Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược kinh doanh ngân hàng liên doanh lào - việt giai đoạn 2011 – 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh ngân hàng liên doanh lào - việt giai đoạn 2011 – 2020

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

  TÓM TẮT
  Đề tài phân tích các yếu tố của môi trường bên trong và môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt
  động kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt. Từ đó xác định các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh
  và điểm yếu, dựa trên những số liệu dự báo nhu cầu của thị trường, xác định năng lực lõi, những định

  hướng, mục tiêu phát triển của ngân hàng nhằm xây dựng m a tậrn đ ể l ự a c h ọ n
  chiến lược kinh doanh

  cho Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt đến năm 2020. Bên cạnh đó, đề tài cũng đưa ra các giải pháp cơ bản
  để thực hiện chiến lược cùng với một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước.
  ABSTRACT
  The subject analyzes some factors of internal environment and external environment affecting
  business operations of Lao-Viet Bank. It helping to identify the strengths, weaknesses, opportunities and
  threats of the bank, based on the forecast data of the market demands, and identifing the core competencies,
  orientations, development objectives of Lao-Viet Bank for the business strategies of Lao-Viet Bank until

  2020. Besides, the subject provides the basic solutions to enact the strategic planning,
  recommendations for the state management.
  with some recommendations for the state management
  1. GI ỚI THIỆU
  Ngành ngân hàng làộtmlĩnh vực kinh
  doanh đặc thù, có tầm quan trọng đặc biệt trong
  quá trình phát ển của nền kinh tế đất nước
  nhưng cũng rất nhạy cảm đối với các biến động
  của môi trường kinh tế - chính trị - xã hội trong
  nước và quốc tế. Vì thế, hoạt động của các ngân
  hàng thương mại luôn được quan tâm, kiểm tra
  chặt chẽ. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh nội bộ
  ngành ngày càng gay ắgt cùng với quá trình hội
  nhập nền kinh tế đất nước vào nền kinh tế thế giới
  đang diễn ngày càng sâu rộng. Yêu cầu đặt ra cho

  mỗi ngân hàng là phải tự xây dựng chiến lược cho
  riêng mình để có thể hoạt động ổn định và phát
  triển trên cơ sở tận dụng được các cơ hội và hạn
  chế những rủi ro trong quá trình hội nhập. Với
  mong muốn góp phần vào sự phát triển của Ngân
  hàng, tác giả chọn “Chiến lược kinh doanh ngân
  hàng Liên doanh Lào – Việt giai đoạn 2011 -
  2020” làm đề tài nghiên cứu của mình.
  Luận văn dựa trên cơ sở lý luận về chiến
  lược, phân tích các yếu tố của môi trường bên
  trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh
  doanh của Ngân hàng LD Lào – Việt, mục tiêu để
  xác định những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và
  nguy cơ. Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh
  cho LVB đến năm 2020, đồng thời đề xuất các
  giải pháp cơ bản để thực hiện có hiệu quả các
  chiến lược kinh doanh này.

  2. NỘI DUNG
  2.1 Sự hình và phát triển của LVB
  Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (Lao-Viet
  Bank) ra đời là kết quả của cả một quá trình hợp
  tác toàn diện và thân thiện giữa hai nước Việt
  Nam và Lào. Ngày 22/06/1999 Ngân hàng Đầu
  tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng
  Ngoại Thương Lào (BCEL) đã ký kết thoả thuận
  hợp tác thành lập Ngân hàng Liên doanh Lào-
  Việt Tên đầy đủ: Ngân hàng Liên doanh Lào-
  Việt Tên tiếng Anh: Lao-Viet Bank. Tên Viết tắt:
  LVB Địa chỉ: 44 Lanexang, Vientaine Lao PRD.
  Vốn điều lệ ban đầu: 10.000.000 Đô la Mỹ. Ngày
  chính thức khai trương đi vào hoạt động:
  22/6/1999
  * Chức năng và nhiệm vụ
  - Nhận tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết
  kiệm bằng VND, bằng ngoại tệ của các tổ chức
  kinh tế và cá nhân trong nước, ngoài nước.
  - Vay và tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư
  từ các tổ chức tín dụng trong nước và ngoài
  nước.
  - Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
  phục vụ sản xuất kinh doanh và dịch vụ.
  - Đầu tư, hùn vốn, liên doanh với các tổ
  chức kinh tế trong và ngoài nước.
  - Kinh doanh ngoại tệ, vàng, chi trả kiều
  hối.
  - Thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế,
  tài trợ các hoạt động xuất nhập khẩu.


  - Cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt ra
  nước ngoài cho các tổ chức kinh tế và cá nhân
  theo qui định của Nhà nước.
  - Thực hiện các nghiệp vụ về ngân quỹ,
  thanh toán, dịch vụ bằng VND và ngoại tệ theo
  yêu cầu của khách hàng.
  2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh trong
  những năm gần đây
  * Nguồn vốn
  Hoạt động huy động vốn của LVB đã có
  những bước phát triển ổn định trên cả thị trường
  Lào và Việt Nam, năm 2011 tăng 16% so với
  2010, đạt 208 triệu USD.
  * Tổng dư nợ cho vay
  Tổng dư nợ cho vay của ngân hàng năm
  2010 là 230,576 nghìn USD, tăng gấp 2, 3 lần
  so với cuối năm 2006. Tăng trưởng tín dụng của
  Lào tăng mạnh trong năm 2008 và 20 09 với mức
  77.4% và 125.5. Năm 2011 tăng 17% so v
  2010, %, do khó khăn chung của ngành phát triển
  tín dụng bị hạn chế.
  * Lợi nhuận kinh doanh
  Năm 2011 lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 2,8
  triệu USD, tăng 22% so với lợi nhuận kiểm toán
  năm 2010, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trên vốn
  chủ sở hữu đạt 15,41%. Thu dịch vụ và kinh
  doanh ngoại tệ ròng đạt 2,935 nghìn USD tăng
  12% so với năm 2010.
  2.3 Phân tích môi trường bên ngoài
  A- Phân tích môi trường vĩ mô
  v Yếu tố kinh tế
  ü Tổng thu nhập quốc nội (GDP)
  - Kinh tế Lào
  Tính trung bình ừt năm 2000 đến 2010,
  GDP mỗi năm tăng 6.8%. Năm 2011, dù bị tác
  động tiêu cực của trận lũ kéo dài từ tháng 6 đến
  tháng 9, ốc độ tăng trưởng của Lào vẫn đạt
  mức 8,3%, GDP. Theo dự báo của WB thì Lào
  trở thành một trong những quốc gia có tốc độ
  tăng trưởng cao nhất thế giới.
  Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
  700 - 900 triệu USD vào năm 2007 đến 2010.
  Vốn FDI chiếm một tỷ lệ khá cao: khoảng 10%
  so với GDP của nước này. Tổng kim ngạch xuất
  nhập khẩu của Lào hàng năm bằng khoảng 60 -
  70% so với GDP.
  - Kinh tế Việt Nam
  Kinh tế Việt Nam trong những năm vừa
  qua có tốc độ phát triển rất đáng kể, tốc độ tăng
  trưởng GDP vẫn tăng 6,3% năm 2008, 5,3%
  năm 2009 và năm 2010 tăng lên 6,78% .
  Bên cạnh đó, dòng vốn FDI mạnh, cuối
  năm 2010 cả nước có 12 ,2 nghìn dự án FDI có
  hiệu lực, tổng số vốn đăng lý hơn 213 tỷ USD,
  thực hiện 77,9 tỷ USD
  ü Tỷ lệ lạm phát.
  - Lào: Năm 2011 tỷ lệ lạm phát bình
  quân cả năm là 7,42%.
  - Việt Nam: Tỷ lệ lạm phát năm 2010 –
  11,75%,5 tháng năm 2011 đã lên 12,07%
  ü Tỷ giá hối đoái.
  - Lào: Từ năm 2005 đến nay, Kip (LAK)
  đã lên giá 32%,ăng hơn 20% soới đồng
  USD.
  - Việt Nam: 11/2/2011, tỷ giá giao dịch
  liên ngân hàng ủca tiền đồng VND được điều
  chỉnh mạnh nhất từ trước đến nay tăng lên 9,3%
  so với đô la Mỹ
  ü Chính sách tài chính và tiền tệ
  - Việt Nam: Chính sách tài chính và tiền
  tệ được điều hành linh hoạt theo cơ chế thị
  trường.


