Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ đánh giá độ tin cậy phát tuyến hình tia của mạng điện phân phối

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đánh giá độ tin cậy phát tuyến hình tia của mạng điện phân phối

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY PHÁT TUYẾN HÌNH TIA CỦA MẠNG ĐIỆN PHÂN PHỐI
  Định dạng file word dài 71 trang

  TÓM TẮT

  TÓM T ẮT
  Hiện nay, đang trên đà phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cung cấp điện được xem là một trong
  những yếu tố then chốt để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ngành điện đang từng bước đi vào thị trường
  đện cạnh tranh. Điều quan trọng nhất để thu hút khách hàng là các công ty điện phải cung cấp đện có độ
  tin cậy cao và có tính cạnh tranh. Để đáp ứng hai vấn đề trên là hết sức khó khăn và vẫn còn mới đối với
  ngành điện. Vì thế trong luận văn này tác giả sẽ trình bày phương pháp đánh giá độ tin cậy với việc tính
  toán được giới hạn ‘cường độ hỏng hóc’ hằng năm và ‘thời gian phục hồi’ tương ứng đối với một khách
  hàng của một phát tuyến phân phối hình tia của mạng điện phân phối. Phương pháp này này sẽ phát triển
  một nền tảng và lý thuyết nhằm tính toán các chỉ số về độ tin cậy.

  ABSTRACT
  Present, are on the rise of industrialization and modernization. Power supply is considered one of the key
  factors to promote economic development. The electricity sector has gradually come into the market to
  competition. The most important thing is to attract customers to the electric company to provide high
  reliability and competitive. To meet the above two issues are very difficult and is still new to our
  industry. So in this paper the author presents methods for evaluating reliability calculation is limited to
  ‘outage rate’ annual and ‘restoration time’, respectively, for a client of a play online distribution of the
  radial power distribution network. This approach will develop a theoretical foundation and to calculate
  the reliability index.


  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
  1.1. TỔNG QUAN
  Hiện nay, nước ta đang trên đà phát triển công nghệp hóa, hiện đại hóa đất
  nước. Cung cấp điện được xem là một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy
  nền kinh tế phát triển. Ngành điện nước ta đang từng bước đi vào thị trường đện
  cạnh tranh. Điều quan trọng nhất để thu hút khách hàng là các công ty điện phải
  cung cấp điện có độ tin cậy cao và có tính cạnh tranh. Để đáp ứng hai vấn đề trên là
  hết sức khó khăn và vẫn còn mới đối với ngành điện của nước ta. Vì thế trong luận
  văn này tác giả sẽ trình bày phương pháp đánh giá độ tin cậy với việc tính toán
  được giới hạn ‘cường độ hỏng hóc’ hằng năm và ‘thời gian phục hồi’ tương ứng
  đối với khách hàng của một phát tuyến phân phối hình tia của mạng điện phân phối.
  Phương pháp này này sẽ phát triển một nền tảng lý thuyết nhằm tính toán các chỉ số
  về độ tin cậy
  Sử dụng Matlab với giải thuật m.file có thể đánh giá các thông số độ tin cậy
  nhanh chóng và cần thiết . Bên cạnh đó hạn chế “cường hỏng hóc phần tử” hàng
  năm và liên quan ếđn “thời gian sửa chữa phục hồi” cho khách hàng trên một
  phát tuyến hình tia của mạng điện phân phối. Phương pháp này có thể được áp
  dụng chứng minh với các thiết bị khác nhau, cấu hình phát tuyến khác nhau sẽ ảnh
  hưởng đến độ tin cậy và từ đó ảnh hưởng tới khách hàngcủa phát tuyến.
  1.1.1 Chất Lượng Điện năng và Độ Tin Cậy
  Khách hàng sử dụng điện để vận hành máy móc và sinh hoạt. Điều gì sẩy ra
  khi nguồn điện ứ chập chờn, trồi sụt? Các máy móc sẽ không hoạt động hoặc hoạt
  động không ổn định. Chất lượng điện năng là thước đo chất lượng của nguồn điện
  cung cấp mà khách hàng sử dụng. Bất kỳ sự thay đổi bất thường hoặc hỏng hóc nào
  của nguồn điện đều ảnh hưởng đến thiết bị dùng điện hoặc có thể làm ngừng sự vận
  hành, điều này có nghĩa chất lương điện năng thấp.
  Chất lượng của hệ thống điện được xác định bởi điện áp và dòng điện. Tất
  cả sự chênh lệch trong hệ thống điện được gọi là hiện tượng để đánh giá chất lượng
  điện năng.
  Những dạng nhiễu thường có trong nguồn điện gồm có;
  + Biến thiên điện áp và dòng điện.
  + Thay đổi tần số.
  + Mất cân bằng dòng áp.
  + Điện áp chập chờn.
  + Méo dạng do họa tần.
  + Nhiễu tần số cao.
  Một vài hiện tượng ảnh hưởng đến chất lượng điện năng:
  + Mất điện áp.
  + Điện áp thấp.
  + Quá điện áp.
  + Sụt điện áp.
  + điện áp quá độ.
  Chất lượng điện năng có thể chia thành hai nhóm:
  + Mất điện.
  + Những sự kiện thay đổi điện áp.
  Đánh giá độ tin cậy của một phát tuyến phân phối hình tia của mạng điện
  phân phối là lĩnh vực tính toán và phân tích các sự kiện hỏng hóc các phần tử và
  thời gian sửa chữa phục hồi các phấn tử đó. Độ tin cậy được xem xét các vấn đề
  sau, cường độ hỏng hóc các phần tử và thời gian sửa chữa phục hồi của các phần
  tử.
  Cường độ hỏng hóc các phần tử gồm các thành phần sau:
  + Đường dây trên không .
  + Đường dây cáp ngầm .
  + Thiết bị đóng ngắt bằng tay .
  + Sự điều chỉnh điện áp .
  + máy cắt .
  + Cầu chì .
  + Máy biến áp .


