng phát triển của quản trị ngày càng phức tạp gắn liền
  với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế xã hội.
  Ngày nay, các doanh nghiệp đang phải đối đầu với một thách thức lớn là phải
  tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp các dịch vụ sản xuất của mình, điều này đòi h ỏi
  phải có sự quan tâm tới chất lượng sản phẩm, dịch vụ, các phương thức Marketing và
  bán hàng tốt cũng như các quy trình n ội bộ hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này, các
  doanh nghiệp phải dựa vào tài sản lớn nhất của mình, đó là NNL.
  Công tác QTNS giúp tìm kiếm, phát triển, duy trì đ ội ngũ NV và quản lý có chất
  lượng. Các tổ chức trông mong vào các nhà chuyên môn về QTNS giúp họ đạt được
  hiệu quả và năng suất cao hơn với một hạn chế về lực lượng lao động. Một trong
  những yêu cầu chính của QTNS là tìm đúng ngư ời, đúng số lượng và đúng thời điểm
  trên các điều kiện thỏa mãn cho cả doanh nghiệp và NV mới.


  ·

  Khái niệm về nhân lực:


  Nhân lực được hiểu là toàn bộ khả năng về thể lực và trí lực của con người trong
  một tổ chức được vận dụng trong quá trình laođ ộng và sản xuất. Ngoài ra, NNL của
  một tổ chức còn bao gồm tất cả các phẩm chất tốt đẹp, kinh nghiệm, óc sáng tạo, lòng
  nhiệt huyết của tất cả mọi người trong một tổ chức, từ những lãnh đạo cấp cao nhất cho
  đến tất cả các công nhân viên. So với các nguồn lực khác ( tài nguyên, tài chính,
  nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, ) với tính chất là có giới hạn và thụ động thì NNL
  có đặc điểm là vô tận, chủ động, tích cực và sáng tạo.


  ·

  Quản trị nhân sự là gì?


  QTNS là quản lý con ngư ời về mặt hành chính trong tổ chức. Đó là áp dụng các
  nguyên tắc pháp định để thuê mướn, trả lương, duy trì các ch ế độ, quyền lợi theo quy

  Xem Thêm: Hoạt động quản trị nhân sự tại công ty CPXD Tín Đức Phát-thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động quản trị nhân sự tại công ty CPXD Tín Đức Phát-thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status