Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tp. Hồ chí minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tp. Hồ chí minh

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
  Định dạng file word

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
  i
  ii
  iii
  vii
  ix
  x
  xi

  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1
  2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI 2
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  4. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2
  5. KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC 3
  6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN .3
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA GIÁO
  DỤC TCCN . 4
  1.1. ĐÀO TẠO TRUNG CẤP TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM .4
  1.1.1. Hệ thống giáo dục quốc dân theo luật Giáo dục 2005 . 4
  1.1.2. Mục tiêu của giáo dục trung cấp 4
  1.2. HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC .5
  1.3. CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 5
  1.3.1. Kiểm tra đánh giá . 8
  1.3.2. Phương tiện dạy học 11
  1.3.3. Đội ngũ giáo viên . 13
  1.3.4. Người học 17
  1.3.5. Nội dung chương trình đào tạo 17
  1.3.6. Quản lý hoạt động đào tạo . 19
  1.4. CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO .20
  1.4.1. Khái niệm . 20
  1.4.2. Quản lý chất lượng đào tạo 23
  1.4.3. Các mô hình quản lý chất lượng 25
  1.5. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO .28
  1.5.1. Khái niệm . 28
  1.5.2. Vai trò của kiểm định trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. 29
  1.6. SỤ CẦN THIẾT CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KỸ THUẬT
  TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 30
  1.7. TÓM TẮT CHƯƠNG 1 .34
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
  CỦA CÁC TRƯỜNG TCCN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . 35
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .35
  2.2. THỰC TRẠNG VỀ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 38
  2.2.1. Tình hình tổng quát 38
  2.2.2. Thực trạng về chất lượng đào tạo hệ TCCN 40
  2.3. ĐÁNH GIÁ – NHẬN XÉT 64
  2.3.1. Mặt mạnh . 64
  2.3.2. Mặt tồn tại 65
  2.3.3. Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại . 65
  2.4. TÓM TẮT CHƯƠNG 2. 67
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN
  LỰC CỦA CÁC TRƯỜNG TCCN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 68
  3.1. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC TRƯỜNG TCCN TRÊN ĐỊA BÀN
  TP. HCM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 .68
  3.1.1. Về mục tiêu 68
  3.1.2. Về nhiệm vụ . 68
  3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỆ TCCN TRÊN ĐỊA BÀN TP.
  HCM GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 TẦM NHÌN 2020 .70
  3.3. Các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các
  trường TCCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 76
  3.3.1. Nhóm giải pháp 1: Nâng cao chất lượng đào tạo . 77
  3.3.2. Nhóm giải pháp 2: Hoàn thiện công tác quản lý 86
  3.3.3. Nhóm giải pháp 3: Nâng cao mối quan hệ giữa trường và các đơn vị khác 93
  3.4. KHUYẾN NGHỊ 94
  3.4.1. Với Chính phủ . 94
  3.4.2. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo . 95
  3.4.3. Với ủy Ban Nhân Dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo 95
  3.4.4. Với các trường TCCN của thành phố 96
  3.5. TÓM TẮT CHƯƠNG 3 .96
  KẾT LUẬN 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
  NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP
  CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH