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
  11 TỔNG QUAN
  111 ChatLuợngĐiệnnăngvaĐờ Tin Cậy
  112 Đanhgiađô' tin cậy.
  12 MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN
  13 PHẠM VI NGHIÊU CỨU
  14 GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
  CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIẤO ĐTIN CẬY
  THỐNG ĐIỆN TRONG HỆ
  21 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY TRONG
  HETHỐNG. ĐIỆN.
  211 ĐinhNghiaĐỗ. Tin Cậy
  212 CackhaiNiêm'
  213 . CacChiTieuĐổ Tin Cậy
  22. TỔNG QUAN VỀ TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY.
  221 Độ Tin cayNguonPhạt^`.
  222 Caccongthuctínhđơ' tin caytrongmangtruyèntại^
  223 Độ Tin CayTrongMangPhanPhói^ .
  23. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ
  THỐNG ĐIỆN.
  231 CacĐacTínhHỏngHócCủaCácPhànTửHệThốn gĐiện('^
  232 ĐacTinhSủaChũa+'. (PhucHội) CuaMotPhànTử^^.?.
  233 TinhSanSàngCủaPhànTứ^~.
  24. MÔ HÌNH TIN CẬY PHẦN TỬ HỆ THỐNG ĐIỆN.
  241 MoHinhNguonPhàt^`.
  242 MoHinhĐuờngâyTruyềnTaiVàMáyBiếnẲp.
  25. MÔ HÌNH TIN CẬY PHẦN TỬ.
  251 NoiTiép^'.
  252 Song song.
  26. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOANỌĐ^'
  PHÂN PHỐI HÌNH TIA.
  TIN CẬY TRONG MẠNG

  261 . SAIFI (Tansuấtmấtđiệntrungbìnhhệthóng^`).
  262 . SAIDI (Thoigianmấtđiệntrungbìnhcủahệthờng).
  263 . CAIFI (Tansuấtmấtđiệncủakháchhâng`).
  264 . CAIDI (Thoigianmấtđiệntrungbìnhcủakháchhăng`).
  265 . ASAI (Khanangsẵnsàngđưavàovậnhẳnh).
  266 . ENS.
  267 . AENS.

  268 . ACCI.

