Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp tái cấu trúc tài chính ngân hàng thương mại cổ phần việt nam sau khủng hoảng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp tái cấu trúc tài chính ngân hàng thương mại cổ phần việt nam sau khủng hoảng

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ TÁI CẤU TRÚC TÀI
  CHÍNH NH TM CỔ PHẦN 1
  1.1. Cấu trúc tài chính 1
  1.1.1. Khái niệm về cấu trúc tài chính . 1
  1.1.2. Thành phần của cấu trúc tài chính 1
  1.1.2.1. Nợ ngắn hạn . 1
  1.1.2.2. Nợ trung hạn 1
  1.1.2.3. Nợ dài hạn . 1
  1.1.2.4. Ưu nhược điểm của nợ ngắn hạn, trung dài hạn 2
  1.1.3. Vốn cổ phần 2
  1.1.3.1. Vốn cổ phần thường . 2
  1.1.3.2. Vốn cổ phần ưu đãi 3
  1.1.4. Lợi nhuận giữ lại . 3
  1.1.5. Các đặc trưng của các loại hình tài trợ 4
  1.1.5.1. Đặc trưng của nợ so với cổ phần thường . 4
  1.1.5.2. Ưu điểm và hạn chế của các loại hình tài trợ . 5
  1.1.5.2.1. Ưu điểm và hạn chế nợ vay . 5
  1.1.5.2.2. Ưu điểm và hạn chế vốn cổ phần 6
  1.2. Sơ lược cấu trúc tài chính doanh nghiệp và cấu trúc ngân hàng thương mại 7
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính 8
  1.3.1. Đặc điểm của nền kinh tế . 9
  1.3.2. Đặc điểm của ngành kinh doanh 10
  1.3.3. Giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống của doanh nghiệp 10
  1.4. Tái cấu trúc tài chính 11
  1.4.1. Khái niệm . 11
  1.4.2. Nguyên nhân dẫn đến tái cấu trúc tài chính 12
  1.4.2.1. Nguyên nhân bên ngoài 12
  1.4.2.2. Nguyên nhân bên trong . 12
  1.4.2.3. Nguyên nhân khác 13
  1.4.2.4. Nguyên nhân tái cấu trúc tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần. 13
  1.5. Rủi ro trong tái cấu trúc tài chính 14
  1.5.1. Rủi ro khách quan . 14

  -81-
  1.5.2. Rủi ro chủ quan . 14
  1.6. Mục tiêu của tái cấu trúc tài chính ngân hàng thương mại cổ phần 14
  1.6.1. Tiết kiệm chi phí sử dụng vốn . 14
  1.6.2. Kiểm soát rủi ro . 15
  1.6.3. Thay đổi chính sách phân phối dẫn đến thay đổi cơ cấu cổ đông 15
  1.6.4. Gia tăng lợi nhuận 16
  1.7. Các nguyên tắc xây dựng cấu trúc tài chính . 16
  1.7.1. Tính tương thích 16
  1.7.2. Tính thời điểm 17
  1.7.3. Tính hiệu quả 17
  1.7.4. Quyền kiểm soát 17
  1.7.5. Khả năng tài trợ linh hoạt. 18
  1.8. Bài học cấu trúc tài chính và tái cấu trúc tài chính ngân hàng trên thế giới sau khủng
  hoảng 19
  1.8.1. Bài học về xây dựng cấu trúc tài chính của Lehman Brothers 19
  1.8.2. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs 20
  1.8.3. Ngân hàng Standart Charted 22
  1.8.4. Một số ngân hàng sáp nhập 23
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
  PHẦN VIỆT NAM 26
  2.1. Thực trạng về sự ra đời của các ngân hàng TM cổ phần ở Việt Nam 26
  2.1.1. Thực trạng 26
  2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn 27
  2.1.2.1. Thuận lợi . 27
  2.1.2.2. Khó khăn . 27
  2.2. Phân tích cấu trúc tài chính một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ 2006
  đến 2009 28
  2.2.1. Cấu trúc tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần . 28
  2.2.2. Tình hình tài sản 33
  2.3. Hiệu quả hoạt động kinh doanh . 36
  2.4. Một số nhận xét . 42
  2.4.1. Nhận xét về cấu trúc tài chính . 42
  2.4.2. Tác động của khủng hoảng đến cấu trúc tài chính các ngân hàng thương mại cổ
  phần Việt Nam 43
  2.5. Những rào cản thách thức khi thực hiện tái cấu trúc tài chính các ngân hàng thương
  mại cổ phần Việt Nam sau khủng hoảng . 44
  2.6. Thách thức từ cấu trúc lại các khoản đầu tư tài chính 47
  2.7. Thách thức chính sách phân phối 52
  2.7.1. Yếu tố kỹ thuật phát hành cổ phiếu giai đoạn trước khủng hoảng 55
  2.7.2. Do cơ cấu cổ đông 55
  2.7.3. Liên hệ giữa thực tiễn với lý thuyết MM về chính sách phân phối . 59
  2.8. Đánh giá chung về tình hình tài chính các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 60
  2.9. Nhận định về tái cấu trúc tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần 63
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG
  MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG 66
  3.1. Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam và ngành ngân hàng từ nay đến 2015 . 66
  3.1.1. Dự báo kinh tế 66
  3.1.2. Dự báo ngành ngân hàng giai đoạn 2010 - 2015 . 67
  3.2. Giải pháp tái cấu trúc tài chính cho các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau
  khủng hoảng . 68
  3.2.1. Cấu trúc nợ trên vốn chủ sở hữu hợp lý 68
  3.2.2. Hạn chế gia tăng vốn điều lệ, gia tăng tổng tài sản và giảm bớt tài sản có rủi ro cao
  trong giai đoạn khó khăn 69
  3.2.3. Tái cấu trúc nợ và vốn cổ phần 70
  3.2.4. Tái cấu trúc tài chính thông qua mua bán sáp nhập 71
  3.2.5. Tái cấu trúc tài chính từ chiến lược kinh doanh 73
  3.3. Các giải pháp hỗ trợ tái cấu trúc tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần Việt
  Nam . 74
  3.3.1. Tái cấu trúc tài chính ngân hàng cần sự hỗ trợ từ sự phát triển của thị trường tài
  chính 74
  3.3.2. Nguồn nhân lực . 76
  3.3.3. Về phía quản lý nhà nước . 76

