Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM (Citenco) đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM (Citenco) đến năm 2020

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM (Citenco) đến năm 2020

  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài phân mờ đầu, kết luân, kiến nghị và tài liêu tham khảo, luân văn gồm và được tổ chức thành 3 chương sau đây:
  Chương 1: Cơ sở khoa học vể quản lý chất thải rắn đô thị ờ việt nam
  Chương 2: Thực trạng quản lý chất thải rắn tai CITENCO
  Chương 3:Giài pháp nâng cao công tác quản lý chẩt thải rắn cho CITENCO đến năm 2020.
  TÓM TẮT
  Luận văn tập trung nghicn cửu những vân đé lý luận và thực tiên vẽ quản lý chât thải răn đô thị thông qua việc phàn tích những vân đẽ chuns vẽ chât thài răn, lý thuyẻt chung vê quàn lý đê từ đó hệ thons^ và hình thành lý luận vê quản lý chât thải răn. Luận văn cũng nshicn cửu đặc đi êm và chính sách quản lý chât thài rắn đô thị ờ Việt nam để làm những căn cứ thực tiễn cho đề tài.
  Luận văn đà phàn tích thực trạng quản lý chât thải răn tại Công ty trách nhiệm hữu han một thành vicn môi trướng đô thị TP. Hổ Chí Minh (CITENCO) để thấy được quy trình, các nguồn lực và năng lực chính. Tử đó rút ra những đi êm mạnh cân phát huy, đi êm yêu cân cải thiện trong hoạt đông quản lý chât thài răn của CITENCO. Luận văn cũng tiên hành phân tích và dự báo các yêu tô bcn ngoài ảnh hường đên hoạt động quản lý của CITENCO đẽ rút ra những cơ hội cân tận dunẹ và những nguy cơ, thách thửc cân nc tránh.
  Trên cơ sờ điêm manh, điêm yêu, cơ hội và thách thức, luận văn đà phân tích SWOT đẻ hình thành và xây dựng các siải pháp đê nâng cao công tác quàn lý chât thài răn cho CITENCO đên năm 2020.
  ABSTRACT
  The thesis focuscd study on the problems of thcorctical and practical management of municipal solid waste through the analysis of the general problem of solid waste, general management theory for setting thcorctical solid waste management. Thesis also studies the characteristics and management policies of urban solid waste in Vietnam to make the bases for practical subjects.
  Thesis analyzed the status of solid waste management in a limited liability company a member of the urban city environment Ho Chi Minh City (CITENCO) to see the proccss. the key resources and capabilities. Sincc then draw the strength neeđe to promote and weaknesses for improvement in the management of solid waste CITENCO. Thesis also analyzes and forecasts the external factors affecting the management of CITENCO drawn to the need to take advantage of opportunities and risks, challenges need to avoid.
  Based on the strengths, weaknesses, opportunities and challenges, the thesis was to form the SWOT analysis and develop solutions to improve the management of solid waste for 2020 CITENCO.


  MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của để tài
  Là một thành phố đông dân nhất cả nưởc, số lượng doanh nghiệp cũng tăng rẩt nhanh trong những năm gằn đây nên bên cạnh những thuận lợi của sự phát triền kinh tể xã hội, Thành phố (TP.) Hô Chí Minh cũng phải đương đầu với nhiều vắn đê, trong đó có vấn đê xừ lý chắt thải của dân cư, các doanh nghiệp và các tồ chức, đặc biệt là chất thải rắn. Do chất thải rắn rất đa dạng, số lượng tăng nhanh, lại là vấn đê mới phát sinh nên việc làm sao đề có thể thu gom lưu trữ, xử lý 100% chất thải ran thông thường ở đô thị, chất thải ran nguy hại, chất thải rắn y tể, rác thải công nghiệp đat tiêu chuẵn môi trường Việt nam là vẩn đê rắt cấp thiết.
  Để có thề thực hiên được vấn để trên, nhiệm vụ của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên môi trường đô thị TPHỘ Chí Minh (gọi tắt là CITENCO) - đơn vị được giao nhiêm vu xử lý chất thải rắn cho Thành phố là rắt nặng nề. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi Công ty phải có những bước đi và giải pháp phù họp. Vởi những hiểu biết của mình về việc xử lý chẩt thải ran và với tính cắp thiểt của vắn đề, tác giả chon đê tài “Quản lý chất thải ran của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TPHỘ Chí Minh đển năm 2020” làm luận văn tốt nghiêp.
  2. Mục tiêu và nhiểm vụ nghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu của đê tài này là đề xuất các giải pháp nâng cao công tác quản lý chẩt thải rắn cho CITENCOđển năm 2020 đề đáp CITENCO phát triền bền vững, đáp ứng đươc sự phát triển của TP. Hổ Chí Minh và yêu cằu vể quản lý môi trường của Nhà nước. Đe thực hiện mục tiêu nghiên cứu này, các câu hỏi nghiên cứ được đặt ra là:
  1) Cơ sờ lý luận về quản lý chắt thải rắn đô thị là gì? Có những quy đinh nào ở Việt nam liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn?
  2) Thực trạng công tác công tác quản lý chất thải rắn đô thị tại CITENCO hiên nay như thể nào? Đâu là điềm mạnh CITENCO cần phát huy? Đâu là điềm yếu mà CITENCO cằn khắc phục hoăc cải thiên?
  3) Môi bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động quản lý chất thải rắn của CITENCOnhư thế nào? Đâu là những cơ hôi và đâu là những nguy cơ, thách thức mà môi trường bên ngoài đem lại?
  4) Các giải pháp nào CITENCO cằn thực hiện đề nâng cao công tác quản lý chất thải rắn đến năm 2020? Đề thực hiên thành công những giải pháp này, ngoài sự nỗ lưc của CITENCO thì các cơ quan Nhà nước có liên quan phải có những hỗ trợ
  gì?
  Tử mục tiêu và các câu hỏi nghiên cửu trên đây, luận văn phải thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây:
  Thứ nhắt, hệ thống cơ sờ lý luân về quản lý chất thải ran đô thị và những đạc điềm, chính sách liên quan đến quản lý chất thải rắn đô thị ờ Việt nam.
  Thứ hai, đánh giá thực trạng công tác công tác quản lý chẩt thải rắn đô thị tại CITENCO. Tử đó rút ra được những điềm manh cần phát huy và những điềm yếu cân cải thiện.
  Thứ ba, đánh giá môi bên ngoài ảnh hường đến hoạt động của CITENCO nói chung và hoạt động quản lý chất thải rắn nói riêng. Tử đó nhận dang những cơ hội cân tân dụng và những nguy cơ, thách thức cần né tránh.
  Thứ fwphận tích SWOT đề đề ra những giải pháp nâng cao hoat động quản lý chất thải rắn tại CITENCO đến năm 2020 và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có liên quan.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiển cửu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quán lý chất thải rắn đô thị. Nó liên quan đên việc sử lý nguôn phát sinh, thu gom, vận chuyến và xử lý sau cùng các chắt thải rắn phát sinli tại các đô thị. Còn phạm vi nghiên cứu của để tài được giới hạn vể không gian là tai CITENCO, hoat động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Các giải pháp và kiến nghị để ra được giới hạn vể thời gian là đển 2020.
  4. Phương pháp nghiển cứu
  Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính làm chủ đạoPhượng pháp này trước hểt được sừ dụng đề hệ thống các cơ sờ khoa học về quản lý chất thải rắn đô thị ờ Việt nam. Tiếp theo nó được sừ dụng để phân tích thực trang cũng như môi trường bên ngoài ảnh hường đến việc quản lý chấ thải rẳn tại tại CITENCO. Cuối cùng phương pháp nghiên cửu đinh tính còn được sừ dụng để mô tả các giải phapnấng cao hoạt động quản lý chất thải rắn tại CITENCO đển năm 2020. Bên cánh đó phương pháp thảo luận với chuyên gia cũng được sử dụng đề đánh giá về những điềm mạnh, điềm yếu cũng như những cơ hội và nguy cơ, thách thức trong hoạt đông của CITENCO.
  Dữ liệu sừ dụng đề phân tích trong các phương pháp nghiên cứu này là dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp, trong đó dữ liệu thử cắp là chủ yếu. Nguồn dữ liệu sơ cấp đươc thu thập tữ tài liệu của các nhà nghiên cửu trước đây, các tài liệu, báo cáo của TP. Hổ Chí Minh và CITENCO. Dữ liệu sơ cấp đươc thu thâp chù yếu qua quan sát thực tẹDữ^? liệu sau khi thu thập sẽ sẽ được phân tích qua các phương pháp như phân tích lịch sử, so sánh, mô tả đề khái quát hoá và hệ thống các nhiệm vu nghiên cứu.

  Xem Thêm: Quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM (Citenco) đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM (Citenco) đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status