Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược phát triển cho các công ty chứng khoán đã niêm yết tại việt nam giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược phát triển cho các công ty chứng khoán đã niêm yết tại việt nam giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐÃ NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015 TẦM NHÌN 2020
  Định dạng file word

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  TÓM TẮT
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  1.1 Tổng quan về chiến lược của doanh nghiệp 1
  1.1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh 1
  1.1.2 Vai trò của chiến lược kinh doanh 2
  1.1.3 Phân loại chiến lược kinh doanh 3
  1.2 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh . 4
  1.2.1 Xác định nhiệm vụ kinh doanh . 5
  1.2.2 Phân tích yếu tố bên ngoài . 6
  1.2.3 Phân tích yếu tố bên trong 6
  1.2.4 Phân tích và lựa chọn chiến lược 7
  1.3 Các công cụ xây dựng chiến lược . 7
  1.3.1 Giai đoạn đầu . 8
  1.3.1.1 Ma trận EFE . 8
  1.3.1.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 8
  1.3.1.3 Ma trận IFE 8
  1.3.2 Giai đoạn kết hợp . 9
  1.3.2.1 Ma trận SWOT 9
  1.3.2.2 Ma trận SPACE . 11
  1.3.3 Giai đoạn quyết định . 12
  1.4. Kinh nghiệm thành lập và phát triển thị trường chứng khoán của một số quốc gia
  trên thế giới 13
  1.4.1 Thị trường chứng khoán Trung Quốc . 13
  1.4.2 Thị trường chứng khoán Singapore 15
  1.4.3 Thị trường chứng khoán Hàn Quốc . 18
  Kết luận chương 1 . 23
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CỦA CÁC CÔNG TY
  CHỨNG KHOÁN ĐÃ NIÊM YẾT
  2.1 Giới thiệu khái quát . 24
  2.1.1 Về quy mô và hàng hóa của thị trường . 24
  2.1.2 Về niêm yết và giao dịch chứng khoán . 28
  2.1.3 Về hệ thống cơ sở nhà đầu tư 31
  2.1.4 Về tổ chức thị trường . 32
  2.2 Phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến nghiệp vụ môi giới 33
  2.2.1 Môi trường kinh tế 33
  2.2.2 Môi trường văn hóa, xã hội, địa lý . 34
  2.2.3 Môi trường chính trị, pháp luật 35
  2.2.4 Môi trường công nghệ 36
  2.2.5 Môi trường cạnh tranh 37
  2.2.6 Đánh giá Cơ hội, thách thức 38
  2.2.7 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của NVMG 40
  2.2.8 Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 41
  2.3 Phân tích các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến nghiệp vụ môi giới . 42
  2.3.1 Nguồn nhân lực 42
  2.3.2 Yếu tố Marketing 45
  2.3.3 Năng lực tài chính . 45
  2.3.4 Cơ cấu tổ chức và Quy trình nghiệp vụ 48
  2.3.5 Nghiên cứu và phát triển 51
  2.3.6 Công nghệ thông tin . 52
  2.3.7 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu 53
  2.3.8 Ma trận đánh giá nội bộ của nghiệp vụ môi giới chứng khoán 54
  Kết luận chương 2 55
  CHƯƠNG III : CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÁC CÔNG TY CHỨNG
  KHOÁN ĐÃ NIÊM YẾT TẠI VIỆN NAM ĐẾN NĂM 2020
  3.1 Định hướng và mục tiêu kinh doanh . 57
  3.1.1 Định hướng . 57
  3.1.2 Mục tiêu 57
  3.2 Cơ sở hình thành và lựa chọn chiến lược kinh doanh 58
  3.2.1 Phân tích ma trân SWOT 59
  3.2.2 Phân tích ma trân SPACE 60
  3.2.3 Phân tích ma trân chiến lược lớn 61
  3.2.4 Phân tích ma trân QSPM . 64
  3.3 Các giải pháp thực hiện chiến lược 66
  3.3.1 Giải pháp tài chính . 66
  3.3.2 Giải pháp nhân lực, quản trị, điều hành . 70
  3.3.3 Giải pháp marketing . 74
  3.3.4 Giải pháp công nghệ . 77
  3.3.5 Giải pháp nghiên cứu và phát triển . 79
  3.4 Kiến nghị 81
  3.4.1 Kiến nghị với chính phủ 81
