Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Việt Trì

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Việt Trì

  MC LỤC

  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ .1
  2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .2
  2.1. Mục tiêu tổng quát .2
  2.2. Mục tiêu cụ thể .2
  3. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 3
  Phn 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 4
  1.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài .4
  1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 4
  1.1.3. Cơ sở pháp lý của đề tài 4
  1.2. KHÁI QUÁT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT; THU HỒI ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 6
  1.2.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài 6
  1.2.2. Các qui định về bồi thường quyền sử dụng đất và tài sản trên đất .8
  1.2.3. Các qui định về hỗ trợ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất 11
  1.2.4. Các qui định về các loại hỗ trợ khác (ngoài 2 loại hỗ trợ trên) .12
  1.2.5. Các qui định về thu hồi đất .14
  1.2.6. Các qui định về khu tái định cư .17
  1.2.7. Bản chất của việc bồi thường, giải phóng mặt bằng 19
  1.2.8. Đặc điểm của quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng 20
  1.3. SƠ LƯỢC VỀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI THU HỒI
  ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI TRỢ VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ
  GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM .21


  1.3.1. Chính sách bồi thường thiệt hại và tái định cư của các tổ chức tài trợ
  (WB và ADB) 21
  1.3.2. Chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng một số nước trên thế giới
  23
  1.3.3. Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam 25
  1.3.4. Các quy định về tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  theo quy định của Nghị định 197/2004/NĐ-CP 32
  1.3.4.1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 32
  1.3.4.2. Trách nhiệm của hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 33
  1.3.4.3. Trách nhiệm của UBND các cấp 33
  1.3.4.4. Trình tự tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 36
  1.3.5. Thực tiễn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Việt Nam và một số vấn đề tồn tại cần nghiên cứu 37
  Phn 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  39
  2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 39
  2.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU .39
  2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 39
  2.3.1. Đánh giá sơ lược tình hình cơ bản của thành phố Việt Trì ảnh hưởng
  đến quản lý và sử dụng đất nông nghiệp .39
  2.3.2. Đánh giá sơ lược tình hình quản lý đất đai của thành phố Việt Trì 40
  2.3.3. Đánh giá thực trạng công tác định giá đất nông nghiệp tại thành phố
  Việt Trì .41
  2.3.3.1. Đánh giá thực trạng công tác định giá đất nông nghiệp tại thành phố
  Việt Trì theo số liệu thứ cấp . 41
  2.3.3.2. Đánh giá thực trạng công tác định giá đất nông nghiệp tại thành phố
  Việt Trì theo số liệu sơ cấp . 41

  2.3.4. Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Việt Trì .42
  2.3.4.1. Đánh giá thực trạng về chính sách bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi
  đất nông nghiệp tại thành phố Việt Trì 42
  2.3.4.2. Đánh giá thực trạng về kết quả bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Việt Trì theo số liệu thứ cấp 42
  2.3.4.3. Đánh giá thực trạng về kết quả bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Việt Trì theo số liệu sơ cấp 42
  2.3.5. Đánh giá định hướng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến sự phát triển kinh tế của thành phố Việt Trì 42
  2.3.5.1. Đánh giá cuộc sống của người dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp
  tại thành phố Việt Trì theo số liệu sơ cấp 42
  2.3.5.2. Những khó khăn, tồn tại và giải pháp khắc phục 42
  2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43
  2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu 43
  2.4.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý, đánh giá và phân tích số liệu 44
  Phn 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .45
  3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ .45
  3.2. SƠ LƯỢC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN
  ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 57
  3.2.1. Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Việt Trì năm 2010 .57
  3.2.2. Bộ máy cán bộ ngành quản lý đất đai của thành phố Việt Trì 58
  3.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ .59

  3.3.1. Đánh giá thực trạng công tác định giá đất nông nghiệp tại thành phố
  Việt Trì theo số liệu thứ cấp .59
  3.3.2. Đánh giá thực trạng công tác định giá đất nông nghiệp tại thành phố
  Việt Trì theo số liệu sơ cấp 68
  3.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ
  ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 69
  3.4.1. Đánh giá thực trạng về chính sách bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Việt Trì .69
  3.4.2. Đánh giá thực trạng kết quả bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông
  nghiệp tại thành phố Việt Trì theo số liệu thứ cấp .72
  3.4.3. Đánh giá thực trạng kết quả bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Việt Trì qua từng năm theo số liệu sơ cấp 81
  3.5. Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến phát triển kinh
  tế của địa phương 87
  3.5.1. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến phát triển kinh tế của
  địa phương 87
  3.5.2. Các khó khăn tồn tại và giải pháp khắc phục công tác thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Việt Trì .87
  Phn 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .90
  4.1. Kết luận .90
  4.2. Đề nghị .90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .92
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Việt Trì
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Việt Trì sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status