  Ngày nay, thế giới đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, trong đó giáo dục
  đào tạo cùng với khoa học - công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, có vai
  trò hết sức quan trong trong sự phát triển. Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước coi giáo
  dục cùng với khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. Đại hội XI của Đảng coi
  phát triển giáo dục là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy nghiệp công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu
  tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng tưởng kinh tế nhanh và bền vững.
  Để kinh tế phát triển, xã hội ổn định và tiến bộ, đời sống của người dân văn
  minh, no ấm; đất nước cần có một lực lượng lao động có đạo đức, có kỹ năng giải
  quyết vấn đề, có kiến thức, có kỹ năng nghề nghiệp để làm việc trong môi trường toàn
  cầu hóa, vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Việt Nam có hơn 65% dân số trong độ tuổi lao
  động, nhưng trình độ kiến thức lẫn kỹ năng nghề nghiệp của lực lượng này còn thấp so
  với nhiều nước trong khu vực; nhiều lĩnh vực thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực có trình
  độ cao, cơ cấu đội ngũ lao động đã qua đào tạo chưa hợp lý. Nhu cầu nhân lực qua đào
  tạo đang tạo ra một sức ép rất lớn đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của cả nước.
  Trong những năm qua, hệ thống trường TCCN của thành phố Hồ Chí Minh đã
  góp phần tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực cho thành phố; nhưng mặt khác
  ngay chính hệ thống này cũng bộc lộ nhiều bất cập trong quá trình đào tạo, cung ứng
  nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố:
  Cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị kỹ thuật phục vụ dạy và học còn hạn chế và
  thiếu đồng bộ. Nội dung chương trình và phương pháp dạy học chưa theo kịp yêu cầu
  phát triển không ngừng của thực tiễn lao động xã hội. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo
  viên còn thiếu cả về số lượng lẫn kỹ năng thực hành, nghiệp vụ quản lý. Chất lượng
  đầu vào của học sinh thấp và không đồng đều. Đào tạo phát triển giáo dục TCCN hầu
  như không có. Nguồn lực đầu tư cho giáo dục TCCN chưa tương xứng với yêu cầu
  nâng cao chất lượng đào tạo. Xã hội còn coi trọng bằng cấp cao nên thanh niên trong
  độ tuổi lao động chưa quan tâm chọn con đường học TCCN để tiến thân.
  Từ những thực tế trên, trong những năm trước mắt, giáo dục nghề nghiệp nói
  chung, giáo dục TCCN nói riêng phải phấn đấu "mở rộng quy mô, tăng cường huy
  động nguồn lực trong xã hội" để nâng cao chất lượng đào tạo, "cung cấp đầy đủ hiệu
  quả cho nền kinh tế một đội ngũ những người lao động có tri thức nghề nghiệp, tay
  nghề và đạo đức nghề nghiệp, luôn thích ứng với môi trường thay đổi" trên cơ sở "tiêu
  chuẩn hóa giáo dục nghề nghiệp, kết nối hiệu quả với nhu cầu của doanh nghiệp và
  nhu cầu việc làm của nhân dân".
  Đề tài nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng trường TCCN của thành phố
  Hồ Chí Minh trên ba mặt cốt lỏi : chương trình đào tạo; số lượng và chất lượng đội
  ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật
  phục vụ cho hoạt động đào tạo.

  Qua phân tích hiện trạng, luận văn đã đề xuất 03 nhóm giải pháp chủ yếu với
  mong muốn góp phần làm chuyển biến thật sự chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn
  nhân lực của các trường TCCN thuộc thành phố Hồ Chí Minh./.
  TRAINING QUALITY
  IMPROVEMENT SOLUTIONS HUMAN RESOURCES OF
  PROFESSIONAL INTERMEDIATE SCHOOLS
  IN HO CHI MINH CITY

  Nowadays, the world is developing in the new stage including education and
  training as well as technology and science that become the directed production force.
  They play an important role in this development. In Vietnam, the party and
  government state that science and technology play the most important role in the
  national policy. The 11th general assembly emphasizes that education is one of the
  most important motivation to boost the industrialization and modernization. It is the
  condition to promote the human resource, the basic factor to develop a society, and
  sustainable economic growth.

  To get the economy developed, the society stabilized and advanced, the
  people's life civilized and prospered, a country needs a workforce who has ethics,
  problem solving skill, knowledge, professional skill to work in a global environment
  which is both collaborative and competitive. There are 65% of Vietnamese people in
  the working age, but their knowledge and professional skills are still weak compared
  with those in the region. Many sectors are seriously in short of highly qualified
  manpower and the structure of trained workforce is insensible. The need for trained
  manpower is creating a great pressure on the country's education.