  3.4.2 Kiến nghị với Ủy ban chứng khoán – Ngân hàng nhà nước Việt Nam . 83
  3.4.3 Kiến nghị với các công ty chứng khoán 84
  Kết luận chương 3 85
  KẾT LUẬN . 87
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  TÓM TẮT
  Luận án “ Chiến lược phát triển cho các công ty chứng khoán đã niêm yết tại
  Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020 ” được hoạch định các chiến lược
  dựa vào sự phân tích tình hình hoạt động của thị trường thông qua các Ma trận. Về
  mặt tổng thể chiến lược phát triển công ty dựa vào năng lực cạnh tranh của từng
  công ty chứng khoán để thực hiện trong các yếu tố ảnh hưởng đến công ty. Cụ thể:
  Nâng cao năng lực tài chính: phát triển các hoạt động nghiệp vụ theo hướng
  chuyên nghiệp hóa, hiện đại h óa các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo chuẩn
  mực và thông lệ quốc tế.
  Tăng cường quản trị công ty và quản trị rủi ro: dựa trên các chỉ tiêu an toàn
  tài chính đối với công ty chứng khoán phù hợp với các tiêu chuẩn, chuận mực quốc
  tế.
  Sắp xếp lại hê thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán: theo hướng đẩy
  việc hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thế các tổ chức yếu kém để tăng quy mô hoạt
  động, giảm số lượng công ty cho phù hợp với sự phát triển của thị trường. Từng
  bước phát triển các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo mô hìnhđa năng và
  chuyên doanh; trên cơ ởs đó nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ chứng khoán ra
  các thị trường chứng khoán trong khu vực ASEAN.
  Nâng cao chất lượng nhân viên hành nghề kinh doanh chứng khoán : thông
  qua chuẩn hóa các chương t rình đào tạo hành nghề kinh doanh chứng khoán theo
  các chuẩn mực cao nhất và từng bước mở cửa cho các tổ chức đào tạo chứng khoán
  nước ngoài có uy tính.
  Hiện đại hóa hệ thống cơ sợ hạ tầng công nghệ thông tin: hệ thống của thị
  trường chứng khoán theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo khả năng quản lý,
  giám sát thông qua hệ thống tự động đối với các hoạt động giao dịch, thanh toán bù
  trừ và lưu ký chứng khoán.
  Hoàn chỉnh hệ thống công nghệ thông tin: cho thị trường chứng khoán để đi
  vào hoạt động trước nă m 2015. Xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng công nghệ
  thông tin cho toàn ngành ứng khoán theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa các định
  dạng về thông tin, báo cáo. Quy chuẩn kết nối cũng như định hướng phát triển và
  ứng dụng công nghệ thông tin tại các Sở Giao dịch chứng khoán khu vực.
  Phát triển đa dạng hóa sản phẩm – hàng hóa: dựa trên nhu cầu và thực tế
  phát sinh các sản phẩm cao cấp hơn ngoài giao dịch thông thường là giao dịch ký
  quỹ; bán khống; hợp đồng quyền chọn và rút ngắn thời gian giao dịch như các thị
  trường chứng khoán của các HongKong; Trung Quốc; Hàn Quốc và của Singapore.
  Tóm lại, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các chiến lược là điều tất
  yếu của nhu cầu phát triển và mở rộng của thị trường chứng khoán. Để chiến lược
  cấu trúc và tái cấu trúc đạt hiệu quả, chúng ta cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa vì
  thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tham gia tỷ trọng lớn của hệ thống ngân
  hàng. Cần nhiều chính sách và thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách và cần
  nhiều hơn nữa khả năng giảm lãi suất và ổn định lạm phát cũng như tránh giảm phát
  nhằm hỗ thị trường chứng khoán vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay.
