Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế ­Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế ­Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam

  Luận án tiến sĩ
  Đề tài: Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế ­Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam
  Định dạng file word

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của luận án

  Việc nghiên cứu những công cụ hoặc mô hình dự báo thị trường tài chính và nền
  kinh tế có một lịch sử lâu đời. Phân tích chuỗi thời gian là một trong những cách tiếp
  cận truyền thống được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực này. Có hai loại mô hình
  mô tả hành vi của chuỗi thời gian như sau.
  Thứ nhất là các mô hình tuyến tính: phương pháp tuyến tính để phân tích chuỗi thời
  gian thường được áp dụng thông qua một trong những kỹ thuật sau đây:
  Kỹ thuật Box ­ Jenkins
  Bộ lọc Kalman
  Lý thuyết san bằng hàm mũ của Brown
  Hồi quy mẫu nhỏ

  Thứ hai là các mô hình phi tuyến:
  Lý thuyết Taken
  Phương trình Mackey­Glass

  Những kỹ thuật này cố gắng tái tạo lại chuỗi thời gian dựa trên các mẫu dữ liệu để dự
  đoán giá trị tương lai. Mặc dù những kỹ thuật này có ý nghĩa thống kê nhưng chúng
  có tỷ lệ thành công thấp khi được sử dụng để dự báo thị trường tài chính.
  Những bằng chứng gần đây chỉ ra rằng thị trường tài chính là phi tuyến. Tuy nhiên,
  phương pháp tuyến tính vẫn cung cấp những cách tiếp cận tốt để mô tả hệ thống phi
  tuyến được tìm thấy trong phân tích chuỗi thời gian thị trường tài chính (Fang và
  cộng sự, 1994). Bollerslev (1986) cung cấp một cái nhìn tổng quát về sự tồn tại của
  tính phi tuyến trong dữ liệu tài chính, và phát triển một mô hình để dự đoán chuỗi
  thời gian tài chính được gọi là GARCH (Generalized Autoregressive conditional
  heteroskedasticity ­ GARCH) kết hợp tất cả các đặc trưng quan sát được trong chuỗi
  này. Nhưng nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng (chứ không phải đi từ từ) theo
  thời gian. Tuy nhiên, những đặc trưng này không dễ dàng được tính toán bằng các
  mô hình tuyến tính, và điều này được chứng minh qua việc các hệ số ước lượng có
  độ dốc lớn. Nhiều nhân tố tác động đến thị trường tài chính và nền kinh tế bao gồm
  các sự kiện chính trị, điều kiện kinh tế nói chung, và kỳ vọng của nhà đầu tư. Vì vậy,
  dự báo thị trường tài chính và sự chuyển động của nền kinh tế là khá khó khăn.
  Mạng thần kinh nhân tạo ­ Artificial Neural Network (ANN) ­ là một công cụ hữu
  ích trong tài chính định lượng hiện đại và được biết đến như một kỹ thuật mô hình
  hóa thống kê hữu ích. ANN là một công cụ tốt cho cả các nhà nghiên cứu và những
  nhà thực nghiệm. Mô hình ANN có thể tìm ra mối quan hệ hàm trong một tập hợp dữ
  liệu và thực hiện các nhiệm vụ như nhận dạng mẫu hình, phân loại, đánh giá, mô
  hình hóa, dự báo và kiểm soát (Anderson và Rosenfeld, 1988; Hecht­Nielsen, 1990;
  Hertz và cộng sự, 1991; Hiemstra và Jones, 1994). Một vài tính năng khác biệt của
  ANN làm cho chúng có giá trị và hấp dẫn trong dự báo.
  Một số bài viết xem xét những báo cáo trên tạp chí cách mà ANN có thể áp dụng cho
  thị trường tài chính và nền kinh tế. Chatterjee và cộng sự (2000) cung cấp một tổng
