Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên

  MC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Mục đích và yêu cầu .3
  1.2.1. Mục đích .3
  1.2.2. Yêu cầu .3
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4
  1.1. Cơ sở lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước
  thu hồi đất 4
  1.1.1. Khái quát về bồi thường, hỗ trợ, tái đinh cư .4
  1.1.2. Đặc điểm của quá trình giải phóng mặt bằng .5
  1.1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công bồi thường GPMB 6
  1.1.3.1. Yếu tố cơ bản trong quản lý nhà nước về đất đai 6
  1.1.3.2. Yếu tố giá đất và định giá đất .10
  1.1.3.3. Thị trường Bất động sản .12
  1.2. Vận dụng lý luận địa tô của Các Mác vào việc định giá bồi thường thiệt
  hại đất và tài sản gắn liền với đất .13
  1.2.1. Về tái định cư 15
  1.2.2. Vấn đề ổn định nơi ở .15
  1.2.3. Vấn đề chuyển đổi nghề nghiệp .16
  1.3. Chính sách bồi thường ở một số nước trên thế giới .17
  1.3.1. Trung Quốc .17
  1.3.2. Thái Lan 19
  1.3.3. Australia 20
  1.3.4. Phương pháp bồi thường thiệt hại về đất đai thuộc các tổ chức tài trợ
  (WB và ADB) .21

  1

  1.3.5. Chính sách của Nhà nước về bồi thường thiệt hại cho người bị thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh quốc
  phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng .24
  1.3.5.1. Những văn bản pháp quy của Nhà nước về đất đai .24
  1.3.5.2. Bồi thường thiệt hại theo quy định hiện hành của Nhà nước .28
  1.3.6. Những vấn đề tồn tại cần được nghiên cứu 31
  1.3.6.1. Thực tiễn của việc bồi thường giải phóng mặt bằng 31
  1.3.6.2. Một số nội dung quản lý Nhà nước về đất đai tác động đến công tác
  bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư 34
  1.3.6.3. Yếu tố định giá đất và giá đất tác động đến công tác bồi thường
  GPMB và tái định cư .35
  1.3.6.4. Yếu tố pháp chế tác động đến công tác bồi thường GPMB và tái
  định cư 36
  1.4. Thực trạng bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số địa phương trong
  cả nước .38
  1.4.1. Thành phố Hà Nội .38
  1.4.2. Thành phố Hải Phòng 40
  1.5. Khái quát thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của tỉnh
  Phú Thọ 41
  Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .44
  2.1. Đối tượng nghiên cứu .44
  2.2. Địa điểm nghiên cứu 44
  2.3. Nội dung nghiên cứu 44
  2.3.1. Điều kiện và đối tượng được bồi thường trong từng dự án .44
  2.3.2. Giá bồi thường .44
  2.3.3. Chính sách hỗ trợ và tái định cư 44
  2.3.4. Trình tự thực hiện, trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và
  tái định cư 45

  2

  2.4. Phương pháp nghiên cứu 45
  2.4.1. Phương pháp điều tra cơ bản .45
  2.4.2. Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu điều tra (sử dụng
  phần mềm Microsoft Excel) 45
  2.4.3. Phương pháp chuyên gia 45
  2.4.4. Phương pháp so sánh, đối chiếu kết quả điều tra 45
  2.4.5. Phương pháp tham khảo, kế thừa các tài liệu liên quan đến đề tài 45
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .46
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ .46
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên 46
  3.2. Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội 49
  3.2.1. Tình hình tăng trưởng kinh tế 49
  3.2.2. Chỉ tiêu về xã hội .52
  3.3. Tình hình phát triển một số ngành kinh tế chủ yếu .53
  3.3.1. Văn hóa - xã hội - thể thao .53
  3.3.2. Giáo dục đào tạo 53
  3.3.3. Khoa học - kỹ thuật .55
  3.3.4. Y tế 55
  3.3.5. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp .57
  3.3.6. Thương mại - dịch vụ 58
  3.3.7. Du lịch .59
  3.3.8. Sản xuất nông nghiệp 59
  3.3.9. Vệ sinh môi trường 60
  3.3.10. An ninh - quốc phòng 60
  3.4. Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị .61
  3.4.1. Về nhà ở 61
  3.4.2. Công trình công cộng 62
  3.4.3. Về giao thông 63

  3

  3.4.4. Cấp nước đô thị .63
  3.4.5. Về thoát nước 64
  3.4.6. Về cấp điện, chiếu sáng .65
  3.4.7. Về thông tin, liên lạc, bưu điện 65
  3.4.8. Về vệ sinh môi trường đô thị .65
  3.4.9. Thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị 66
  3.5. Giới thiệu khái quát các dự án nghiên cứu và các chính sách liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa
  bàn thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ .66
  3.5.1. Giới thiệu về 3 dự án nghiên cứu .66
  3.5.1.1. Dự án Cầu Ngọc Tháp và Tuyến nối Quốc lộ 2 với đường 32 (Thuộc
  dự án đường Hồ Chí Minh) 66
  3.5.1.2. Dự án Đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai .69
  3.5.1.3. Dự án đường trục chính nối trung tâm thị xã với quốc lộ 2 và khu
  hạ tầng kỹ thuật ven đường (đường 35m) 70
  3.5.2. Các văn bản pháp lý có liên quan đến các dự án 71
  3.5.3. Trình tự thực hiện theo quy định bồi thường giải phóng mặt bằng của
  thị xã Phú Thọ ban hành cụ thể như sau .74
  3.6. Đánh giá việc thực hiện các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng
  ở thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ .76
  3.6.1. Xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường .76
  3.6.2. Kết quả điều tra, xác định các đối tượng và điều kiện được bồi
  thường ở 3 dự án trên địa bàn thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ .79
  3.6.3. Việc xác định giá bồi thường về đất và tài sản trên đất theo Nghị định
  số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ .87
  3.6.4. Các chính sách hỗ trợ và tái định cư 91
  3.7. Tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt
  bằng đến đời sống và việc làm của các hộ dân bị thu hồi đất .99

  4

  3.7.1. Tình hình chung về bồi thường, hỗ trợ .99
  3.7.2. Kết quả chi tiết điều tra, phỏng vấn các hộ dân về tình hình thu hồi
  đất, bồi thường và hỗ trợ tại 03 dự án 100
  3.7.3. Tình hình việc làm của người dân sau khi thu hồi đất 104
  3.7.4. Tác động đến thu nhập .110
  3.7.5. Trình tự thực hiện và trách nhiệm của các cấp các ngành trong công
  tác bồi thường giải phóng mặt bằng . 115
  3.7.5.1. Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, UBND cấp tỉnh giao việc
  thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho .115
  3.7.5.2. Trách nhiệm của các thành phần liên quan: 115
  3.7.5.3. Một số hạn chế 119
  3.8. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách bồi thường
  giải phóng mặt bằng ở thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ 121
  3.8.1. Các giải pháp chung 121
  3.8.2. Các giải pháp cụ thể 123
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .125
  1. Kết luận .125
  1.1. Việc xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường . 125
  1.2. Việc thực hiện và áp dụng giá bồi thường .125
  1.3. Các chính sách hỗ trợ và tái định cư . 126
  1.4. Công tác tổ chức và trình tự thực hiện của các cấp các ngành trong
  công tác bồi thường GPMB .126
  2. Đề nghị 127
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .129


  Xem Thêm: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status