  ABSTRACT
  The thesis “Development Strategy of securities brokerage firms listed
  securities period 2011 – 2015 Vision 2020” planned strategy based on an analysis
  of the operation of a market through the matrix. In terms of overall business
  development strategy based on the competitiveness of individual companies to
  make stock. Specifically:

  Financial capacity: development of professional activities toward professionalization and modernization of the securities business standards and
  international practices.
  Strengthening corporate governance and risk management: based on
  indicators of financial security for the securities company in accordance with the
  standards and international standards.
  Rearranging the system of organized securities trading: by promoting the
  consolidation, merger or dissolution of weak institutions to increase the scale of
  operation, reducing the number of suitable companies for the development
  ofmarket. Step by step development of the securities business organization model
  and multi-specialized; on that basis, improve service delivery of securities to the
  securities market in the ASEAN region.
  Improving the quality of staff practice the securities business: through
  standardized training programs practicing securities business under the highest
  standards and gradually open to the training of foreign securities have prestige.
  Modernization of system infrastructures of information technology: the
  system of the stock market toward unified, coordinated, ensuring management
  capacity, monitoring through automated systems for trading activities services,
  clearing and custody.
  Complete information technology systems: the stock market to go into
  operation before 2015. Develop plans to develop information technology
  infrastructure for the entire securities industry in a synchronous, standardized
  formats for information, reports. Regulation as well as connection-oriented
  application development and information technology at the Department of Regional
  Stock Exchange.
  Development of diversified products – commodities: based on actual demand
  and generate superior products outside the normal transaction is a transaction
  deposits; sell uncompleted options contract and shorten delivery time translated as
  the stock market of Hong Kong; China, South Korea and Singapore.
  In summary, enhanced competitiveness through strategy is indispensable
  needs of development and expansion of the stock market. To structure and strategic
  restructuring to be effective, we need more research because Vietnam’s stock
  market involving large proportion of the banking system. Need many policies and
  circulars guiding the implementation of policies and more likely to cut interest rates
  and stable inflation to avoid deflation as well as support the stock market overcome
  the current difficulties.

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thị trường chứng khoán là một bộ phận quan trọng của Thị trường vốn, hoạt
  động của nó nhằm huy động những nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội tập trung
  thành nguồn vốn lớn tài trợ cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và Chính phủ để
  phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế hay cho các dự án đầu tư. Thị trường chứng
  khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại chứng khoán. Việc
  mua bán được tiến hành ở hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Do vậy thị trường chứng
  khoán là nơi chứng khoán được phát hành và trao đổi. Thị trường sơ cấp: người
  mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành; Thị trường thứ cấp:
  nơi diễn ra sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở Thị trường sơ
  cấp.
  Một trong những đặc trưng của thị trường chứng khoán là hoạt động theo
  nguyên tắc trung gian. Theo nguyên tắc này, các giao dịch trên thị trường chứng
  khoán bắt buộc phải được thực hiện qua công ty chứng khoán và nhân viên môi giới
  chứng khoán. Chỉ có như vậy mới đảm bảo cho các chứng khoán được giao dịch là
  chứng khoán thực và hợp pháp, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, duy trì hoạt động lành
  mạnh của cả thị trường. Môi giới chứng khoán là hoạt động nghiệp vụ mang tính
  chuyên môn cao, đòi hỏi đặc biệt về kỹ năng, nghiệp vụ, chất lượng, đạo đức, đồng
  thời đỏi hỏi một môi trường hỗ trợ tương đối phức tạp (về tổ chức, pháp luật, thiết
  bị, văn hoá, xã hội). Thị trường chứng khoán phát triển trình độ cao là tiền đề để
  hoạt động môi giới có thể đảm nhận tốt chức năng cung cấp các dịch vụ và sản
  phẩm tài chính. Ngược lại, trong một thị trường tài chính còn thô sơ, sự xuất hiện và
  phát triển hoạt động môi giới chứng khoán sẽ là nhân tố thúc đẩy sự phát triển và
  hoàn thiện thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung.