  quan về hệ thống ANN và phạm vi sử dụng rộng rãi của chúng trên thị trường tài
  chính. Công trình của họ thảo luận về ưu điểm vượt trội của ANN so với các phương
  pháp truyền thống. Nghiên cứu kết luận với một mô tả về việc sử dụng thành công
  ANN bởi nhiều tổ chức tài chính trong việc dự báo giá chứng khoán. Trong sách
  Neural Network cho dự báo tài chính của Edward Gately, mô tả phương pháp chung
  để xây dựng, huấn luyện, và kiểm tra một ANN bằng cách sử dụng phần mềm
  thương mại hiện hữu. Luận án sẽ tập trung vào phương pháp này để triển khai quá
  trình phân tích và dự báo giá chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  như là một minh chứng cho khả năng ứng dụng của ANN trong dự báo kinh tế.
  Không chỉ trong lĩnh vực dự báo giá chứng khoán, luận án còn mong muốn sử dụng
  phương pháp ANN áp dụng cho các lĩnh vực tài chính và nền kinh tế như là một
  công cụ dự báo hỗ trợ cho các phương pháp truyền thống. Chính vì vậy, tác giả chọn
  đề tài với tên gọi “Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế –
  Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu cho luận án
  tiến sĩ của mình.
  Tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung luận án
  Từ những nghiên cứu sơ khai của Mc Culloch và Pitts trong những năm 1940, trải
  qua nhiều năm phát triển, cho đến hơn 10 năm trở lại đây cùng với sự phát triển
  mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin trong việc xử lý dữ liệu cho cả phần cứng
  và phần mềm đã giúp cài đặt những ứng dụng phức tạp của lý thuyết mạng thần kinh
  nhân tạo. Lý thuyết mạng thần kinh nhân tạo những năm gần đây mới thực sự được
  chú ý và nhanh chóng trở thành một hướng nghiên cứu đầy triển vọng trong mục
  đích xây dựng mô hình mô phỏng theo trí tuệ con người. Sức mạnh thuộc về bản chất
  tính toán của các thuật toán mạng, song những nghiên cứu thực nghiệm đã thành
  công trong nhiều lĩnh vực, những nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực tài chính
  cũng được sự quan tâm và cho ra nhiều kết quả tốt ở những nền kinh tế khác nhau.
  Từ những nghiên cứu việc ứng dụng ANN để phân tích những chuỗi dữ liệu thời
  gian nên được thực hiện dựa trên trấu trúc ANN nào cho các chỉ tiêu dự báo như tăng
  trưởng kinh tế, biến động tỷ giá hối đoái, và thậm chí là giá chứng khoán trên các thị
  trường. Quá trình nghiên cứu mạng ANN còn được so sánh với những mô hình
  truyền thống hiện đang được sử dụng cho việc phân tích và dự báo trong lĩnh vực
  kinh tế như mô hình hồi quy tuyến tính, mô hình hồi quy phi tuyến. Quá trình nghiên
  cứu này đã cho ra những kết quả lợi thế của mô hình ANN đặc biệt là ở những thị
  trường mới nổi trong phân tích và dự báo. Như vậy, ở thị trường Việt Nam liệu quá
  trình triển khai nghiên cứu ứng dụng mô hình ANN có hiệu quả không và có vượt
  trội hơn các công cụ phân tích và dự báo khác? Trên cơ sở tiếp cận này, tôi đi vào
  nghiên cứu quá trình hoạt động của mạng ANN trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và
  những kết quả nghiên cứu đạt được ở các thị trường khác trên thế giới để làm nền
  tảng cho việc nghiên cứu.
  Mục tiêu nghiên cứu