  In the past few years, the system of Technical Vocational Education and
  Training (TVET) of Ho Chi Minh City has played a significant part in meeting the
  demand of labor force for the city. However, this system has expressed lots of
  inadequacies in the training process, manpower provision in the city's industrialization
  and modernization. There are still some limitations and unevenness in facilities and
  training equipment. Besides, curriculum and methodology have not kept up with the
  continuous development of actual labor of the society. The managerial and teaching
  staff lacks not only quantity, professional skill but also professional management. The
  quality of enrolling students is low and uneven. The training has not connected with
  the use of trained workforce. The system of mechanism, policy for developing TVET
  is unavailable. The resources for TVET do not match the requirement of training
  enhancement. In society, people under evaluate and look for higher other training
  levels, so few young people in the working age choose to go to TVET institutions to
  set their career.

  From those realities, in the next few years professional education in general and
  TVET in particular have to try their best to expand the size, to strengthen resources
  mobilization of society for the purpose of enhancing the training quality and providing
  the economy with a sufficient and effective labor force who have knowledge,
  professional skill as well as professional ethícs and adapt themselves to the changeable
  environment based on the standard of TVET and the linkage between enterprises'
  needs and people's needs.

  This research topic aims at evaluating the current situation of TVET of Ho Chi
  Minh city in three major issues: sizes, fields of training, the distribution of TVET
  institutions' system; the quantity and quality of managerial and teaching staffs;
  facilities and training equipment.

  After analyzing these current situations, thesis proposes three major solutions
  with a view contributing to the real change of quality and the effect of manpower
  training of Ho Chi Minh City's TVET institutions./.

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Ngày nay, thế giới đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, trong đó giáo
  dục đào tạo cùng với khoa học - công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, có
  vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển. Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước coi
  giáo dục cùng với khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. Đại hội XI của
  Đảng coi phát triển giáo dục là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy
  nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực
  con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng tưởng kinh tế nhanh và bền
  vững.
  Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2006 sẽ có tác động rất lớn đến
  công tác đào tạo nguồn nhân lực ở các trình độ, trong đó có đào tạo trình độ trung
  cấp. Nhu cầu về lao động giản đơn sẽ giảm nhưng nhu cầu về lao động kỹ thuật có
  chất lượng cao lại tăng. Như vậy, các trường đào tạo đang đứng trước bài toán làm
  thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo trong khi lại phải đối đầu với sự cạnh tranh
  gay gắt hơn.
  Tuy vậy, chất lượng giáo dục đào tạo hiện nay đang là một vấn đề đang được
  dư luận xã hội hết sức quan tâm. Chương trình đào tạo của các trường trong hệ
  thống giáo dục phần lớn còn nặng tính lý thuyết, chưa quan tâm đúng mức đến rèn
  luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực hoạt động sáng tạo.
  Phương pháp giảng dạy chủ yếu vẫn là phương pháp giảng giải, thiếu sự hỗ trợ của
  công nghệ thông tin và các công cụ hiện đại khác, không thích ứng với khối lượng
  tri thức mới đang tăng nhanh, không khuyến khích sự chủ động sáng tạo của người
  học, chưa lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo. Cơ sở vật chất, trang
  thiết bị đào tạo của các trường nhìn chung còn thiếu thốn và lạc hậu. Tính chuyên
  nghiệp trong quản lý nhà trường còn bất cập. Sự gắn kết giữa các trường đào tạo và
  đơn vị sử dụng lao động chưa chặt chẽ.
  Xuất phát từ tình hình trên, tôi chọn đề tài “Các giải pháp nâng cao chất
  lượng đào tạo nguồn nhân lực của các trường Trung cấp chuyên nghiệp trên
  địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn tốt nghiệp với mong muốn đóng
  góp một phần nhỏ vào sự nghiệp đổi mới giáo dục chung của đất nước.

  2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo, quản lý, kiểm định chất
  lượng đào tạo, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, sự cần thiết của việc
  đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  Trên cơ sở lý luận này, luận văn đi vào phân tích thực trạng một số trường
  Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP. HCM để đưa ra các giải pháp để nâng
  cao chất lượng đào tạo hệ TCCN, từ đó góp phần nâng cao chất lượng lao động kỹ
  thuật bậc trung cấp trước đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, trong bối cảnh chúng ta
  mới gia nhập WTO, sự cạnh tranh về nguồn nhân lực mỗi ngày một cao.