  - Lào: Ngân hàng Trung ương Lào đã sử
  dụng chính sách tiền tệ linh hoạt trong việc thực
  hiện theo hướng thắt chặt tiền tệ.
  ü Thu nhập bình quân trên đầu người.
  - Lào:Thu nhập quốc dân bình quân đầu
  người vào khoảng 1,203 USD/người/năm, gia
  nhập danh sách quốc gia có thu nhập dưới trung
  bình (trong ốikh ASEAN có Việt Nam,
  Indonesia, Philipine)
  - Việt Nam: Thu nhập bình quân đầu
  người của Việt Nam tăng mạnh từ 715 USD
  năm 2006 và 1,168 USD năm 2010.
  v Yếu tố chính trị - luật pháp
  Hệ thống pháp luật đang dần dần được
  hoàn thiện thông qua việc ban hành nhiều nghị
  định thông tư mới, tạo hành lang pháp lý thông
  thoáng và an toàn cho các ho động sản x uất
  kinh doanh của doanh nghiệp.
  v Yếu tố văn hóa - xã hội
  Tổng khối lượng thanh toán bằng tiền mặt
  trong tổng khối lượng thanh toán của nền kinh tế
  còn lớn, chiếm từ 15% đến 20%, việc sử dụng
  các dịch vụ ngân hàng chưa trở thành thói quen
  và văn hoá tiêu dùng của công chúng.
  v Yếu tố kỹ thuật - công nghệ
  Công nghệ thông tin đã làm cho công tác
  quản lý của ngân hàng gọn nhẹ, chính xác, nhanh
  chóng và hiệu quả hơn . Tuy nhiên, do tiềm lực
  tài chính có hạn, đầu tư cho lĩnh v ực công nghệ
  chưa triệt để.
  B- Môi trường vi mô.
  - Đối thủ cạnh tranh
  v Cạnh tranh tại thị trường Lào:
  Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày
  càng căng thẳng với đa dạng loại hình sở hữu,
  mô hình hoạt động ngân hàng thương mại
  v Cạnh tranh tại thị trường Việt Nam:
  Mức độ căng thẳng về vốn và yêu ầcu
  chống lạm phát của chính phủ trong những năm
  gần đây đã đưa đến cuộc cạnh tranh gay gắt về
  huy động vốn với rất nhiều hình thức khuyến
  mãi, chính sách .
  - Khách hàng: với lãi suất linh hoạt theo quy
  định của NHNN.
  - Đối thủ tiềm ẩn: Sự xuất hiện các đối thủ mới
  tham gia kinh doanh trong ngành ngân hàng nên
  LVB phải xây dựng cho mình những “hàng rào”
  hợp pháp nhằm ngăn chặn sự tấn công của các
  đối thủ mới xuất hiện.
  - Sản phẩm thay thế
  Sự phát triển của thị trường chứng khoán,
  các hoạt động như cho vay nóng, chơi “huê”,
  “hụi”, chơi góp tiền thu hút lượng vốn lớn.
  C-Nhận định cơ hội và thách thức
  - Cơ hội
  v Cơ hội chung cho toàn hệ thống
  (1) Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào đã
  có chiến lược phát triển ngành ngân hàng và
  chiến lược riêng đối với từng loại hình ngân hàng
  (2) Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế và
  gia tăng liên kết kinh tế Việt Nam – Lào tương
  xứng quan hệ chính trị và truyền thống tốt đẹp
  (3) Sự phát triển lớn mạnh và triển vọng
  đầu tư Việt Nam và Lào
  (4) Xu hướng và nhu cầu liên kế t kinh
  doanh trong cả phạm vi quốc gia và quốc tế tại cả
  hai khu vực thị trường Việt Nam và Lào
  (5) Hệ thống thanh toán mở rộng và mang
  tính toàn cầu
  (6) Xu hướng sử dụng dịch vụ Ngân hàng
  ngày càng gia tăng