  Trên phương diện nghiên cứu mô hình mạng ANN và những nguyên lý hoạt động
  của nó để từ đó ứng dụng vào lĩnh vực kinh tế và tài chính vẫn còn là một nội dung
  chưa được quan tâm nhiều. Trong phạm vi của nền kinh tế Việt Nam, tác giả tập
  trung nghiên cứu việc ứng dụng mô hình này để nhằm phân tích và dự báo giá chứng
  khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam trước các biến giải thích khác nhau,
  như là một minh chứng cho khả năng ứng dụng của mô hình ANN trong dự báo kinh
  tế. Qua quá trình ứng dụng ANN vào thị trường chứng khoán Việt Nam, luận án sẽ
  giải quyết thêm một số vấn đề khác như: cấu trúc mạng ANN nào tốt cho vấn đề dự
  báo giá chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, hiệu quả của mô hình
  ANN so với mô hình hồi quy tuyến tính biến nào sẽ tác động lên sự biến động của
  giá chứng khoán Cụ thể hơn, luận án sẽ giải quyết bốn mục tiêu nghiên cứu sau:
  Khả năng ứng dụng mô hình ANN trong dự báo giá chứng khoán trên thị
  trường chứng khoán Việt Nam.
  Lựa chọn cấu trúc mạng ANN phù hợp trong dự báo giá chứng khoán.
  Hiệu quả ứng dụng mô hình ANN tốt hơn mô hình hồi quy tuyến tính.
  Tìm ra nhóm biến có thể giúp dự báo giá chứng khoán trên thị trường chứng
  khoán Việt Nam qua đó gợi ý một số chính sách liên quan.

  Chương 1: QUAN ĐIỂM VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VIỆC ỨNG
  DỤNG MÔ HÌNH MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO TRONG DỰ
  BÁO
  Mỗi một mô hình phân tích và dự báo đều dựa trên những nền tảng giả định khác
  nhau. Các mô hình trước nay được sử dụng phổ biến để phân tích và dự báo đều dựa
  trên phương pháp phân phối chuẩn của các biến đưa vào mô hình. Quan điểm về
  phân phối chuẩn đã đưa ra nền tảng toán học cho học thuyết thị trường hiệu quả.
  Quan điểm này đã đưa đến việc hình thành các mô hình phân tích và định giá chứng
  khoán như mô hình định giá tài sản vốn ­ CAPM, mô hình định giá quyền chọn Black
  – Scholes, mô hình đa nhân tố, mô hình Fama­French Tuy nhiên, các mô hình này
  lại không mấy hiệu quả khi phân tích và dự báo những chỉ tiêu đầy tính biến động
  trong thị trường tài chính. Một phương pháp mô phỏng bộ não con người được xây
  dựng dựa trên những nền tảng tiếp cận khác với các phương pháp trên. Quá trình
  mô phỏng này được gọi là mô hình mạng thần kinh nhân tạo ­ ANN. Những quy tắc
  khi ứng dụng mô hình ANN không như những phương pháp dựa trên quan điểm phân
  phối chuẩn. Quá trình ứng dụng mô hình ANN dựa trên quan điểm: các chủ thể tham
  gia thị trường, quyết định xu hướng thị trường là những nhà đầu tư với những hiểu
  biết khác nhau. Nói cách khác, chính nhà đầu tư khi tiếp nhận thông tin và sẽ đưa ra
  quyết định trước những thông tin này dựa trên những hiểu biết và phân tích của
  chính mình. Việc ứng dụng mô hình ANN khá phổ biến trong lĩnh vực điện tử, sản
  xuất rô bốt hay như trong lĩnh vực y học Quá trình ứng dụng mô hình ANN trong
  thị trường tài chính để phân tích và dự báo chỉ được quan tâm trong hơn một thập
  niên gần đây. Quá trình ứng dụng này lớn mạnh nhờ sự hỗ trợ của ngành công nghệ
  thông tin đã mang lại một số thành tựu nhất định về tính hiệu quả của mô hình.
  Chính vì vậy, tiếp cận nghiên cứu mô hình ANN ở Việt Nam là rất cần thiết.
  Quan điểm lựa chọn công cụ phân tích và dự báo