  Cùng với sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng
  khoán cũng được thành lập và đi vào hoạt động. Môi giới chứng khoán là nghiệp vụ
  cơ bản mà hầu hết mọi công ty chứng khoán đều tham gia song mới ở mức độ rất
  thấp và không có sự gắn kết quyền lợi, trách nhiệm với nhau và với khách hàng.
  Nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng chứng khoán Việt Nam hiện nay chưa
  thực sự đúng với nghiệp vụ môi giới vẫn thường thấy trên các thị trường chứng
  khoán thế giới. Để thu hút được đông đảo nhà đầu tư và trở thành một hoạt động
  dịch vụ có uy tín và chất lượng, hoạt động môi giới sẽ phải thay đổi và phát triển
  hơn nữa.
  Trong thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước
  trưởng thành và phát triển nhưng chưa hội đủ các yếu tố tương xứng so với thị
  trường chứng khoán các nước, cụ thể: hệ thống pháp luật chưa chuẩn hoá,
  hàng hoá đơn ệu về chủng loại, hệ thông th iết bị và hệ thông mạng chưa
  được hiện đại hóa , đội ngũ cán bộ chưa được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực
  chứng khoán và thị trường chứng khoán. Do đó, việc phân tích, đánh giá tình
  hình hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua, nghiên
  cứu vấn đề kết nôi trường chứng khoán Việt Nam với trường chứng khoán các
  nước và Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm
  2020 của Chính phủ để từ đó hoạch định hệ thống các giải pháp thực hiện phát
  triển thị trường chứng khoán Việt Na m là sự cần thiết tất yếu cho mục tiêu hội
  nhập thị trường tài chính mà đặc biệt hội nhập thị trường chứng khoán. Ngoài
  ra, nhu cầu phát triển kinh tế ngày càng tăng, nhu cầu vốn ngày càng nhiều vì thế
  công ty chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong quá trình lưu chuyển vốn từ nơi
  dư đến thiếu vốn thông qua chức năng trung gian. Để nhu cầu vốn được gặp nhau
  một cách công bằng và minh bạch và hiệu quả là yêu cầu cách bách đối với thị
  trường vốn hiện nay. Cũng như nhu cầu phát triển của ngành tài chính nói chung và
  thị trường chứng khoán nói riêng cần nhiều công ty chứng khoán phát triển bền
  vững trong điều kiện hơn 50% công ty chứng khoán báo cáo lỗ như hiện nay.
  Để thực hiện mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán nói chung thì
  chúng ta cần thực hiện chiến lược phát triển từng nghiệp vụ của các công ty
  chứng khoán nói riêng. Với mục tiêu hoàn thành đề tài mà tác giả đã
  chọn :“CHIẾN L ƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÁC CÔNG TY CHỨNG
  KHOÁN ĐÃ NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 -2015, TẦM
  NHÌN 2020“ làm luận văn thạc sĩ; nhằm hỗ trợ các công ty chứng khoán và
  nhà quản lý thấy rõ hơn nhiệm vụ và kế hoạch thực thi các chiến lược thúc
  đẩy thị trường chứng khoán phát triển cả về quy mô và chất lượng hoạt động;
  nâng cao khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập thị trường ch ứng khoán
  quốc tế.
  2. Mục đích nghiên cứu của Luận văn
  - Luận văn đi sâu nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận, phương pháp
  luận về Công ty chứng khoán và nghiệp vụ môi giới chứng khoán, vai trò của
  nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Từ đó làm sáng tỏ sự cần thiết phải phát triển cho
  các công ty chứng khoán Việt Nam
  - Luận văn đi sâu phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của các Công ty
  chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua.