  KẾT LUẬN CHUNG
  Tái cấu trúc tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay là việc làm
  cấp bách vì:
  - Sau khủng hoảng phát sinh nhiều yếu tố không thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt
  động kinh doanh.
  - Phải xây dựng được mục tiêu trung hạn vừa đáp ứng mục tiêu ngân hàng đề
  ra, vừa đáp ứng lộ trình tăng vốn điều lệ tối thiểu của ngân hàng nhà nước một
  cách chủ động, hiệu quả và đáp ứng một số tiêu chuẩn quốc tế để chuẩn bị hội
  nhập.
  - Đề tài phản ánh tình hình hiện tại đang áp dụng ở một số ngân hàng thương
  mại cổ phần mang tính ngắn hạn và có dấu hiệu không ổn định trong trung hạn.
  Tính đặc trưng và rủi ro hệ thống tái cấu trúc tài chính ngân hàng có phần
  nghiên về hướng kỹ thuật và có phần thận trọng so với việc tái cấu trúc tài chính
  một doanh nghiệp thông thường.
  - Chương 1: Đưa ra các cơ sở lý luận được thừa nhận về cấu trúc tài chính. Và
  dựa trên những lý thuyết đó làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng và đề ra
  những giải pháp thực hiện.
  - Chương 2: Dựa vào thực trạng chung của nền kinh tế và tình hình hiện tại
  của một số ngân hàng thương mại cổ phần có ảnh hưởng lớn. Kết hợp với các
  yếu tố kinh tế vĩ mô, và yếu tố kinh tế học, định hướng tăng vốn điều lệ, lãi suất
  trung hạn cho ngân hàng thương mại cổ phần từ ngân hàng trung ương. Đề tài
  tiến hành tìm hiểu thực trạng cũng như các chỉ số tài chính liên quan đề ra giải
  pháp.
  - Chương 3: Từ những vấn đề nêu ở chương 1, chương 2 đề tài đề ra giải pháp
  cần thiết nhất để tái cấu trúc tài chính ngành ngân hàng đạt hiệu quả cao.
  Các giải pháp phải được hỗ trợ từ người điều hành, cổ đông, hỗ trợ từ chính
  phủ, ngân hàng trung ương, Sự kết hợp đồng bộ với quyết tâm cao sẽ mang lại
  hiệu quả cao.
  Với mục tiêu năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp, vai trò của ngân
  hàng trong nền kinh tế là rất quan trọng. Sức khỏe của ngân hàng là của nền kinh tế
  giống như chiếc bình thông nhau để đạt được mục tiêu trên, các ngân hàng phải có
  cấu trúc tài chính hợp lý và vững mạnh.

  Xem Thêm: Các giải pháp tái cấu trúc tài chính ngân hàng thương mại cổ phần việt nam sau khủng hoảng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp tái cấu trúc tài chính ngân hàng thương mại cổ phần việt nam sau khủng hoảng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status