  Phương pháp phân phối chuẩn hay đường cong hình chuông là một công cụ phổ biến
  trong việc phân tích dữ liệu kinh tế tài chính đặc biệt là trong phân tích giá chứng
  khoán. Phương pháp phân phối chuẩn chính là nền tảng toán học cho học thuyết thị
  trường hiệu quả của lĩnh vực tài chính. Quan điểm của phương pháp phân phối chuẩn
  cho rằng, giá chứng khoán là độc lập ngẫu nhiên với nhau. Phương pháp này giúp
  chúng ta hiểu một cách dễ dàng bằng cách đơn giản hóa và loại bỏ những yếu tố trừu
  tượng mà chúng ta nghĩ rằng không phù hợp với hệ thống. Vấn đề ở đây chính là “sự
  không phù hợp”. Trong thế giới thực, những thứ được xem là “không phù hợp” này
  không cho thấy là không quan trọng mà hơn thế nó lại rất quan trọng. Benoit
  Mandelbrot, tại trung tâm nghiên cứu của IBM tại Yorktown Heights, New York, đã
  phát hiện ra rằng, các con số hoàn toàn khác so với quan điểm của phân phối chuẩn.
  “Mỗi sự thay đổi giá cụ thể là ngẫu nhiên và không thể dự báo được. Tuy nhiên,
  chuỗi sự thay đổi lại có sự phụ thuộc nhau trong một phạm vi” (Gleick, 1987, trang
  86). Thực tế, giá cả hàng hóa và giá cả chứng khoán có quan hệ phi tuyến. Nhưng
  câu hỏi đặt ra là tại sao giá chứng khoán lại có mối quan hệ phi tuyến hay có xu
  hướng?
  Thế kỷ 20 được đánh dấu bởi 3 phát minh đáng nhớ: (1) thuyết tương đối (relative
  theory) và (2) kỹ thuật định lượng (quantum mechanic) và (3) khoa học hỗn loạn
  (chaos science) đã cho thấy rằng bản chất của tự nhiên là không hề độc lập. Sự
  chuyển động của các vật chất luôn có ảnh hưởng lẫn nhau hay phụ thuộc lẫn nhau.
  Thị trường chứng khoán (TTCK), một phần của thế giới tự nhiên cũng nằm trong
  quy luật đó. Điều này đã nói lên khoa học hỗn loạn giúp chúng ta trả lời câu hỏi trên.
  Bill William (1995) cho rằng, cả thế giới tự nhiên và não người đều là hỗn loạn.
  TTCK, một phần của thế giới tự nhiên và là nơi phản ánh hoạt động của con người,
  cũng có tính hỗn loạn. Nói cách khác, chính do não người có tính hỗn loạn là nguồn
  gốc tạo ra sự phi tuyến tính của giá cả chứng khoán. Bill William (1995) bộ não
  người gồm 3 bộ phận khác nhau: não trái, não giữa và não phải. Mỗi bộ phận đảm
  nhận một chức năng khác nhau. Não trái liên quan đến vấn đề lý trí và mang tính
  tuyến tính. Não giữa có chức năng xử lý các tri thức thành kinh nghiệm. Não phải
  liên quan đến cảm xúc, là phi tuyến và trông giống như tính hỗn loạn. Bộ não chúng
  ta cũng tạo nên các hành vi khác nhau, phụ thuộc vào dòng năng lượng. Prigogine
  viết: “bộ não là một phát minh của tính hỗn loạn” (Prigogin và Stangers, 1984, trang
  48). Có thể hình dung rằng khi giao dịch trên thị trường, các nhà kinh doanh bị ảnh
  hưởng bởi cảm xúc (của não phải) như tham lam và sợ hãi đã tác động đến quyết
  định đầu tư dẫn đến các hành vi phi tuyến tính. Tuy nhiên, các hành vi tham lam hay
  sợ hãi đó có tính bầy đàn và hình thành nên xu hướng của giá chứng khoán (chính là
  cấu trúc). Như vậy, chủ thể tham gia quyết định nên xu hướng thị trường là các nhà
  đầu tư, là những người không hoàn toàn duy lý (Sargent (1997, 1999)).
  Dựa trên quan điểm này, luận án tập trung vào việc lựa chọn phương pháp phân tích
  và dự báo giá chứng khoán theo giả định “sự hợp lý có chừng mực” của nhà đầu tư.
  Nói cách khác nhà đầu tư không hoàn toàn duy lý trong các quyết định của mình.
  Phương pháp hồi quy dựa trên các biến cố quan sát là độc lập và ngẫu nhiên, nó dựa
  trên giả thuyết sự hợp lý hoàn toàn và sự tối ưu của con người. Mô hình mạng thần
  kinh nhân tạo ­ ANN được mô phỏng theo bộ não con người được dùng để dự báo
  các biến kinh tế trong thị trường tài chính, đặc biệt là giá chứng khoán được thiết lập
  trên nền tảng giả định “sự hợp lý có chừng mực” nêu trên. Do đó, luận án sẽ tiếp cận