  - Từ phân tích thực trạng và phương hướng phát triển, Luận văn m ạnh dạn
  đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển công ty chứng khoán tại Việt
  Nam.
  3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  * Đối tượng nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn l à tình hình hoạt động môi giới chứng
  khoán ở các Công ty chứng khoán Vi ệt Nam đã niêm yết giao dịch trên hai Sở
  chứng khoán giai đoạn 2000-2011. Với số lượng niêm yết hiện tại là 27 công ty
  chứng khoán trong đó có 5 công ty chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng
  khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 22 công ty chứng khoán niê m yết trên Sở giao
  dịch chứng khoán Hà Nội. Luận văn đi sâu phân tích nguyên nhân hoạt động kém
  hiệu quả của nghiệp vụ này ở các Công ty chứng khoán Vi ệt Nam trong giai đoạn
  vừa qua.
  ** Phạm vi nghiên cứu:
  Luận văn chỉ giới hạn nghiên cứu tình hình hoạt động môi giới chứng khoán
  của các Công ty chứng khoán Vi ệt Nam. Nghiên cứu những quan điểm, phương
  hướng, một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển hoạt động môi giới chứng
  khoán ở Việt Nam.
  + Về mặt thời gian: nghiên cứu số liệu từ năm 2000 đến 2011.
  + Về mặt không gian: nghiên cứu chiến lược phát triển cho các công ty
  chứng khoán đã cổ phần hóa và đã niêm yết giao dịch trên hai sở giao dịch HNX và
  HSX.
  Đây là giới hạn của luận văn mà tác giả rất mong muốn trong tương lai được
  mở rộng ra hơn nữa cho các ngành kinh tế khác của nước ta.
  *** Phương pháp nghiên cứu:
  Để nghiên cứu đề tài này, Luận văn đã sử dụng phương pháp định tí nh và
  định lượng để nghiên cứu:
  + Định tính là dựa vào Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản
  quy phạm pháp luật của các Uỷ ban Chứng khoán, Bộ ngành có liên quan để xem
  xét và giải quyết các vấn đề có liên quan trong mối liên hệ phổ biến, trong trạng thái
  vận động và phát triển, có tính chất hệ thống trong những kết quả, những mặt tích
  cực đã đạt được. Đồng thời cũng gắn việc nghiên cứu với hoàn cảnh và điều kiện cụ
  thể để việc đánh giá mang tính khách quan thực tế.
  + Yếu tố định lượng được sử dụng bao gồm các phương pháp khác như
  phương pháp thu thập thông tin từ các nguồn cung cấp thông tin: Ủy Ban chứng
  khoán Nhà nước, Trung tâm giao dịch chứng khoán, các công ty chứng khoán, ,
  phương pháp thống kê, điều tra chọn mẫu, phương pháp phân tích đánh giá các
  thông tin đã thu thập được, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so
  sánh, . để đánh giá và rút ra những mặt tích cực v à những tồn tại trong hoạt động
  của các công ty chứng khoán Vi ệt Nam trong giai đoạn vừa qua; làm mục tiêu và cơ
  sở cho việc đề ra các chiến lược có yếu tố khách quan và hiệu quả hơn.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
  Luận án đã mô tả, phân tích thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam
  nhằm đánh giá chuỗi sự kiện diễn tiến trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm
  giúp cho các nhà quản lý thị trường, nhà phát hành, nhà đầu tư có được một bức
  tranh hoàn hảo phản ảnh nhịp độ hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam trong
  thời gian qua. Từ đó các nhà quản lý thị trường có thể hoạch định các công cụ phù
  hợp để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.
  Luận văn thực hiện dựa trên cơ sở những lý luận liên quan đến quản trị chiến
  lược và vận dụng lý luận đó vào phân tích điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội – nguy cơ
  của nghiệp vụ môi giới trong công ty chứng khoán. Từ đó, hoạch định ra các chiến
  lược kinh doanh và các giải pháp nhằm thực hiện chiến lược một cách tối ưu nhất.