  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  - Đối tượng nghiên cứu: Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp.
  - Vấn đề nghiên cứu: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn
  nhân lực cho hệ TCCN.
  - Phạm vi nghiên cứu: Một số trường Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn
  TP. HCM.
  - Thời gian: năm 2005 đến năm 2011.

  4. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Những phương pháp được sử dụng trong luận văn gồm:

  5. KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC
  Kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

  của các trường . Việc thực hiện những giải pháp này sẽ đem lại cho nhà trường
  người học và đơn vị sử dụng lao động có lợi ích sau:
  · Về phía nhà trường nâng cao được chất lượng đào tạo .
  · Về phía người học được phục vụ tốt hơn trong quá trình học tập

  hội có việc làm và phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp sẽ thuận
  lợi hơn.
  · Về phía người sử dụng lao động sẽ tuyển dụng được lao động có trình
  độ, kỹ năng tốt.
  Những lợi ích mà người học và người sử dụng lao động nhận được , ngược lại
  sẽ góp phần tạo thương hiệu tốt và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhà trường.

  6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn bao gồm
  3 chương được kết cấu như sau:
  Chương 1: Tổng quan lý luận về chất lượng đào tạo TCCN
  Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đào tạo của các trường
  TCCN trên địa bàn TP. HCM
  Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của
  các trường TCCN trên địa bàn TP. HCM

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG
  ĐÀO TẠO CỦA GIÁO DỤC TCCN

  1.1. ĐÀO TẠO TRUNG CẤP TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT
  NAM

  1.1.1. Hệ thống giáo dục quốc dân theo luật Giáo dục 2005
  Luật Giáo dục năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Theo Luật này thì
  các cấp học và trình độ đào tạo của Hệ thống giáo dục quốc dân gồm:
  Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo;
  Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;
  Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;
  Giáo dục đại học và sau đại học (gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo trình
  độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ [11, Điều 4].

  1.1.2. Mục tiêu của giáo dục trung cấp
  Điều 33 Luật Giáo Dục quy định mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp, trong
  đó có mục tiêu đào tạo trình độ trung cấp như sau:
  - Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức,
  kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp,
  ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người
  lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao
  trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng
  cố quốc phòng, an ninh.
  - Trung cấp chuyên nghiệp nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ
  năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng
  tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc.
  - Dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ
  có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo [11].

  1.2. HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC
  Hầu hết các nước trên thế giới hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề
  (technical and vocational) bên cạnh hệ giáo dục phổ thông và ĐH. Các nước đều
  phân biệt giáo dục (education) và dạy nghề (training). Phần lớn các nước đều thực
  hiện việc dạy nghề theo hai trình độ trung cao (high secondary) và cao (tertiary
  education hoặc higher education tức thuộc vào bậc ĐH) hoặc đưa vào giáo dục sau
  trung học (post- secondary) như Singapore. Trình độ trung cao được cấp chứng chỉ
  (certificate) hoặc tú tài nghề, tú tài kỹ thuật (VT baccalaureat- như ở Pháp), trình độ
  cao được cấp chứng chỉ hoặc bằng (diploma- như ở Anh, Australia, Singapore, Thái
  lan ). Có nước công nhận diploma nghề tương đương với cao đẳng (2 năm - như
  ở Anh, Thái Lan, Hàn Quốc). Trung Quốc có một trình độ nghề tương đương trung
  học cơ sở dành cho khu vực nông thôn, miền núi cho những HS không muốn vào
  cao đẳng, ĐH và thay cho chứng chỉ phổ cập trung học cơ sở. Hệ thống dạy nghề
  của Đức tuyển sinh sau trung học cơ sở nhưng học chủ yếu ở doanh nghiệp, mỗi
  tuần có một ngày học văn hoá ở trường trung học (dual system).
  Đa số các nước không hạn chế sự liên thông giữa hệ giáo dục phổ thông với
  hệ dạy nghề, tuy vậy cần có một khoá bổ túc kiến thức phổ thông mà chương trình
  dạy nghề không có.
  Hệ thống trường lớp trong dạy nghề rất đa dạng, một phần do tính đa dạng và
  mềm dẻo trong việc quản lý các chương trình dạy nghề. Đa số các trường cao đẳng,
  cao đẳng cộng đồng, các viện kỹ thuật đều có các chương trình dạy nghề. Ở một số
  nước các ĐH cũng tham gia các chương trình dạy nghề bậc cao [2].