  Kết luận


  Thành công của một số nghiên cứu trên thế giới và một phần trong việc triển khai
  quá trình ứng dụng mô hình mạng ANN ở chương 2 của luận án đã cho thấy mô hình
  mạng ANN cho ra kết quả dự báo tốt các biến kinh tế và nhất là dự báo giá chứng
  khoán trên TTCK VN. Mô hình mạng ANN có thể cải thiện mô hình tuyến tính nếu
  các mối quan hệ được nghiên cứu có sự phi tuyến đáng kể. Mô hình mạng ANN nên
  được xem như là một sự bổ sung tốt cho mô hình hồi quy tuyến tính. Các nhà nghiên
  cứu quan tâm đến việc xây dựng một mô hình mạng ANN có thể sử dụng mô hình
  tuyến tính như là điểm bắt đầu tốt nhất. Nói chung, mô hình mạng ANN là hữu ích
  để hỗ trợ cho các nhà kinh tế trong việc dự báo kinh tế vĩ mô. Ít nhất, chúng xứng
  đáng để được nghiên cứu thêm nữa. Bằng cách sử dụng mô hình mạng ANN trong
  một bối cảnh cụ thể, sẽ cho phép các nhà kinh tế đánh giá đúng tính hữu ích của nó.
  Tất nhiên, yêu cầu thực hiện một mô hình mạng ANN có chất lượng cao sẽ phải đầu
  tư nhiều thời gian và công sức. Sự đầu tư này có thể đáng giá chỉ khi chúng ta có
  được sự cải thiện tính chính xác trong việc dự báo lớn hơn những đầu tư cần thiết để
  thực hiện mô hình. Nói chung sẽ đúng trong trường hợp của các biến số kinh tế vĩ
  mô vốn còn nhiều cơ hội để gia tăng việc cải thiện dự báo, nghĩa là các biến số vẫn
  có sai số dự báo khá lớn đối với các kỹ thuật hiện tại. Điều này cũng sẽ đúng cho các
  biến có mức độ ảnh hưởng lớn khi mà mức độ cải thiện biến trong tính chính xác là
  đáng mong đợi. Như vậy có thể là trường hợp của tăng trưởng GDP danh nghĩa, lãi
  suất hoặc tỷ giá hối đoái, là những biến số quan trọng trong việc hoạch định chính
  sách tài khóa và tiền tệ.
  Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần cung cấp bằng chứng cho tính hiệu quả
  khi ứng dụng mô hình mạng ANN trong dự báo kinh tế điển hình là giá chứng khoán.
  Dựa trên việc khảo sát các nhóm biến khác nhau, mô hình mạng ANN luôn cho kết
  quả tốt hơn mô hình hồi quy tuyến tính đặc biệt là cấu trúc mạng truyền thẳng và
  hàm phi tuyến sẽ cho kết quả cho sự tác động của các biến khi đưa vào mô hình.
  Đồng thời, qua việc khảo sát cách biến khác nhau, luận án đã chỉ ra nhóm viến tài
  chính có tác động mạnh đến sự thay đổi giá chứng khoán trên TTCK VN. Quá trình
  phân tích từ mô hình mạng ANN đã giúp cho luận án thấy được mức độ tác động của
  các biến giải thích lên giá chứng khoán để làm cơ sở cho một số đề xuất chính sách
  trong chương 3. Chính vì vậy, luận án đề xuất quá trình triển khai ứng dụng mô hình
  mạng ANN trong công tác phân tích và dự báo kinh tế như là một bằng chứng củng
  cố thêm cho những phương pháp truyền thống đang được thực hiện.

  Xem Thêm: Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế ­Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế ­Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status