  Đồng thời, đưa ra các kiến nghị với ngân hàng nhà nước định hướng giải pháp
  nhằm vượt qua thời kỳ khó khăn như hiện nay.
  5. Nội dung của luận văn:
  Ngoài Lời mở đầu, Kết luận, Luận văn gồm có ba gồm 3 chương
  Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh
  Chương 2 : Thực trạng của các công ty chứng khoán đã niêm yết tại
  Việt Nam
  Chương 3: Chiến lược phát triển cho các công ty chứng khoán đã niêm
  yết tại Việt Nam đến năm 2020

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  CỦA DOANH NGHIỆP

  1.1 Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
  1.1.1 Khái niệm:
  - Theo Alfred Chandler, giáo sư đại học Harvard thì: “Quản trị chiến lược là
  tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, lựa chọn cách
  thức hoặc phương hướng hành động và phân bố tài nguyên thiết yếu để thực hiện
  các mục tiêu đó”.
  - Theo John Pearce II và Richard B. Robinson thì “Quản trị chiến lược là một
  hệ các quyết định và hành động để hình thành và thực hiện các kế hoạch nhằm đạt
  được các mục tiêu của doanh nghiệp”.
  Chiến lược không nhằm vạch ra một cách cụ thể làm thế nào để có thể đạt
  được những mục tiêu vì đó là nhiệm vụ của vô số các chương trình hỗ trợ và các
  chiến lược chức năng khác. Chiến lược chỉ tạo ra các khung để hướng dẫn tư duy để
  hành động.
  Chiến lược kinh doanh thông thường được xác định ở 3 cấp độ:
  - Chiến lược cấp công ty: xác định và vạch rõ mục đích, các mục tiêu của
  công ty, các hoạt động kinh doanh của công ty;
  - Chiến lược cấp kinh doanh (Strategy Business Unit - SBU): xác định việc
  lựa chọn sản phẩm hoặc dạng cụ thể của thị trường cho hoạt động kinh doanh riêng
  trong nội bộ công ty, xác định cách thức mỗi đơn vị kinh doanh sẽ cố gắng hoàn
  thành mục tiêu của nó để đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu của công ty.
  - Chiến lược cấp chức năng: xác định các giải pháp, kế hoạch cho từng lĩnh
  vực kinh doanh.
  Xung quanh khái niệm về chiến lược kinh doanh có những khái niệm có liên
  quan chặt chẽ, đó là:
  - Bản báo cáo nhiệm vụ (Mission Statement): báo cáo về mục đích lâu dài
  của tổ chức, giúp phân biệt tổ chức này với tổ chức khác. Nó mô tả những giá trị và

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. TÀI LIỆU
  1. Nguyễn Thị Liên Diệp và Phạm Văn Nam (2010), Chiến lược và chính sách kinh
  doanh, Nhà xuất bản Thống Kê, TPHCM.
  2. Lê Thanh Hà (1998), Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp,
  Nhà xuất bản Trẻ, TPHCM.
  3. Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2004), Thị trường, chiến lược, cơ cấu, Nhà xuất bản
  TPHCM.
  4. Fred R. David (2003), Khái luận về quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Thống Kê,
  TPHCM.
  5. Michael E. Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ
  thuật, Hà Nội.
  6. Peter F. Drucker (2003), Những thách thức của quản lý trong thế kỷ 21, Nhà xuất
  bản Trẻ, TPHCM.
  7. Rowan Gibson (2004), Tư duy lại tương lai, Nhà xuất bản Trẻ, TPHCM.
  8. Vũ Công Tuấn (2002), Thẩm định dự án đầu tư, Nhà xuất bản TPHCM.
  9. Vũ Công Tuấn (1999), Quản trị dự án, Nhà xuất bản TPHCM.
  10. Trường Đại học kinh tế quốc dân (2002), “Giáo trình thị trường chứng khoán”,
  Nhà xuất bản tài chính, Hà Nội
  11. Noly Trầ n Hồ (2001), Thị trường chứng khoán-phân tích và chiến lược, Nhà
  xuất bản Thống Kê, TPHCM.