  1.3. CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
  Bất kỳ một quá trình đào tạo nào cũng bao gồm 8 thành tố cơ bản :
  · Người dạy – Nhà đào tạo (Giáo viên)
  · Người học – Người được đào tạo (Học sinh)

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Đặng Quốc Bảo chủ biên (2007), Cẩm nang nâng cao năng lực quản lý nhà
  trường, NXsB Chính trị Quốc gia.
  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Đề án đổi mới giáo dục Đại học Việt Nam giai
  đoạn 2006 - 2010.
  3. Vụ Đại học và Sau đại học (2005), Hướng dẫn xây dựng bộ chương trình khung
  cho các ngành đào tạo .
  4. Tô Thị Thanh Nga (2010), Các giải pháp và điều kiện để củng cố và phát triển
  trường Trung cấp chuyên nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu
  kinh tế xã hội từ nay đến năm 2015 có tính đến 2020.
  5. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008.
  6. Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009 - 2020 (Dự thảo lần thứ
  mười bốn) ngày 30 tháng 12 năm 2008
  7. Phạm Minh Hạc (2002), Giáo dục thế giới bước vào thế kỷ 21, NXB Chính trị
  quốc gia, Hà Nội.
  8. Thái Duy Tuyên (2007), Triết học giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà
  Nội.
  9. Nguyễn Thị Phương Hoa (1998), Kiểm tra đánh giá, Trường Đại học Sư phạm kỹ
  thuật Tp.HCM.
  10. Luật Giáo dục (1998), NXB Chính trị Quốc gia.
  11. Luật Giáo dục (2005), NXB Chính trị Quốc gia.
  12. Công văn số 1325/BGDĐT-KHTC ngày 09 tháng 02 năm 2007 Hướng dẫn cách
  xác định số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi.
  13. Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp ( Ban hành kèm theo Quyết định số
  24/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục
  và Đào tạo)
  14. Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số
  43/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục
  và Đào tạo)
  15. Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX tháng 10 năm 2010.
  16. Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại
  học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết
  định số 60/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo
  dục và Đào tạo).
  17. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp chuyên nghiệp tư thục ban
  hành kèm theo Thông tư số 35/2009/ TT-BGDĐT ngày 03 tháng 12 năm 2009
  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vả Đào tạo.
  18. Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập (Ban hành kèm theo
  Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ Trưởng
  Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  19. Công văn số 1325/BGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2007 về việc hướng dẫn cách
  xác định số sinh viên, học sinh quy đổi trên một giảng viên, giáo viên quy đổi.
  20. Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ
  Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyến sinh, quy trình đăng
  ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác
  định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp
  chuyên nghiệp năm 2007.
  21. Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ
  Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng
  ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về
  xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên
  nghiệp.
  22. Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo
  Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ
  Giáo dục và Đào tạo).
  23. Vũ Đình Cự (chủ biên), Giáo dục hướng tới thế kỷ 21, NXB Chính trị quốc gia,
  Hà Nội, 1998.
  24. Báo cáo tổng kết năm học ngành giáo dục chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
  từ năm học 2004 - 2005 đến năm học 2009 - 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo
  thành phố Hồ Chí Minh.
  25. Kết luận số 14-KL/TW ngày 26 tháng 7 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 6 Ban
  Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2
  khóa VII, phương hướng phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ từ nay
  đến năn 2005 và đến năm 2010 .
  26. Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (2010) Kỷ yếu hội thảo khoa học
  “Đổi mới và phát triển giáo dục chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”.
  27. Đặng Bá Lãm (2003), Giáo dục Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XXI -
  Chiến lược phát triển, NXB Giáo dục.
  28. Nguyễn Đức Trí (1999), Quản lý quá trình giáo dục và đào tạo, Viện Nghiên cứu
  và phát triển giáo dục, Hà Nội.

  Xem Thêm: Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tp. Hồ chí minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tp. Hồ chí minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status