Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Quản trị nhân sự công ty tnhh yang lin global việt nam

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị nhân sự công ty tnhh yang lin global việt nam

  MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
  1.1 Quản trị doanh nghiệp
  1.1.1.Khái niệm 2
  1.1.2.Các chức năng của quản trị doanh nghiệp 2
  1.2. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
  1.2.1. Khái niệm 4
  1.2.2. Vai trò của quản trị nhân sự . 4
  1.2.3. Chức năng của quản trị nhân sự 5
  1.3 . Nội dung của quản trị nhân sự
  1.3.1. Hoạch định và phân tích công việc . 6
  1.3.2. Tuyển dụng nhân sự 8
  1.3.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 11
  1.3.4. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự . 15
  1.4. Những thách thức của quản trị nhân sự 16

  Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY
  TNHH YANG LIN GLOBAL VN

  2.1. Giới thiệu về công ty

  2.1.1. Lịch sử hình thành công ty . 18

  2.1.2. Chức năng các bộ phận trong công ty . 19

  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 21

  2.1.4. Các ngành nghề kinh doanh của công ty 22

  2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 23

  2.2. Thực trạng quản trị nhân sự của công ty

  2.2.1. Thực trạng tuyển dụng nhân sự

  2.2.1.1. Cơ cấu nhân sự . 27
  2.2.1.2. Phân bổ nhân sự . 29

  2.2.1.3. Quy trình tuyển dụng . 31

  2.2.2. Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự

  2.2.2.1. Thực trạng đào tạo nhân sự . 32

  2.2.2.2. Thực trạng phát triển nhân sự . 34

  2.2.3. Thực trạng đãi ngộ nhân sự

  2.2.3.1. Đãi ngộ vật chất 35

  2.2.3.2. Đãi ngộ tinh thần . 36

  2.3. Đánh giá chung về tình hình quản trị nhân sự của công ty

  2.3.1. Hoạch định và phân tích công việc . 37

  2.3.2. Tuyển dụng nhân sự 38

  2.3.3. Đào tạo và phát triển nhân sự 39

  2.3.4. Đãi ngộ nhân sự . 40

  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN
  TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY

  3.1. Định hướng phát triển của công ty trong tương lai

  3.1.1. Định hướng phát triển của công ty trong tương lai 41

  3.1.2. Định hướng quản trị nhân sự trong tương lai . 42

  3.2. Một số giải pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự

  3.2.1 Nhóm giải pháp về hoạch định và phân tích công việc 43

  3.2.2. Nhóm giải pháp về tuyển dụng nhân sự . 44

  3.2.3.Nhóm giải pháp về đào tạo và phát triển nhân sự 46

  3.2.4. Nhóm giải pháp về đãi ngộ nhân sự 50
  KẾT LUẬN 54
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 55


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài:
  Như chúng ta đã bi ết, trong mọi nguồn lực thì nguồn nhân sự là quan trọng nhất
  trong một tổ chức. Nguồn nhân sự có vai trò rất lớn trong việc thành bại của một tổ
  chức. Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt hiện nay khi mà luôn có những thay đổi
  chóng mặt, những xu hướng mới, những cơ hội và thách thức mới thì mỗi tổ chức
  phải linh hoạt để thích ứng. Do vậy, các nhân viên ngày nay cần thiết phải trang bị
  một kiến thức mới, một công nghệ mới và một tư duy mới. Từ đó, chúng ta thấy rõ
  nhu cầu cần thiết của tổ chức trong việc quản lý một đội ngũ nhân viên m ới thỏa
  mãn yêu cầu của công việc trong thời buổi hiện nay. Đặc biệt là trong nền kinh tế
  Việt Nam đang mở cửa với nền kinh tế thế giới thì nhu cầu đó càng trở nên cấp thiết
  hơn bao giờ hết. Chỉ khi nào các doanh nghiệp, công ty Việt Nam có một nguồn
  nhân sự đủ mạnh thì mới có thể tồn tại và phát triển trên thị trường và sau đó là hòa
  nhập vào nền kinh tế thế giới.Chính vì cảm thấy được tầm quan trọng và sự cần
  thiết của công tác quản trị nhân sự nên tôi đã ch ọn đề tài “Quản trị nhân sự của
  công ty TNHH Yang Lin Global Việt Nam” để tìm hiểu rõ hơn về công tác quản trị
  nhân sự của công ty.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Dựa trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản và thực trạng của công tác quản
  trị nhân sự của công ty, phát hiện ra những ưu điểm và những mặt còn tồn tại để đề
  xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản trị nhân
  sự, giúp cho công ty có được đội ngũ lao động chất lượng cao.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài:
  - Đối tượng nghiên cứu : Thực trạng của công tác quản trị nhân sự của công ty
  TNHH Yang Lin Global Việt Nam.
  - Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu tài liệu cũng như thực trạng của công ty trong
  giai đoạn 2008- 2011 và một số tư liệu của những năm trước đó có liên quan.