  269 ASIFI.

  2610 ASIDI – Load Based.

  2611 MAIFI.

  2612 CEMIn.

  2613 CEMSMIn.
  CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ THỰC HIỆN.
  31. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY.
  311 Phuơngphapđồthịgiảitích+'.
  312 . PhuơngPhắp Markov.
  313 PhuơngPhắp Monte Carlo.
  33. PHẦN MỀM ỨNG DỤNG.
  331 . PhanMèm^` MATLAB.
  331.1 . LichSủHìnhThànhVàPhátTriểnCựa MATLAB.
  331.2 . TongQuátVè^? MATLAB.
  CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA PHÁT
  TUYẾN.
  41. KhuVucVàTiểuKhuVựcCủaPhátTuyếnPhầnPh i:
  42. CacThànhPhànCủaPhátTuyếnPhầnPhói^':
  421 ThanhPhànCườngDộMấtĐiệnCủaPhátTuyén ^` - λfeeder:

  422 ThanhPhànSửaChữaVàPhụcHồiCủaPhátTuyé n^` - rfeeder:

  CHƯƠNG 5: CÁC PHƯƠNG ÌNH CHO ÁP D
  CỦA PHÁT TUYẾN PHÂN PHỐI.
  51. PHƯƠNG TRÌNH CƯỜNG ĐỘ MẤT ĐIỆN.
  511 PhuơngTrinhCườngDộMấtĐiện+` Cho TieuKhuVực^?.
  512 PhuơngTrinhCườngDộMấtĐiệnCủaPhátTuy n+`.
  52. PHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN PHỤC HỒI.
  521 PhuơngTrinhThờiGianPhụcHơi` Cho TieuKhuVực^?.
  522 PhuơngTrinhThờiGianPhụcHồiCủaPhátTuyến +`.
  55. SoĐồGiaiThuậtCủaChươngTrình+?.
  CHƯƠNG 6: ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG CỤ THỂ.
  61. SoĐồVẵuLiệu+`.
  62. BangSụThẳt (TRU) CuaPhátTuyển.
  63. Ma Trận [SUBZcomp] CuaCácThànhPhẩn.
  64. CuờngĐộHongHócCủaTiểuKhuVực[λsubz+?].
  65. CuờngDộMấtĐiệnCuaPháttuyến+? (λfeeder).
  66. ThoiGianPhụcHồiCủaTiểukhuvục+`.

  67. ThoiGianPhụcHồiCủaPhátTuyếnrfeeder+`.
  CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG PHÁT
  TRIỂN .
  71. KetLuạn^'.
  72. HuớngPhatTriểnCủaĐềTắi.
  Tailiẹuthamkhầo
  PhuLuc.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  ã JohnEPropst,SeniorMember,IEEẸ,

  anđanielRDoan,SeniorMember.,

  IEEE, Improvements in Modeling and Evaluation ofElectrical Power System

  Reliability,

  IEEETRANSACTIONSONINDUSTRYAPPLICATIONS,VOL37,NỌ5 ,SẸPT

  EMBEROCTOBER2001/, 1423 – 1421.
  ã Nguyễn Hoàng Việt – 2004 – Đánh giá độ tin cậy trong hệ thống điện – Nhà
  xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.
  ã Nguyễn Hoàng Việt, Hồ Văn Hiến và Phan Thị Thanh Bình. Nguyễn Hoàng
  Việt – chủ biên, 2002. Thiết kế hệ thống điện, Nhà xuất bản đại học quốc gia tp.
  Hồ Chí Minh.
  ã Nguyễn Hoàng Việt và Phan Thị Thanh Bình. Nguyễn Hoàng Việt – chủ biên
  2005. Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện, Nhà xuất bản đ ại học quốc
  gia tp. Hồ Chí Minh.
  ã Nguyễn Hoàng Việt , 2001. Tính toán ngắn mạch và bảo vệ role+, Nhà xuất bản
  đại học quốc gia tp. Hồ Chí Minh.
  ã Nguyễn Hoàng hải và Nguyễn Việt Anh – Lập trình Matlab và ứng dụng – 2009
  – Nhà xuất bản khoa hoc kỹ thuật.
  ã RẸ. Brown Member, TM Taylor Member, 1999. Modeling the Impact of

  Substations on Distribution Reliability, IEEE Transactions on Power Systems,

  Vol. 14, No. 1, February, 1999, 349 – 354.
  ã Trần Quang Khánh – 2010, Matlab ứng dụng –– Nhà xuất bản khoa học kỹ
  thuật.
  ã WH.Kerstịng, Fellow, IEEE, WH.Phillips., Member, IEEE, and RClayDoylẹ,

  Xem Thêm: đánh giá độ tin cậy phát tuyến hình tia của mạng điện phân phối
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đánh giá độ tin cậy phát tuyến hình tia của mạng điện phân phối sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status