  (7) Lớn mạnh của e.Banking và các dịch
  vụ ngân hàng từ xa khác
  v Cơ hội kinh doanh trên thị trường
  Lào
  (1) Nền kinh tế Lào có khả năng phát triển
  nhanh trong giai đoạn từ nay đến 2020
  (2) Đối với hoạt động tín dụng tại Lào
  (3) Chiếm lĩnh thị trường ngân hàng bán lẻ
  (4) Đối với hoạt động kinh doanh tiền tệ
  (5) Thị trường Chứng khoán Lào được
  thành lập
  v Cơ hội kinh doanh trên thị trường
  Việt Nam.
  (1) Phát triển ổn định, duy trì nền khách
  hàng đối với dịch vụ truyền thống đặc biệt đối
  với nhóm khách hàng doanh nghiệp có quy mô
  vừa và nhỏ
  (2) Cơ hội đến từ sự phát triển quan hệ
  thương mại, đầu tư Việ t Nam – Lào trong giai
  đoạn tới
  (3) Cơ hội để đa dạng hoá và nâng c ao
  hiệu quả danh mục tài sản có
  (4) Cơ hội thực hiện các hoạt động uỷ thác
  cung ứng dịch vụ ng ân hàng đầu tư của Hội sở
  chính
  - Thách thức
  a) Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
  được dự báo là sẽ còn tác động đến hệ thống
  ngân hàng Lào, Việt Nam cho đến 2015
  b) Thách thức từ môi trường kinh doanh
  Lào
  (1) Giới hạn thị trường chung tại Lào
  (2) Thị trường tài chính ngân hàng tại Lào
  hàm chứa nhiều rủi ro

  MỤC LỤC THAM KHẢO
  1. Fred R.David (2006), Bản dịch khái luận về quản trị chiến lược, Nhà xuất bản thống kê, pp. 20-27.
  2. Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạ t (2011), Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản thống kê, pp. 17-
  18.
  3. Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2008), Chiến lược và chính sách kinh doanh, Nhà xuất
  bản lao động Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Khoa Khôi, (2008), Quản trị chiến lược, Nhà
  xuất bản thống kê,p.4.
  4. Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Tài (2011), Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản dân
  trí,p.10.
  5. Michael E. Porter(2008), Chiến lược cạnh tranh, NXB Trẻ , p.21
  6. Garry D.Smith, Danny R. Arnold, Bobby B. Bizzell (2007), Chiến lược và sách lược kinh doanh,
  NXB Lao động
  7. Báo cáo kinh tế tài chính Lào và những tác động đối với hoạt động kinh doanh của LVB
  8. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam tháng 12/2011
  9. Báo cáo họp HĐQT Ngân hàng LD Lào Việt CN TP.HCM năm 2011
  Một số website: www.worldbank.org, www.vneconomy.vn,www.imf.org, www.google.com.vn,
  www.lao-vietbank.com, www.mot.gov.vn, www.thongtinphapluatdansu.com, www.tintuchangngay.info

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh ngân hàng liên doanh lào - việt giai đoạn 2011 – 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh ngân hàng liên doanh lào - việt giai đoạn 2011 – 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status