  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Để nghiên cứu đề tài, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng là: Phương
  pháp phân tích tổng hợp tài liệu, phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn thu
  thập thông tin thực tế.

  5. Kết cấu đề tài của tôi gồm 3 chương :

  Chương 1: Cơ sở lí luận về quản trị nhân sự.

  Chương 2: Thực trạng quản trị nhân sự của công ty TNHH Yang Lin Global
  Việt Nam.

  Chương 3: Các giải pháp nâng cao công tác tuyển dụng nhân sự công ty.
  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
  1.1 Quản tr ị doanh nghi ệp
  1.1.1. Khái niệm

  Theo Mary Parker Follett: “Quản trị doanh nghiệp là nghệ thuật đạt được mục
  đích thông qua người khác”.
  Theo Koontz và O' Donnel: “Quản trị doanh nghiệp là thông qua nhiệm vụ của
  nó, cho rằng nhiệm vụ cơ bản của quản trị là thiết kế và duy trì một môi trường mà
  trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các
  nhiệm vụ và các mục tiêu đã định".
  Theo James Stoner và Stephen Robbín: “Quản trị doanh nghiệp là tiến trình
  hoạch định, tổ chức, lãnh đ ạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên
  trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục
  tiêu đã đề ra.
  Nhìn chung ,quản trị doanh nghiệp được hiểu là tổng hợp các hoạt động được
  thực hiện nhằm đạt được mục tiêu xác định thông qua sự nỗ lực của người khác
  trong cùng một tổ chức.

  1.1.2. Các chức năng của quản trị:

  ü Hoạch định:
  Là quá trình xác đ ịnh các mục tiêu của doanh nghiệp và đề ra các giải pháp để
  thực hiện mục tiêu đó. Như vậy chức năng hoạch định là nhằm xây dựng mục tiêu
  phát triển tương lai của doanh nghiệp. Tạo cơ sở tiền đề cho các hoạt động kinh
  doanh, đề ra các nguyên tắc ứng phó với tình hình và sự biến đổi trên thị trường tạo
  điều kiện rõ ràng cho việc kiểm tra thực hiện. Hoạch định là hoạt động quan trọng
  quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.
  Hoạch định là một quá trình, một tâm trạng, một hành động hướng về tương lai.

  ü Tổ chức:
  Là việc xác lập mô hình, phân công và giao nhiệm vụ cho mỗi cấp và cho mỗi
  nhân viên trong doanh nghiệp. Tổ chức còn bao gồm việc uỷ nhiệm cho các cấp
  quản trị và cho các nhân viên điều hành để họ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình
  một cách có hiệu quả. Đó là việc xác lập những khuôn mẫu và mối quan hệ tương
  tác giữa các phần mà mỗi bộ phận, mỗi nhân viên trong doanh nghiệp đảm nhận.
  Bởi vậy bộ máy tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp cần phải được xây dựng trên
  những nguyên tắc và yêu cầu nhất định.

  Xem Thêm: Quản trị nhân sự công ty tnhh yang lin global việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị nhân sự công ty tnhh yang lin global việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status