  12. Brian J.Millard (2000), Thị trường chứng khoán và cổ phiếu, Nhà xuất bản
  Thống Kê, TPHCM.
  13. Neil F Stapley (1994), Thị trường chứng khoán và cẩm nang cho các nhà đầu tư
  tư nhân, Nhà xuất bản TPHCM.
  14. Phạm Văn Quan (2001), Chứng khoán và tìm hiểu thị trường chứng khoán, Nhà
  xuất bản Thống kê, TPHCM.
  15. Đặ ng Quang Gia (1996), Hỏi đáp về thị trường chứng khoán, Nhà xuất bản
  Thống kê, TPHCM.
  16.Phan Lan (2005), Cẩm nang dành cho nhà đầu tư chứng khoán, Nhà xuất bản tài
  chính, Hà Nội
  27. TS.Trần Đắc Sinh (2004), Huy động vốn đầu tư hạ tầng qua thị trường chứng
  khoán, Nhà xuất bản tổng hợp TPHCM.
  18. TS.Trầ n Đắc Sinh (2002), Định mức tín nhiệm tại Việt Nam, Nhà xuất bản
  TPHCM
  19. PGS. TS Trần Ngọc Thơ (2003), Tài chính doanh nghiệ p hiện đại, Nhà xuất bản
  thông kê TPHCM.
  20. PGS.TS Nguyễ n Thị Cành (1999), Vận đụng các mô hình toán trong phân tích
  và dự báo kinh tế, Nhà xuất bản thông kê TPHCM.
  21. TS Phạm Văn Năng (2002), Sử dụng các công cụ tài chính để huy động vốn cho
  chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2020, Nhà xuất bản
  thông kê Thành phố Hồ Chí Minh.
  22. Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Công ty tài chính quốc tế-IFC (1997), Đào tạo
  cơ bản về thị trường chứng khoán.
  23. PGS.TS Nguyễ n Thị Diễm Châu (2000), Giải pháp tạo vốn cho các doanh
  nghiệp trong giai đoạn đầu hình thành thị trường chứng khoán TP.HỒ CHÍ MINH,
  Trường Đại học Kinh tế TPHCM.
  24. PGS.TS Nguyễ n Thị Diễm Châu (2003), Một số giải pháp đa dạ ng hoá các sản
  phẩm tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng
  khoán TP.Hồ CHÍ MINH, Trường Đại học Kinh tế TPHCM.
  25. Ủy ban Chứng khoán: ( 2009, 2020, 2011, 2012) , Đầu tư Chứng khoán, Hà Nội
  26. Bộ tài chính : (2011, 2012) , Tạp chí Tài Chính, Hà Nội
  B. WEBSITE
  Http://www.ssc.gov.vn
  Http://www.vse.org.vn
  Http://www.bsc.com.vn
  Http://www.ssi.com.vn
  Http://www.sbsc.com.vn
  Http://www.kls.vn
  Http ://w ww.cafef.vn
  Http://www.nasdaq.com
  Http://www.vietnam.gov.vn
  Http://www.euronet.com
  Http://www.sbv.gov.vn
  Http://www.vietstock.vn
  Http://www.cophieu68.vn
  Http://www.chungkhoanphuongnam.com.vn
  Http://www.hnx.vn
  Http://www.hsx.vn
  Http://www.vndirect.vn
  Http://www.srtc.org.vn
  Http://www.mof.gov.vn/
  .:TIN NHANH CHUNG KHOAN: Cong thong tin Kinh te - Tai chinh - Chung khoan hang dau Viet Nam :.
  Http://www.google.com.vn

  Xem Thêm: Chiến lược phát triển cho các công ty chứng khoán đã niêm yết tại việt nam giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược phát triển cho các công ty chứng khoán đã niêm yết tại việt nam giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status